K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Matius 24 >> 

1 Καὶ <2532> ἐξελθὼν <1831> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> ἱεροῦ <2411> ἐπορεύετο, <4198> καὶ <2532> προσῆλθον <4334> οἱ <3588> μαθηταὶ <3101> αὐτοῦ <846> ἐπιδεῖξαι <1925> αὐτῷ <846> τὰς <3588> οἰκοδομὰς <3619> τοῦ <3588> ἱεροῦ· <2411>

2 ὁ <3588> δὲ <1161> ἀποκριθεὶς <611> εἶπεν <3004> αὐτοῖς· <846> οὐ <3756> βλέπετε <991> ταῦτα <3778> πάντα; <3956> ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν, <5210> οὐ <3756> μὴ <3361> ἀφεθῇ <863> ὧδε <5602> λίθος <3037> ἐπὶ <1909> λίθον, <3037> ὃς <3739> οὐ <3756> καταλυθήσεται. <2647>

3 καθημένου <2521> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> ὄρους <3735> τῶν <3588> ἐλαιῶν <1636> προσῆλθον <4334> αὐτῷ <846> οἱ <3588> μαθηταὶ <3101> κατ’ <2596> ἰδίαν <2398> λέγοντες· <3004> εἰπὲ <3004> ἡμῖν, <2249> πότε <4219> ταῦτα <3778> ἔσται, <1510> καὶ <2532> τί <5101> τὸ <3588> σημεῖον <4592> τῆς <3588> σῆς <4674> παρουσίας <3952> καὶ <2532> συντελείας <4930> τοῦ <3588> αἰῶνος; <165>

4 καὶ <2532> ἀποκριθεὶς <611> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> εἶπεν <3004> αὐτοῖς· <846> βλέπετε <991> μή <3361> τις <5100> ὑμᾶς <5210> πλανήσῃ. <4105>

5 πολλοὶ <4183> γὰρ <1063> ἐλεύσονται <2064> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματί <3686> μου <1473> λέγοντες· <3004> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> ὁ <3588> Χριστός, <5547> καὶ <2532> πολλοὺς <4183> πλανήσουσιν. <4105>

6 μελλήσετε <3195> δὲ <1161> ἀκούειν <191> πολέμους <4171> καὶ <2532> ἀκοὰς <189> πολέμων· <4171> ὁρᾶτε <3708> μὴ <3361> θροεῖσθε· <2360> δεῖ <1163> γὰρ <1063> γενέσθαι, <1096> ἀλλ’ <235> οὔπω <3768> ἐστὶν <1510> τὸ <3588> τέλος. <5056>

7 ἐγερθήσεται <1453> γὰρ <1063> ἔθνος <1484> ἐπ’ <1909> ἔθνος <1484> καὶ <2532> βασιλεία <932> ἐπὶ <1909> βασιλείαν, <932> καὶ <2532> ἔσονται <1510> λιμοὶ <3042> καὶ <2532> σεισμοὶ <4578> κατὰ <2596> τόπους· <5117>

8 πάντα <3956> δὲ <1161> ταῦτα <3778> ἀρχὴ <746> ὠδίνων. <5604>

9 τότε <5119> παραδώσουσιν <3860> ὑμᾶς <5210> εἰς <1519> θλῖψιν <2347> καὶ <2532> ἀποκτενοῦσιν <615> ὑμᾶς, <5210> καὶ <2532> ἔσεσθε <1510> μισούμενοι <3404> ὑπὸ <5259> πάντων <3956> τῶν <3588> ἐθνῶν <1484> διὰ <1223> τὸ <3588> ὄνομά <3686> μου. <1473>

10 καὶ <2532> τότε <5119> σκανδαλισθήσονται <4624> πολλοὶ <4183> καὶ <2532> ἀλλήλους <240> παραδώσουσιν <3860> καὶ <2532> μισήσουσιν <3404> ἀλλήλους· <240>

11 καὶ <2532> πολλοὶ <4183> ψευδοπροφῆται <5578> ἐγερθήσονται <1453> καὶ <2532> πλανήσουσιν <4105> πολλούς· <4183>

12 καὶ <2532> διὰ <1223> τὸ <3588> πληθυνθῆναι <4129> τὴν <3588> ἀνομίαν <458> ψυγήσεται <5594> ἡ <3588> ἀγάπη <26> τῶν <3588> πολλῶν. <4183>

13 ὁ <3588> δὲ <1161> ὑπομείνας <5278> εἰς <1519> τέλος <5056> οὗτος <3778> σωθήσεται. <4982>

14 καὶ <2532> κηρυχθήσεται <2784> τοῦτο <3778> τὸ <3588> εὐαγγέλιον <2098> τῆς <3588> βασιλείας <932> ἐν <1722> ὅλῃ <3650> τῇ <3588> οἰκουμένῃ <3625> εἰς <1519> μαρτύριον <3142> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> ἔθνεσιν, <1484> καὶ <2532> τότε <5119> ἥξει <2240> τὸ <3588> τέλος. <5056>

15 Ὅταν <3752> οὖν <3767> ἴδητε <3708> τὸ <3588> βδέλυγμα <946> τῆς <3588> ἐρημώσεως <2050> τὸ <3588> ῥηθὲν <2046> διὰ <1223> Δανιὴλ <1158> τοῦ <3588> προφήτου <4396> ἑστὸς <2476> ἐν <1722> τόπῳ <5117> ἁγίῳ, <40> ὁ <3588> ἀναγινώσκων <314> νοείτω, <3539>

16 τότε <5119> οἱ <3588> ἐν <1722> τῇ <3588> Ἰουδαίᾳ <2449> φευγέτωσαν <5343> ἐπὶ <1909> τὰ <3588> ὄρη, <3735>

17 ὁ <3588> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> δώματος <1430> μὴ <3361> καταβάτω <2597> ἆραι <142> τὰ <3588> ἐκ <1537> τῆς <3588> οἰκίας <3614> αὐτοῦ, <846>

18 καὶ <2532> ὁ <3588> ἐν <1722> τῷ <3588> ἀγρῷ <68> μὴ <3361> ἐπιστρεψάτω <1994> ὀπίσω <3694> ἆραι <142> τὸ <3588> ἱμάτιον <2440> αὐτοῦ. <846>

19 οὐαὶ <3759> δὲ <1161> ταῖς <3588> ἐν <1722> γαστρὶ <1064> ἐχούσαις <2192> καὶ <2532> ταῖς <3588> θηλαζούσαις <2337> ἐν <1722> ἐκείναις <1565> ταῖς <3588> ἡμέραις. <2250>

20 προσεύχεσθε <4336> δὲ <1161> ἵνα <2443> μὴ <3361> γένηται <1096> ἡ <3588> φυγὴ <5437> ὑμῶν <5210> χειμῶνος <5494> μηδὲ <3366> σαββάτῳ· <4521>

21 ἔσται <1510> γὰρ <1063> τότε <5119> θλῖψις <2347> μεγάλη <3173> οἵα <3634> οὐκ <3756> ἐγένετο <1096> ἀπ’ <575> ἀρχῆς <746> κόσμου <2889> ἕως <2193> τοῦ <3588> νῦν <3568> οὐδ’ <3761> οὐ <3756> μὴ <3361> γένηται. <1096>

22 καὶ <2532> εἰ <1487> μὴ <3361> ἐκολοβώθησαν <2856> αἱ <3588> ἡμέραι <2250> ἐκεῖναι, <1565> οὐκ <3756> ἂν <302> ἐσώθη <4982> πᾶσα <3956> σάρξ· <4561> διὰ <1223> δὲ <1161> τοὺς <3588> ἐκλεκτοὺς <1588> κολοβωθήσονται <2856> αἱ <3588> ἡμέραι <2250> ἐκεῖναι. <1565>

23 τότε <5119> ἐάν <1437> τις <5100> ὑμῖν <5210> εἴπῃ· <3004> ἰδοὺ <3708> ὧδε <5602> ὁ <3588> Χριστός, <5547> ἤ, <2228> ὧδε, <5602> μὴ <3361> πιστεύσητε· <4100>

24 ἐγερθήσονται <1453> γὰρ <1063> ψευδόχριστοι <5580> καὶ <2532> ψευδοπροφῆται, <5578> καὶ <2532> δώσουσιν <1325> σημεῖα <4592> μεγάλα <3173> καὶ <2532> τέρατα, <5059> ὥστε <5620> πλανηθῆναι, <4105> εἰ <1487> δυνατόν, <1415> καὶ <2532> τοὺς <3588> ἐκλεκτούς. <1588>

25 ἰδοὺ <3708> προείρηκα <4280> ὑμῖν. <5210>

26 ἐὰν <1437> οὖν <3767> εἴπωσιν <3004> ὑμῖν· <5210> ἰδοὺ <3708> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ <2048> ἐστίν, <1510> μὴ <3361> ἐξέλθητε· <1831> ἰδοὺ <3708> ἐν <1722> τοῖς <3588> ταμείοις, <5009> μὴ <3361> πιστεύσητε· <4100>

27 ὥσπερ <5618> γὰρ <1063> ἡ <3588> ἀστραπὴ <796> ἐξέρχεται <1831> ἀπὸ <575> ἀνατολῶν <395> καὶ <2532> φαίνεται <5316> ἕως <2193> δυσμῶν, <1424> οὕτως <3779> ἔσται <1510> ἡ <3588> παρουσία <3952> τοῦ <3588> υἱοῦ <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου. <444>

28 ὅπου <3699> ἐὰν <1437> ᾖ <1510> τὸ <3588> πτῶμα, <4430> ἐκεῖ <1563> συναχθήσονται <4863> οἱ <3588> ἀετοί. <105>

29 Εὐθέως <2112> δὲ <1161> μετὰ <3326> τὴν <3588> θλῖψιν <2347> τῶν <3588> ἡμερῶν <2250> ἐκείνων <1565> ὁ <3588> ἥλιος <2246> σκοτισθήσεται <4654> καὶ <2532> ἡ <3588> σελήνη <4582> οὐ <3756> δώσει <1325> τὸ <3588> φέγγος <5338> αὐτῆς, <846> καὶ <2532> οἱ <3588> ἀστέρες <792> πεσοῦνται <4098> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ, <3772> καὶ <2532> αἱ <3588> δυνάμεις <1411> τῶν <3588> οὐρανῶν <3772> σαλευθήσονται. <4531>

30 καὶ <2532> τότε <5119> φανήσεται <5316> τὸ <3588> σημεῖον <4592> τοῦ <3588> υἱοῦ <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἐν <1722> οὐρανῷ, <3772> καὶ <2532> κόψονται <2875> πᾶσαι <3956> αἱ <3588> φυλαὶ <5443> τῆς <3588> γῆς <1093> καὶ <2532> ὄψονται <3708> τὸν <3588> υἱὸν <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἐρχόμενον <2064> ἐπὶ <1909> τῶν <3588> νεφελῶν <3507> τοῦ <3588> οὐρανοῦ <3772> μετὰ <3326> δυνάμεως <1411> καὶ <2532> δόξης <1391> πολλῆς. <4183>

31 καὶ <2532> ἀποστελεῖ <649> τοὺς <3588> ἀγγέλους <32> αὐτοῦ <846> μετὰ <3326> σάλπιγγος <4536> μεγάλης, <3173> καὶ <2532> ἐπισυνάξουσιν <1996> τοὺς <3588> ἐκλεκτοὺς <1588> αὐτοῦ <846> ἐκ <1537> τῶν <3588> τεσσάρων <5064> ἀνέμων <417> ἀπ’ <575> ἄκρων <206> οὐρανῶν <3772> ἕως <2193> ἄκρων <206> αὐτῶν. <846>

32 Ἀπὸ <575> δὲ <1161> τῆς <3588> συκῆς <4808> μάθετε <3129> τὴν <3588> παραβολήν. <3850> ὅταν <3752> ἤδη <2235> ὁ <3588> κλάδος <2798> αὐτῆς <846> γένηται <1096> ἁπαλὸς <527> καὶ <2532> τὰ <3588> φύλλα <5444> ἐκφύῃ, <1631> γινώσκετε <1097> ὅτι <3754> ἐγγὺς <1451> τὸ <3588> θέρος· <2330>

33 οὕτως <3779> καὶ <2532> ὑμεῖς, <5210> ὅταν <3752> ἴδητε <3708> ταῦτα <3778> πάντα, <3956> γινώσκετε <1097> ὅτι <3754> ἐγγύς <1451> ἐστιν <1510> ἐπὶ <1909> θύραις. <2374>

34 ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν, <5210> οὐ <3756> μὴ <3361> παρέλθῃ <3928> ἡ <3588> γενεὰ <1074> αὕτη <3778> ἕως <2193> ἂν <302> πάντα <3956> ταῦτα <3778> γένηται. <1096>

35 ὁ <3588> οὐρανὸς <3772> καὶ <2532> ἡ <3588> γῆ <1093> παρελεύσεται, <3928> οἱ <3588> δὲ <1161> λόγοι <3056> μου <1473> οὐ <3756> μὴ <3361> παρέλθωσιν. <3928>

36 Περὶ <4012> δὲ <1161> τῆς <3588> ἡμέρας <2250> ἐκείνης <1565> καὶ <2532> ὥρας <5610> οὐδεὶς <3762> οἶδεν, <1492> οὐδὲ <3761> οἱ <3588> ἄγγελοι <32> τῶν <3588> οὐρανῶν <3772> οὐδὲ <3761> ὁ <3588> υἱός, <5207> εἰ <1487> μὴ <3361> ὁ <3588> πατὴρ <3962> μόνος. <3441>

37 ὥσπερ <5618> δὲ <1161> αἱ <3588> ἡμέραι <2250> τοῦ <3588> Νῶε, <3575> οὕτως <3779> ἔσται <1510> ἡ <3588> παρουσία <3952> τοῦ <3588> υἱοῦ <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου. <444>

38 ὡς <5613> γὰρ <1063> ἦσαν <1510> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ταῖς <3588> πρὸ <4253> τοῦ <3588> κατακλυσμοῦ <2627> τρώγοντες <5176> καὶ <2532> πίνοντες, <4095> γαμοῦντες <1060> καὶ <2532> γαμίζοντες, <1061> ἄχρι <891> ἧς <3739> ἡμέρας <2250> εἰσῆλθεν <1525> Νῶε <3575> εἰς <1519> τὴν <3588> κιβωτόν, <2787>

39 καὶ <2532> οὐκ <3756> ἔγνωσαν <1097> ἕως <2193> ἦλθεν <2064> ὁ <3588> κατακλυσμὸς <2627> καὶ <2532> ἦρεν <142> ἅπαντας, <537> οὕτως <3779> ἔσται <1510> καὶ <2532> ἡ <3588> παρουσία <3952> τοῦ <3588> υἱοῦ <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου. <444>

40 τότε <5119> ἔσονται <1510> δύο <1417> ἐν <1722> τῷ <3588> ἀγρῷ, <68> εἷς <1520> παραλαμβάνεται <3880> καὶ <2532> εἷς <1520> ἀφίεται· <863>

41 δύο <1417> ἀλήθουσαι <229> ἐν <1722> τῷ <3588> μύλῳ, <3458> μία <1520> παραλαμβάνεται <3880> καὶ <2532> μία <1520> ἀφίεται. <863>

42 γρηγορεῖτε <1127> οὖν, <3767> ὅτι <3754> οὐκ <3756> οἴδατε <1492> ποίᾳ <4169> ἡμέρᾳ <2250> ὁ <3588> κύριος <2962> ὑμῶν <5210> ἔρχεται. <2064>

43 Ἐκεῖνο <1565> δὲ <1161> γινώσκετε, <1097> ὅτι <3754> εἰ <1487> ᾔδει <1492> ὁ <3588> οἰκοδεσπότης <3617> ποίᾳ <4169> φυλακῇ <5438> ὁ <3588> κλέπτης <2812> ἔρχεται, <2064> ἐγρηγόρησεν <1127> ἂν <302> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἂν <302> εἴασεν <1439> διορυχθῆναι <1358> τὴν <3588> οἰκίαν <3614> αὐτοῦ. <846>

44 διὰ <1223> τοῦτο <3778> καὶ <2532> ὑμεῖς <5210> γίνεσθε <1096> ἕτοιμοι, <2092> ὅτι <3754> ᾗ <3739> οὐ <3756> δοκεῖτε <1380> ὥρᾳ <5610> ὁ <3588> υἱὸς <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἔρχεται. <2064>

45 Τίς <5101> ἄρα <687> ἐστὶν <1510> ὁ <3588> πιστὸς <4103> δοῦλος <1401> καὶ <2532> φρόνιμος, <5429> ὃν <3739> κατέστησεν <2525> ὁ <3588> κύριος <2962> ἐπὶ <1909> τῆς <3588> οἰκετείας <3610> αὐτοῦ <846> τοῦ <3588> δοῦναι <1325> αὐτοῖς <846> τὴν <3588> τροφὴν <5160> ἐν <1722> καιρῷ; <2540>

46 μακάριος <3107> ὁ <3588> δοῦλος <1401> ἐκεῖνος <1565> ὃν <3739> ἐλθὼν <2064> ὁ <3588> κύριος <2962> αὐτοῦ <846> εὑρήσει <2147> οὕτως <3779> ποιοῦντα. <4160>

47 ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν <5210> ὅτι <3754> ἐπὶ <1909> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> ὑπάρχουσιν <5225> αὐτοῦ <846> καταστήσει <2525> αὐτόν. <846>

48 ἐὰν <1437> δὲ <1161> εἴπῃ <3004> ὁ <3588> κακὸς <2556> δοῦλος <1401> ἐν <1722> τῇ <3588> καρδίᾳ <2588> αὐτοῦ· <846> χρονίζει <5549> μου <1473> ὁ <3588> κύριος, <2962>

49 καὶ <2532> ἄρξηται <756> τύπτειν <5180> τοὺς <3588> συνδούλους <4889> αὐτοῦ, <846> ἐσθίῃ <2068> δὲ <1161> καὶ <2532> πίνῃ <4095> μετὰ <3326> τῶν <3588> μεθυόντων· <3184>

50 ἥξει <2240> ὁ <3588> κύριος <2962> τοῦ <3588> δούλου <1401> ἐκείνου <1565> ἐν <1722> ἡμέρᾳ <2250> ᾗ <3739> οὐ <3756> προσδοκᾷ <4328> καὶ <2532> ἐν <1722> ὥρᾳ <5610> ᾗ <3739> οὐ <3756> γινώσκει, <1097>

51 καὶ <2532> διχοτομήσει <1371> αὐτὸν, <846> καὶ <2532> τὸ <3588> μέρος <3313> αὐτοῦ <846> μετὰ <3326> τῶν <3588> ὑποκριτῶν <5273> θήσει· <5087> ἐκεῖ <1563> ἔσται <1510> ὁ <3588> κλαυθμὸς <2805> καὶ <2532> ὁ <3588> βρυγμὸς <1030> τῶν <3588> ὀδόντων. <3599>


 <<  Matius 24 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);