K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Tawarikh 26 >> 

Para Penjaga Pintu Gerbang

1Berikut ini adalah rombongan penjaga pintu gerbang. Dari orang Korah: Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf.

2Meselemya mempunyai anak: Zakharia, anak yang sulung; Yediael, anak kedua; Zebaja, anak ketiga; Yatniel, anak keempat;

3Elam, anak kelima; Yohanan, anak keenam; Elyo’enai, anak ketujuh.

4Obed-Edom mempunyai anak: Semaya, anak yang sulung; Yozabad, anak kedua; Yoah, anak ketiga; Sakhar, anak keempat; Netaneel, anak kelima;

5Amiel, anak keenam; Isakhar, anak ketujuh; Peuletai, anak kedelapan. Allah memang telah memberkahi Obed-Edom.

6Bagi Semaya, anak Obed-Edom, lahir beberapa anak laki-laki. Mereka memegang kekuasaan dalam kaum keluarga mereka karena mereka adalah kesatria yang gagah perkasa.

7Anak-anak Semaya: Otni, Refael, Obed, dan Elzabad. Saudaranya ialah Elihu dan Semakhya, orang-orang yang gagah perkasa.

8Mereka semua adalah keturunan Obed-Edom. Mereka, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang cakap dan kuat untuk pekerjaan itu—62 orang jumlahnya, dari Obed-Edom.

9Meselemya mempunyai anak dan saudara—18 orang yang gagah perkasa.

10Hosa dari bani Merari mempunyai anak: Simri, seorang kepala (meskipun ia bukan anak sulung, ayahnya mengangkat dia menjadi kepala);

11Hilkia, anak kedua; Tebalya, anak ketiga; Zakharia, anak keempat. Semua anak dan saudara Hosa berjumlah 13 orang.

12Rombongan-rombongan penjaga pintu gerbang yang dibagi menurut para kepalanya itu bertugas melayani dalam Bait ALLAH sama seperti saudara-saudara mereka.

13Untuk setiap pintu gerbang, mereka membuang undi menurut kaum keluarga mereka, baik yang kecil maupun yang besar.

14Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemya. Kemudian, undi dibuang bagi anaknya, Zakharia, seorang penasihat yang bijaksana, dan hasil undian itu adalah pintu utara.

15Hasil undian bagi Obed-Edom adalah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya adalah gudang-gudang perlengkapan.

16Bagi Supim dan Hosa adalah pintu barat serta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya yang menanjak. Penjaga yang satu ditempatkan berdampingan dengan penjaga yang lain.

17Setiap hari di sebelah timur ada enam orang Lewi, di sebelah utara ada empat orang, dan di sebelah selatan ada empat orang; sementara di setiap gudang perlengkapan ada dua orang.

18Di paviliun sebelah barat, ada empat orang di jalan raya dan dua orang di paviliun.

19Itulah rombongan-rombongan penjaga pintu gerbang dari bani Korah dan bani Merari.

Bendahara-Bendahara dan Para Pejabat Lain di Antara Orang Lewi

20Dari antara orang Lewi: Ahia bertanggung jawab atas perbendaharaan Bait Allah dan perbendaharaan barang-barang yang dikhususkan.

21Bani Ladan adalah keturunan orang Gerson melalui Ladan, dan kepala kaum keluarga Ladan, orang Gerson itu, ialah Yehiel.

22Anak-anak Yehiel ialah Zetam dan Yo’el, adiknya. Mereka bertanggung jawab atas perbendaharaan Bait ALLAH.

23Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron, dan orang Uziel:

24Sebuel bin Gersom bin Musa menjadi kepala perbendaharaan.

25Saudara-saudaranya melalui garis keturunan Eliezer turun-temurun ialah Rehabya, Yesaya, Yoram, Zikhri, Selomit.

26Selomit ini bersama saudara-saudaranya bertanggung jawab atas segala perbendaharaan persembahan suci yang dikhususkan oleh Raja Daud, oleh para kepala kaum keluarga, oleh para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus, serta oleh para panglima tentara.

27Mereka mengkhususkan sebagian dari hasil jarahan perang untuk memperbaiki Bait ALLAH.

28Juga semua yang dikhususkan oleh Samuil, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya—semua barang yang dikhususkan—berada di bawah pengawasan Selomit serta saudara-saudaranya.

29Dari orang Yizhar, Kenanya dan anak-anaknya diserahi tugas luar di Israil, yaitu menjadi pengatur dan hakim.

30Dari orang Hebron, Hasabya dan saudara-saudaranya, sebanyak 1.700 orang yang gagah perkasa, menjadi pengawas atas orang Israil di sebelah barat Sungai Yordan untuk segala pekerjaan ALLAH serta pelayanan bagi raja.

31Yeria adalah kepala orang Hebron menurut keturunan kaum keluarganya. Pada tahun keempat puluh pemerintahan Daud, diadakan pemeriksaan tentang mereka dan didapati di antara mereka kesatria-kesatria yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead.

32Saudara-saudara Yeria, sejumlah dua ribu tujuh ratus orang kepala kaum keluarga yang gagah perkasa, diangkat oleh Raja Daud untuk mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye perihal segala urusan Allah serta urusan raja.


 <<  1 Tawarikh 26 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);