K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  2 Tawarikh 33 >> 

Raja Manasye

1Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem lima puluh lima tahun lamanya.

2Ia melakukan apa yang jahat di mata ALLAH menurut kekejian bangsa-bangsa yang telah dihalau ALLAH dari hadapan bani Israil.

3Dibangunnya kembali bukit-bukit pengurbanan yang telah dirobohkan Hizkia, ayahnya, lalu didirikannya mazbah-mazbah bagi dewa-dewa Baal dan dibuatnya patung-patung Dewi Asyera. Ia sujud menyembah segala benda langit dan beribadah kepadanya.

4Ia juga membangun mazbah-mazbah di dalam Bait ALLAH, padahal ALLAH telah berfirman, “Di Yerusalem nama-Ku akan tinggal untuk selama-lamanya.”

5Di kedua pelataran Bait ALLAH, dibangunnya mazbah-mazbah bagi segala benda langit.

6Dipersembahkannya pula anak-anaknya sebagai kurban yang dibakar di Lembah Ben-Hinom. Ia melakukan ramal, nujum, dan teluh, serta menghubungi para pemanggil arwah dan para ahli sihir. Ia melakukan banyak kejahatan di mata ALLAH sehingga membangkitkan murka-Nya.

7Ditempatkannya patung ukiran, yaitu berhala yang dibuatnya, dalam Bait Allah, padahal Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Sulaiman, anaknya, “Di dalam Bait ini dan di Yerusalem, yang telah Kupilih dari antara semua suku Israil, Aku akan menegakkan nama-Ku untuk selama-lamanya.

8Aku tidak akan membiarkan kaki orang Israil beranjak lagi dari tanah yang telah Kutetapkan bagi nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepada mereka melalui Musa, yaitu segala hukum, ketetapan, dan peraturan.”

9Manasye menyesatkan orang Yuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka berbuat jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan ALLAH dari hadapan bani Israil.

10ALLAH berfirman kepada Manasye dan kepada rakyatnya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan.

11Sebab itu, ALLAH mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara raja Asyur, yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel.

12Dalam kesesakannya ia memohon belas kasihan ALLAH, Tuhannya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan nenek moyangnya

13dan berdoa kepada-Nya. Lalu, Allah mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Allah membawanya kembali ke Yerusalem, ke kerajaannya. Maka, tahulah Manasye bahwa ALLAH adalah Tuhan.

14Setelah itu, ia membangun tembok luar Kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai jalan masuk Pintu Gerbang Ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya tinggi sekali, lalu ditempatkannya panglima-panglima pasukan di semua kota berkubu di Yuda.

15Ia menyingkirkan dewa-dewa bangsa asing, berhala dari dalam Bait ALLAH, dan semua mazbah yang dibangunnya di atas gunung tempat Bait ALLAH serta di Yerusalem, lalu membuang semua itu ke luar kota.

16Didirikannya kembali mazbah bagi ALLAH dan dipersembahkannya di atasnya kurban-kurban perdamaian serta kurban syukur. Kemudian, diperintahkannya orang Yuda untuk beribadah kepada ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil.

17Meskipun begitu, rakyat masih mempersembahkan kurban di bukit-bukit pengurbanan, tetapi hanya kepada ALLAH, Tuhan mereka.

18Riwayat Manasye selebihnya, doanya kepada Tuhannya, dan perkataan para pelihat yang disampaikan kepadanya dengan nama ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, sesungguhnya semua itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israil.

19Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan kemungkarannya, serta tempat-tempat di mana ia membangun bukit-bukit pengurbanan, mendirikan patung-patung Dewi Asyera dan patung-patung ukiran sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semua itu tertulis dalam riwayat para pelihat.

20Lalu, Manasye dibaringkan bersama nenek moyangnya dan ia dimakamkan di dalam istananya. Maka, Amon, anaknya, naik takhta menggantikan dia.

Raja Amon

21Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem dua tahun lamanya.

22Ia melakukan apa yang jahat di mata ALLAH, seperti yang dilakukan oleh Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan kurban kepada segala patung ukiran yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepadanya.

23Ia tidak merendahkan diri di hadapan ALLAH seperti yang dilakukan oleh Manasye, ayahnya. Sebaliknya, Amon ini semakin bertambah kesalahannya.

24Kemudian, para pegawainya bersekongkol melawan dia dan membunuhnya di istananya.

25Akan tetapi, rakyat negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol melawan Raja Amon. Lalu, rakyat negeri itu menobatkan Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.


 <<  2 Tawarikh 33 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);