K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Nehemia 12 >> 

Daftar Para Imam dan Orang-Orang Lewi

1Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang pulang bersama Zerubabel bin Sealtiel serta Yesua: Seraya, Yeremia, Ezra,

2Amarya, Malukh, Hatus,

3Sekhanya, Rehum, Meremot,

4Ido, Ginetoi, Abia,

5Miyamin, Maaja, Bilga,

6Semaya, Yoyarib, Yedaya,

7Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Mereka adalah kepala-kepala imam beserta saudara-saudaranya pada zaman Yesua.

8Sedangkan orang-orang Lewi: Yesua, Binui, Kadmiel, Serebya, Yuda, dan Matanya. Matanya memimpin pengucapan syukur bersama saudara-saudaranya

9sementara Bakbukya dan Uni, saudara-saudara mereka, berdiri berhadapan dengan mereka menurut kelompok tugasnya.

10Yesua mempunyai anak, yaitu Yoyakim, kemudian berikutnya turun-temurun adalah Elyasib, Yoyada,

11Yonatan, Yadua.

12Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya; Hananya, dari kaum keluarga Yeremia;

13Mesulam, dari kaum keluarga Ezra; Yohanan, dari kaum keluarga Amarya;

14Yonatan, dari kaum keluarga Melikhu; Yusuf, dari kaum keluarga Sebanya;

15Adna, dari kaum keluarga Harim; Helkai, dari kaum keluarga Merayot;

16Zakharia, dari kaum keluarga Ido; Mesulam, dari kaum keluarga Gineton;

17Zikhri, dari kaum keluarga Abia; Piltai, dari kaum keluarga Minyamin dan Moaja;

18Samua, dari kaum keluarga Bilga; Yonatan, dari kaum keluarga Semaya;

19Matnai, dari kaum keluarga Yoyarib; Uzi, dari kaum keluarga Yedaya;

20Kalai, dari kaum keluarga Salai; Heber, dari kaum keluarga Amok;

21Hasabya, dari kaum keluarga Hilkia; dan Netaneel, dari kaum keluarga Yedaya.

22Mengenai orang-orang Lewi, kepala-kepala kaum keluarga mereka dicatat pada zaman Elyasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua, begitu juga para imam pada masa pemerintahan Darius, orang Persia itu.

23Kepala-kepala kaum keluarga bani Lewi dicatat dalam kitab hikayat sampai zaman Yohanan bin Elyasib.

24Kepala-kepala orang-orang Lewi adalah Hasabya, Serebya, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri berhadapan dengan mereka untuk memuji dan mengucap syukur menurut perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok tugas berdampingan dengan kelompok tugas.

25Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penjaga-penjaga pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang.

26Mereka hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Gubernur Nehemia serta Imam Ezra, ahli Kitab Suci Taurat itu.

Peresmian Tembok Yerusalem

27Pada waktu peresmian tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dicari dari segala tempat tinggal mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan peresmian yang meriah dengan ucapan syukur dan dengan nyanyian diiringi ceracap, gambus, serta kecapi.

28Para penyanyi berkumpul dari lembah di sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa,

29dari Bait-Gilgal, dari padang Geba dan Asmawet. Para penyanyi itu memang telah membangun desa-desa mereka di sekitar Yerusalem.

30Para imam dan orang-orang Lewi menyucikan diri, lalu menyucikan rakyat, pintu-pintu gerbang, juga tembok itu.

31Kemudian, aku menyuruh para pemimpin Yuda naik ke atas tembok. Aku juga membentuk dua kelompok besar pengucap syukur yang berarak-arakan. Kelompok yang satu berarak ke kanan di atas tembok, ke arah Pintu Gerbang Sampah.

32Di belakang mereka berjalanlah Hosaya dan sebagian pemimpin orang Yuda;

33Azarya, Ezra, Mesulam,

34Yuda, Binyamin, Semaya, Yeremia;

35beberapa orang imam yang memegang nafiri; Zakharia bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mikha bin Zakur bin Asaf

36dan saudara-saudaranya, yaitu Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yuda, dan Hanani, lengkap dengan alat-alat musik Daud, abdi Allah itu. Sementara Ezra, ahli Kitab Suci Taurat itu, berjalan di depan mereka.

37Di Pintu Gerbang Mata Air mereka maju terus, lalu menaiki tangga Kota Daud di tanjakan tembok, melewati bagian atas istana Daud ke arah Pintu Gerbang Air di sebelah timur.

38Kelompok pengucap syukur yang lain berarak ke kiri. Aku dan sebagian orang berjalan mengikutinya di atas tembok, melewati bagian atas Menara Perapian ke arah Tembok Lebar,

39juga bagian atas Pintu Gerbang Efraim, Pintu Gerbang Lama, Pintu Gerbang Ikan, Menara Hananeel dan Menara Mea, ke arah Pintu Gerbang Domba. Di Pintu Gerbang Penjagaan mereka berhenti.

40Kemudian, kedua kelompok pengucap syukur itu berdiri di dalam Bait Allah, begitu juga aku, sebagian penguasa yang menyertaiku,

41para imam yang memegang nafiri, yaitu Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elyo’enai, Zakharia, dan Hananya,

42serta Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Para penyanyi itu mengumandangkan nyanyian di bawah pimpinan Yizrahya.

43Pada hari itu mereka mempersembahkan kurban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah telah mengaruniakan kepada mereka sukacita yang besar. Kaum perempuan dan anak-anak pun bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh.

Jaminan Hidup Para Imam dan Orang-Orang Lewi

44Pada hari itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, tempat menyimpan persembahan khusus, hasil pertama, dan persembahan sepersepuluh. Maksudnya ialah supaya sumbangan yang menurut hukum Taurat menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dapat dikumpulkan dalam bilik-bilik itu dari ladang-ladang di setiap kota. Orang Yuda memang bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas itu.

45Mereka memegang teguh kewajiban terhadap Tuhan mereka dan tugas penyucian, demikian juga para penyanyi dan para penjaga pintu gerbang menurut perintah Daud dan Sulaiman, anaknya.

46Pada zaman Daud dan Asaf dahulu sudah ada pemimpin para penyanyi, juga nyanyian pujian dan ucapan syukur kepada Allah.

47Pada zaman Zerubabel dan zaman Nehemia semua orang Israil memberikan sumbangan kepada para penyanyi dan para penjaga pintu gerbang menurut kebutuhan tiap-tiap hari. Mereka memberikan persembahan suci kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi memberikan persembahan suci kepada bani Harun. <<  Nehemia 12 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);