K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Tawarikh 4 >> 

Keturunan Yuda dari Cabang Lain

1Anak-anak Yuda: Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal.

2Anak Reaya bin Syobal ialah Yahat, kemudian anak-anak Yahat ialah Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

3Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi.

4Penuel ialah bapak Gedor, dan Ezer ialah bapak Husa. Itulah anak-anak Hur, anak sulung Efrata, bapak Betlehem.

5Asyur, bapak Tekoa, mempunyai dua orang istri, yaitu Hela dan Naara.

6Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni, dan Ahastari. Itulah anak-anak Naara.

7Anak-anak Hela: Zeret, Yezohar, Etnan, dan

8Kos. Anak-anak Kos ialah Anub, Hazobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum.

9Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ibunya menamai dia Yabes sebab katanya, “Aku telah melahirkan dia dengan susah.”

10Yabes berseru kepada Tuhan yang disembah bani Israil, katanya, “Kiranya Engkau memberkahi aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan menjaga aku dari malapetaka supaya aku tidak disusahkannya.” Allah mengabulkan apa yang dimintanya itu.

11Kelub, saudara Suha, mempunyai anak, yaitu Mehir, ayah Eston.

12Eston mempunyai anak, yaitu Bait-Rafa, Paseah, dan Tehina, bapak Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.

13Anak-anak Kenas: Otniel dan Seraya. Anak-anak Otniel: Hatat dan Meonotai.

14Meonotai mempunyai anak, Ofra. Seraya mempunyai anak, yaitu Yoab, bapak Lembah Para Tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.

15Anak-anak Kaleb bin Yefune: Iru, Ela, dan Naam. Anak Ela: Kenas.

16Anak-anak Yehaleleel: Zif, Zifa, Tireya, dan Asareel.

17Anak-anak Ezra: Yeter, Mered, Efer, dan Yalon. Mered memperistri Bica, putri Firaun, lalu perempuan itu melahirkan Miryam, Samai, dan Yisbah, bapak Estemoa.

18Istri Mered yang lain, seorang perempuan Yuda, melahirkan Yered, bapak Gedor; Heber, bapak Sokho; dan Yekutiel, bapak Zanoah.

19Anak-anak dari istri Hodia, saudara perempuan Naham: bapak Kehila, orang Garmi; dan Estemoa, orang Maakha.

20Anak-anak Simon: Amnon, Rina, Benhanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei: Zohet dan Ben-Zohet.

21Anak-anak Sela bin Yuda: Er, bapak Lekha; Lada, bapak Maresa; dan kaum-kaum para pengerja kain lenan halus dari Bait-Asbea;

22lalu Yokim, orang-orang Kozeba, Yoas, dan Saraf yang menguasai Moab, tetapi kemudian kembali ke Lehem. Riwayat-riwayat ini sudah tua.

23Mereka adalah para tukang periuk, penduduk Netaim dan Gedera. Di sanalah mereka tinggal dan bekerja pada raja.

Keturunan Simeon

24Anak-anak Simeon: Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul.

25Kemudian, berikutnya turun-temurun ialah Salum, Mibsam, dan Misma.

26Anak-anak Misma turun-temurun: Hamuel, Zakur, dan Simei.

27Simei mempunyai enam belas anak laki-laki dan enam anak perempuan, tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yuda.

28Mereka tinggal di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,

29Bilha, Ezem, Tolad,

30Betuel, Horma, Ziklag,

31Bait-Markabot, Hazar-Susim, Bait-Biri, dan Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud naik takhta.

32Desa-desanya adalah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asa—lima perkampungan;

33juga semua desa yang ada di sekeliling perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat tinggal mereka. Mereka mempunyai daftar keturunannya sendiri.

34Selanjutnya, Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia,

35Yo’el, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel,

36Elyo’enai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,

37dan Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya.

38Orang-orang yang disebutkan namanya ini adalah para pemimpin dalam kaum-kaum mereka. Kaum keluarga mereka berkembang semakin banyak.

39Mereka pergi ke jalan masuk Gedor sampai ke sebelah timur lembah itu untuk mencari padang rumput bagi kawanan kambing domba mereka,

40lalu mereka menemukan padang rumput yang subur dan baik. Negeri itu luas, sentosa, dan aman karena orang yang tinggal di sana sebelumnya berasal dari orang Ham.

41Orang-orang yang tertulis namanya ini datang pada zaman Hizkia, raja Yuda. Mereka menyerang perkemahan orang Ham serta orang Meunim yang ada di sana dan menumpasnya. Demikianlah sampai hari ini. Mereka menduduki tempat orang-orang itu karena di sana terdapat padang rumput bagi kawanan kambing domba mereka.

42Sebagian dari mereka, yaitu sebanyak lima ratus orang dari bani Simeon, pindah ke Pegunungan Seir. Kepala-kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya, Uziel, dan anak-anak Yisei.

43Mereka membunuh sisa-sisa orang Amalek yang meluputkan diri, lalu mereka tinggal di sana sampai hari ini.


 <<  1 Tawarikh 4 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);