K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Tawarikh 3 >> 

Anak-Anak Nabi Daud

1Inilah anak-anak Daud yang dilahirkan baginya di Hebron: Anak yang sulung ialah Amnon, dari Ahinoam orang Yizreel. Anak kedua ialah Daniel, dari Abigail orang Karmel.

2Anak ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yaitu anak perempuan Talmai, raja Gesur. Anak keempat ialah Adonia, anak Hagit.

3Anak kelima ialah Sefaca, dari Abital. Anak keenam ialah Yitream, dari Egla, istrinya.

4Enam orang dilahirkan baginya di Hebron. Di sana ia bertakhta tujuh tahun enam bulan lamanya. Di Yerusalem Daud bertakhta tiga puluh tiga tahun lamanya.

5Inilah anak-anak yang dilahirkan baginya di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Sulaiman—empat orang dari Batsyua binti Amiel.

6Selanjutnya, Yibhar, Elisama, Elifelet,

7Nogah, Nefeg, Yafia,

8Elisama, Elyada, dan Elifelet—sembilan orang.

9Mereka semua adalah anak-anak Daud, di samping anak-anak dari para gundiknya. Tamar ialah saudara perempuan mereka.

Raja-Raja Yuda

10Anak Sulaiman ialah Rehabeam, kemudian berikutnya turun-temurun ialah Abia, Asa, Yosafat,

11Yoram, Ahazia, Yoas,

12Amazia, Azarya, Yotam,

13Ahas, Hizkia, Manasye,

14Amon, Yosia.

15Anak-anak Yosia: Yohanan, yang sulung; Yoyakim, anak kedua; Zedekia, anak ketiga; Salum, anak keempat.

16Anak Yoyakim ialah Yekhonya, dan anak Yekhonya ialah Zedekia.

Garis Keturunan Kerajaan setelah Pembuangan ke Babel

17Anak-anak Yekhonya, orang tahanan itu: Sealtiel,

18Malkhiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabya.

19Anak-anak Pedaya: Zerubabel dan Simei. Anak-anak Zerubabel: Mesulam dan Hananya. Selomit adalah saudara perempuan mereka.

20Selanjutnya, lima orang lainnya: Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja, dan Yusab-Hesed.

21Keturunan Hananya: Pelaca, Yesaya, bani Refaya, bani Arnan, bani Obaja, dan bani Sekhanya.

22Keturunan Sekhanya: Semaya dan anak-anak Semaya: Hatus, Yigal, Bariah, Nearya, dan Safat—enam orang.

23Anak-anak Nearya: Elyo’enai, Hizkia, dan Azrikam—tiga orang.

24Anak-anak Elyo’enai: Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani—tujuh orang.


 <<  1 Tawarikh 3 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);