K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Tawarikh 2 >> 

Anak-Anak Israil (Nabi Yakub)

1Inilah anak-anak Israil: Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakhar, Zebulon,

2Dan, Yusuf, Binyamin, Naftali, Gad, dan Asyer.

Keturunan Yuda; Sampai Anak-Anak Hezron

3Anak-anak Yuda: Er, Onan, dan Syela. Ketiga orang ini dilahirkan baginya dari anak perempuan Syua, orang Kanaan. Tetapi, Er, anak sulung Yuda itu, jahat di mata ALLAH sehingga Ia mengambil nyawanya.

4Tamar, menantu Yuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Jadi, seluruh anak Yuda ada lima orang.

5Anak-anak Peres: Hezron dan Hamul.

6Anak-anak Zerah: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Seluruhnya ada lima orang.

7Anak Karmi: Ahar, yang mendatangkan kesukaran kepada orang Israil karena kemungkarannya perihal barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan.

8Anak Etan: Azarya.

9Anak-anak yang lahir bagi Hezron: Yerahmeel, Ram, dan Khelubai.

Dari Ram, Anak Hezron

10Ram mempunyai anak, Aminadab; berikutnya turun-temurun ialah Nahason (pemimpin bani Yuda),

11Salma, Boas,

12Obed, Isai.

13Isai mempunyai anak: Eliab, anak sulungnya; Abinadab, anak kedua; Simea, anak ketiga;

14Netaneel, anak keempat; Radai, anak kelima;

15Ozem, anak keenam; dan Daud, anak ketujuh.

16Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Selanjutnya, anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, tiga orang.

17Sedangkan Abigail melahirkan Amasa. Ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail.

Kaleb, Anak Hezron

18Kaleb bin Hezron mempunyai anak dari Azuba, istrinya, (dan dari Yeriot). Inilah anak-anak Azuba: Yesyer, Sobab, dan Ardon.

19Setelah Azuba mati, Kaleb memperistri Efrat, yang melahirkan Hur baginya.

20Kemudian, Hur mempunyai anak, Uri, dan Uri mempunyai anak, Bezaleel.

21Setelah itu, Hezron kawin dengan anak perempuan Makhir, ayah Gilead. Hezron memperistri perempuan itu pada waktu ia berumur enam puluh tahun. Kemudian, perempuan itu melahirkan Segub baginya.

22Segub mempunyai anak, Yair, yang mempunyai dua puluh tiga kota di Tanah Gilead.

23Tetapi, Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari mereka, juga Kenat dan kota-kota kecilnya, enam puluh kota banyaknya. Itulah seluruh keturunan Makhir, ayah Gilead.

24Setelah Hezron mati di Kaleb Efrata, barulah Abia, istri Hezron, melahirkan Asyur, bapak Tekoa.

Yerahmeel, Anak Hezron

25Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron: Ram, anaknya yang sulung, lalu Buna, Oren, Ozem, dan Ahia.

26Yerahmeel juga mempunyai istri lain bernama Atara. Dialah ibu Onam.

27Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel: Maas, Yamin, dan Eker.

28Anak-anak Onam: Samai dan Yada. Anak-anak Samai: Nadab dan Abisur.

29Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya.

30Anak-anak Nadab: Seled dan Apaim. Seled mati tanpa mempunyai anak.

31Anak Apaim: Yisei. Selanjutnya, anak Yisei ialah Sesan, dan anak Sesan ialah Ahlai.

32Anak-anak Yada, adik Samai: Yeter dan Yonatan. Yeter mati tanpa mempunyai anak.

33Anak-anak Yonatan: Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel.

34Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan saja. Tetapi, Sesan mempunyai seorang hamba dari Mesir bernama Yarha.

35Sesan memberikan anak gadisnya kepada Yarha, hambanya itu, sebagai istri. Lalu, perempuan itu melahirkan Atai baginya.

36Atai mempunyai anak, Natan; kemudian berikutnya turun-temurun ialah Zabad,

37Eflal, Obed,

38Yehu, Azarya,

39Heles, Elasa,

40Sismai, Salum,

41Yekamya, Elisama.

Kaum Kaleb

42Anak-anak Kaleb, adik Yerahmeel: Mesa, anak sulungnya, bapak Zif; dan bani Maresa, bapak Hebron.

43Anak-anak Hebron: Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema.

44Sema mempunyai anak, yaitu Raham, ayah Yorkeam. Rekem mempunyai anak, Samai.

45Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah ayah Bait-Zur.

46Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza, dan Gazes. Haran mempunyai anak, Gazes.

47Anak-anak Yohdai: Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa, dan Saaf.

48Maakha, gundik Kaleb, melahirkan Seber dan Tirhana.

49Perempuan itu juga melahirkan Saaf, bapak Madmana; dan Sewa, bapak Makhbena serta bapak Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.

50Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapak Kiryat-Yearim;

51Salma, bapak Betlehem; dan Haref, bapak Bait-Gader.

52Sobal, bapak Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, Haro’e, yaitu setengah orang Menuhot.

53Kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Estaol.

54Anak-anak Salma: Betlehem, orang Netofa; Atarot-Bait-Yoa; dan setengah orang Manahti, yaitu orang Zori.

55Kaum-kaum para juru tulis, yang tinggal di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Merekalah orang Keni keturunan Hamat, bapak kaum keturunan Rekhab.


 <<  1 Tawarikh 2 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);