K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Tawarikh 7 >> 

Suku-Suku Selebihnya; Keturunan Isakhar

1Anak-anak Isakhar: Tola, Pua, Yasub, dan Simron—empat orang.

2Anak-anak Tola: Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuil. Mereka adalah kepala-kepala kaum keluarga Tola dan kesatria-kesatria yang gagah perkasa. Menurut keturunannya, jumlah mereka pada zaman Daud adalah 22.600 orang.

3Anak Uzi: Yizrahya. Anak-anak Yizrahya: Mikhail, Obaja, Yo’el, dan Yisia—lima orang. Semuanya adalah kepala-kepala.

4Bersama mereka terdapat pasukan-pasukan tentara perang sebanyak 36.000 orang menurut keturunan dan kaum-kaum keluarga mereka sebab mereka mempunyai banyak istri serta anak.

5Saudara-saudara mereka dari seluruh kaum Isakhar ada 87.000 kesatria yang gagah perkasa. Semuanya tertulis dalam daftar keturunan.

Keturunan Binyamin

6Anak-anak Binyamin: Bela, Bekher, dan Yediael—tiga orang.

7Anak-anak Bela: Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri—lima orang. Mereka adalah kepala-kepala kaum keluarga dan kesatria-kesatria yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunannya, mereka berjumlah 22.034 orang.

8Anak-anak Bekher: Zemira, Yoas, Eliezer, Elyo’enai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Semuanya adalah anak-anak Bekher.

9Mereka yang tercatat dalam daftar keturunan, yaitu kepala-kepala kaum keluarga, kesatria-kesatria yang gagah perkasa, ada 20.200 orang.

10Anak Yediael: Bilhan. Anak-anak Bilhan: Yeus, Binyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar.

11Semuanya adalah anak-anak Yediael, kepala-kepala kaum keluarga, kesatria-kesatria yang gagah perkasa. Ada 17.200 orang yang siap bertempur dalam peperangan.

12Supim dan Hupim anak-anak Ir. Husim anak Aher.

Keturunan Naftali

13Anak-anak Naftali: Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum—anak-anaknya dari Bilha.

Keturunan Manasye

14Keturunan Manasye: Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, orang Aram. Perempuan ini juga melahirkan Makhir, ayah Gilead.

15Makhir mengambil istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maakha, dan nama anak yang kedua ialah Zelafead. Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan.

16Maakha, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Peres, sedangkan nama adiknya ialah Seres. Anak-anak Seres ialah Ulam dan Rekem.

17Anak Ulam: Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye.

18Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Ishod, Abiezer, dan Mahla.

19Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi, dan Aniam.

Keturunan Efraim

20Keturunan Efraim turun-temurun: Sutelah, Bered, Tahat, Elada, Tahat,

21Zabad, Sutelah. Kemudian, Ezer dan Elad, yang dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu sebab mereka merampas ternak orang-orang itu.

22Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia.

23Sesudah itu, ia bercampur dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

24Anak perempuannya ialah Seera, yang membangun Bait-Horon-Hilir dan Hulu, serta Uzen-Seera.

25Anak lelaki Efraim lainnya ialah Refah dan Resef; kemudian berikutnya turun-temurun ialah Telah, Tahan,

26Ladan, Amihud, Elisama,

27Nun, Yusak.

28Milik dan tempat tinggal mereka adalah Bait-El, Naaran di sebelah timur dan Gezer di sebelah barat, Sikhem sampai ke Aya, semuanya dengan kampung-kampungnya.

29Di dekat perbatasan dengan bani Manasye: Bait-Sean, Taanakh, Megido, dan Dor, semuanya dengan kampung-kampungnya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israil tinggal.

Keturunan Asyer

30Anak-anak Asyer: Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka.

31Anak-anak Beria: Heber dan Malkiel, yaitu bapak Birzait.

32Heber mempunyai anak, yaitu Yaflet, Somer, Hotam, dan Sua, saudara perempuan mereka.

33Anak-anak Yaflet: Pasakh, Bimhab, dan Aswat. Itulah keturunan Yaflet.

34Anak-anak Semer: Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram.

35Anak-anak Helem, saudaranya: Zofah, Yimna, Seles, dan Amal.

36Anak-anak Zofah: Suah, Harnefer, Syual, Beri, Yimra,

37Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera.

38Anak-anak Yeter: Yafune, Pispa, dan Ara.

39Anak-anak Ula: Arah, Haniel, dan Rizya.

40Itulah semua keturunan Asyer, kepala-kepala kaum keluarga, kesatria-kesatria gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang tercatat dalam daftar keturunan mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang.


 <<  1 Tawarikh 7 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);