K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Bilangan 26 >> 

Laskar Israil Dihitung untuk Kedua Kalinya

1Sesudah peristiwa tulah itu, ALLAH berfirman kepada Musa dan Eleazar, anak Imam Harun,

2“Adakanlah cacah jiwa atas seluruh umat bani Israil, khususnya orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas menurut kaum keluarga mereka, dan yang sanggup berperang.”

3Maka, Musa dan Imam Eleazar berkata kepada mereka di dataran Moab, di tepi Sungai Yordan dekat Yerikho,

4“Hitunglah orang yang berumur dua puluh tahun ke atas!” seperti diperintahkan ALLAH kepada Musa. Inilah bani Israil yang keluar dari Tanah Mesir:

5Keturunan Ruben, anak Israil yang sulung: kaum Henokh, dari Henokh; kaum Palu, dari Palu;

6kaum Hezron, dari Hezron; kaum Karmi, dari Karmi.

7Itulah kaum-kaum bani Ruben. Jumlah yang terhitung dari mereka adalah 43.730 orang.

8Anak Palu ialah Eliab,

9sedangkan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Iniah Datan dan Abiram yang terpilih dari antara umat, namun yang kemudian melawan Musa dan Harun dalam kelompok Qarun ketika orang-orang itu melawan ALLAH.

10Pada waktu itu, bumi mengangakan mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Qarun. Qarun beserta kelompoknya, yaitu 250 orang pengikutnya, mati dimakan api, dan mereka menjadi suatu tanda peringatan.

11Tetapi, anak-anak Qarun tidak ikut mati.

12Keturunan Simeon menurut kaum-kaum mereka: kaum Nemuel, dari Nemuel; kaum Yamin, dari Yamin; kaum Yakhin, dari Yakhin;

13kaum Zerah, dari Zerah; kaum Saul, dari Saul.

14Itulah kaum-kaum bani Simeon, 22.200 orang banyaknya.

15Keturunan Gad menurut kaum-kaum mereka: kaum Zefon, dari Zefon; kaum Hagi, dari Hagi; kaum Syuni, dari Syuni;

16kaum Ozni, dari Ozni; kaum Eri, dari Eri;

17kaum Arod, dari Arod; kaum Areli, dari Areli.

18Itulah kaum-kaum bani Gad. Jumlah yang terhitung adalah 40.500 orang.

19Anak-anak Yuda: Er dan Onan. Tetapi, Er dan Onan mati di Tanah Kanaan.

20Keturunan Yuda menurut kaum-kaum mereka: kaum Syela, dari Syela; kaum Peres, dari Peres; kaum Zerah, dari Zerah.

21Keturunan Peres: kaum Hezron, dari Hezron; kaum Hamul, dari Hamul.

22Itulah kaum-kaum bani Yuda. Jumlah yang terhitung adalah 76.500 orang.

23Keturunan Isakhar menurut kaum-kaum mereka: kaum Tola, dari Tola; kaum Pua, dari Pua;

24kaum Yasub, dari Yasub; kaum Simron, dari Simron.

25Itulah kaum-kaum bani Isakhar. Jumlah yang terhitung adalah 64.300 orang.

26Keturunan Zebulon menurut kaum-kaum mereka: kaum Sered, dari Sered; kaum Elon, dari Elon; kaum Yahleel, dari Yahleel.

27Itulah kaum-kaum bani Zebulon. Jumlah yang terhitung adalah 60.500 orang.

28Keturunan Yusuf menurut kaum-kaum mereka, dari Manasye dan Efraim adalah:

29keturunan Manasye: kaum Makhir, dari Makhir; kaum Gilead, dari Gilead, anak Makhir.

30keturunan Gilead: kaum Iezer, dari Iezer; kaum Helek, dari Helek;

31kaum Asriel, dari Asriel; kaum Sekhem, dari Sekhem;

32kaum Semida, dari Semida; kaum Hefer, dari Hefer.

33Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan anak perempuan saja. Nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza.

34Itulah kaum-kaum bani Manasye. Jumlah yang terhitung adalah 52.700 orang.

35Keturunan Efraim menurut kaum-kaum mereka: kaum Sutelah, dari Sutelah; kaum Bekher, dari Bekher; kaum Tahan, dari Tahan.

36Keturunan Sutelah: kaum Eran, dari Eran.

37Itulah kaum-kaum bani Efraim. Jumlah yang terhitung adalah 32.500 orang. Itulah keturunan Yusuf menurut kaum-kaum mereka.

38Keturunan Binyamin menurut kaum-kaum mereka: kaum Bela, dari Bela; kaum Asbel, dari Asbel; kaum Ahiram, dari Ahiram;

39kaum Sefufam, dari Sefufam; kaum Hufam, dari Hufam.

40Anak-anak Bela: Ared dan Naaman. Kaum Ared adalah dari Ared; dan kaum Naaman adalah dari Naaman.

41Itulah keturunan Binyamin menurut kaum-kaum mereka. Jumlah yang terhitung adalah 45.600 orang.

42Keturunan Dan menurut kaum mereka: kaum Suham, dari Suham. Itulah kaum bani Dan.

43Jumlah seluruh kaum Suham yang terhitung adalah 64.400 orang.

44Keturunan Asyer menurut kaum-kaum mereka: kaum Yimna, dari Yimna; kaum Yiswi, dari Yiswi; kaum Beria, dari Beria.

45Keturunan Beria: kaum Heber, dari Heber; kaum Malkiel, dari Malkiel.

46Nama anak perempuan Asyer ialah Serah.

47Itulah kaum-kaum bani Asyer. Jumlah yang terhitung adalah 53.400 orang.

48Keturunan Naftali menurut kaum-kaum mereka: kaum Yahzeel, dari Yahzeel; kaum Guni, dari Guni;

49kaum Yezer, dari Yezer; kaum Syilem, dari Syilem.

50Itulah kaum-kaum bani Naftali. Jumlah yang terhitung adalah 45.400 orang.

51Itulah orang-orang yang terhitung dari bani Israil, 601.730 orang banyaknya.

52ALLAH berfirman kepada Musa,

53“Kepada suku-suku itulah harus kaubagikan tanah menjadi milik pusaka mereka berdasarkan jumlah nama yang ada.

54Kepada suku yang jumlah orangnya banyak, berilah milik pusaka yang besar, sedangkan kepada suku yang jumlah orangnya sedikit, berilah milik pusaka yang kecil. Masing-masing suku harus diberi milik pusaka berdasarkan jumlah orang yang terhitung.

55Akan tetapi, tanah itu harus dibagikan dengan cara membuang undi. Jadi, mereka harus mendapatkan milik pusaka menurut nama suku-suku bapak leluhur mereka,

56dan milik pusaka itu harus dibagikan di antara mereka berdasarkan undian, baik bagi suku yang banyak jumlah orangnya maupun yang sedikit.”

57Inilah orang-orang yang terhitung dari bani Lewi menurut kaum-kaum mereka: kaum Gerson, dari Gerson; kaum Kehat, dari Kehat; kaum Merari, dari Merari.

58Kaum yang lain dari bani Lewi: kaum Libni, kaum Hebron, kaum Mahli, kaum Musi, kaum Korah. Kehat mempunyai anak, yaitu Amram.

59Nama istri Amram ialah Yokhebed binti Lewi, yang lahir bagi Lewi di Mesir. Bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miryam, saudara mereka yang perempuan.

60Sedangkan bagi Harun lahirlah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar.

61Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan api yang tidak layak di hadirat ALLAH.

62Jumlah yang terhitung adalah 23.000 orang, semuanya laki-laki berumur satu bulan ke atas. Mereka tidak dihitung bersama-sama dengan bani Israil lainnya karena mereka tidak diberi milik pusaka di tengah-tengah bani Israil.

63Itulah orang-orang yang terhitung oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya menghitung bani Israil di Dataran Moab, di tepi Sungai Yordan dekat Yerikho.

64Di antara orang-orang ini tidak ada seorang pun yang dahulu dihitung oleh Musa dan Imam Harun ketika keduanya menghitung bani Israil di Padang Belantara Sinai

65karena tentang orang-orang itu ALLAH telah berfirman, “Sesungguhnya, orang-orang itu pasti mati di padang belantara.” Dari mereka itu tak seorang pun yang masih hidup, selain Kaleb bin Yefune dan Yusak bin Nun. <<  Bilangan 26 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);