K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Bilangan 7 >> 

Persembahan Saat Peresmian Kemah Suci

1Setelah Musa selesai mendirikan Kemah Suci, ia meminyaki Kemah itu beserta segala perlengkapannya untuk menyucikannya, demikian juga mazbah atau tempat pembakaran kurban beserta segala perlengkapannya.

2Kemudian, para pemimpin Israil, yaitu para kepala kaum keluarga mereka, membawa persembahan mereka. Mereka adalah para pemimpin suku yang bertugas melaksanakan penghitungan.

3Persembahan yang mereka bawa ke hadirat ALLAH adalah enam buah kereta beratap dan dua belas ekor sapi—satu kereta dari dua orang pemimpin dan satu ekor sapi dari masing-masing pemimpin. Semua itu mereka persembahkan di depan Kemah Suci.

4Berfirmanlah ALLAH kepada Musa,

5“Terimalah semua itu dari mereka supaya dapat dipakai bagi pekerjaan di Kemah Hadirat Allah. Serahkanlah semuanya kepada orang Lewi sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing.”

6Maka, Musa menerima kereta-kereta dan sapi-sapi itu, lalu menyerahkannya kepada orang Lewi.

7Dua buah kereta dan empat ekor sapi diserahkannya kepada bani Gerson sesuai dengan pekerjaan mereka,

8sedangkan empat buah kereta dan delapan ekor sapi lainnya diserahkannya kepada bani Merari sesuai dengan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun.

9Akan tetapi, ia tidak menyerahkan apa pun kepada bani Kehat karena pekerjaan mereka adalah mengurusi barang-barang suci yang harus mereka usung di bahu.

10Para pemimpin itu juga membawa persembahan untuk peresmian mazbah pada hari mazbah itu diminyaki. Persembahan itu mereka bawa ke depan mazbah.

11ALLAH berfirman kepada Musa, “Setiap hari satu pemimpin harus membawa persembahannya untuk peresmian mazbah itu.”

12Orang yang membawa persembahannya pada hari pertama adalah Nahason bin Aminadab dari suku Yuda.

13Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

14sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

15seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

16dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

17Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab.

18Pada hari kedua giliran Netaneel bin Zuar, pemimpin Isakhar, membawa persembahan.

19Sebagai persembahannya ia membawa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

20sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

21seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

22dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

23Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar.

24Hari ketiga giliran Eliab bin Helon, pemimpin bani Zebulon.

25Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

26sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

27seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

28dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

29Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon.

30Hari keempat giliran Elizur bin Syedeur, pemimpin bani Ruben.

31Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

32sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

33seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

34dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

35Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Syedeur.

36Hari kelima giliran Selumiel bin Zurisyadai, pemimpin bani Simeon.

37Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

38sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

39seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

40dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

41Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisyadai.

42Hari keenam giliran Elyasaf bin Rehuel, pemimpin bani Gad.

43Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

44sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

45seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

46dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

47Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elyasaf bin Rehuel.

48Hari ketujuh giliran Elisama bin Amihud, pemimpin bani Efraim.

49Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

50sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

51seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

52dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

53Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud.

54Hari kedelapan giliran Gamaliel bin Pedazur, pemimpin bani Manasye.

55Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

56sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

57seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

58dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

59Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur.

60Hari kesembilan giliran Abidan bin Gideoni, pemimpin bani Binyamin.

61Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

62sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

63seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

64dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

65Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni.

66Hari kesepuluh giliran Ahiezer bin Amisyadai, pemimpin bani Dan.

67Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

68sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

69seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

70dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

71Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai.

72Hari kesebelas giliran Pagiel bin Okhran, pemimpin bani Asyer.

73Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

74sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

75seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

76dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

77Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okhran.

78Hari kedua belas giliran Ahira bin Enan, pemimpin bani Naftali.

79Persembahannya berupa sebuah pinggan perak seberat seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor perak seberat tujuh puluh syikal menurut syikal resmi Kemah Suci (keduanya berisi tepung terbaik yang dicampur dengan minyak untuk persembahan bahan makanan),

80sebuah pedupaan emas seberat sepuluh syikal berisi dupa,

81seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran,

82dan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa.

83Sedangkan untuk kurban perdamaian adalah dua ekor sapi, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan.

84Itulah persembahan dari para pemimpin Israil untuk peresmian mazbah ketika mazbah itu diminyaki. Persembahan mereka berupa 12 buah pinggan perak, 12 buah bokor perak, 12 buah pedupaan emas.

85Masing-masing pinggan perak 130 syikal beratnya dan masing-masing bokor 70 syikal beratnya. Jadi, seluruh perlengkapan perak itu 2.400 syikal beratnya menurut syikal resmi Kemah Suci.

86Sedangkan 12 buah pedupaan emas berisi dupa itu masing-masing 10 syikal beratnya menurut syikal resmi Kemah Suci. Jadi, seluruh emas pedupaan itu 120 syikal beratnya.

87Jumlah segala ternak untuk kurban bakaran adalah 12 ekor sapi jantan, 12 ekor domba jantan, dan 12 ekor anak domba jantan berumur setahun dengan persembahan bahan makanannya. Sedangkan kambing jantan untuk kurban penghapus dosa berjumlah 12 ekor.

88Kemudian, jumlah segala ternak untuk kurban perdamaian adalah 24 ekor sapi jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, dan 60 ekor anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan untuk peresmian mazbah, sesudah mazbah itu diminyaki.

89Apabila Musa masuk ke dalam Kemah Hadirat Allah untuk berbicara dengan-Nya, ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari antara kedua kerub, di sebelah atas tutup tabut loh hukum, yaitu tempat pendamaian. Demikianlah Allah berfirman kepadanya. <<  Bilangan 7 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);