K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 1 >> 

1 Τὸν <3588> μὲν <3303> πρῶτον <4413> λόγον <3056> ἐποιησάμην <4160> περὶ <4012> πάντων, <3956> ὦ <5599> Θεόφιλε, <2321> ὧν <3739> ἤρξατο <756> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> ποιεῖν <4160> τε <5037> καὶ <2532> διδάσκειν <1321>

2 ἄχρι <891> ἧς <3739> ἡμέρας <2250> ἐντειλάμενος <1781> τοῖς <3588> ἀποστόλοις <652> διὰ <1223> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> οὓς <3739> ἐξελέξατο <1586> ἀνελήμφθη· <353>

3 οἷς <3739> καὶ <2532> παρέστησεν <3936> ἑαυτὸν <1438> ζῶντα <2198> μετὰ <3326> τὸ <3588> παθεῖν <3958> αὐτὸν <846> ἐν <1722> πολλοῖς <4183> τεκμηρίοις, <5039> δι’ <1223> ἡμερῶν <2250> τεσσεράκοντα <5062> ὀπτανόμενος <3700> αὐτοῖς <846> καὶ <2532> λέγων <3004> τὰ <3588> περὶ <4012> τῆς <3588> βασιλείας <932> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

4 καὶ <2532> συναλιζόμενος <4871> παρήγγειλεν <3853> αὐτοῖς <846> ἀπὸ <575> Ἱεροσολύμων <2414> μὴ <3361> χωρίζεσθαι, <5563> ἀλλὰ <235> περιμένειν <4037> τὴν <3588> ἐπαγγελίαν <1860> τοῦ <3588> πατρὸς <3962> ἣν <3739> ἠκούσατέ <191> μου· <1473>

5 ὅτι <3754> Ἰωάννης <2491> μὲν <3303> ἐβάπτισεν <907> ὕδατι, <5204> ὑμεῖς <5210> δὲ <1161> ἐν <1722> πνεύματι <4151> βαπτισθήσεσθε <907> ἁγίῳ <40> οὐ <3756> μετὰ <3326> πολλὰς <4183> ταύτας <3778> ἡμέρας. <2250>

6 οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> συνελθόντες <4905> ἠρώτων <2065> αὐτὸν <846> λέγοντες· <3004> κύριε, <2962> εἰ <1487> ἐν <1722> τῷ <3588> χρόνῳ <5550> τούτῳ <3778> ἀποκαθιστάνεις <600> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τῷ <3588> Ἰσραήλ; <2474>

7 εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> οὐχ <3756> ὑμῶν <5210> ἐστιν <1510> γνῶναι <1097> χρόνους <5550> ἢ <2228> καιροὺς <2540> οὓς <3739> ὁ <3588> πατὴρ <3962> ἔθετο <5087> ἐν <1722> τῇ <3588> ἰδίᾳ <2398> ἐξουσίᾳ, <1849>

8 ἀλλὰ <235> λήμψεσθε <2983> δύναμιν <1411> ἐπελθόντος <1904> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος <4151> ἐφ’ <1909> ὑμᾶς, <5210> καὶ <2532> ἔσεσθέ <1510> μου <1473> μάρτυρες <3144> ἔν <1722> τε <5037> Ἱερουσαλὴμ <2419> καὶ <2532> ἐν <1722> πάσῃ <3956> τῇ <3588> Ἰουδαίᾳ <2449> καὶ <2532> Σαμαρίᾳ <4540> καὶ <2532> ἕως <2193> ἐσχάτου <2078> τῆς <3588> γῆς. <1093>

9 καὶ <2532> ταῦτα <3778> εἰπὼν <3004> βλεπόντων <991> αὐτῶν <846> ἐπήρθη, <1869> καὶ <2532> νεφέλη <3507> ὑπέλαβεν <5274> αὐτὸν <846> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ὀφθαλμῶν <3788> αὐτῶν. <846>

10 καὶ <2532> ὡς <5613> ἀτενίζοντες <816> ἦσαν <1510> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> πορευομένου <4198> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> ἄνδρες <435> δύο <1417> παρειστήκεισαν <3936> αὐτοῖς <846> ἐν <1722> ἐσθήσεσι <2067> λευκαῖς, <3022>

11 οἳ <3739> καὶ <2532> εἶπαν· <3004> ἄνδρες <435> Γαλιλαῖοι, <1057> τί <5101> ἑστήκατε <2476> βλέποντες <991> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανόν; <3772> οὗτος <3778> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> ὁ <3588> ἀναλημφθεὶς <353> ἀφ’ <575> ὑμῶν <5210> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> οὕτως <3779> ἐλεύσεται <2064> ὃν <3739> τρόπον <5158> ἐθεάσασθε <2300> αὐτὸν <846> πορευόμενον <4198> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανόν. <3772>

12 Τότε <5119> ὑπέστρεψαν <5290> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> ἀπὸ <575> ὄρους <3735> τοῦ <3588> καλουμένου <2564> ἐλαιῶνος, <1638> ὅ <3739> ἐστιν <1510> ἐγγὺς <1451> Ἱερουσαλὴμ <2419> σαββάτου <4521> ἔχον <2192> ὁδόν. <3598>

13 καὶ <2532> ὅτε <3753> εἰσῆλθον, <1525> εἰς <1519> τὸ <3588> ὑπερῷον <5253> ἀνέβησαν <305> οὗ <3757> ἦσαν <1510> καταμένοντες, <2650> ὅ <3588> τε <5037> Πέτρος <4074> καὶ <2532> Ἰωάννης <2491> καὶ <2532> Ἰάκωβος <2385> καὶ <2532> Ἀνδρέας, <406> Φίλιππος <5376> καὶ <2532> Θωμᾶς, <2381> Βαρθολομαῖος <918> καὶ <2532> Μαθθαῖος, <3156> Ἰάκωβος <2385> Ἀλφαίου <256> καὶ <2532> Σίμων <4613> ὁ <3588> ζηλωτὴς <2207> καὶ <2532> Ἰούδας <2455> Ἰακώβου. <2385>

14 οὗτοι <3778> πάντες <3956> ἦσαν <1510> προσκαρτεροῦντες <4342> ὁμοθυμαδὸν <3661> τῇ <3588> προσευχῇ <4335> σὺν <4862> γυναιξὶν <1135> καὶ <2532> Μαριὰμ <3137> τῇ <3588> μητρὶ <3384> τοῦ <3588> Ἰησοῦ <2424> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἀδελφοῖς <80> αὐτοῦ. <846>

15 Καὶ <2532> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ταύταις <3778> ἀναστὰς <450> Πέτρος <4074> ἐν <1722> μέσῳ <3319> τῶν <3588> ἀδελφῶν <80> εἶπεν <3004> ἦν <1510> τε <5037> ὄχλος <3793> ὀνομάτων <3686> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> αὐτὸ <846> ὡσεὶ <5616> ἑκατὸν <1540> εἴκοσι, <1501>

16 ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ἔδει <1163> πληρωθῆναι <4137> τὴν <3588> γραφὴν <1124> ἣν <3739> προεῖπεν <4302> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> διὰ <1223> στόματος <4750> Δαυεὶδ <1138> περὶ <4012> Ἰούδα <2455> τοῦ <3588> γενομένου <1096> ὁδηγοῦ <3595> τοῖς <3588> συλλαβοῦσιν <4815> Ἰησοῦν, <2424>

17 ὅτι <3754> κατηριθμημένος <2674> ἦν <1510> ἐν <1722> ἡμῖν <2249> καὶ <2532> ἔλαχεν <2975> τὸν <3588> κλῆρον <2819> τῆς <3588> διακονίας <1248> ταύτης. <3778>

18 οὗτος <3778> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐκτήσατο <2932> χωρίον <5564> ἐκ <1537> μισθοῦ <3408> τῆς <3588> ἀδικίας, <93> καὶ <2532> πρηνὴς <4248> γενόμενος <1096> ἐλάκησεν <2997> μέσος, <3319> καὶ <2532> ἐξεχύθη <1632> πάντα <3956> τὰ <3588> σπλάγχνα <4698> αὐτοῦ. <846>

19 ὃ <3739> καὶ <2532> γνωστὸν <1110> ἐγένετο <1096> πᾶσι <3956> τοῖς <3588> κατοικοῦσιν <2730> Ἱερουσαλήμ, <2419> ὥστε <5620> κληθῆναι <2564> τὸ <3588> χωρίον <5564> ἐκεῖνο <1565> τῇ <3588> ἰδίᾳ <2398> διαλέκτῳ <1258> αὐτῶν <846> Ἀχελδαμάχ, <184> τοῦτ’ <3778> ἔστιν, <1510> χωρίον <5564> αἵματος. <129>

20 γέγραπται <1125> γὰρ <1063> ἐν <1722> βίβλῳ <976> ψαλμῶν, <5568> γενηθήτω <1096> ἡ <3588> ἔπαυλις <1886> αὐτοῦ <846> ἔρημος <2048> καὶ <2532> μὴ <3361> ἔστω <1510> ὁ <3588> κατοικῶν <2730> ἐν <1722> αὐτῇ, <846> καί, <2532> τὴν <3588> ἐπισκοπὴν <1984> αὐτοῦ <846> λαβέτω <2983> ἕτερος. <2087>

21 δεῖ <1163> οὖν <3767> τῶν <3588> συνελθόντων <4905> ἡμῖν <2249> ἀνδρῶν <435> ἐν <1722> παντὶ <3956> χρόνῳ <5550> ᾧ <3739> εἰσῆλθεν <1525> καὶ <2532> ἐξῆλθεν <1831> ἐφ’ <1909> ἡμᾶς <2249> ὁ <3588> κύριος <2962> Ἰησοῦς, <2424>

22 ἀρξάμενος <756> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> βαπτίσματος <908> Ἰωάννου <2491> ἄχρι <891> τῆς <3588> ἡμέρας <2250> ἧς <3739> ἀνελήμφθη <353> ἀφ’ <575> ἡμῶν, <2249> μάρτυρα <3144> τῆς <3588> ἀναστάσεως <386> αὐτοῦ <846> σὺν <4862> ἡμῖν <2249> γενέσθαι <1096> ἕνα <1520> τούτων. <3778>

23 Καὶ <2532> ἔστησαν <2476> δύο, <1417> Ἰωσὴφ <2501> τὸν <3588> καλούμενον <2564> Βαρσαββᾶν, <923> ὃς <3739> ἐπεκλήθη <1941> Ἰοῦστος, <2459> καὶ <2532> Μαθθίαν. <3159>

24 καὶ <2532> προσευξάμενοι <4336> εἶπαν, <3004> σὺ <4771> κύριε, <2962> καρδιογνῶστα <2589> πάντων, <3956> ἀνάδειξον <322> ὃν <3739> ἐξελέξω <1586> ἐκ <1537> τούτων <3778> τῶν <3588> δύο <1417> ἕνα <1520>

25 λαβεῖν <2983> τὸν <3588> τόπον <5117> τῆς <3588> διακονίας <1248> ταύτης <3778> καὶ <2532> ἀποστολῆς, <651> ἀφ’ <575> ἧς <3739> παρέβη <3845> Ἰούδας <2455> πορευθῆναι <4198> εἰς <1519> τὸν <3588> τόπον <5117> τὸν <3588> ἴδιον. <2398>

26 καὶ <2532> ἔδωκαν <1325> κλήρους <2819> αὐτοῖς, <846> καὶ <2532> ἔπεσεν <4098> ὁ <3588> κλῆρος <2819> ἐπὶ <1909> Μαθθίαν, <3159> καὶ <2532> συνκατεψηφίσθη <4785> μετὰ <3326> τῶν <3588> ἕνδεκα <1733> ἀποστόλων. <652>


 <<  Kisah 1 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);