K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 2 >> 

1 Καὶ <2532> ἐν <1722> τῷ <3588> συνπληροῦσθαι <4845> τὴν <3588> ἡμέραν <2250> τῆς <3588> πεντηκοστῆς <4005> ἦσαν <1510> πάντες <3956> ὁμοῦ <3674> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> αὐτό. <846>

2 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> ἄφνω <869> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ <3772> ἦχος <2279> ὥσπερ <5618> φερομένης <5342> πνοῆς <4157> βιαίας <972> καὶ <2532> ἐπλήρωσεν <4137> ὅλον <3650> τὸν <3588> οἶκον <3624> οὗ <3757> ἦσαν <1510> καθήμενοι· <2521>

3 καὶ <2532> ὤφθησαν <3708> αὐτοῖς <846> διαμεριζόμεναι <1266> γλῶσσαι <1100> ὡσεὶ <5616> πυρός, <4442> καὶ <2532> ἐκάθισεν <2523> ἐφ’ <1909> ἕνα <1520> ἕκαστον <1538> αὐτῶν, <846>

4 καὶ <2532> ἐπλήσθησαν <4130> πάντες <3956> πνεύματος <4151> ἁγίου, <40> καὶ <2532> ἤρξαντο <756> λαλεῖν <2980> ἑτέραις <2087> γλώσσαις <1100> καθὼς <2531> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> ἐδίδου <1325> ἀποφθέγγεσθαι <669> αὐτοῖς. <846>

5 Ἦσαν <1510> δὲ <1161> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> κατοικοῦντες <2730> Ἰουδαῖοι, <2453> ἄνδρες <435> εὐλαβεῖς <2126> ἀπὸ <575> παντὸς <3956> ἔθνους <1484> τῶν <3588> ὑπὸ <5259> τὸν <3588> οὐρανόν· <3772>

6 γενομένης <1096> δὲ <1161> τῆς <3588> φωνῆς <5456> ταύτης <3778> συνῆλθεν <4905> τὸ <3588> πλῆθος <4128> καὶ <2532> συνεχύθη, <4797> ὅτι <3754> ἤκουον <191> εἷς <1520> ἕκαστος <1538> τῇ <3588> ἰδίᾳ <2398> διαλέκτῳ <1258> λαλούντων <2980> αὐτῶν. <846>

7 ἐξίσταντο <1839> δὲ <1161> πάντες <3956> καὶ <2532> ἐθαύμαζον <2296> λέγοντες, <3004> οὐχ <3756> ἰδοὺ <3708> ἅπαντες <537> οὗτοί <3778> εἰσιν <1510> οἱ <3588> λαλοῦντες <2980> Γαλιλαῖοι; <1057>

8 καὶ <2532> πῶς <4459> ἡμεῖς <2249> ἀκούομεν <191> ἕκαστος <1538> τῇ <3588> ἰδίᾳ <2398> διαλέκτῳ <1258> ἡμῶν <2249> ἐν <1722> ᾗ <3739> ἐγεννήθημεν; <1080>

9 Πάρθοι <3934> καὶ <2532> Μῆδοι <3370> καὶ <2532> Ἐλαμεῖται, <1639> καὶ <2532> οἱ <3588> κατοικοῦντες <2730> τὴν <3588> Μεσοποταμίαν, <3318> Ἰουδαίαν <2449> τε <5037> καὶ <2532> Καππαδοκίαν, <2587> Πόντον <4195> καὶ <2532> τὴν <3588> Ἀσίαν, <773>

10 Φρυγίαν <5435> τε <5037> καὶ <2532> Παμφυλίαν, <3828> Αἴγυπτον <125> καὶ <2532> τὰ <3588> μέρη <3313> τῆς <3588> Λιβύης <3033> τῆς <3588> κατὰ <2596> Κυρήνην, <2957> καὶ <2532> οἱ <3588> ἐπιδημοῦντες <1927> Ῥωμαῖοι, <4514> Ἰουδαῖοί <2453> τε <5037> καὶ <2532> προσήλυτοι, <4339>

11 Κρῆτες <2912> καὶ <2532> Ἄραβες, <690> ἀκούομεν <191> λαλούντων <2980> αὐτῶν <846> ταῖς <3588> ἡμετέραις <2251> γλώσσαις <1100> τὰ <3588> μεγαλεῖα <3167> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

12 ἐξίσταντο <1839> δὲ <1161> πάντες <3956> καὶ <2532> διηποροῦντο, <1280> ἄλλος <243> πρὸς <4314> ἄλλον <243> λέγοντες, <3004> τί <5101> θέλει <2309> τοῦτο <3778> εἶναι; <1510>

13 ἕτεροι <2087> δὲ <1161> διαχλευάζοντες <5512> ἔλεγον <3004> ὅτι <3754> γλεύκους <1098> μεμεστωμένοι <3325> εἰσίν. <1510>

14 Σταθεὶς <2476> δὲ <1161> ὁ <3588> Πέτρος <4074> σὺν <4862> τοῖς <3588> ἕνδεκα <1733> ἐπῆρεν <1869> τὴν <3588> φωνὴν <5456> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἀπεφθέγξατο <669> αὐτοῖς, <846> ἄνδρες <435> Ἰουδαῖοι <2453> καὶ <2532> οἱ <3588> κατοικοῦντες <2730> Ἱερουσαλὴμ <2419> πάντες, <3956> τοῦτο <3778> ὑμῖν <5210> γνωστὸν <1110> ἔστω <1510> καὶ <2532> ἐνωτίσασθε <1801> τὰ <3588> ῥήματά <4487> μου. <1473>

15 οὐ <3756> γὰρ <1063> ὡς <5613> ὑμεῖς <5210> ὑπολαμβάνετε <5274> οὗτοι <3778> μεθύουσιν, <3184> ἔστιν <1510> γὰρ <1063> ὥρα <5610> τρίτη <5154> τῆς <3588> ἡμέρας, <2250>

16 ἀλλὰ <235> τοῦτό <3778> ἐστιν <1510> τὸ <3588> εἰρημένον <2046> διὰ <1223> τοῦ <3588> προφήτου <4396> Ἰωήλ, <2493>

17 καὶ <2532> ἔσται <1510> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἐσχάταις <2078> ἡμέραις, <2250> λέγει <3004> ὁ <3588> θεός, <2316> ἐκχεῶ <1632> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> πνεύματός <4151> μου <1473> ἐπὶ <1909> πᾶσαν <3956> σάρκα, <4561> καὶ <2532> προφητεύσουσιν <4395> οἱ <3588> υἱοὶ <5207> ὑμῶν <5210> καὶ <2532> αἱ <3588> θυγατέρες <2364> ὑμῶν, <5210> καὶ <2532> οἱ <3588> νεανίσκοι <3495> ὑμῶν <5210> ὁράσεις <3706> ὄψονται, <3708> καὶ <2532> οἱ <3588> πρεσβύτεροι <4245> ὑμῶν <5210> ἐνυπνίοις <1798> ἐνυπνιασθήσονται· <1797>

18 καίγε <2534> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> δούλους <1401> μου <1473> καὶ <2532> ἐπὶ <1909> τὰς <3588> δούλας <1399> μου <1473> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ἐκείναις <1565> ἐκχεῶ <1632> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> πνεύματός <4151> μου, <1473> καὶ <2532> προφητεύσουσιν. <4395>

19 καὶ <2532> δώσω <1325> τέρατα <5059> ἐν <1722> τῷ <3588> οὐρανῷ <3772> ἄνω <507> καὶ <2532> σημεῖα <4592> ἐπὶ <1909> τῆς <3588> γῆς <1093> κάτω, <2736> αἷμα <129> καὶ <2532> πῦρ <4442> καὶ <2532> ἀτμίδα <822> καπνοῦ· <2586>

20 ὁ <3588> ἥλιος <2246> μεταστραφήσεται <3344> εἰς <1519> σκότος <4655> καὶ <2532> ἡ <3588> σελήνη <4582> εἰς <1519> αἷμα. <129> πρὶν <4250> ἐλθεῖν <2064> ἡμέραν <2250> κυρίου <2962> τὴν <3588> μεγάλην. <3173>

21 καὶ <2532> ἔσται <1510> πᾶς <3956> ὃς <3739> ἂν <302> ἐπικαλέσηται <1941> τὸ <3588> ὄνομα <3686> κυρίου <2962> σωθήσεται. <4982>

22 Ἄνδρες <435> Ἰσραηλεῖται, <2475> ἀκούσατε <191> τοὺς <3588> λόγους <3056> τούτους· <3778> Ἰησοῦν <2424> τὸν <3588> Ναζωραῖον, <3480> ἄνδρα <435> ἀποδεδειγμένον <584> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> εἰς <1519> ὑμᾶς <5210> δυνάμεσι <1411> καὶ <2532> τέρασι <5059> καὶ <2532> σημείοις <4592> οἷς <3739> ἐποίησεν <4160> δι’ <1223> αὐτοῦ <846> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐν <1722> μέσῳ <3319> ὑμῶν, <5210> καθὼς <2531> αὐτοὶ <846> οἴδατε, <1492>

23 τοῦτον <3778> τῇ <3588> ὡρισμένῃ <3724> βουλῇ <1012> καὶ <2532> προγνώσει <4268> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἔκδοτον <1560> διὰ <1223> χειρὸς <5495> ἀνόμων <459> προσπήξαντες <4362> ἀνείλατε, <337>

24 ὃν <3739> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἀνέστησεν <450> λύσας <3089> τὰς <3588> ὠδῖνας <5604> τοῦ <3588> θανάτου, <2288> καθότι <2530> οὐκ <3756> ἦν <1510> δυνατὸν <1415> κρατεῖσθαι <2902> αὐτὸν <846> ὑπ’ <5259> αὐτοῦ· <846>

25 Δαυεὶδ <1138> γὰρ <1063> λέγει <3004> εἰς <1519> αὐτόν, <846> προορώμην <4308> τὸν <3588> κύριον <2962> μου <1473> ἐνώπιόν <1799> μου <1473> διαπαντός, <1275> ὅτι <3754> ἐκ <1537> δεξιῶν <1188> μού <1473> ἐστιν <1510> ἵνα <2443> μὴ <3361> σαλευθῶ. <4531>

26 διὰ <1223> τοῦτο <3778> ηὐφράνθη <2165> μου <1473> ἡ <3588> καρδία <2588> καὶ <2532> ἠγαλλιάσατο <21> ἡ <3588> γλῶσσά <1100> μου, <1473> ἔτι <2089> δὲ <1161> καὶ <2532> ἡ <3588> σάρξ <4561> μου <1473> κατασκηνώσει <2681> ἐφ’ <1909> ἐλπίδι· <1680>

27 ὅτι <3754> οὐκ <3756> ἐνκαταλείψεις <1459> τὴν <3588> ψυχήν <5590> μου <1473> εἰς <1519> ᾅδην, <86> οὐδὲ <3761> δώσεις <1325> τὸν <3588> ὅσιόν <3741> σου <4771> ἰδεῖν <3708> διαφθοράν. <1312>

28 ἐγνώρισάς <1107> μοι <1473> ὁδοὺς <3598> ζωῆς, <2222> πληρώσεις <4137> με <1473> εὐφροσύνης <2167> μετὰ <3326> τοῦ <3588> προσώπου <4383> σου. <4771>

29 Ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ἐξὸν <1832> εἰπεῖν <3004> μετὰ <3326> παρρησίας <3954> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> περὶ <4012> τοῦ <3588> πατριάρχου <3966> Δαυείδ, <1138> ὅτι <3754> καὶ <2532> ἐτελεύτησεν <5053> καὶ <2532> ἐτάφη <2290> καὶ <2532> τὸ <3588> μνῆμα <3418> αὐτοῦ <846> ἔστιν <1510> ἐν <1722> ἡμῖν <2249> ἄχρι <891> τῆς <3588> ἡμέρας <2250> ταύτης· <3778>

30 προφήτης <4396> οὖν <3767> ὑπάρχων, <5225> καὶ <2532> εἰδὼς <1492> ὅτι <3754> ὅρκῳ <3727> ὤμοσεν <3660> αὐτῷ <846> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐκ <1537> καρποῦ <2590> τῆς <3588> ὀσφύος <3751> αὐτοῦ <846> καθίσαι <2523> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> θρόνον <2362> αὐτοῦ, <846>

31 προϊδὼν <4275> ἐλάλησεν <2980> περὶ <4012> τῆς <3588> ἀναστάσεως <386> τοῦ <3588> Χριστοῦ <5547> ὅτι <3754> οὔτε <3777> ἐνκατελείφθη <1459> εἰς <1519> ᾅδην <86> οὔτε <3777> ἡ <3588> σὰρξ <4561> αὐτοῦ <846> εἶδεν <3708> διαφθοράν. <1312>

32 τοῦτον <3778> τὸν <3588> Ἰησοῦν <2424> ἀνέστησεν <450> ὁ <3588> θεός, <2316> οὗ <3739> πάντες <3956> ἡμεῖς <2249> ἐσμεν <1510> μάρτυρες. <3144>

33 τῇ <3588> δεξιᾷ <1188> οὖν <3767> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ὑψωθεὶς <5312> τήν <3588> τε <5037> ἐπαγγελίαν <1860> τοῦ <3588> πνεύματος <4151> τοῦ <3588> ἁγίου <40> λαβὼν <2983> παρὰ <3844> τοῦ <3588> πατρὸς <3962> ἐξέχεεν <1632> τοῦτο <3778> ὃ <3739> ὑμεῖς <5210> καὶ <2532> βλέπετε <991> καὶ <2532> ἀκούετε. <191>

34 οὐ <3756> γὰρ <1063> Δαυεὶδ <1138> ἀνέβη <305> εἰς <1519> τοὺς <3588> οὐρανούς, <3772> λέγει <3004> δὲ <1161> αὐτός, <846> εἶπεν <3004> κύριος <2962> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> μου, <1473> κάθου <2521> ἐκ <1537> δεξιῶν <1188> μου <1473>

35 ἕως <2193> ἂν <302> θῶ <5087> τοὺς <3588> ἐχθρούς <2190> σου <4771> ὑποπόδιον <5286> τῶν <3588> ποδῶν <4228> σου. <4771>

36 ἀσφαλῶς <806> οὖν <3767> γινωσκέτω <1097> πᾶς <3956> οἶκος <3624> Ἰσραὴλ <2474> ὅτι <3754> καὶ <2532> κύριον <2962> αὐτὸν <846> καὶ <2532> Χριστὸν <5547> ἐποίησεν <4160> ὁ <3588> θεός, <2316> τοῦτον <3778> τὸν <3588> Ἰησοῦν <2424> ὃν <3739> ὑμεῖς <5210> ἐσταυρώσατε. <4717>

37 Ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> κατενύγησαν <2660> τὴν <3588> καρδίαν, <2588> εἶπόν <3004> τε <5037> πρὸς <4314> τὸν <3588> Πέτρον <4074> καὶ <2532> τοὺς <3588> λοιποὺς <3062> ἀποστόλους· <652> τί <5101> ποιήσωμεν, <4160> ἄνδρες <435> ἀδελφοί; <80>

38 Πέτρος <4074> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> μετανοήσατε, <3340> φησίν, <5346> καὶ <2532> βαπτισθήτω <907> ἕκαστος <1538> ὑμῶν <5210> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> εἰς <1519> ἄφεσιν <859> τῶν <3588> ἁμαρτιῶν <266> ὑμῶν, <5210> καὶ <2532> λήμψεσθε <2983> τὴν <3588> δωρεὰν <1431> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος· <4151>

39 ὑμῖν <5210> γάρ <1063> ἐστιν <1510> ἡ <3588> ἐπαγγελία <1860> καὶ <2532> τοῖς <3588> τέκνοις <5043> ὑμῶν <5210> καὶ <2532> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> εἰς <1519> μακρὰν <3117> ὅσους <3745> ἂν <302> προσκαλέσηται <4341> κύριος <2962> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἡμῶν. <2249>

40 ἑτέροις <2087> τε <5037> λόγοις <3056> πλείοσιν <4119> διεμαρτύρατο, <1263> καὶ <2532> παρεκάλει <3870> αὐτοὺς <846> λέγων, <3004> σώθητε <4982> ἀπὸ <575> τῆς <3588> γενεᾶς <1074> τῆς <3588> σκολιᾶς <4646> ταύτης. <3778>

41 οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> ἀποδεξάμενοι <588> τὸν <3588> λόγον <3056> αὐτοῦ <846> ἐβαπτίσθησαν, <907> καὶ <2532> προσετέθησαν <4369> ἐν <1722> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> ἐκείνῃ <1565> ψυχαὶ <5590> ὡσεὶ <5616> τρισχίλιαι. <5153>

42 ἦσαν <1510> δὲ <1161> προσκαρτεροῦντες <4342> τῇ <3588> διδαχῇ <1322> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> καὶ <2532> τῇ <3588> κοινωνίᾳ, <2842> τῇ <3588> κλάσει <2800> τοῦ <3588> ἄρτου <740> καὶ <2532> ταῖς <3588> προσευχαῖς. <4335>

43 Ἐγίνετο <1096> δὲ <1161> πάσῃ <3956> ψυχῇ <5590> φόβος· <5401> πολλά <4183> δὲ <1161> τέρατα <5059> καὶ <2532> σημεῖα <4592> διὰ <1223> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> ἐγίνετο <1096> ἐν <1722> Ἱερουσαλήμ, <2419> φόβος <5401> τε <5037> ἦν <1510> μέγας <3173> ἐπὶ <1909> πάντας. <3956>

44 καὶ <2532> πάντες <3956> δὲ <1161> οἱ <3588> πιστεύσαντες <4100> ἦσαν <1510> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> αὐτὸ <846> καὶ <2532> εἶχον <2192> ἅπαντα <537> κοινά, <2839>

45 καὶ <2532> τὰ <3588> κτήματα <2933> καὶ <2532> τὰς <3588> ὑπάρξεις <5223> ἐπίπρασκον <4097> καὶ <2532> διεμέριζον <1266> αὐτὰ <846> πᾶσιν <3956> καθότι <2530> ἄν <302> τις <5100> χρείαν <5532> εἶχεν· <2192>

46 καθ’ <2596> ἡμέραν <2250> τε <5037> προσκαρτεροῦντες <4342> ὁμοθυμαδὸν <3661> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ, <2411> κλῶντές <2806> τε <5037> κατ’ <2596> οἶκον <3624> ἄρτον, <740> μετελάμβανον <3335> τροφῆς <5160> ἐν <1722> ἀγαλλιάσει <20> καὶ <2532> ἀφελότητι <858> καρδίας, <2588>

47 αἰνοῦντες <134> τὸν <3588> θεὸν <2316> καὶ <2532> ἔχοντες <2192> χάριν <5485> πρὸς <4314> ὅλον <3650> τὸν <3588> λαόν. <2992> ὁ <3588> δὲ <1161> κύριος <2962> προσετίθει <4369> τοὺς <3588> σῳζομένους <4982> καθ’ <2596> ἡμέραν <2250> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> αὐτό. <846>


 <<  Kisah 2 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);