K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 3 >> 

1 Πέτρος <4074> δὲ <1161> καὶ <2532> Ἰωάννης <2491> ἀνέβαινον <305> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> ὥραν <5610> τῆς <3588> προσευχῆς <4335> τὴν <3588> ἐνάτην. <1766>

2 καί <2532> τις <5100> ἀνὴρ <435> χωλὸς <5560> ἐκ <1537> κοιλίας <2836> μητρὸς <3384> αὐτοῦ <846> ὑπάρχων <5225> ἐβαστάζετο, <941> ὃν <3739> ἐτίθουν <5087> καθ’ <2596> ἡμέραν <2250> πρὸς <4314> τὴν <3588> θύραν <2374> τοῦ <3588> ἱεροῦ <2411> τὴν <3588> λεγομένην <3004> ὡραίαν <5611> τοῦ <3588> αἰτεῖν <154> ἐλεημοσύνην <1654> παρὰ <3844> τῶν <3588> εἰσπορευομένων <1531> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερόν· <2411>

3 ὃς <3739> ἰδὼν <3708> Πέτρον <4074> καὶ <2532> Ἰωάννην <2491> μέλλοντας <3195> εἰσιέναι <1524> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> ἠρώτα <2065> ἐλεημοσύνην <1654> λαβεῖν. <2983>

4 ἀτενίσας <816> δὲ <1161> Πέτρος <4074> εἰς <1519> αὐτὸν <846> σὺν <4862> τῷ <3588> Ἰωάννῃ <2491> εἶπεν· <3004> βλέψον <991> εἰς <1519> ἡμᾶς. <2249>

5 ὁ <3588> δὲ <1161> ἐπεῖχεν <1907> αὐτοῖς <846> προσδοκῶν <4328> τι <5100> παρ’ <3844> αὐτῶν <846> λαβεῖν. <2983>

6 εἶπεν <3004> δὲ <1161> Πέτρος· <4074> ἀργύριον <694> καὶ <2532> χρυσίον <5553> οὐχ <3756> ὑπάρχει <5225> μοι· <1473> ὃ <3739> δὲ <1161> ἔχω <2192> τοῦτό <3778> σοι <4771> δίδωμι· <1325> ἐν <1722> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> τοῦ <3588> Ναζωραίου <3480> περιπάτει. <4043>

7 καὶ <2532> πιάσας <4084> αὐτὸν <846> τῆς <3588> δεξιᾶς <1188> χειρὸς <5495> ἤγειρεν <1453> αὐτόν· <846> παραχρῆμα <3916> δὲ <1161> ἐστερεώθησαν <4732> αἱ <3588> βάσεις <939> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> τὰ <3588> σφυδρά, <4974>

8 καὶ <2532> ἐξαλλόμενος <1814> ἔστη <2476> καὶ <2532> περιεπάτει, <4043> καὶ <2532> εἰσῆλθεν <1525> σὺν <4862> αὐτοῖς <846> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> περιπατῶν <4043> καὶ <2532> ἁλλόμενος <242> καὶ <2532> αἰνῶν <134> τὸν <3588> θεόν. <2316>

9 καὶ <2532> εἶδεν <3708> πᾶς <3956> ὁ <3588> λαὸς <2992> αὐτὸν <846> περιπατοῦντα <4043> καὶ <2532> αἰνοῦντα <134> τὸν <3588> θεόν, <2316>

10 ἐπεγίνωσκον <1921> δὲ <1161> αὐτὸν <846> ὅτι <3754> αὐτὸς <846> ἦν <1510> ὁ <3588> πρὸς <4314> τὴν <3588> ἐλεημοσύνην <1654> καθήμενος <2521> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> ὡραίᾳ <5611> πύλῃ <4439> τοῦ <3588> ἱεροῦ, <2411> καὶ <2532> ἐπλήσθησαν <4130> θάμβους <2285> καὶ <2532> ἐκστάσεως <1611> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> συμβεβηκότι <4819> αὐτῷ. <846>

11 Κρατοῦντος <2902> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> τὸν <3588> Πέτρον <4074> καὶ <2532> τὸν <3588> Ἰωάννην <2491> συνέδραμεν <4936> πᾶς <3956> ὁ <3588> λαὸς <2992> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> στοᾷ <4745> τῇ <3588> καλουμένῃ <2564> Σολομῶντος <4672> ἔκθαμβοι. <1569>

12 ἰδὼν <3708> δὲ <1161> ὁ <3588> Πέτρος <4074> ἀπεκρίνατο <611> πρὸς <4314> τὸν <3588> λαόν, <2992> ἄνδρες <435> Ἰσραηλεῖται, <2475> τί <5101> θαυμάζετε <2296> ἐπὶ <1909> τούτῳ, <3778> ἢ <2228> ἡμῖν <2249> τί <5101> ἀτενίζετε <816> ὡς <5613> ἰδίᾳ <2398> δυνάμει <1411> ἢ <2228> εὐσεβείᾳ <2150> πεποιηκόσιν <4160> τοῦ <3588> περιπατεῖν <4043> αὐτόν; <846>

13 ὁ <3588> θεὸς <2316> Ἀβραὰμ <11> καὶ <2532> ὁ <3588> θεὸς <2316> Ἰσαὰκ <2464> καὶ <2532> ὁ <3588> θεὸς <2316> Ἰακώβ, <2384> ὁ <3588> θεὸς <2316> τῶν <3588> πατέρων <3962> ἡμῶν, <2249> ἐδόξασεν <1392> τὸν <3588> παῖδα <3816> αὐτοῦ <846> Ἰησοῦν, <2424> ὃν <3739> ὑμεῖς <5210> μὲν <3303> παρεδώκατε <3860> καὶ <2532> ἠρνήσασθε <720> κατὰ <2596> πρόσωπον <4383> Πειλάτου, <4091> κρίναντος <2919> ἐκείνου <1565> ἀπολύειν· <630>

14 ὑμεῖς <5210> δὲ <1161> τὸν <3588> ἅγιον <40> καὶ <2532> δίκαιον <1342> ἠρνήσασθε, <720> καὶ <2532> ᾐτήσασθε <154> ἄνδρα <435> φονέα <5406> χαρισθῆναι <5483> ὑμῖν, <5210>

15 τὸν <3588> δὲ <1161> ἀρχηγὸν <747> τῆς <3588> ζωῆς <2222> ἀπεκτείνατε, <615> ὃν <3739> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἤγειρεν <1453> ἐκ <1537> νεκρῶν, <3498> οὗ <3739> ἡμεῖς <2249> μάρτυρές <3144> ἐσμεν. <1510>

16 καὶ <2532> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> πίστει <4102> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> αὐτοῦ <846> τοῦτον <3778> ὃν <3739> θεωρεῖτε <2334> καὶ <2532> οἴδατε <1492> ἐστερέωσεν <4732> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> ἡ <3588> πίστις <4102> ἡ <3588> δι’ <1223> αὐτοῦ <846> ἔδωκεν <1325> αὐτῷ <846> τὴν <3588> ὁλοκληρίαν <3647> ταύτην <3778> ἀπέναντι <561> πάντων <3956> ὑμῶν. <5210>

17 καὶ <2532> νῦν, <3568> ἀδελφοί, <80> οἶδα <1492> ὅτι <3754> κατὰ <2596> ἄγνοιαν <52> ἐπράξατε, <4238> ὥσπερ <5618> καὶ <2532> οἱ <3588> ἄρχοντες <758> ὑμῶν· <5210>

18 ὁ <3588> δὲ <1161> θεὸς <2316> ἃ <3739> προκατήγγειλεν <4293> διὰ <1223> στόματος <4750> πάντων <3956> τῶν <3588> προφητῶν <4396> παθεῖν <3958> τὸν <3588> Χριστὸν <5547> αὐτοῦ <846> ἐπλήρωσεν <4137> οὕτως. <3779>

19 μετανοήσατε <3340> οὖν <3767> καὶ <2532> ἐπιστρέψατε <1994> πρὸς <4314> τὸ <3588> ἐξαλειφθῆναι <1813> ὑμῶν <5210> τὰς <3588> ἁμαρτίας, <266> ὅπως <3704> ἂν <302> ἔλθωσιν <2064> καιροὶ <2540> ἀναψύξεως <403> ἀπὸ <575> προσώπου <4383> τοῦ <3588> κυρίου <2962>

20 καὶ <2532> ἀποστείλῃ <649> τὸν <3588> προκεχειρισμένον <4400> ὑμῖν <5210> Χριστόν, <5547> Ἰησοῦν, <2424>

21 ὃν <3739> δεῖ <1163> οὐρανὸν <3772> μὲν <3303> δέξασθαι <1209> ἄχρι <891> χρόνων <5550> ἀποκαταστάσεως <605> πάντων <3956> ὧν <3739> ἐλάλησεν <2980> ὁ <3588> θεὸς <2316> διὰ <1223> στόματος <4750> τῶν <3588> ἁγίων <40> ἀπ’ <575> αἰῶνος <165> αὐτοῦ <846> προφητῶν. <4396>

22 Μωϋσῆς <3475> μὲν <3303> εἶπεν <3004> ὅτι <3754> προφήτην <4396> ὑμῖν <5210> ἀναστήσει <450> κύριος <2962> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἡμῶν <2249> ἐκ <1537> τῶν <3588> ἀδελφῶν <80> ὑμῶν <5210> ὡς <5613> ἐμέ· <1473> αὐτοῦ <846> ἀκούσεσθε <191> κατὰ <2596> πάντα <3956> ὅσα <3745> ἂν <302> λαλήσῃ <2980> πρὸς <4314> ὑμᾶς. <5210>

23 ἔσται <1510> δὲ <1161> πᾶσα <3956> ψυχὴ <5590> ἥτις <3748> ἐὰν <1437> μὴ <3361> ἀκούσῃ <191> τοῦ <3588> προφήτου <4396> ἐκείνου <1565> ἐξολεθρευθήσεται <1842> ἐκ <1537> τοῦ <3588> λαοῦ. <2992>

24 καὶ <2532> πάντες <3956> δὲ <1161> οἱ <3588> προφῆται <4396> ἀπὸ <575> Σαμουὴλ <4545> καὶ <2532> τῶν <3588> καθεξῆς <2517> ὅσοι <3745> ἐλάλησαν <2980> καὶ <2532> κατήγγειλαν <2605> τὰς <3588> ἡμέρας <2250> ταύτας. <3778>

25 ὑμεῖς <5210> ἐστε <1510> οἱ <3588> υἱοὶ <5207> τῶν <3588> προφητῶν <4396> καὶ <2532> τῆς <3588> διαθήκης <1242> ἧς <3739> διέθετο <1303> ὁ <3588> θεὸς <2316> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ἡμῶν, <2249> λέγων <3004> πρὸς <4314> Ἀβραάμ, <11> καὶ <2532> ἐν <1722> τῷ <3588> σπέρματί <4690> σου <4771> ἐνευλογηθήσονται <1757> πᾶσαι <3956> αἱ <3588> πατριαὶ <3965> τῆς <3588> γῆς. <1093>

26 ὑμῖν <5210> πρῶτον <4412> ἀναστήσας <450> ὁ <3588> θεὸς <2316> τὸν <3588> παῖδα <3816> αὐτοῦ <846> ἀπέστειλεν <649> αὐτὸν <846> εὐλογοῦντα <2127> ὑμᾶς <5210> ἐν <1722> τῷ <3588> ἀποστρέφειν <654> ἕκαστον <1538> ἀπὸ <575> τῶν <3588> πονηριῶν <4189> ὑμῶν. <5210>


 <<  Kisah 3 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);