K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 12 >> 

1 Κατ’ <2596> ἐκεῖνον <1565> δὲ <1161> τὸν <3588> καιρὸν <2540> ἐπέβαλεν <1911> ὁ <3588> βασιλεὺς <935> Ἡρῴδης <2264> τὰς <3588> χεῖρας <5495> κακῶσαί <2559> τινας <5100> τῶν <3588> ἀπὸ <575> τῆς <3588> ἐκκλησίας. <1577>

2 ἀνεῖλεν <337> δὲ <1161> Ἰάκωβον <2385> τὸν <3588> ἀδελφὸν <80> Ἰωάννου <2491> μαχαίρῃ. <3162>

3 ἰδὼν <3708> δὲ <1161> ὅτι <3754> ἀρεστόν <701> ἐστιν <1510> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> προσέθετο <4369> συλλαβεῖν <4815> καὶ <2532> Πέτρον <4074> ἦσαν <1510> δὲ <1161> ἡμέραι <2250> τῶν <3588> ἀζύμων, <106>

4 ὃν <3739> καὶ <2532> πιάσας <4084> ἔθετο <5087> εἰς <1519> φυλακήν, <5438> παραδοὺς <3860> τέσσαρσιν <5064> τετραδίοις <5069> στρατιωτῶν <4757> φυλάσσειν <5442> αὐτόν, <846> βουλόμενος <1014> μετὰ <3326> τὸ <3588> πάσχα <3957> ἀναγαγεῖν <321> αὐτὸν <846> τῷ <3588> λαῷ. <2992>

5 ὁ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> Πέτρος <4074> ἐτηρεῖτο <5083> ἐν <1722> τῇ <3588> φυλακῇ· <5438> προσευχὴ <4335> δὲ <1161> ἦν <1510> ἐκτενῶς <1619> γινομένη <1096> ὑπὸ <5259> τῆς <3588> ἐκκλησίας <1577> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεὸν <2316> περὶ <4012> αὐτοῦ. <846>

6 ὅτε <3753> δὲ <1161> ἤμελλεν <3195> προαγαγεῖν <4254> αὐτὸν <846> ὁ <3588> Ἡρῴδης, <2264> τῇ <3588> νυκτὶ <3571> ἐκείνῃ <1565> ἦν <1510> ὁ <3588> Πέτρος <4074> κοιμώμενος <2837> μεταξὺ <3342> δύο <1417> στρατιωτῶν <4757> δεδεμένος <1210> ἁλύσεσιν <254> δυσίν, <1417> φύλακές <5441> τε <5037> πρὸ <4253> τῆς <3588> θύρας <2374> ἐτήρουν <5083> τὴν <3588> φυλακήν. <5438>

7 καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> ἄγγελος <32> κυρίου <2962> ἐπέστη, <2186> καὶ <2532> φῶς <5457> ἔλαμψεν <2989> ἐν <1722> τῷ <3588> οἰκήματι· <3612> πατάξας <3960> δὲ <1161> τὴν <3588> πλευρὰν <4125> τοῦ <3588> Πέτρου <4074> ἤγειρεν <1453> αὐτὸν <846> λέγων, <3004> ἀνάστα <450> ἐν <1722> τάχει. <5034> καὶ <2532> ἐξέπεσαν <1601> αὐτοῦ <846> αἱ <3588> ἁλύσεις <254> ἐκ <1537> τῶν <3588> χειρῶν. <5495>

8 εἶπεν <3004> τε <5037> ὁ <3588> ἄγγελος <32> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> ζῶσαι <2224> καὶ <2532> ὑπόδησαι <5265> τὰ <3588> σανδάλιά <4547> σου. <4771> ἐποίησεν <4160> δὲ <1161> οὕτως. <3779> καὶ <2532> λέγει <3004> αὐτῷ, <846> περιβαλοῦ <4016> τὸ <3588> ἱμάτιόν <2440> σου <4771> καὶ <2532> ἀκολούθει <190> μοι. <1473>

9 καὶ <2532> ἐξελθὼν <1831> ἠκολούθει, <190> καὶ <2532> οὐκ <3756> ᾔδει <1492> ὅτι <3754> ἀληθές <227> ἐστιν <1510> τὸ <3588> γινόμενον <1096> διὰ <1223> τοῦ <3588> ἀγγέλου, <32> ἐδόκει <1380> δὲ <1161> ὅραμα <3705> βλέπειν. <991>

10 διελθόντες <1330> δὲ <1161> πρώτην <4413> φυλακὴν <5438> καὶ <2532> δευτέραν <1208> ἦλθαν <2064> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> πύλην <4439> τὴν <3588> σιδηρᾶν <4603> τὴν <3588> φέρουσαν <5342> εἰς <1519> τὴν <3588> πόλιν, <4172> ἥτις <3748> αὐτομάτη <844> ἠνοίγη <455> αὐτοῖς, <846> καὶ <2532> ἐξελθόντες <1831> προῆλθον <4281> ῥύμην <4505> μίαν, <1520> καὶ <2532> εὐθέως <2112> ἀπέστη <868> ὁ <3588> ἄγγελος <32> ἀπ’ <575> αὐτοῦ. <846>

11 καὶ <2532> ὁ <3588> Πέτρος <4074> ἐν <1722> ἑαυτῷ <1438> γενόμενος <1096> εἶπεν, <3004> νῦν <3568> οἶδα <1492> ἀληθῶς <230> ὅτι <3754> ἐξαπέστειλεν <1821> κύριος <2962> τὸν <3588> ἄγγελον <32> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἐξείλατό <1807> με <1473> ἐκ <1537> χειρὸς <5495> Ἡρῴδου <2264> καὶ <2532> πάσης <3956> τῆς <3588> προσδοκίας <4329> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> τῶν <3588> Ἰουδαίων. <2453>

12 συνιδών <4894> τε <5037> ἦλθεν <2064> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> οἰκίαν <3614> τῆς <3588> Μαρίας <3137> τῆς <3588> μητρὸς <3384> Ἰωάννου <2491> τοῦ <3588> ἐπικαλουμένου <1941> Μάρκου, <3138> οὗ <3757> ἦσαν <1510> ἱκανοὶ <2425> συνηθροισμένοι <4867> καὶ <2532> προσευχόμενοι. <4336>

13 κρούσαντος <2925> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> τὴν <3588> θύραν <2374> τοῦ <3588> πυλῶνος <4440> προσῆλθεν <4334> παιδίσκη <3814> ὑπακοῦσαι <5219> ὀνόματι <3686> Ῥόδη· <4498>

14 καὶ <2532> ἐπιγνοῦσα <1921> τὴν <3588> φωνὴν <5456> τοῦ <3588> Πέτρου <4074> ἀπὸ <575> τῆς <3588> χαρᾶς <5479> οὐκ <3756> ἤνοιξεν <455> τὸν <3588> πυλῶνα, <4440> εἰσδραμοῦσα <1532> δὲ <1161> ἀπήγγειλεν <518> ἑστάναι <2476> τὸν <3588> Πέτρον <4074> πρὸ <4253> τοῦ <3588> πυλῶνος. <4440>

15 οἱ <3588> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτὴν <846> εἶπαν, <3004> μαίνῃ. <3105> ἡ <3588> δὲ <1161> διϊσχυρίζετο <1340> οὕτως <3779> ἔχειν. <2192> οἱ <3588> δὲ <1161> ἔλεγον, <3004> ὁ <3588> ἄγγελός <32> ἐστιν <1510> αὐτοῦ. <846>

16 ὁ <3588> δὲ <1161> Πέτρος <4074> ἐπέμενεν <1961> κρούων· <2925> ἀνοίξαντες <455> δὲ <1161> εἶδαν <3708> αὐτὸν <846> καὶ <2532> ἐξέστησαν. <1839>

17 κατασείσας <2678> δὲ <1161> αὐτοῖς <846> τῇ <3588> χειρὶ <5495> σιγᾶν <4601> διηγήσατο <1334> πῶς <4459> ὁ <3588> κύριος <2962> αὐτὸν <846> ἐξήγαγεν <1806> ἐκ <1537> τῆς <3588> φυλακῆς, <5438> εἶπέν <3004> τε, <5037> ἀπαγγείλατε <518> Ἰακώβῳ <2385> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἀδελφοῖς <80> ταῦτα. <3778> καὶ <2532> ἐξελθὼν <1831> ἐπορεύθη <4198> εἰς <1519> ἕτερον <2087> τόπον. <5117>

18 γενομένης <1096> δὲ <1161> ἡμέρας <2250> ἦν <1510> τάραχος <5017> οὐκ <3756> ὀλίγος <3641> ἐν <1722> τοῖς <3588> στρατιώταις, <4757> τί <5101> ἄρα <687> ὁ <3588> Πέτρος <4074> ἐγένετο. <1096>

19 Ἡρώδης <2264> δὲ <1161> ἐπιζητήσας <1934> αὐτὸν <846> καὶ <2532> μὴ <3361> εὑρών, <2147> ἀνακρίνας <350> τοὺς <3588> φύλακας <5441> ἐκέλευσεν <2753> ἀπαχθῆναι, <520> καὶ <2532> κατελθὼν <2718> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> εἰς <1519> τὴν <3588> Καισάριαν <2542> διέτριβεν. <1304>

20 ἦν <1510> δὲ <1161> θυμομαχῶν <2371> Τυρίοις <5183> καὶ <2532> Σιδωνίοις· <4606> ὁμοθυμαδὸν <3661> δὲ <1161> παρῆσαν <3918> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> καὶ <2532> πείσαντες <3982> Βλάστον <986> τὸν <3588> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> κοιτῶνος <2846> τοῦ <3588> βασιλέως <935> ᾐτοῦντο <154> εἰρήνην, <1515> διὰ <1223> τὸ <3588> τρέφεσθαι <5142> αὐτῶν <846> τὴν <3588> χώραν <5561> ἀπὸ <575> τῆς <3588> βασιλικῆς. <937>

21 τακτῇ <5002> δὲ <1161> ἡμέρᾳ <2250> ὁ <3588> Ἡρῴδης <2264> ἐνδυσάμενος <1746> ἐσθῆτα <2066> βασιλικὴν <937> καθίσας <2523> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> βήματος <968> ἐδημηγόρει <1215> πρὸς <4314> αὐτούς· <846>

22 ὁ <3588> δὲ <1161> δῆμος <1218> ἐπεφώνει, <2019> θεοῦ <2316> φωνὴ <5456> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἀνθρώπου. <444>

23 παραχρῆμα <3916> δὲ <1161> ἐπάταξεν <3960> αὐτὸν <846> ἄγγελος <32> κυρίου <2962> ἀνθ’ <473> ὧν <3739> οὐκ <3756> ἔδωκεν <1325> τὴν <3588> δόξαν <1391> τῷ <3588> θεῷ, <2316> καὶ <2532> γενόμενος <1096> σκωληκόβρωτος <4662> ἐξέψυξεν. <1634>

24 Ὁ <3588> δὲ <1161> λόγος <3056> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ηὔξανεν <837> καὶ <2532> ἐπληθύνετο. <4129>

25 Βαρνάβας <921> δὲ <1161> καὶ <2532> Σαῦλος <4569> ὑπέστρεψαν <5290> ἐξ <1537> Ἱερουσαλὴμ <2419> πληρώσαντες <4137> τὴν <3588> διακονίαν, <1248> συνπαραλαβόντες <4838> Ἰωάννην <2491> τὸν <3588> ἐπικληθέντα <1941> Μᾶρκον. <3138>


 <<  Kisah 12 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);