K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 11 >> 

1 Ἤκουσαν <191> δὲ <1161> οἱ <3588> ἀπόστολοι <652> καὶ <2532> οἱ <3588> ἀδελφοὶ <80> οἱ <3588> ὄντες <1510> κατὰ <2596> τὴν <3588> Ἰουδαίαν <2449> ὅτι <3754> καὶ <2532> τὰ <3588> ἔθνη <1484> ἐδέξαντο <1209> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

2 ὅτε <3753> δὲ <1161> ἀνέβη <305> Πέτρος <4074> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> διεκρίνοντο <1252> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> οἱ <3588> ἐκ <1537> περιτομῆς <4061>

3 λέγοντες <3004> ὅτι <3754> εἰσῆλθες <1525> πρὸς <4314> ἄνδρας <435> ἀκροβυστίαν <203> ἔχοντας <2192> καὶ <2532> συνέφαγες <4906> αὐτοῖς. <846>

4 ἀρξάμενος <756> δὲ <1161> Πέτρος <4074> ἐξετίθετο <1620> αὐτοῖς <846> καθεξῆς <2517> λέγων, <3004>

5 ἐγὼ <1473> ἤμην <1510> ἐν <1722> πόλει <4172> Ἰόππῃ <2445> προσευχόμενος <4336> καὶ <2532> εἶδον <3708> ἐν <1722> ἐκστάσει <1611> ὅραμα, <3705> καταβαῖνον <2597> σκεῦός <4632> τι <5100> ὡς <5613> ὀθόνην <3607> μεγάλην <3173> τέσσαρσιν <5064> ἀρχαῖς <746> καθιεμένην <2524> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ, <3772> καὶ <2532> ἦλθεν <2064> ἄχρι <891> ἐμοῦ· <1473>

6 εἰς <1519> ἣν <3739> ἀτενίσας <816> κατενόουν <2657> καὶ <2532> εἶδον <3708> τὰ <3588> τετράποδα <5074> τῆς <3588> γῆς <1093> καὶ <2532> τὰ <3588> θηρία <2342> καὶ <2532> τὰ <3588> ἑρπετὰ <2062> καὶ <2532> τὰ <3588> πετεινὰ <4071> τοῦ <3588> οὐρανοῦ. <3772>

7 ἤκουσα <191> δὲ <1161> καὶ <2532> φωνῆς <5456> λεγούσης <3004> μοι, <1473> ἀναστάς, <450> Πέτρε, <4074> θῦσον <2380> καὶ <2532> φάγε. <5315>

8 εἶπον <3004> δέ, <1161> μηδαμῶς, <3365> κύριε, <2962> ὅτι <3754> κοινὸν <2839> ἢ <2228> ἀκάθαρτον <169> οὐδέποτε <3763> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> τὸ <3588> στόμα <4750> μου. <1473>

9 ἀπεκρίθη <611> δὲ <1161> φωνὴ <5456> ἐκ <1537> δευτέρου <1208> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ, <3772> ἃ <3739> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐκαθάρισεν <2511> σὺ <4771> μὴ <3361> κοίνου. <2840>

10 τοῦτο <3778> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ἐπὶ <1909> τρίς, <5151> καὶ <2532> ἀνεσπάσθη <385> πάλιν <3825> ἅπαντα <537> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανόν. <3772>

11 καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> ἐξαυτῆς <1824> τρεῖς <5140> ἄνδρες <435> ἐπέστησαν <2186> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> οἰκίαν <3614> ἐν <1722> ᾗ <3739> ἦμεν, <1510> ἀπεσταλμένοι <649> ἀπὸ <575> Καισαρίας <2542> πρός <4314> με. <1473>

12 εἶπεν <3004> δὲ <1161> τὸ <3588> πνεῦμά <4151> μοι <1473> συνελθεῖν <4905> αὐτοῖς <846> μηδὲν <3367> διακρίναντα. <1252> ἦλθον <2064> δὲ <1161> σὺν <4862> ἐμοὶ <1473> καὶ <2532> οἱ <3588> ἓξ <1803> ἀδελφοὶ <80> οὗτοι, <3778> καὶ <2532> εἰσήλθομεν <1525> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> τοῦ <3588> ἀνδρός· <435>

13 ἀπήγγειλεν <518> δὲ <1161> ἡμῖν <2249> πῶς <4459> εἶδεν <3708> τὸν <3588> ἄγγελον <32> ἐν <1722> τῷ <3588> οἴκῳ <3624> αὐτοῦ <846> σταθέντα <2476> καὶ <2532> εἰπόντα, <3004> ἀπόστειλον <649> εἰς <1519> Ἰόππην <2445> καὶ <2532> μετάπεμψαι <3343> Σίμωνα <4613> τὸν <3588> ἐπικαλούμενον <1941> Πέτρον, <4074>

14 ὃς <3739> λαλήσει <2980> ῥήματα <4487> πρὸς <4314> σὲ <4771> ἐν <1722> οἷς <3739> σωθήσῃ <4982> σὺ <4771> καὶ <2532> πᾶς <3956> ὁ <3588> οἶκός <3624> σου. <4771>

15 ἐν <1722> δὲ <1161> τῷ <3588> ἄρξασθαί <756> με <1473> λαλεῖν <2980> ἐπέπεσεν <1968> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ἐπ’ <1909> αὐτοὺς <846> ὥσπερ <5618> καὶ <2532> ἐφ’ <1909> ἡμᾶς <2249> ἐν <1722> ἀρχῇ. <746>

16 ἐμνήσθην <3403> δὲ <1161> τοῦ <3588> ῥήματος <4487> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ὡς <5613> ἔλεγεν, <3004> Ἰωάννης <2491> μὲν <3303> ἐβάπτισεν <907> ὕδατι, <5204> ὑμεῖς <5210> δὲ <1161> βαπτισθήσεσθε <907> ἐν <1722> πνεύματι <4151> ἁγίῳ. <40>

17 εἰ <1487> οὖν <3767> τὴν <3588> ἴσην <2470> δωρεὰν <1431> ἔδωκεν <1325> αὐτοῖς <846> ὁ <3588> θεὸς <2316> ὡς <5613> καὶ <2532> ἡμῖν <2249> πιστεύσασιν <4100> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> κύριον <2962> Ἰησοῦν <2424> Χριστόν, <5547> ἐγὼ <1473> τίς <5101> ἤμην <1510> δυνατὸς <1415> κωλῦσαι <2967> τὸν <3588> θεόν; <2316>

18 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> ταῦτα <3778> ἡσύχασαν <2270> καὶ <2532> ἐδόξασαν <1392> τὸν <3588> θεὸν <2316> λέγοντες, <3004> ἄρα <686> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> ὁ <3588> θεὸς <2316> τὴν <3588> μετάνοιαν <3341> εἰς <1519> ζωὴν <2222> ἔδωκεν. <1325>

19 Οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> διασπαρέντες <1289> ἀπὸ <575> τῆς <3588> θλίψεως <2347> τῆς <3588> γενομένης <1096> ἐπὶ <1909> Στεφάνῳ <4736> διῆλθον <1330> ἕως <2193> Φοινίκης <5403> καὶ <2532> Κύπρου <2954> καὶ <2532> Ἀντιοχείας, <490> μηδενὶ <3367> λαλοῦντες <2980> τὸν <3588> λόγον <3056> εἰ <1487> μὴ <3361> μόνον <3440> Ἰουδαίοις. <2453>

20 ἦσαν <1510> δέ <1161> τινες <5100> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> ἄνδρες <435> Κύπριοι <2953> καὶ <2532> Κυρηναῖοι, <2956> οἵτινες <3748> ἐλθόντες <2064> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν <490> ἐλάλουν <2980> καὶ <2532> πρὸς <4314> τοὺς <3588> Ἑλληνάς, <1672> εὐαγγελιζόμενοι <2097> τὸν <3588> κύριον <2962> Ἰησοῦν. <2424>

21 καὶ <2532> ἦν <1510> χεὶρ <5495> κυρίου <2962> μετ’ <3326> αὐτῶν, <846> πολύς <4183> τε <5037> ἀριθμὸς <706> ὁ <3588> πιστεύσας <4100> ἐπέστρεψεν <1994> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> κύριον. <2962>

22 Ἠκούσθη <191> δὲ <1161> ὁ <3588> λόγος <3056> εἰς <1519> τὰ <3588> ὦτα <3775> τῆς <3588> ἐκκλησίας <1577> τῆς <3588> οὔσης <1510> ἐν <1722> Ἱερουσαλὴμ <2419> περὶ <4012> αὐτῶν, <846> καὶ <2532> ἐξαπέστειλαν <1821> Βαρναβᾶν <921> ἕως <2193> Ἀντιοχείας· <490>

23 ὃς <3739> παραγενόμενος <3854> καὶ <2532> ἰδὼν <3708> τὴν <3588> χάριν <5485> τὴν <3588> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἐχάρη <5463> καὶ <2532> παρεκάλει <3870> πάντας <3956> τῇ <3588> προθέσει <4286> τῆς <3588> καρδίας <2588> προσμένειν <4357> τῷ <3588> κυρίῳ, <2962>

24 ὅτι <3754> ἦν <1510> ἀνὴρ <435> ἀγαθὸς <18> καὶ <2532> πλήρης <4134> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> καὶ <2532> πίστεως. <4102> καὶ <2532> προσετέθη <4369> ὄχλος <3793> ἱκανὸς <2425> τῷ <3588> κυρίῳ. <2962>

25 ἐξῆλθεν <1831> δὲ <1161> εἰς <1519> Ταρσὸν <5019> ἀναζητῆσαι <327> Σαῦλον, <4569> καὶ <2532> εὑρὼν <2147> ἤγαγεν <71> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν. <490>

26 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> αὐτοῖς <846> καὶ <2532> ἐνιαυτὸν <1763> ὅλον <3650> συναχθῆναι <4863> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐκκλησίᾳ <1577> καὶ <2532> διδάξαι <1321> ὄχλον <3793> ἱκανόν, <2425> χρηματίσαι <5537> τε <5037> πρώτως <4413> ἐν <1722> Ἀντιοχείᾳ <490> τοὺς <3588> μαθητὰς <3101> Χριστιανούς. <5546>

27 Ἐν <1722> ταύταις <3778> δὲ <1161> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> κατῆλθον <2718> ἀπὸ <575> Ἱεροσολύμων <2414> προφῆται <4396> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν· <490>

28 ἀναστὰς <450> δὲ <1161> εἷς <1520> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> ὀνόματι <3686> Ἄγαβος <13> ἐσήμανεν <4591> διὰ <1223> τοῦ <3588> πνεύματος <4151> λιμὸν <3042> μεγάλην <3173> μέλλειν <3195> ἔσεσθαι <1510> ἐφ’ <1909> ὅλην <3650> τὴν <3588> οἰκουμένην· <3625> ἥτις <3748> ἐγένετο <1096> ἐπὶ <1909> Κλαυδίου. <2804>

29 τῶν <3588> δὲ <1161> μαθητῶν <3101> καθὼς <2531> εὐπορεῖτό <2141> τις <5100> ὥρισαν <3724> ἕκαστος <1538> αὐτῶν <846> εἰς <1519> διακονίαν <1248> πέμψαι <3992> τοῖς <3588> κατοικοῦσιν <2730> ἐν <1722> τῇ <3588> Ἰουδαίᾳ <2449> ἀδελφοῖς· <80>

30 ὃ <3739> καὶ <2532> ἐποίησαν <4160> ἀποστείλαντες <649> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πρεσβυτέρους <4245> διὰ <1223> χειρὸς <5495> Βαρναβᾶ <921> καὶ <2532> Σαύλου. <4569>


 <<  Kisah 11 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);