K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 10 >> 

1 Ἀνὴρ <435> δέ <1161> τις <5100> ἐν <1722> Καισαρίᾳ <2542> ὀνόματι <3686> Κορνήλιος, <2883> ἑκατοντάρχης <1543> ἐκ <1537> σπείρης <4686> τῆς <3588> καλουμένης <2564> Ἰταλικῆς, <2483>

2 εὐσεβὴς <2152> καὶ <2532> φοβούμενος <5399> τὸν <3588> θεὸν <2316> σὺν <4862> παντὶ <3956> τῷ <3588> οἴκῳ <3624> αὐτοῦ, <846> ποιῶν <4160> ἐλεημοσύνας <1654> πολλὰς <4183> τῷ <3588> λαῷ <2992> καὶ <2532> δεόμενος <1189> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> διαπαντός, <1275>

3 εἶδεν <3708> ἐν <1722> ὁράματι <3705> φανερῶς <5320> ὡσεὶ <5616> περὶ <4012> ὥραν <5610> ἐνάτην <1766> τῆς <3588> ἡμέρας <2250> ἄγγελον <32> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> εἰσελθόντα <1525> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> καὶ <2532> εἰπόντα <3004> αὐτῷ, <846> Κορνήλιε. <2883>

4 ὁ <3588> δὲ <1161> ἀτενίσας <816> αὐτῷ <846> καὶ <2532> ἔμφοβος <1719> γενόμενος <1096> εἶπεν, <3004> τί <5101> ἐστιν, <1510> κύριε; <2962> εἶπεν <3004> δὲ <1161> αὐτῷ, <846> αἱ <3588> προσευχαί <4335> σου <4771> καὶ <2532> αἱ <3588> ἐλεημοσύναι <1654> σου <4771> ἀνέβησαν <305> εἰς <1519> μνημόσυνον <3422> ἔμπροσθεν <1715> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

5 καὶ <2532> νῦν <3568> πέμψον <3992> ἄνδρας <435> εἰς <1519> Ἰόππην <2445> καὶ <2532> μετάπεμψαι <3343> Σίμωνά <4613> τινα <5100> ὃς <3739> ἐπικαλεῖται <1941> Πέτρος· <4074>

6 οὗτος <3778> ξενίζεται <3579> παρά <3844> τινι <5100> Σίμωνι <4613> βυρσεῖ, <1038> ᾧ <3739> ἐστιν <1510> οἰκία <3614> παρὰ <3844> θάλασσαν. <2281>

7 ὡς <5613> δὲ <1161> ἀπῆλθεν <565> ὁ <3588> ἄγγελος <32> ὁ <3588> λαλῶν <2980> αὐτῷ, <846> φωνήσας <5455> δύο <1417> τῶν <3588> οἰκετῶν <3610> καὶ <2532> στρατιώτην <4757> εὐσεβῆ <2152> τῶν <3588> προσκαρτερούντων <4342> αὐτῷ, <846>

8 καὶ <2532> ἐξηγησάμενος <1834> ἅπαντα <537> αὐτοῖς <846> ἀπέστειλεν <649> αὐτοὺς <846> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἰόππην. <2445>

9 Τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπαύριον <1887> ὁδοιπορούντων <3596> αὐτῶν <846> καὶ <2532> τῇ <3588> πόλει <4172> ἐγγιζόντων <1448> ἀνέβη <305> Πέτρος <4074> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> δῶμα <1430> προσεύξασθαι <4336> περὶ <4012> ὥραν <5610> ἕκτην. <1623>

10 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> πρόσπεινος <4361> καὶ <2532> ἤθελεν <2309> γεύσασθαι· <1089> παρασκευαζόντων <3903> δὲ <1161> αὐτῶν <846> ἐγένετο <1096> ἐπ’ <1909> αὐτὸν <846> ἔκστασις, <1611>

11 καὶ <2532> θεωρεῖ <2334> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> ἀνεῳγμένον <455> καὶ <2532> καταβαῖνον <2597> σκεῦός <4632> τι <5100> ὡς <5613> ὀθόνην <3607> μεγάλην <3173> τέσσαρσιν <5064> ἀρχαῖς <746> καθιέμενον <2524> ἐπὶ <1909> τῆς <3588> γῆς, <1093>

12 ἐν <1722> ᾧ <3739> ὑπῆρχεν <5225> πάντα <3956> τὰ <3588> τετράποδα <5074> καὶ <2532> ἑρπετὰ <2062> τῆς <3588> γῆς <1093> καὶ <2532> πετεινὰ <4071> τοῦ <3588> οὐρανοῦ. <3772>

13 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> φωνὴ <5456> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> ἀναστάς, <450> Πέτρε, <4074> θῦσον <2380> καὶ <2532> φάγε. <5315>

14 ὁ <3588> δὲ <1161> Πέτρος <4074> εἶπεν, <3004> μηδαμῶς, <3365> κύριε, <2962> ὅτι <3754> οὐδέποτε <3763> ἔφαγον <5315> πᾶν <3956> κοινὸν <2839> καὶ <2532> ἀκάθαρτον. <169>

15 καὶ <2532> φωνὴ <5456> πάλιν <3825> ἐκ <1537> δευτέρου <1208> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> ἃ <3739> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐκαθάρισεν <2511> σὺ <4771> μὴ <3361> κοίνου. <2840>

16 τοῦτο <3778> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ἐπὶ <1909> τρίς, <5151> καὶ <2532> εὐθὺς <2112> ἀνελήμφθη <353> τὸ <3588> σκεῦος <4632> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανόν. <3772>

17 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐν <1722> ἑαυτῷ <1438> διηπόρει <1280> ὁ <3588> Πέτρος <4074> τί <5101> ἂν <302> εἴη <1510> τὸ <3588> ὅραμα <3705> ὃ <3739> εἶδεν, <3708> ἰδοὺ <3708> οἱ <3588> ἄνδρες <435> οἱ <3588> ἀπεσταλμένοι <649> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> Κορνηλίου <2883> διερωτήσαντες <1331> τὴν <3588> οἰκίαν <3614> τοῦ <3588> Σίμωνος <4613> ἐπέστησαν <2186> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> πυλῶνα, <4440>

18 καὶ <2532> φωνήσαντες <5455> ἐπυνθάνοντο <4441> εἰ <1487> Σίμων <4613> ὁ <3588> ἐπικαλούμενος <1941> Πέτρος <4074> ἐνθάδε <1759> ξενίζεται. <3579>

19 τοῦ <3588> δὲ <1161> Πέτρου <4074> διενθυμουμένου <1760> περὶ <4012> τοῦ <3588> ὁράματος <3705> εἶπεν <3004> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> αὐτῷ, <846> ἰδοὺ <3708> ἄνδρες <435> ζητοῦντές <2212> σε· <4771>

20 ἀλλὰ <235> ἀναστὰς <450> κατάβηθι <2597> καὶ <2532> πορεύου <4198> σὺν <4862> αὐτοῖς <846> μηδὲν <3367> διακρινόμενος, <1252> ὅτι <3754> ἐγὼ <1473> ἀπέσταλκα <649> αὐτούς. <846>

21 καταβὰς <2597> δὲ <1161> Πέτρος <4074> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἄνδρας <435> εἶπεν· <3004> ἰδοὺ <3708> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> ὃν <3739> ζητεῖτε· <2212> τίς <5101> ἡ <3588> αἰτία <156> δι’ <1223> ἣν <3739> πάρεστε; <3918>

22 οἱ <3588> δὲ <1161> εἶπαν· <3004> Κορνήλιος <2883> ἑκατοντάρχης, <1543> ἀνὴρ <435> δίκαιος <1342> καὶ <2532> φοβούμενος <5399> τὸν <3588> θεὸν <2316> μαρτυρούμενός <3140> τε <5037> ὑπὸ <5259> ὅλου <3650> τοῦ <3588> ἔθνους <1484> τῶν <3588> Ἰουδαίων, <2453> ἐχρηματίσθη <5537> ὑπὸ <5259> ἀγγέλου <32> ἁγίου <40> μεταπέμψασθαί <3343> σε <4771> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἀκοῦσαι <191> ῥήματα <4487> παρὰ <3844> σοῦ. <4771>

23 εἰσκαλεσάμενος <1528> οὖν <3767> αὐτοὺς <846> ἐξένισεν. <3579> Τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπαύριον <1887> ἀναστὰς <450> ἐξῆλθεν <1831> σὺν <4862> αὐτοῖς, <846> καί <2532> τινες <5100> τῶν <3588> ἀδελφῶν <80> τῶν <3588> ἀπὸ <575> Ἰόππης <2445> συνῆλθον <4905> αὐτῷ. <846>

24 τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπαύριον <1887> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> Καισάριαν· <2542> ὁ <3588> δὲ <1161> Κορνήλιος <2883> ἦν <1510> προσδοκῶν <4328> αὐτούς, <846> συνκαλεσάμενος <4779> τοὺς <3588> συγγενεῖς <4773> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> τοὺς <3588> ἀναγκαίους <316> φίλους. <5384>

25 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> τοῦ <3588> εἰσελθεῖν <1525> τὸν <3588> Πέτρον, <4074> συναντήσας <4876> αὐτῷ <846> ὁ <3588> Κορνήλιος <2883> πεσὼν <4098> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> πόδας <4228> προσεκύνησεν. <4352>

26 ὁ <3588> δὲ <1161> Πέτρος <4074> ἤγειρεν <1453> αὐτὸν <846> λέγων, <3004> ἀνάστηθι· <450> καὶ <2532> ἐγὼ <1473> αὐτὸς <846> ἄνθρωπός <444> εἰμι. <1510>

27 καὶ <2532> συνομιλῶν <4926> αὐτῷ <846> εἰσῆλθεν, <1525> καὶ <2532> εὑρίσκει <2147> συνεληλυθότας <4905> πολλούς, <4183>

28 ἔφη <5346> τε <5037> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> ὑμεῖς <5210> ἐπίστασθε <1987> ὡς <5613> ἀθέμιτόν <111> ἐστιν <1510> ἀνδρὶ <435> Ἰουδαίῳ <2453> κολλᾶσθαι <2853> ἢ <2228> προσέρχεσθαι <4334> ἀλλοφύλῳ· <246> κἀμοὶ <2504> ἔδειξεν <1166> ὁ <3588> θεὸς <2316> μηδένα <3367> κοινὸν <2839> ἢ <2228> ἀκάθαρτον <169> λέγειν <3004> ἄνθρωπον· <444>

29 διὸ <1352> καὶ <2532> ἀναντιρρήτως <369> ἦλθον <2064> μεταπεμφθείς. <3343> πυνθάνομαι <4441> οὖν <3767> τίνι <5101> λόγῳ <3056> μετεπέμψασθέ <3343> με; <1473>

30 καὶ <2532> ὁ <3588> Κορνήλιος <2883> ἔφη, <5346> ἀπὸ <575> τετάρτης <5067> ἡμέρας <2250> μέχρι <3360> ταύτης <3778> τῆς <3588> ὥρας <5610> ἤμην <1510> τὴν <3588> ἐνάτην <1766> προσευχόμενος <4336> ἐν <1722> τῷ <3588> οἴκῳ <3624> μου, <1473> καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> ἀνὴρ <435> ἔστη <2476> ἐνώπιόν <1799> μου <1473> ἐν <1722> ἐσθῆτι <2066> λαμπρᾷ <2986>

31 καὶ <2532> φησίν, <5346> Κορνήλιε, <2883> εἰσηκούσθη <1522> σου <4771> ἡ <3588> προσευχὴ <4335> καὶ <2532> αἱ <3588> ἐλεημοσύναι <1654> σου <4771> ἐμνήσθησαν <3403> ἐνώπιον <1799> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

32 πέμψον <3992> οὖν <3767> εἰς <1519> Ἰόππην <2445> καὶ <2532> μετακάλεσαι <3333> Σίμωνα <4613> ὃς <3739> ἐπικαλεῖται <1941> Πέτρος· <4074> οὗτος <3778> ξενίζεται <3579> ἐν <1722> οἰκίᾳ <3614> Σίμωνος <4613> βυρσέως <1038> παρὰ <3844> θάλασσαν. <2281>

33 ἐξαυτῆς <1824> οὖν <3767> ἔπεμψα <3992> πρὸς <4314> σέ, <4771> σύ <4771> τε <5037> καλῶς <2573> ἐποίησας <4160> παραγενόμενος. <3854> νῦν <3568> οὖν <3767> πάντες <3956> ἡμεῖς <2249> ἐνώπιον <1799> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> πάρεσμεν <3918> ἀκοῦσαι <191> πάντα <3956> τὰ <3588> προστεταγμένα <4367> σοι <4771> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> κυρίου. <2962>

34 Ἀνοίξας <455> δὲ <1161> Πέτρος <4074> τὸ <3588> στόμα <4750> εἶπεν· <3004> ἐπ’ <1909> ἀληθείας <225> καταλαμβάνομαι <2638> ὅτι <3754> οὐκ <3756> ἔστιν <1510> προσωπολήμπτης <4381> ὁ <3588> θεός, <2316>

35 ἀλλ’ <235> ἐν <1722> παντὶ <3956> ἔθνει <1484> ὁ <3588> φοβούμενος <5399> αὐτὸν <846> καὶ <2532> ἐργαζόμενος <2038> δικαιοσύνην <1343> δεκτὸς <1184> αὐτῷ <846> ἐστιν. <1510>

36 τὸν <3588> λόγον <3056> ὃν <3739> ἀπέστειλεν <649> τοῖς <3588> υἱοῖς <5207> Ἰσραὴλ <2474> εὐαγγελιζόμενος <2097> εἰρήνην <1515> διὰ <1223> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ· <5547> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> πάντων <3956> κύριος· <2962>

37 ὑμεῖς <5210> οἴδατε, <1492> τὸ <3588> γενόμενον <1096> ῥῆμα <4487> καθ’ <2596> ὅλης <3650> τῆς <3588> Ἰουδαίας, <2449> ἀρξάμενος <756> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Γαλιλαίας <1056> μετὰ <3326> τὸ <3588> βάπτισμα <908> ὃ <3739> ἐκήρυξεν <2784> Ἰωάννης, <2491>

38 Ἰησοῦν <2424> τὸν <3588> ἀπὸ <575> Ναζαρέθ, <3478> ὡς <5613> ἔχρισεν <5548> αὐτὸν <846> ὁ <3588> θεὸς <2316> πνεύματι <4151> ἁγίῳ <40> καὶ <2532> δυνάμει, <1411> ὃς <3739> διῆλθεν <1330> εὐεργετῶν <2109> καὶ <2532> ἰώμενος <2390> πάντας <3956> τοὺς <3588> καταδυναστευομένους <2616> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> διαβόλου, <1228> ὅτι <3754> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἦν <1510> μετ’ <3326> αὐτοῦ. <846>

39 καὶ <2532> ἡμεῖς <2249> μάρτυρες <3144> πάντων <3956> ὧν <3739> ἐποίησεν <4160> ἔν <1722> τε <5037> τῇ <3588> χώρᾳ <5561> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> καὶ <2532> ἐν <1722> Ἱερουσαλήμ, <2419> ὃν <3739> καὶ <2532> ἀνεῖλαν <337> κρεμάσαντες <2910> ἐπὶ <1909> ξύλου. <3586>

40 τοῦτον <3778> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἤγειρεν <1453> ἐν <1722> τῇ <3588> τρίτῃ <5154> ἡμέρᾳ <2250> καὶ <2532> ἔδωκεν <1325> αὐτὸν <846> ἐμφανῆ <1717> γενέσθαι, <1096>

41 οὐ <3756> παντὶ <3956> τῷ <3588> λαῷ <2992> ἀλλὰ <235> μάρτυσιν <3144> τοῖς <3588> προκεχειροτονημένοις <4401> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> ἡμῖν, <2249> οἵτινες <3748> συνεφάγομεν <4906> καὶ <2532> συνεπίομεν <4844> αὐτῷ <846> μετὰ <3326> τὸ <3588> ἀναστῆναι <450> αὐτὸν <846> ἐκ <1537> νεκρῶν· <3498>

42 καὶ <2532> παρήγγειλεν <3853> ἡμῖν <2249> κηρύξαι <2784> τῷ <3588> λαῷ <2992> καὶ <2532> διαμαρτύρασθαι <1263> ὅτι <3754> αὐτός <846> ἐστιν <1510> ὁ <3588> ὡρισμένος <3724> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> κριτὴς <2923> ζώντων <2198> καὶ <2532> νεκρῶν. <3498>

43 τούτῳ <3778> πάντες <3956> οἱ <3588> προφῆται <4396> μαρτυροῦσιν, <3140> ἄφεσιν <859> ἁμαρτιῶν <266> λαβεῖν <2983> διὰ <1223> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> αὐτοῦ <846> πάντα <3956> τὸν <3588> πιστεύοντα <4100> εἰς <1519> αὐτόν. <846>

44 Ἔτι <2089> λαλοῦντος <2980> τοῦ <3588> Πέτρου <4074> τὰ <3588> ῥήματα <4487> ταῦτα <3778> ἐπέπεσεν <1968> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ἐπὶ <1909> πάντας <3956> τοὺς <3588> ἀκούοντας <191> τὸν <3588> λόγον. <3056>

45 καὶ <2532> ἐξέστησαν <1839> οἱ <3588> ἐκ <1537> περιτομῆς <4061> πιστοὶ <4103> ὅσοι <3745> συνῆλθαν <4905> τῷ <3588> Πέτρῳ, <4074> ὅτι <3754> καὶ <2532> ἐπὶ <1909> τὰ <3588> ἔθνη <1484> ἡ <3588> δωρεὰ <1431> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος <4151> ἐκκέχυται· <1632>

46 ἤκουον <191> γὰρ <1063> αὐτῶν <846> λαλούντων <2980> γλώσσαις <1100> καὶ <2532> μεγαλυνόντων <3170> τὸν <3588> θεόν. <2316> τότε <5119> ἀπεκρίθη <611> Πέτρος, <4074>

47 μήτι <3385> τὸ <3588> ὕδωρ <5204> δύναται <1410> κωλῦσαί <2967> τις <5100> τοῦ <3588> μὴ <3361> βαπτισθῆναι <907> τούτους <3778> οἵτινες <3748> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ἔλαβον <2983> ὡς <5613> καὶ <2532> ἡμεῖς; <2249>

48 προσέταξεν <4367> δὲ <1161> αὐτοῖς <846> ἐν <1722> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> βαπτισθῆναι. <907> τότε <5119> ἠρώτησαν <2065> αὐτὸν <846> ἐπιμεῖναι <1961> ἡμέρας <2250> τινάς. <5100>


 <<  Kisah 10 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);