K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 9 >> 

1 Ὁ <3588> δὲ <1161> Σαῦλος, <4569> ἔτι <2089> ἐμπνέων <1709> ἀπειλῆς <547> καὶ <2532> φόνου <5408> εἰς <1519> τοὺς <3588> μαθητὰς <3101> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> προσελθὼν <4334> τῷ <3588> ἀρχιερεῖ <749>

2 ᾐτήσατο <154> παρ’ <3844> αὐτοῦ <846> ἐπιστολὰς <1992> εἰς <1519> Δαμασκὸν <1154> πρὸς <4314> τὰς <3588> συναγωγάς, <4864> ὅπως <3704> ἄν <302> τινας <5100> εὕρῃ <2147> ὄντας <1510> τῆς <3588> ὁδοῦ, <3598> ἄνδρας <435> τε <5037> καὶ <2532> γυναῖκας, <1135> δεδεμένους <1210> ἀγάγῃ <71> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ. <2419>

3 ἐν <1722> δὲ <1161> τῷ <3588> πορεύεσθαι <4198> ἐγένετο <1096> αὐτὸν <846> ἐγγίζειν <1448> τῇ <3588> Δαμασκῷ, <1154> ἐξαίφνης <1810> τε <5037> αὐτὸν <846> περιήστραψεν <4015> φῶς <5457> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ, <3772>

4 καὶ <2532> πεσὼν <4098> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> γῆν <1093> ἤκουσεν <191> φωνὴν <5456> λέγουσαν <3004> αὐτῷ, <846> Σαοὺλ <4549> Σαούλ, <4549> τί <5101> με <1473> διώκεις; <1377>

5 εἶπεν <3004> δέ· <1161> τίς <5101> εἶ, <1510> κύριε; <2962> ὁ <3588> δέ· <1161> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> Ἰησοῦς <2424> ὃν <3739> σὺ <4771> διώκεις· <1377>

6 ἀλλὰ <235> ἀνάστηθι <450> καὶ <2532> εἴσελθε <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> πόλιν, <4172> καὶ <2532> λαληθήσεταί <2980> σοι <4771> ὅ <3739> τί <5101> σε <4771> δεῖ <1163> ποιεῖν. <4160>

7 οἱ <3588> δὲ <1161> ἄνδρες <435> οἱ <3588> συνοδεύοντες <4922> αὐτῷ <846> εἱστήκεισαν <2476> ἐνεοί, <1769> ἀκούοντες <191> μὲν <3303> τῆς <3588> φωνῆς <5456> μηδένα <3367> δὲ <1161> θεωροῦντες. <2334>

8 ἠγέρθη <1453> δὲ <1161> Σαῦλος <4569> ἀπὸ <575> τῆς <3588> γῆς, <1093> ἠνοιγμένων <455> δὲ <1161> τῶν <3588> ὀφθαλμῶν <3788> αὐτοῦ <846> οὐδὲν <3762> ἔβλεπεν· <991> χειραγωγοῦντες <5496> δὲ <1161> αὐτὸν <846> εἰσήγαγον <1521> εἰς <1519> Δαμασκόν. <1154>

9 καὶ <2532> ἦν <1510> ἡμέρας <2250> τρεῖς <5140> μὴ <3361> βλέπων, <991> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἔφαγεν <5315> οὐδὲ <3761> ἔπιεν. <4095>

10 Ἦν <1510> δέ <1161> τις <5100> μαθητὴς <3101> ἐν <1722> Δαμασκῷ <1154> ὀνόματι <3686> Ἀνανίας, <367> καὶ <2532> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> ἐν <1722> ὁράματι <3705> ὁ <3588> κύριος· <2962> Ἀνανία. <367> ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν, <3004> ἰδοὺ <3708> ἐγώ, <1473> κύριε. <2962>

11 ὁ <3588> δὲ <1161> κύριος <2962> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> ἀναστὰς <450> πορεύθητι <4198> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> ῥύμην <4505> τὴν <3588> καλουμένην <2564> εὐθεῖαν <2117> καὶ <2532> ζήτησον <2212> ἐν <1722> οἰκίᾳ <3614> Ἰούδα <2455> Σαῦλον <4569> ὀνόματι <3686> Ταρσέα· <5018> ἰδοὺ <3708> γὰρ <1063> προσεύχεται, <4336>

12 καὶ <2532> εἶδεν <3708> ἄνδρα <435> Ἀνανίαν <367> ὀνόματι <3686> εἰσελθόντα <1525> καὶ <2532> ἐπιθέντα <2007> αὐτῷ <846> χεῖρας, <5495> ὅπως <3704> ἀναβλέψῃ. <308>

13 ἀπεκρίθη <611> δὲ <1161> Ἀνανίας· <367> κύριε, <2962> ἤκουσα <191> ἀπὸ <575> πολλῶν <4183> περὶ <4012> τοῦ <3588> ἀνδρὸς <435> τούτου, <3778> ὅσα <3745> κακὰ <2556> τοῖς <3588> ἁγίοις <40> σου <4771> ἐποίησεν <4160> ἐν <1722> Ἱερουσαλήμ· <2419>

14 καὶ <2532> ὧδε <5602> ἔχει <2192> ἐξουσίαν <1849> παρὰ <3844> τῶν <3588> ἀρχιερέων <749> δῆσαι <1210> πάντας <3956> τοὺς <3588> ἐπικαλουμένους <1941> τὸ <3588> ὄνομά <3686> σου. <4771>

15 εἶπεν <3004> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> ὁ <3588> κύριος, <2962> πορεύου, <4198> ὅτι <3754> σκεῦος <4632> ἐκλογῆς <1589> ἐστίν <1510> μοι <1473> οὗτος <3778> τοῦ <3588> βαστάσαι <941> τὸ <3588> ὄνομά <3686> μου <1473> ἐνώπιον <1799> ἐθνῶν <1484> τε <5037> καὶ <2532> βασιλέων <935> υἱῶν <5207> τε <5037> Ἰσραήλ· <2474>

16 ἐγὼ <1473> γὰρ <1063> ὑποδείξω <5263> αὐτῷ <846> ὅσα <3745> δεῖ <1163> αὐτὸν <846> ὑπὲρ <5228> τοῦ <3588> ὀνόματός <3686> μου <1473> παθεῖν. <3958>

17 Ἀπῆλθεν <565> δὲ <1161> Ἀνανίας <367> καὶ <2532> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> οἰκίαν, <3614> καὶ <2532> ἐπιθεὶς <2007> ἐπ’ <1909> αὐτὸν <846> τὰς <3588> χεῖρας <5495> εἶπεν· <3004> Σαοὺλ <4549> ἀδελφέ, <80> ὁ <3588> κύριος <2962> ἀπέσταλκέν <649> με, <1473> Ἰησοῦς <2424> ὁ <3588> ὀφθείς <3708> σοι <4771> ἐν <1722> τῇ <3588> ὁδῷ <3598> ᾗ <3739> ἤρχου, <2064> ὅπως <3704> ἀναβλέψῃς <308> καὶ <2532> πλησθῇς <4130> πνεύματος <4151> ἁγίου. <40>

18 καὶ <2532> εὐθέως <2112> ἀπέπεσαν <634> αὐτοῦ <846> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ὀφθαλμῶν <3788> ὡς <5613> λεπίδες, <3013> ἀνέβλεψέν <308> τε, <5037> καὶ <2532> ἀναστὰς <450> ἐβαπτίσθη, <907>

19 καὶ <2532> λαβὼν <2983> τροφὴν <5160> ἐνίσχυσεν. <1765> Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> μετὰ <3326> τῶν <3588> ἐν <1722> Δαμασκῷ <1154> μαθητῶν <3101> ἡμέρας <2250> τινάς, <5100>

20 καὶ <2532> εὐθέως <2112> ἐν <1722> ταῖς <3588> συναγωγαῖς <4864> ἐκήρυσσεν <2784> τὸν <3588> Ἰησοῦν <2424> ὅτι <3754> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> υἱὸς <5207> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

21 ἐξίσταντο <1839> δὲ <1161> πάντες <3956> οἱ <3588> ἀκούοντες <191> καὶ <2532> ἔλεγον, <3004> οὐχ <3756> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> πορθήσας <4199> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> τοὺς <3588> ἐπικαλουμένους <1941> τὸ <3588> ὄνομα <3686> τοῦτο, <3778> καὶ <2532> ὧδε <5602> εἰς <1519> τοῦτο <3778> ἐληλύθει <2064> ἵνα <2443> δεδεμένους <1210> αὐτοὺς <846> ἀγάγῃ <71> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> ἀρχιερεῖς; <749>

22 Σαῦλος <4569> δὲ <1161> μᾶλλον <3123> ἐνεδυναμοῦτο <1743> καὶ <2532> συνέχυννεν <4797> Ἰουδαίους <2453> τοὺς <3588> κατοικοῦντας <2730> ἐν <1722> Δαμασκῷ, <1154> συμβιβάζων <4822> ὅτι <3754> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> Χριστός. <5547>

23 Ὡς <5613> δὲ <1161> ἐπληροῦντο <4137> ἡμέραι <2250> ἱκαναί, <2425> συνεβουλεύσαντο <4823> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> ἀνελεῖν <337> αὐτόν· <846>

24 ἐγνώσθη <1097> δὲ <1161> τῷ <3588> Σαύλῳ <4569> ἡ <3588> ἐπιβουλὴ <1917> αὐτῶν. <846> παρετηροῦντο <3906> δὲ <1161> καὶ <2532> τὰς <3588> πύλας <4439> ἡμέρας <2250> τε <5037> καὶ <2532> νυκτὸς <3571> ὅπως <3704> αὐτὸν <846> ἀνέλωσιν· <337>

25 λαβόντες <2983> δὲ <1161> οἱ <3588> μαθηταὶ <3101> αὐτοῦ <846> νυκτὸς <3571> διὰ <1223> τοῦ <3588> τείχους <5038> καθῆκαν <2524> αὐτὸν <846> χαλάσαντες <5465> ἐν <1722> σπυρίδι. <4711>

26 Παραγενόμενος <3854> δὲ <1161> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> ἐπείραζεν <3985> κολλᾶσθαι <2853> τοῖς <3588> μαθηταῖς· <3101> καὶ <2532> πάντες <3956> ἐφοβοῦντο <5399> αὐτόν, <846> μὴ <3361> πιστεύοντες <4100> ὅτι <3754> ἐστὶν <1510> μαθητής. <3101>

27 Βαρναβᾶς <921> δὲ <1161> ἐπιλαβόμενος <1949> αὐτὸν <846> ἤγαγεν <71> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἀποστόλους, <652> καὶ <2532> διηγήσατο <1334> αὐτοῖς <846> πῶς <4459> ἐν <1722> τῇ <3588> ὁδῷ <3598> εἶδεν <3708> τὸν <3588> κύριον <2962> καὶ <2532> ὅτι <3754> ἐλάλησεν <2980> αὐτῷ, <846> καὶ <2532> πῶς <4459> ἐν <1722> Δαμασκῷ <1154> ἐπαρρησιάσατο <3955> ἐν <1722> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> Ἰησοῦ. <2424>

28 καὶ <2532> ἦν <1510> μετ’ <3326> αὐτῶν <846> εἰσπορευόμενος <1531> καὶ <2532> ἐκπορευόμενος <1607> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> παρρησιαζόμενος <3955> ἐν <1722> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τοῦ <3588> κυρίου, <2962>

29 ἐλάλει <2980> τε <5037> καὶ <2532> συνεζήτει <4802> πρὸς <4314> τοὺς <3588> Ἑλληνιστάς· <1675> οἱ <3588> δὲ <1161> ἐπεχείρουν <2021> ἀνελεῖν <337> αὐτόν. <846>

30 ἐπιγνόντες <1921> δὲ <1161> οἱ <3588> ἀδελφοὶ <80> κατήγαγον <2609> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Καισάριαν <2542> καὶ <2532> ἐξαπέστειλαν <1821> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Ταρσόν. <5019>

31 Ἡ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐκκλησία <1577> καθ’ <2596> ὅλης <3650> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> καὶ <2532> Γαλιλαίας <1056> καὶ <2532> Σαμαρίας <4540> εἶχεν <2192> εἰρήνην, <1515> οἰκοδομουμένη <3618> καὶ <2532> πορευομένη <4198> τῷ <3588> φόβῳ <5401> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> καὶ <2532> τῇ <3588> παρακλήσει <3874> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος <4151> ἐπληθύνετο. <4129>

32 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> Πέτρον <4074> διερχόμενον <1330> διὰ <1223> πάντων <3956> κατελθεῖν <2718> καὶ <2532> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἁγίους <40> τοὺς <3588> κατοικοῦντας <2730> Λύδδα. <3069>

33 εὗρεν <2147> δὲ <1161> ἐκεῖ <1563> ἄνθρωπόν <444> τινα <5100> ὀνόματι <3686> Αἰνέαν <132> ἐξ <1537> ἐτῶν <2094> ὀκτὼ <3638> κατακείμενον <2621> ἐπὶ <1909> κραβάττου, <2895> ὃς <3739> ἦν <1510> παραλελυμένος. <3886>

34 καὶ <2532> εἶπεν <3004> αὐτῷ <846> ὁ <3588> Πέτρος, <4074> Αἰνέα, <132> ἰᾶταί <2390> σε <4771> Ἰησοῦς <2424> Χριστός· <5547> ἀνάστηθι <450> καὶ <2532> στρῶσον <4766> σεαυτῷ. <4572> καὶ <2532> εὐθέως <2112> ἀνέστη. <450>

35 καὶ <2532> εἶδαν <3708> αὐτὸν <846> πάντες <3956> οἱ <3588> κατοικοῦντες <2730> Λύδδα <3069> καὶ <2532> τὸν <3588> Σαρῶνα, <4565> οἵτινες <3748> ἐπέστρεψαν <1994> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> κύριον. <2962>

36 Ἐν <1722> Ἰόππῃ <2445> δέ <1161> τις <5100> ἦν <1510> μαθήτρια <3102> ὀνόματι <3686> Ταβιθά, <5000> ἣ <3739> διερμηνευομένη <1329> λέγεται <3004> Δορκάς· <1393> αὕτη <3778> ἦν <1510> πλήρης <4134> ἀγαθῶν <18> ἔργων <2041> καὶ <2532> ἐλεημοσυνῶν <1654> ὧν <3739> ἐποίει. <4160>

37 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ἐκείναις <1565> ἀσθενήσασαν <770> αὐτὴν <846> ἀποθανεῖν· <599> λούσαντες <3068> δὲ <1161> ἔθηκαν <5087> αὐτὴν <846> ἐν <1722> ὑπερῴῳ. <5253>

38 ἐγγὺς <1451> δὲ <1161> οὔσης <1510> Λύδδας <3069> τῇ <3588> Ἰόππῃ <2445> οἱ <3588> μαθηταὶ <3101> ἀκούσαντες <191> ὅτι <3754> Πέτρος <4074> ἐστὶν <1510> ἐν <1722> αὐτῇ <846> ἀπέστειλαν <649> δύο <1417> ἄνδρας <435> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> παρακαλοῦντες, <3870> μὴ <3361> ὀκνήσῃς <3635> διελθεῖν <1330> ἕως <2193> ἡμῶν. <2249>

39 ἀναστὰς <450> δὲ <1161> Πέτρος <4074> συνῆλθεν <4905> αὐτοῖς· <846> ὃν <3739> παραγενόμενον <3854> ἀνήγαγον <321> εἰς <1519> τὸ <3588> ὑπερῷον, <5253> καὶ <2532> παρέστησαν <3936> αὐτῷ <846> πᾶσαι <3956> αἱ <3588> χῆραι <5503> κλαίουσαι <2799> καὶ <2532> ἐπιδεικνύμεναι <1925> χιτῶνας <5509> καὶ <2532> ἱμάτια <2440> ὅσα <3745> ἐποίει <4160> μετ’ <3326> αὐτῶν <846> οὖσα <1510> ἡ <3588> Δορκάς. <1393>

40 ἐκβαλὼν <1544> δὲ <1161> ἔξω <1854> πάντας <3956> ὁ <3588> Πέτρος <4074> καὶ <2532> θεὶς <5087> τὰ <3588> γόνατα <1119> προσηύξατο, <4336> καὶ <2532> ἐπιστρέψας <1994> πρὸς <4314> τὸ <3588> σῶμα <4983> εἶπεν, <3004> Ταβιθά, <5000> ἀνάστηθι. <450> ἡ <3588> δὲ <1161> ἤνοιξεν <455> τοὺς <3588> ὀφθαλμοὺς <3788> αὐτῆς, <846> καὶ <2532> ἰδοῦσα <3708> τὸν <3588> Πέτρον <4074> ἀνεκάθισεν. <339>

41 δοὺς <1325> δὲ <1161> αὐτῇ <846> χεῖρα <5495> ἀνέστησεν <450> αὐτήν, <846> φωνήσας <5455> δὲ <1161> τοὺς <3588> ἁγίους <40> καὶ <2532> τὰς <3588> χήρας <5503> παρέστησεν <3936> αὐτὴν <846> ζῶσαν. <2198>

42 γνωστὸν <1110> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> καθ’ <2596> ὅλης <3650> τῆς <3588> Ἰόππης, <2445> καὶ <2532> ἐπίστευσαν <4100> πολλοὶ <4183> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> κύριον. <2962>

43 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἡμέρας <2250> ἱκανὰς <2425> μεῖναι <3306> ἐν <1722> Ἰόππῃ <2445> παρά <3844> τινι <5100> Σίμωνι <4613> βυρσεῖ. <1038>


 <<  Kisah 9 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);