K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 8 >> 

1 Σαῦλος <4569> δὲ <1161> ἦν <1510> συνευδοκῶν <4909> τῇ <3588> ἀναιρέσει <336> αὐτοῦ. <846> Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐν <1722> ἐκείνῃ <1565> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> διωγμὸς <1375> μέγας <3173> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> ἐκκλησίαν <1577> τὴν <3588> ἐν <1722> Ἱεροσολύμοις· <2414> πάντες <3956> διεσπάρησαν <1289> κατὰ <2596> τὰς <3588> χώρας <5561> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> καὶ <2532> Σαμαρίας <4540> πλὴν <4133> τῶν <3588> ἀποστόλων. <652>

2 συνεκόμισαν <4792> δὲ <1161> τὸν <3588> Στέφανον <4736> ἄνδρες <435> εὐλαβεῖς <2126> καὶ <2532> ἐποίησαν <4160> κοπετὸν <2870> μέγαν <3173> ἐπ’ <1909> αὐτῷ. <846>

3 Σαῦλος <4569> δὲ <1161> ἐλυμαίνετο <3075> τὴν <3588> ἐκκλησίαν <1577> κατὰ <2596> τοὺς <3588> οἴκους <3624> εἰσπορευόμενος, <1531> σύρων <4951> τε <5037> ἄνδρας <435> καὶ <2532> γυναῖκας <1135> παρεδίδου <3860> εἰς <1519> φυλακήν. <5438>

4 Οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> διασπαρέντες <1289> διῆλθον <1330> εὐαγγελιζόμενοι <2097> τὸν <3588> λόγον. <3056>

5 Φίλιππος <5376> δὲ <1161> κατελθὼν <2718> εἰς <1519> τὴν <3588> πόλιν <4172> τῆς <3588> Σαμαρίας <4540> ἐκήρυσσεν <2784> αὐτοῖς <846> τὸν <3588> Χριστόν. <5547>

6 προσεῖχον <4337> δὲ <1161> οἱ <3588> ὄχλοι <3793> τοῖς <3588> λεγομένοις <3004> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> Φιλίππου <5376> ὁμοθυμαδὸν <3661> ἐν <1722> τῷ <3588> ἀκούειν <191> αὐτοὺς <846> καὶ <2532> βλέπειν <991> τὰ <3588> σημεῖα <4592> ἃ <3739> ἐποίει· <4160>

7 πολλοὶ <4183> γὰρ <1063> τῶν <3588> ἐχόντων <2192> πνεύματα <4151> ἀκάθαρτα <169> βοῶντα <994> φωνῇ <5456> μεγάλῃ <3173> ἐξήρχοντο, <1831> πολλοὶ <4183> δὲ <1161> παραλελυμένοι <3886> καὶ <2532> χωλοὶ <5560> ἐθεραπεύθησαν· <2323>

8 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> πολλὴ <4183> χαρὰ <5479> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> ἐκείνῃ. <1565>

9 Ἀνὴρ <435> δέ <1161> τις <5100> ὀνόματι <3686> Σίμων <4613> προϋπῆρχεν <4391> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> μαγεύων <3096> καὶ <2532> ἐξιστάνων <1839> τὸ <3588> ἔθνος <1484> τῆς <3588> Σαμαρίας, <4540> λέγων <3004> εἶναί <1510> τινα <5100> ἑαυτὸν <1438> μέγαν, <3173>

10 ᾧ <3739> προσεῖχον <4337> πάντες <3956> ἀπὸ <575> μικροῦ <3398> ἕως <2193> μεγάλου <3173> λέγοντες, <3004> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ἡ <3588> δύναμις <1411> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἡ <3588> καλουμένη <2564> μεγάλη. <3173>

11 προσεῖχον <4337> δὲ <1161> αὐτῷ <846> διὰ <1223> τὸ <3588> ἱκανῷ <2425> χρόνῳ <5550> ταῖς <3588> μαγίαις <3095> ἐξεστακέναι <1839> αὐτούς. <846>

12 ὅτε <3753> δὲ <1161> ἐπίστευσαν <4100> τῷ <3588> Φιλίππῳ <5376> εὐαγγελιζομένῳ <2097> περὶ <4012> τῆς <3588> βασιλείας <932> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> καὶ <2532> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ, <5547> ἐβαπτίζοντο <907> ἄνδρες <435> τε <5037> καὶ <2532> γυναῖκες. <1135>

13 ὁ <3588> δὲ <1161> Σίμων <4613> καὶ <2532> αὐτὸς <846> ἐπίστευσεν, <4100> καὶ <2532> βαπτισθεὶς <907> ἦν <1510> προσκαρτερῶν <4342> τῷ <3588> Φιλίππῳ, <5376> θεωρῶν <2334> τε <5037> σημεῖα <4592> καὶ <2532> δυνάμεις <1411> μεγάλας <3173> γινομένας <1096> ἐξίστατο. <1839>

14 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> οἱ <3588> ἐν <1722> Ἱεροσολύμοις <2414> ἀπόστολοι <652> ὅτι <3754> δέδεκται <1209> ἡ <3588> Σαμάρια <4540> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἀπέστειλαν <649> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> Πέτρον <4074> καὶ <2532> Ἰωάννην, <2491>

15 οἵτινες <3748> καταβάντες <2597> προσηύξαντο <4336> περὶ <4012> αὐτῶν <846> ὅπως <3704> λάβωσιν <2983> πνεῦμα <4151> ἅγιον· <40>

16 οὐδέπω <3764> γὰρ <1063> ἦν <1510> ἐπ’ <1909> οὐδενὶ <3762> αὐτῶν <846> ἐπιπεπτωκός, <1968> μόνον <3440> δὲ <1161> βεβαπτισμένοι <907> ὑπῆρχον <5225> εἰς <1519> τὸ <3588> ὄνομα <3686> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ. <2424>

17 τότε <5119> ἐπετίθεσαν <2007> τὰς <3588> χεῖρας <5495> ἐπ’ <1909> αὐτούς, <846> καὶ <2532> ἐλάμβανον <2983> πνεῦμα <4151> ἅγιον. <40>

18 ἰδὼν <3708> δὲ <1161> ὁ <3588> Σίμων <4613> ὅτι <3754> διὰ <1223> τῆς <3588> ἐπιθέσεως <1936> τῶν <3588> χειρῶν <5495> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> δίδοται <1325> τὸ <3588> πνεῦμα, <4151> προσήνεγκεν <4374> αὐτοῖς <846> χρήματα <5536>

19 λέγων, <3004> δότε <1325> κἀμοὶ <2504> τὴν <3588> ἐξουσίαν <1849> ταύτην <3778> ἵνα <2443> ᾧ <3739> ἐὰν <1437> ἐπιθῶ <2007> τὰς <3588> χεῖρας <5495> λαμβάνῃ <2983> πνεῦμα <4151> ἅγιον. <40>

20 Πέτρος <4074> δὲ <1161> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> τὸ <3588> ἀργύριόν <694> σου <4771> σὺν <4862> σοὶ <4771> εἴη <1510> εἰς <1519> ἀπώλειαν, <684> ὅτι <3754> τὴν <3588> δωρεὰν <1431> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἐνόμισας <3543> διὰ <1223> χρημάτων <5536> κτᾶσθαι. <2932>

21 οὐκ <3756> ἔστιν <1510> σοι <4771> μερὶς <3310> οὐδὲ <3761> κλῆρος <2819> ἐν <1722> τῷ <3588> λόγῳ <3056> τούτῳ, <3778> ἡ <3588> γὰρ <1063> καρδία <2588> σου <4771> οὐκ <3756> ἔστιν <1510> εὐθεῖα <2117> ἔναντι <1725> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

22 μετανόησον <3340> οὖν <3767> ἀπὸ <575> τῆς <3588> κακίας <2549> σου <4771> ταύτης, <3778> καὶ <2532> δεήθητι <1189> τοῦ <3588> κυρίου <2962> εἰ <1487> ἄρα <687> ἀφεθήσεταί <863> σοι <4771> ἡ <3588> ἐπίνοια <1963> τῆς <3588> καρδίας <2588> σου· <4771>

23 εἰς <1519> γὰρ <1063> χολὴν <5521> πικρίας <4088> καὶ <2532> σύνδεσμον <4886> ἀδικίας <93> ὁρῶ <3708> σε <4771> ὄντα. <1510>

24 ἀποκριθεὶς <611> δὲ <1161> ὁ <3588> Σίμων <4613> εἶπεν, <3004> δεήθητε <1189> ὑμεῖς <5210> ὑπὲρ <5228> ἐμοῦ <1473> πρὸς <4314> τὸν <3588> κύριον <2962> ὅπως <3704> μηδὲν <3367> ἐπέλθῃ <1904> ἐπ’ <1909> ἐμὲ <1473> ὧν <3739> εἰρήκατε. <2046>

25 Οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> διαμαρτυράμενοι <1263> καὶ <2532> λαλήσαντες <2980> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ὑπέστρεφον <5290> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα, <2414> πολλάς <4183> τε <5037> κώμας <2968> τῶν <3588> Σαμαριτῶν <4541> εὐηγγελίζοντο. <2097>

26 Ἄγγελος <32> δὲ <1161> κυρίου <2962> ἐλάλησεν <2980> πρὸς <4314> Φίλιππον <5376> λέγων· <3004> ἀνάστηθι <450> καὶ <2532> πορεύου <4198> κατὰ <2596> μεσημβρίαν <3314> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> τὴν <3588> καταβαίνουσαν <2597> ἀπὸ <575> Ἱερουσαλὴμ <2419> εἰς <1519> Γάζαν· <1048> αὕτη <3778> ἐστὶν <1510> ἔρημος. <2048>

27 καὶ <2532> ἀναστὰς <450> ἐπορεύθη· <4198> καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> ἀνὴρ <435> Αἰθίοψ <128> εὐνοῦχος <2135> δυνάστης <1413> Κανδάκης <2582> βασιλίσσης <938> Αἰθιόπων, <128> ὃς <3739> ἦν <1510> ἐπὶ <1909> πάσης <3956> τῆς <3588> γάζης <1047> αὐτῆς, <846> ἐληλύθει <2064> προσκυνήσων <4352> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419>

28 ἦν <1510> τε <5037> ὑποστρέφων <5290> καὶ <2532> καθήμενος <2521> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> ἅρματος <716> αὐτοῦ <846> ἀνεγίνωσκεν <314> τὸν <3588> προφήτην <4396> Ἠσαΐαν. <2268>

29 εἶπεν <3004> δὲ <1161> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τῷ <3588> Φιλίππῳ, <5376> πρόσελθε <4334> καὶ <2532> κολλήθητι <2853> τῷ <3588> ἅρματι <716> τούτῳ. <3778>

30 προσδραμὼν <4370> δὲ <1161> ὁ <3588> Φίλιππος <5376> ἤκουσεν <191> αὐτοῦ <846> ἀναγινώσκοντος <314> Ἠσαΐαν <2268> τὸν <3588> προφήτην, <4396> καὶ <2532> εἶπεν· <3004> ἆράγε <686> γινώσκεις <1097> ἃ <3739> ἀναγινώσκεις; <314>

31 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν, <3004> πῶς <4459> γὰρ <1063> ἂν <302> δυναίμην <1410> ἐὰν <1437> μή <3361> τις <5100> ὁδηγήσει <3594> με; <1473> παρεκάλεσέν <3870> τε <5037> τὸν <3588> Φίλιππον <5376> ἀναβάντα <305> καθίσαι <2523> σὺν <4862> αὐτῷ. <846>

32 ἡ <3588> δὲ <1161> περιοχὴ <4042> τῆς <3588> γραφῆς <1124> ἣν <3739> ἀνεγίνωσκεν <314> ἦν <1510> αὕτη· <3778> ὡς <5613> πρόβατον <4263> ἐπὶ <1909> σφαγὴν <4967> ἤχθη, <71> καὶ <2532> ὡς <5613> ἀμνὸς <286> ἐναντίον <1726> τοῦ <3588> κείραντος <2751> αὐτὸν <846> ἄφωνος, <880> οὕτως <3779> οὐκ <3756> ἀνοίγει <455> τὸ <3588> στόμα <4750> αὐτοῦ. <846>

33 ἐν <1722> τῇ <3588> ταπεινώσει <5014> ἡ <3588> κρίσις <2920> αὐτοῦ <846> ἤρθη· <142> τὴν <3588> γενεὰν <1074> αὐτοῦ <846> τίς <5101> διηγήσεται; <1334> ὅτι <3754> αἴρεται <142> ἀπὸ <575> τῆς <3588> γῆς <1093> ἡ <3588> ζωὴ <2222> αὐτοῦ. <846>

34 ἀποκριθεὶς <611> δὲ <1161> ὁ <3588> εὐνοῦχος <2135> τῷ <3588> Φιλίππῳ <5376> εἶπεν, <3004> δέομαί <1189> σου, <4771> περὶ <4012> τίνος <5101> ὁ <3588> προφήτης <4396> λέγει <3004> τοῦτο; <3778> περὶ <4012> ἑαυτοῦ <1438> ἢ <2228> περὶ <4012> ἑτέρου <2087> τινός; <5100>

35 ἀνοίξας <455> δὲ <1161> ὁ <3588> Φίλιππος <5376> τὸ <3588> στόμα <4750> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἀρξάμενος <756> ἀπὸ <575> τῆς <3588> γραφῆς <1124> ταύτης <3778> εὐηγγελίσατο <2097> αὐτῷ <846> τὸν <3588> Ἰησοῦν. <2424>

36 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐπορεύοντο <4198> κατὰ <2596> τὴν <3588> ὁδόν, <3598> ἦλθον <2064> ἐπί <1909> τι <5100> ὕδωρ, <5204> καί <2532> φησιν <5346> ὁ <3588> εὐνοῦχος· <2135> ἰδοὺ <3708> ὕδωρ· <5204> τί <5101> κωλύει <2967> με <1473> βαπτισθῆναι; <907>

37 (EMPTY)

38 καὶ <2532> ἐκέλευσεν <2753> στῆναι <2476> τὸ <3588> ἅρμα, <716> καὶ <2532> κατέβησαν <2597> ἀμφότεροι <297> εἰς <1519> τὸ <3588> ὕδωρ <5204> ὅ <3588> τε <5037> Φίλιππος <5376> καὶ <2532> ὁ <3588> εὐνοῦχος, <2135> καὶ <2532> ἐβάπτισεν <907> αὐτόν. <846>

39 ὅτε <3753> δὲ <1161> ἀνέβησαν <305> ἐκ <1537> τοῦ <3588> ὕδατος, <5204> πνεῦμα <4151> κυρίου <2962> ἥρπασεν <726> τὸν <3588> Φίλιππον, <5376> καὶ <2532> οὐκ <3756> εἶδεν <3708> αὐτὸν <846> οὐκέτι <3765> ὁ <3588> εὐνοῦχος· <2135> ἐπορεύετο <4198> γὰρ <1063> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> αὐτοῦ <846> χαίρων. <5463>

40 Φίλιππος <5376> δὲ <1161> εὑρέθη <2147> εἰς <1519> Ἄζωτον, <108> καὶ <2532> διερχόμενος <1330> εὐηγγελίζετο <2097> τὰς <3588> πόλεις <4172> πάσας <3956> ἕως <2193> τοῦ <3588> ἐλθεῖν <2064> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Καισάριαν. <2542>


 <<  Kisah 8 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);