K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 7 >> 

1 Εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὁ <3588> ἀρχιερεύς· <749> εἶ <1487> ταῦτα <3778> οὕτως <3779> ἔχει; <2192>

2 ὁ <3588> δὲ <1161> ἔφη, <5346> ἄνδρες <435> ἀδελφοὶ <80> καὶ <2532> πατέρες, <3962> ἀκούσατε. <191> ὁ <3588> θεὸς <2316> τῆς <3588> δόξης <1391> ὤφθη <3708> τῷ <3588> πατρὶ <3962> ἡμῶν <2249> Ἀβραὰμ <11> ὄντι <1510> ἐν <1722> τῇ <3588> Μεσοποταμίᾳ <3318> πρὶν <4250> ἢ <2228> κατοικῆσαι <2730> αὐτὸν <846> ἐν <1722> Χαρράν, <5488>

3 καὶ <2532> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> ἔξελθε <1831> ἐκ <1537> τῆς <3588> γῆς <1093> σου <4771> καὶ <2532> ἐκ <1537> τῆς <3588> συγγενείας <4772> σου, <4771> καὶ <2532> δεῦρο <1204> εἰς <1519> τὴν <3588> γῆν <1093> ἣν <3739> ἄν <302> σοι <4771> δείξω. <1166>

4 τότε <5119> ἐξελθὼν <1831> ἐκ <1537> γῆς <1093> Χαλδαίων <5466> κατῴκησεν <2730> ἐν <1722> Χαρράν. <5488> κἀκεῖθεν <2547> μετὰ <3326> τὸ <3588> ἀποθανεῖν <599> τὸν <3588> πατέρα <3962> αὐτοῦ <846> μετῴκισεν <3351> αὐτὸν <846> εἰς <1519> τὴν <3588> γῆν <1093> ταύτην <3778> εἰς <1519> ἣν <3739> ὑμεῖς <5210> νῦν <3568> κατοικεῖτε, <2730>

5 καὶ <2532> οὐκ <3756> ἔδωκεν <1325> αὐτῷ <846> κληρονομίαν <2817> ἐν <1722> αὐτῇ <846> οὐδὲ <3761> βῆμα <968> ποδός, <4228> καὶ <2532> ἐπηγγείλατο <1861> δοῦναι <1325> αὐτῷ <846> εἰς <1519> κατάσχεσιν <2697> αὐτὴν <846> καὶ <2532> τῷ <3588> σπέρματι <4690> αὐτοῦ <846> μετ’ <3326> αὐτόν, <846> οὐκ <3756> ὄντος <1510> αὐτῷ <846> τέκνου. <5043>

6 ἐλάλησεν <2980> δὲ <1161> οὕτως <3779> ὁ <3588> θεὸς <2316> ὅτι <3754> ἔσται <1510> τὸ <3588> σπέρμα <4690> αὐτοῦ <846> πάροικον <3941> ἐν <1722> γῇ <1093> ἀλλοτρίᾳ, <245> καὶ <2532> δουλώσουσιν <1402> αὐτὸ <846> καὶ <2532> κακώσουσιν <2559> ἔτη <2094> τετρακόσια· <5071>

7 καὶ <2532> τὸ <3588> ἔθνος <1484> ᾧ <3739> ἐὰν <1437> δουλεύσουσιν <1398> κρινῶ <2919> ἐγώ, <1473> ὁ <3588> θεὸς <2316> εἶπεν, <3004> καὶ <2532> μετὰ <3326> ταῦτα <3778> ἐξελεύσονται <1831> καὶ <2532> λατρεύσουσίν <3000> μοι <1473> ἐν <1722> τῷ <3588> τόπῳ <5117> τούτῳ. <3778>

8 καὶ <2532> ἔδωκεν <1325> αὐτῷ <846> διαθήκην <1242> περιτομῆς· <4061> καὶ <2532> οὕτως <3779> ἐγέννησεν <1080> τὸν <3588> Ἰσαὰκ <2464> καὶ <2532> περιέτεμεν <4059> αὐτὸν <846> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> τῇ <3588> ὀγδόῃ, <3590> καὶ <2532> Ἰσαὰκ <2464> τὸν <3588> Ἰακώβ, <2384> καὶ <2532> Ἰακὼβ <2384> τοὺς <3588> δώδεκα <1427> πατριάρχας. <3966>

9 Καὶ <2532> οἱ <3588> πατριάρχαι <3966> ζηλώσαντες <2206> τὸν <3588> Ἰωσὴφ <2501> ἀπέδοντο <591> εἰς <1519> Αἴγυπτον· <125> καὶ <2532> ἦν <1510> ὁ <3588> θεὸς <2316> μετ’ <3326> αὐτοῦ, <846>

10 καὶ <2532> ἐξείλατο <1807> αὐτὸν <846> ἐκ <1537> πασῶν <3956> τῶν <3588> θλίψεων <2347> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> ἔδωκεν <1325> αὐτῷ <846> χάριν <5485> καὶ <2532> σοφίαν <4678> ἔναντι <1725> Φαραὼ <5328> βασιλέως <935> Αἰγύπτου, <125> καὶ <2532> κατέστησεν <2525> αὐτὸν <846> ἡγούμενον <2233> ἐπ’ <1909> Αἴγυπτον <125> καὶ <2532> ἐφ’ <1909> ὅλον <3650> τὸν <3588> οἶκον <3624> αὐτοῦ. <846>

11 ἦλθεν <2064> δὲ <1161> λιμὸς <3042> ἐφ’ <1909> ὅλην <3650> τὴν <3588> Αἴγυπτον <125> καὶ <2532> Χανάαν <5477> καὶ <2532> θλῖψις <2347> μεγάλη, <3173> καὶ <2532> οὐχ <3756> εὕρισκον <2147> χορτάσματα <5527> οἱ <3588> πατέρες <3962> ἡμῶν. <2249>

12 ἀκούσας <191> δὲ <1161> Ἰακὼβ <2384> ὄντα <1510> σιτία <4621> εἰς <1519> Αἴγυπτον <125> ἐξαπέστειλεν <1821> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ἡμῶν <2249> πρῶτον· <4412>

13 καὶ <2532> ἐν <1722> τῷ <3588> δευτέρῳ <1208> ἀνεγνωρίσθη <319> Ἰωσὴφ <2501> τοῖς <3588> ἀδελφοῖς <80> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> φανερὸν <5318> ἐγένετο <1096> τῷ <3588> Φαραὼ <5328> τὸ <3588> γένος <1085> αὐτοῦ. <846>

14 ἀποστείλας <649> δὲ <1161> Ἰωσὴφ <2501> μετεκαλέσατο <3333> Ἰακὼβ <2384> τὸν <3588> πατέρα <3962> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> πᾶσαν <3956> τὴν <3588> συγγένειαν <4772> ἐν <1722> ψυχαῖς <5590> ἑβδομήκοντα <1440> πέντε, <4002>

15 καὶ <2532> κατέβη <2597> Ἰακὼβ <2384> εἰς <1519> Αἴγυπτον. <125> καὶ <2532> ἐτελεύτησεν <5053> αὐτὸς <846> καὶ <2532> οἱ <3588> πατέρες <3962> ἡμῶν, <2249>

16 καὶ <2532> μετετέθησαν <3346> εἰς <1519> Συχὲμ <4966> καὶ <2532> ἐτέθησαν <5087> ἐν <1722> τῷ <3588> μνήματι <3418> ᾧ <3739> ὠνήσατο <5608> Ἀβραὰμ <11> τιμῆς <5092> ἀργυρίου <694> παρὰ <3844> τῶν <3588> υἱῶν <5207> Ἑμμὼρ <1697> ἐν <1722> Συχέμ. <4966>

17 καθὼς <2531> δὲ <1161> ἤγγιζεν <1448> ὁ <3588> χρόνος <5550> τῆς <3588> ἐπαγγελίας <1860> ἧς <3739> ὡμολόγησεν <3670> ὁ <3588> θεὸς <2316> τῷ <3588> Ἀβραάμ, <11> ηὔξησεν <837> ὁ <3588> λαὸς <2992> καὶ <2532> ἐπληθύνθη <4129> ἐν <1722> Αἰγύπτῳ, <125>

18 ἄχρι <891> οὗ <3739> ἀνέστη <450> βασιλεὺς <935> ἕτερος <2087> ἐπ’ <1909> Αἴγυπτον <125> ὃς <3739> οὐκ <3756> ᾔδει <1492> τὸν <3588> Ἰωσήφ. <2501>

19 οὗτος <3778> κατασοφισάμενος <2686> τὸ <3588> γένος <1085> ἡμῶν <2249> ἐκάκωσεν <2559> τοὺς <3588> πατέρας <3962> τοῦ <3588> ποιεῖν <4160> τὰ <3588> βρέφη <1025> ἔκθετα <1570> αὐτῶν <846> εἰς <1519> τὸ <3588> μὴ <3361> ζῳογονεῖσθαι. <2225>

20 ἐν <1722> ᾧ <3739> καιρῷ <2540> ἐγεννήθη <1080> Μωϋσῆς, <3475> καὶ <2532> ἦν <1510> ἀστεῖος <791> τῷ <3588> θεῷ· <2316> ὃς <3739> ἀνετράφη <397> μῆνας <3376> τρεῖς <5140> ἐν <1722> τῷ <3588> οἴκῳ <3624> τοῦ <3588> πατρός· <3962>

21 ἐκτεθέντος <1620> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἀνείλατο <337> αὐτὸν <846> ἡ <3588> θυγάτηρ <2364> Φαραὼ <5328> καὶ <2532> ἀνεθρέψατο <397> αὐτὸν <846> ἑαυτῇ <1438> εἰς <1519> υἱόν. <5207>

22 καὶ <2532> ἐπαιδεύθη <3811> Μωϋσῆς <3475> ἐν <1722> πάσῃ <3956> σοφίᾳ <4678> Αἰγυπτίων, <124> ἦν <1510> δὲ <1161> δυνατὸς <1415> ἐν <1722> λόγοις <3056> καὶ <2532> ἔργοις <2041> αὐτοῦ. <846>

23 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐπληροῦτο <4137> αὐτῷ <846> τεσσερακονταετὴς <5063> χρόνος, <5550> ἀνέβη <305> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> καρδίαν <2588> αὐτοῦ <846> ἐπισκέψασθαι <1980> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> αὐτοῦ <846> τοὺς <3588> υἱοὺς <5207> Ἰσραήλ. <2474>

24 καὶ <2532> ἰδών <3708> τινα <5100> ἀδικούμενον <91> ἠμύνατο <292> καὶ <2532> ἐποίησεν <4160> ἐκδίκησιν <1557> τῷ <3588> καταπονουμένῳ <2669> πατάξας <3960> τὸν <3588> Αἰγύπτιον. <124>

25 ἐνόμιζεν <3543> δὲ <1161> συνιέναι <4920> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> ὅτι <3754> ὁ <3588> θεὸς <2316> διὰ <1223> χειρὸς <5495> αὐτοῦ <846> δίδωσιν <1325> σωτηρίαν <4991> αὐτοῖς, <846> οἱ <3588> δὲ <1161> οὐ <3756> συνῆκαν. <4920>

26 τῇ <3588> τε <5037> ἐπιούσῃ <1966> ἡμέρᾳ <2250> ὤφθη <3708> αὐτοῖς <846> μαχομένοις <3164> καὶ <2532> συνήλλασσεν <4900> αὐτοὺς <846> εἰς <1519> εἰρήνην <1515> εἰπών, <3004> ἄνδρες, <435> ἀδελφοί <80> ἐστε· <1510> ἱνατί <2444> ἀδικεῖτε <91> ἀλλήλους; <240>

27 ὁ <3588> δὲ <1161> ἀδικῶν <91> τὸν <3588> πλησίον <4139> ἀπώσατο <683> αὐτὸν <846> εἰπών, <3004> τίς <5101> σε <4771> κατέστησεν <2525> ἄρχοντα <758> καὶ <2532> δικαστὴν <1348> ἐφ’ <1909> ἡμῶν; <2249>

28 μὴ <3361> ἀνελεῖν <337> με <1473> σὺ <4771> θέλεις <2309> ὃν <3739> τρόπον <5158> ἀνεῖλες <337> ἐχθὲς <5504> τὸν <3588> Αἰγύπτιον; <124>

29 ἔφυγεν <5343> δὲ <1161> Μωϋσῆς <3475> ἐν <1722> τῷ <3588> λόγῳ <3056> τούτῳ, <3778> καὶ <2532> ἐγένετο <1096> πάροικος <3941> ἐν <1722> γῇ <1093> Μαδιάμ, <3099> οὗ <3757> ἐγέννησεν <1080> υἱοὺς <5207> δύο. <1417>

30 Καὶ <2532> πληρωθέντων <4137> ἐτῶν <2094> τεσσεράκοντα <5062> ὤφθη <3708> αὐτῷ <846> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ <2048> τοῦ <3588> ὄρους <3735> Σινᾶ <4614> ἄγγελος <32> ἐν <1722> φλογὶ <5395> πυρὸς <4442> βάτου. <942>

31 ὁ <3588> δὲ <1161> Μωϋσῆς <3475> ἰδὼν <3708> ἐθαύμαζεν <2296> τὸ <3588> ὅραμα· <3705> προσερχομένου <4334> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> κατανοῆσαι <2657> ἐγένετο <1096> φωνὴ <5456> κυρίου, <2962>

32 ἐγὼ <1473> ὁ <3588> θεὸς <2316> τῶν <3588> πατέρων <3962> σου, <4771> ὁ <3588> θεὸς <2316> Ἀβραὰμ <11> καὶ <2532> Ἰσαὰκ <2464> καὶ <2532> Ἰακώβ. <2384> ἔντρομος <1790> δὲ <1161> γενόμενος <1096> Μωϋσῆς <3475> οὐκ <3756> ἐτόλμα <5111> κατανοῆσαι. <2657>

33 εἶπεν <3004> δὲ <1161> αὐτῷ <846> ὁ <3588> κύριος, <2962> λῦσον <3089> τὸ <3588> ὑπόδημα <5266> τῶν <3588> ποδῶν <4228> σου, <4771> ὁ <3588> γὰρ <1063> τόπος <5117> ἐφ’ <1909> ᾧ <3739> ἕστηκας <2476> γῆ <1093> ἁγία <40> ἐστίν. <1510>

34 ἰδὼν <3708> εἶδον <3708> τὴν <3588> κάκωσιν <2561> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> μου <1473> τοῦ <3588> ἐν <1722> Αἰγύπτῳ, <125> καὶ <2532> τοῦ <3588> στεναγμοῦ <4726> αὐτῶν <846> ἤκουσα, <191> καὶ <2532> κατέβην <2597> ἐξελέσθαι <1807> αὐτούς· <846> καὶ <2532> νῦν <3568> δεῦρο <1204> ἀποστείλω <649> σε <4771> εἰς <1519> Αἴγυπτον. <125>

35 Τοῦτον <3778> τὸν <3588> Μωϋσῆν, <3475> ὃν <3739> ἠρνήσαντο <720> εἰπόντες, <3004> τίς <5101> σε <4771> κατέστησεν <2525> ἄρχοντα <758> καὶ <2532> δικαστήν; <1348> τοῦτον <3778> ὁ <3588> θεὸς <2316> καὶ <2532> ἄρχοντα <758> καὶ <2532> λυτρωτὴν <3086> ἀπέσταλκεν <649> σὺν <4862> χειρὶ <5495> ἀγγέλου <32> τοῦ <3588> ὀφθέντος <3708> αὐτῷ <846> ἐν <1722> τῇ <3588> βάτῳ. <942>

36 οὗτος <3778> ἐξήγαγεν <1806> αὐτοὺς <846> ποιήσας <4160> τέρατα <5059> καὶ <2532> σημεῖα <4592> ἐν <1722> γῇ <1093> Αἰγύπτῳ <125> καὶ <2532> ἐν <1722> ἐρυθρᾷ <2063> θαλάσσῃ <2281> καὶ <2532> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ <2048> ἔτη <2094> τεσσεράκοντα. <5062>

37 οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> Μωϋσῆς <3475> ὁ <3588> εἴπας <3004> τοῖς <3588> υἱοῖς <5207> Ἰσραήλ, <2474> προφήτην <4396> ὑμῖν <5210> ἀναστήσει <450> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐκ <1537> τῶν <3588> ἀδελφῶν <80> ὑμῶν <5210> ὡς <5613> ἐμέ. <1473>

38 οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> γενόμενος <1096> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐκκλησίᾳ <1577> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ <2048> μετὰ <3326> τοῦ <3588> ἀγγέλου <32> τοῦ <3588> λαλοῦντος <2980> αὐτῷ <846> ἐν <1722> τῷ <3588> ὄρει <3735> Σινᾶ <4614> καὶ <2532> τῶν <3588> πατέρων <3962> ἡμῶν, <2249> ὃς <3739> ἐδέξατο <1209> λόγια <3051> ζῶντα <2198> δοῦναι <1325> ἡμῖν, <2249>

39 ᾧ <3739> οὐκ <3756> ἠθέλησαν <2309> ὑπήκοοι <5255> γενέσθαι <1096> οἱ <3588> πατέρες <3962> ἡμῶν <2249> ἀλλὰ <235> ἀπώσαντο <683> καὶ <2532> ἐστράφησαν <4762> ἐν <1722> ταῖς <3588> καρδίαις <2588> αὐτῶν <846> εἰς <1519> Αἴγυπτον, <125>

40 εἰπόντες <3004> τῷ <3588> Ἀαρών· <2> ποίησον <4160> ἡμῖν <2249> θεοὺς <2316> οἳ <3739> προπορεύσονται <4313> ἡμῶν· <2249> ὁ <3588> γὰρ <1063> Μωϋσῆς <3475> οὗτος, <3778> ὃς <3739> ἐξήγαγεν <1806> ἡμᾶς <2249> ἐκ <1537> γῆς <1093> Αἰγύπτου, <125> οὐκ <3756> οἴδαμεν <1492> τί <5101> ἐγένετο <1096> αὐτῷ. <846>

41 καὶ <2532> ἐμοσχοποίησαν <3447> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ἐκείναις <1565> καὶ <2532> ἀνήγαγον <321> θυσίαν <2378> τῷ <3588> εἰδώλῳ, <1497> καὶ <2532> εὐφραίνοντο <2165> ἐν <1722> τοῖς <3588> ἔργοις <2041> τῶν <3588> χειρῶν <5495> αὐτῶν. <846>

42 ἔστρεψεν <4762> δὲ <1161> ὁ <3588> θεὸς <2316> καὶ <2532> παρέδωκεν <3860> αὐτοὺς <846> λατρεύειν <3000> τῇ <3588> στρατιᾷ <4756> τοῦ <3588> οὐρανοῦ, <3772> καθὼς <2531> γέγραπται <1125> ἐν <1722> βίβλῳ <976> τῶν <3588> προφητῶν, <4396> μὴ <3361> σφάγια <4968> καὶ <2532> θυσίας <2378> προσηνέγκατέ <4374> μοι <1473> ἔτη <2094> τεσσεράκοντα <5062> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ, <2048> οἶκος <3624> Ἰσραήλ; <2474>

43 καὶ <2532> ἀνελάβετε <353> τὴν <3588> σκηνὴν <4633> τοῦ <3588> Μολὸχ <3434> καὶ <2532> τὸ <3588> ἄστρον <798> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> Ῥομφάν, <4481> τοὺς <3588> τύπους <5179> οὓς <3739> ἐποιήσατε <4160> προσκυνεῖν <4352> αὐτοῖς; <846> καὶ <2532> μετοικιῶ <3351> ὑμᾶς <5210> ἐπέκεινα <1900> Βαβυλῶνος. <897>

44 Ἡ <3588> σκηνὴ <4633> τοῦ <3588> μαρτυρίου <3142> ἦν <1510> τοῖς <3588> πατράσιν <3962> ἡμῶν <2249> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ, <2048> καθὼς <2531> διετάξατο <1299> ὁ <3588> λαλῶν <2980> τῷ <3588> Μωϋσῇ <3475> ποιῆσαι <4160> αὐτὴν <846> κατὰ <2596> τὸν <3588> τύπον <5179> ὃν <3739> ἑωράκει, <3708>

45 ἣν <3739> καὶ <2532> εἰσήγαγον <1521> διαδεξάμενοι <1237> οἱ <3588> πατέρες <3962> ἡμῶν <2249> μετὰ <3326> Ἰησοῦ <2424> ἐν <1722> τῇ <3588> κατασχέσει <2697> τῶν <3588> ἐθνῶν <1484> ὧν <3739> ἐξῶσεν <1856> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἀπὸ <575> προσώπου <4383> τῶν <3588> πατέρων <3962> ἡμῶν <2249> ἕως <2193> τῶν <3588> ἡμερῶν <2250> Δαυείδ, <1138>

46 ὃς <3739> εὗρεν <2147> χάριν <5485> ἐνώπιον <1799> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> καὶ <2532> ᾐτήσατο <154> εὑρεῖν <2147> σκήνωμα <4638> τῷ <3588> οἴκῳ <3624> Ἰακώβ. <2384>

47 Σαλωμῶν <4672> δὲ <1161> οἰκοδόμησεν <3618> αὐτῷ <846> οἶκον. <3624>

48 ἀλλ’ <235> οὐχ <3756> ὁ <3588> ὕψιστος <5310> ἐν <1722> χειροποιήτοις <5499> κατοικεῖ· <2730> καθὼς <2531> ὁ <3588> προφήτης <4396> λέγει, <3004>

49 ὁ <3588> οὐρανός <3772> μοι <1473> θρόνος, <2362> ἡ <3588> δὲ <1161> γῆ <1093> ὑποπόδιον <5286> τῶν <3588> ποδῶν <4228> μου· <1473> ποῖον <4169> οἶκον <3624> οἰκοδομήσετέ <3618> μοι, <1473> λέγει <3004> κύριος, <2962> ἢ <2228> τίς <5101> τόπος <5117> τῆς <3588> καταπαύσεώς <2663> μου; <1473>

50 οὐχὶ <3780> ἡ <3588> χείρ <5495> μου <1473> ἐποίησεν <4160> ταῦτα <3778> πάντα; <3956>

51 Σκληροτράχηλοι <4644> καὶ <2532> ἀπερίτμητοι <564> καρδίαις <2588> καὶ <2532> τοῖς <3588> ὠσίν, <3775> ὑμεῖς <5210> ἀεὶ <104> τῷ <3588> πνεύματι <4151> τῷ <3588> ἁγίῳ <40> ἀντιπίπτετε, <496> ὡς <5613> οἱ <3588> πατέρες <3962> ὑμῶν <5210> καὶ <2532> ὑμεῖς. <5210>

52 τίνα <5101> τῶν <3588> προφητῶν <4396> οὐκ <3756> ἐδίωξαν <1377> οἱ <3588> πατέρες <3962> ὑμῶν; <5210> καὶ <2532> ἀπέκτειναν <615> τοὺς <3588> προκαταγγείλαντας <4293> περὶ <4012> τῆς <3588> ἐλεύσεως <1660> τοῦ <3588> δικαίου <1342> οὗ <3739> νῦν <3568> ὑμεῖς <5210> προδόται <4273> καὶ <2532> φονεῖς <5406> ἐγένεσθε, <1096>

53 οἵτινες <3748> ἐλάβετε <2983> τὸν <3588> νόμον <3551> εἰς <1519> διαταγὰς <1296> ἀγγέλων, <32> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἐφυλάξατε. <5442>

54 Ἀκούοντες <191> δὲ <1161> ταῦτα <3778> διεπρίοντο <1282> ταῖς <3588> καρδίαις <2588> αὐτῶν <846> καὶ <2532> ἔβρυχον <1031> τοὺς <3588> ὀδόντας <3599> ἐπ’ <1909> αὐτόν. <846>

55 ὑπάρχων <5225> δὲ <1161> πλήρης <4134> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> ἀτενίσας <816> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> εἶδεν <3708> δόξαν <1391> θεοῦ <2316> καὶ <2532> Ἰησοῦν <2424> ἑστῶτα <2476> ἐκ <1537> δεξιῶν <1188> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316>

56 καὶ <2532> εἶπεν, <3004> ἰδοὺ <3708> θεωρῶ <2334> τοὺς <3588> οὐρανοὺς <3772> διηνοιγμένους <1272> καὶ <2532> τὸν <3588> υἱὸν <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἐκ <1537> δεξιῶν <1188> ἑστῶτα <2476> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

57 κράξαντες <2896> δὲ <1161> φωνῇ <5456> μεγάλῃ <3173> συνέσχον <4912> τὰ <3588> ὦτα <3775> αὐτῶν, <846> καὶ <2532> ὥρμησαν <3729> ὁμοθυμαδὸν <3661> ἐπ’ <1909> αὐτόν, <846>

58 καὶ <2532> ἐκβαλόντες <1544> ἔξω <1854> τῆς <3588> πόλεως <4172> ἐλιθοβόλουν. <3036> καὶ <2532> οἱ <3588> μάρτυρες <3144> ἀπέθεντο <659> τὰ <3588> ἱμάτια <2440> αὐτῶν <846> παρὰ <3844> τοὺς <3588> πόδας <4228> νεανίου <3494> καλουμένου <2564> Σαύλου. <4569>

59 καὶ <2532> ἐλιθοβόλουν <3036> τὸν <3588> Στέφανον <4736> ἐπικαλούμενον <1941> καὶ <2532> λέγοντα, <3004> κύριε <2962> Ἰησοῦ, <2424> δέξαι <1209> τὸ <3588> πνεῦμά <4151> μου. <1473>

60 θεὶς <5087> δὲ <1161> τὰ <3588> γόνατα <1119> ἔκραξεν <2896> φωνῇ <5456> μεγάλῃ· <3173> κύριε, <2962> μὴ <3361> στήσῃς <2476> αὐτοῖς <846> τὴν <3588> ἁμαρτίαν <266> ταύτην. <3778> καὶ <2532> τοῦτο <3778> εἰπὼν <3004> ἐκοιμήθη. <2837>


 <<  Kisah 7 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);