K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Ibrani 9 >> 

1 Εἶχε <2192> μὲν <3303> οὖν <3767> καὶ <2532> ἡ <3588> πρώτη <4413> δικαιώματα <1345> λατρείας <2999> τό <3588> τε <5037> ἅγιον <40> κοσμικόν. <2886>

2 σκηνὴ <4633> γὰρ <1063> κατεσκευάσθη <2680> ἡ <3588> πρώτη <4413> ἐν <1722> ᾗ <3739> ἥ <3588> τε <5037> λυχνία <3087> καὶ <2532> ἡ <3588> τράπεζα <5132> καὶ <2532> ἡ <3588> πρόθεσις <4286> τῶν <3588> ἄρτων, <740> ἥτις <3748> λέγεται <3004> ἅγια· <40>

3 μετὰ <3326> δὲ <1161> τὸ <3588> δεύτερον <1208> καταπέτασμα <2665> σκηνὴ <4633> ἡ <3588> λεγομένη <3004> ἅγια <40> ἁγίων, <40>

4 χρυσοῦν <5552> ἔχουσα <2192> θυμιατήριον <2369> καὶ <2532> τὴν <3588> κιβωτὸν <2787> τῆς <3588> διαθήκης <1242> περικεκαλυμμένην <4028> πάντοθεν <3840> χρυσίῳ, <5553> ἐν <1722> ᾗ <3739> στάμνος <4713> χρυσῆ <5552> ἔχουσα <2192> τὸ <3588> μάννα <3131> καὶ <2532> ἡ <3588> ῥάβδος <4464> Ἀαρὼν <2> ἡ <3588> βλαστήσασα <985> καὶ <2532> αἱ <3588> πλάκες <4109> τῆς <3588> διαθήκης, <1242>

5 ὑπεράνω <5231> δὲ <1161> αὐτῆς <846> Χερουβεὶν <5502> δόξης <1391> κατασκιάζοντα <2683> τὸ <3588> ἱλαστήριον· <2435> περὶ <4012> ὧν <3739> οὐκ <3756> ἔστιν <1510> νῦν <3568> λέγειν <3004> κατὰ <2596> μέρος. <3313>

6 Τούτων <3778> δὲ <1161> οὕτως <3779> κατεσκευασμένων, <2680> εἰς <1519> μὲν <3303> τὴν <3588> πρώτην <4413> σκηνὴν <4633> διαπαντὸς <1275> εἰσίασιν <1524> οἱ <3588> ἱερεῖς <2409> τὰς <3588> λατρείας <2999> ἐπιτελοῦντες, <2005>

7 εἰς <1519> δὲ <1161> τὴν <3588> δευτέραν <1208> ἅπαξ <530> τοῦ <3588> ἐνιαυτοῦ <1763> μόνος <3441> ὁ <3588> ἀρχιερεύς, <749> οὐ <3756> χωρὶς <5565> αἵματος, <129> ὃ <3739> προσφέρει <4374> ὑπὲρ <5228> ἑαυτοῦ <1438> καὶ <2532> τῶν <3588> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> ἀγνοημάτων, <51>

8 τοῦτο <3778> δηλοῦντος <1213> τοῦ <3588> πνεύματος <4151> τοῦ <3588> ἁγίου, <40> μήπω <3380> πεφανερῶσθαι <5319> τὴν <3588> τῶν <3588> ἁγίων <40> ὁδὸν <3598> ἔτι <2089> τῆς <3588> πρώτης <4413> σκηνῆς <4633> ἐχούσης <2192> στάσιν, <4714>

9 ἥτις <3748> παραβολὴ <3850> εἰς <1519> τὸν <3588> καιρὸν <2540> τὸν <3588> ἐνεστηκότα, <1764> καθ’ <2596> ἣν <3739> δῶρά <1435> τε <5037> καὶ <2532> θυσίαι <2378> προσφέρονται <4374> μὴ <3361> δυνάμεναι <1410> κατὰ <2596> συνείδησιν <4893> τελειῶσαι <5048> τὸν <3588> λατρεύοντα, <3000>

10 μόνον <3440> ἐπὶ <1909> βρώμασιν <1033> καὶ <2532> πόμασιν <4188> καὶ <2532> διαφόροις <1313> βαπτισμοῖς, <909> δικαιώματα <1345> σαρκὸς <4561> μέχρι <3360> καιροῦ <2540> διορθώσεως <1357> ἐπικείμενα. <1945>

11 Χριστὸς <5547> δὲ <1161> παραγενόμενος <3854> ἀρχιερεὺς <749> τῶν <3588> μελλόντων <3195> ἀγαθῶν <18> διὰ <1223> τῆς <3588> μείζονος <3173> καὶ <2532> τελειοτέρας <5046> σκηνῆς <4633> οὐ <3756> χειροποιήτου, <5499> τοῦτ’ <3778> ἔστιν <1510> οὐ <3756> ταύτης <3778> τῆς <3588> κτίσεως, <2937>

12 οὐδὲ <3761> δι’ <1223> αἵματος <129> τράγων <5131> καὶ <2532> μόσχων <3448> διὰ <1223> δὲ <1161> τοῦ <3588> ἰδίου <2398> αἵματος, <129> εἰσῆλθεν <1525> ἐφάπαξ <2178> εἰς <1519> τὰ <3588> ἅγια, <40> αἰωνίαν <166> λύτρωσιν <3085> εὑράμενος. <2147>

13 εἰ <1487> γὰρ <1063> τὸ <3588> αἷμα <129> τράγων <5131> καὶ <2532> ταύρων <5022> καὶ <2532> σποδὸς <4700> δαμάλεως <1151> ῥαντίζουσα <4472> τοὺς <3588> κεκοινωμένους <2840> ἁγιάζει <37> πρὸς <4314> τὴν <3588> τῆς <3588> σαρκὸς <4561> καθαρότητα, <2514>

14 πόσῳ <4214> μᾶλλον <3123> τὸ <3588> αἷμα <129> τοῦ <3588> Χριστοῦ, <5547> ὃς <3739> διὰ <1223> πνεύματος <4151> αἰωνίου <166> ἑαυτὸν <1438> προσήνεγκεν <4374> ἄμωμον <299> τῷ <3588> θεῷ, <2316> καθαριεῖ <2511> τὴν <3588> συνείδησιν <4893> ὑμῶν <5210> ἀπὸ <575> νεκρῶν <3498> ἔργων <2041> εἰς <1519> τὸ <3588> λατρεύειν <3000> θεῷ <2316> ζῶντι. <2198>

15 Καὶ <2532> διὰ <1223> τοῦτο <3778> διαθήκης <1242> καινῆς <2537> μεσίτης <3316> ἐστίν, <1510> ὅπως <3704> θανάτου <2288> γενομένου <1096> εἰς <1519> ἀπολύτρωσιν <629> τῶν <3588> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> πρώτῃ <4413> διαθήκῃ <1242> παραβάσεων <3847> τὴν <3588> ἐπαγγελίαν <1860> λάβωσιν <2983> οἱ <3588> κεκλημένοι <2564> τῆς <3588> αἰωνίου <166> κληρονομίας. <2817>

16 ὅπου <3699> γὰρ <1063> διαθήκη, <1242> θάνατον <2288> ἀνάγκη <318> φέρεσθαι <5342> τοῦ <3588> διαθεμένου· <1303>

17 διαθήκη <1242> γὰρ <1063> ἐπὶ <1909> νεκροῖς <3498> βεβαία, <949> ἐπεὶ <1893> μήποτε <3379> ἰσχύει <2480> ὅτε <3753> ζῇ <2198> ὁ <3588> διαθέμενος. <1303>

18 ὅθεν <3606> οὐδ’ <3761> ἡ <3588> πρώτη <4413> χωρὶς <5565> αἵματος <129> ἐνκεκαίνισται· <1457>

19 λαληθείσης <2980> γὰρ <1063> πάσης <3956> ἐντολῆς <1785> κατὰ <2596> νόμον <3551> ὑπὸ <5259> Μωϋσέως <3475> παντὶ <3956> τῷ <3588> λαῷ, <2992> λαβὼν <2983> τὸ <3588> αἷμα <129> τῶν <3588> μόσχων <3448> καὶ <2532> τῶν <3588> τράγων <5131> μετὰ <3326> ὕδατος <5204> καὶ <2532> ἐρίου <2053> κοκκίνου <2847> καὶ <2532> ὑσσώπου <5301> αὐτό <846> τε <5037> τὸ <3588> βιβλίον <975> καὶ <2532> πάντα <3956> τὸν <3588> λαὸν <2992> ἐράντισεν, <4472>

20 λέγων, <3004> τοῦτο <3778> τὸ <3588> αἷμα <129> τῆς <3588> διαθήκης <1242> ἧς <3739> ἐνετείλατο <1781> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> ὁ <3588> θεός· <2316>

21 καὶ <2532> τὴν <3588> σκηνὴν <4633> δὲ <1161> καὶ <2532> πάντα <3956> τὰ <3588> σκεύη <4632> τῆς <3588> λειτουργίας <3009> τῷ <3588> αἵματι <129> ὁμοίως <3668> ἐράντισεν. <4472>

22 καὶ <2532> σχεδὸν <4975> ἐν <1722> αἵματι <129> πάντα <3956> καθαρίζεται <2511> κατὰ <2596> τὸν <3588> νόμον, <3551> καὶ <2532> χωρὶς <5565> αἱματεκχυσίας <130> οὐ <3756> γίνεται <1096> ἄφεσις. <859>

23 ἀνάγκη <318> οὖν <3767> τὰ <3588> μὲν <3303> ὑποδείγματα <5262> τῶν <3588> ἐν <1722> τοῖς <3588> οὐρανοῖς <3772> τούτοις <3778> καθαρίζεσθαι, <2511> αὐτὰ <846> δὲ <1161> τὰ <3588> ἐπουράνια <2032> κρείττοσιν <2909> θυσίαις <2378> παρὰ <3844> ταύτας. <3778>

24 οὐ <3756> γὰρ <1063> εἰς <1519> χειροποίητα <5499> εἰσῆλθεν <1525> ἅγια <40> Χριστός, <5547> ἀντίτυπα <499> τῶν <3588> ἀληθινῶν, <228> ἀλλ’ <235> εἰς <1519> αὐτὸν <846> τὸν <3588> οὐρανόν, <3772> νῦν <3568> ἐμφανισθῆναι <1718> τῷ <3588> προσώπῳ <4383> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ὑπὲρ <5228> ἡμῶν· <2249>

25 οὐδ’ <3761> ἵνα <2443> πολλάκις <4178> προσφέρῃ <4374> ἑαυτόν, <1438> ὥσπερ <5618> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749> εἰσέρχεται <1525> εἰς <1519> τὰ <3588> ἅγια <40> κατ’ <2596> ἐνιαυτὸν <1763> ἐν <1722> αἵματι <129> ἀλλοτρίῳ, <245>

26 ἐπεὶ <1893> ἔδει <1163> αὐτὸν <846> πολλάκις <4178> παθεῖν <3958> ἀπὸ <575> καταβολῆς <2602> κόσμου· <2889> νυνὶ <3570> δὲ <1161> ἅπαξ <530> ἐπὶ <1909> συντελείᾳ <4930> τῶν <3588> αἰώνων <165> εἰς <1519> ἀθέτησιν <115> ἁμαρτίας <266> διὰ <1223> τῆς <3588> θυσίας <2378> αὐτοῦ <846> πεφανέρωται. <5319>

27 καὶ <2532> καθ’ <2596> ὅσον <3745> ἀπόκειται <606> τοῖς <3588> ἀνθρώποις <444> ἅπαξ <530> ἀποθανεῖν, <599> μετὰ <3326> δὲ <1161> τοῦτο <3778> κρίσις, <2920>

28 οὕτως <3779> καὶ <2532> ὁ <3588> Χριστός, <5547> ἅπαξ <530> προσενεχθεὶς <4374> εἰς <1519> τὸ <3588> πολλῶν <4183> ἀνενεγκεῖν <399> ἁμαρτίας, <266> ἐκ <1537> δευτέρου <1208> χωρὶς <5565> ἁμαρτίας <266> ὀφθήσεται <3708> τοῖς <3588> αὐτὸν <846> ἀπεκδεχομένοις <553> εἰς <1519> σωτηρίαν. <4991>


 <<  Ibrani 9 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);