K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 17 >> 

1 Διοδεύσαντες <1353> δὲ <1161> τὴν <3588> Ἀμφίπολιν <295> καὶ <2532> τὴν <3588> Ἀπολλωνίαν <624> ἦλθον <2064> εἰς <1519> Θεσσαλονίκην, <2332> ὅπου <3699> ἦν <1510> συναγωγὴ <4864> τῶν <3588> Ἰουδαίων. <2453>

2 κατὰ <2596> δὲ <1161> τὸ <3588> εἰωθὸς <1486> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> εἰσῆλθεν <1525> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> καὶ <2532> ἐπὶ <1909> σάββατα <4521> τρία <5140> διελέξατο <1256> αὐτοῖς <846> ἀπὸ <575> τῶν <3588> γραφῶν, <1124>

3 διανοίγων <1272> καὶ <2532> παρατιθέμενος <3908> ὅτι <3754> τὸν <3588> Χριστὸν <5547> ἔδει <1163> παθεῖν <3958> καὶ <2532> ἀναστῆναι <450> ἐκ <1537> νεκρῶν, <3498> καὶ <2532> ὅτι <3754> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> Χριστός, <5547> Ἰησοῦς, <2424> ὃν <3739> ἐγὼ <1473> καταγγέλλω <2605> ὑμῖν. <5210>

4 καί <2532> τινες <5100> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> ἐπείσθησαν <3982> καὶ <2532> προσεκληρώθησαν <4345> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> τῷ <3588> Σιλᾷ, <4609> τῶν <3588> τε <5037> σεβομένων <4576> Ἑλλήνων <1672> πλῆθος <4128> πολὺ <4183> γυναικῶν <1135> τε <5037> τῶν <3588> πρώτων <4413> οὐκ <3756> ὀλίγαι. <3641>

5 ζηλώσαντες <2206> δὲ <1161> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> καὶ <2532> προσλαβόμενοι <4355> τῶν <3588> ἀγοραίων <60> τινὰς <5100> ἄνδρας <435> πονηροὺς <4190> καὶ <2532> ὀχλοποιήσαντες <3792> ἐθορύβουν <2350> τὴν <3588> πόλιν, <4172> καὶ <2532> ἐπιστάντες <2186> τῇ <3588> οἰκίᾳ <3614> Ἰάσονος <2394> ἐζήτουν <2212> αὐτοὺς <846> προαγαγεῖν <4254> εἰς <1519> τὸν <3588> δῆμον. <1218>

6 μὴ <3361> εὑρόντες <2147> δὲ <1161> αὐτοὺς <846> ἔσυρον <4951> Ἰάσονα <2394> καί <2532> τινας <5100> ἀδελφοὺς <80> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> πολιτάρχας, <4173> βοῶντες <994> ὅτι <3754> οἱ <3588> τὴν <3588> οἰκουμένην <3625> ἀναστατώσαντες <387> οὗτοι <3778> καὶ <2532> ἐνθάδε <1759> πάρεισιν, <3918>

7 οὓς <3739> ὑποδέδεκται <5264> Ἰάσων· <2394> καὶ <2532> οὗτοι <3778> πάντες <3956> ἀπέναντι <561> τῶν <3588> δογμάτων <1378> Καίσαρος <2541> πράσσουσιν, <4238> βασιλέα <935> ἕτερον <2087> λέγοντες <3004> εἶναι <1510> Ἰησοῦν. <2424>

8 ἐτάραξαν <5015> δὲ <1161> τὸν <3588> ὄχλον <3793> καὶ <2532> τοὺς <3588> πολιτάρχας <4173> ἀκούοντας <191> ταῦτα, <3778>

9 καὶ <2532> λαβόντες <2983> τὸ <3588> ἱκανὸν <2425> παρὰ <3844> τοῦ <3588> Ἰάσονος <2394> καὶ <2532> τῶν <3588> λοιπῶν <3062> ἀπέλυσαν <630> αὐτούς. <846>

10 Οἱ <3588> δὲ <1161> ἀδελφοὶ <80> εὐθέως <2112> διὰ <1223> νυκτὸς <3571> ἐξέπεμψαν <1599> τόν <3588> τε <5037> Παῦλον <3972> καὶ <2532> τὸν <3588> Σιλᾶν <4609> εἰς <1519> Βέροιαν, <960> οἵτινες <3748> παραγενόμενοι <3854> εἰς <1519> τὴν <3588> συναγωγὴν <4864> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> ἀπῄεσαν. <549>

11 οὗτοι <3778> δὲ <1161> ἦσαν <1510> εὐγενέστεροι <2104> τῶν <3588> ἐν <1722> Θεσσαλονίκῃ, <2332> οἵτινες <3748> ἐδέξαντο <1209> τὸν <3588> λόγον <3056> μετὰ <3326> πάσης <3956> προθυμίας, <4288> καθ’ <2596> ἡμέραν <2250> ἀνακρίνοντες <350> τὰς <3588> γραφὰς <1124> εἰ <1487> ἔχοι <2192> ταῦτα <3778> οὕτως. <3779>

12 πολλοὶ <4183> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> ἐπίστευσαν, <4100> καὶ <2532> τῶν <3588> Ἑλληνίδων <1674> γυναικῶν <1135> τῶν <3588> εὐσχημόνων <2158> καὶ <2532> ἀνδρῶν <435> οὐκ <3756> ὀλίγοι. <3641>

13 ὡς <5613> δὲ <1161> ἔγνωσαν <1097> οἱ <3588> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Θεσσαλονίκης <2332> Ἰουδαῖοι <2453> ὅτι <3754> καὶ <2532> ἐν <1722> τῇ <3588> Βεροίᾳ <960> κατηγγέλη <2605> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> Παύλου <3972> ὁ <3588> λόγος <3056> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> ἦλθον <2064> κἀκεῖ <2546> σαλεύοντες <4531> καὶ <2532> ταράσσοντες <5015> τοὺς <3588> ὄχλους. <3793>

14 εὐθέως <2112> δὲ <1161> τότε <5119> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἐξαπέστειλαν <1821> οἱ <3588> ἀδελφοὶ <80> πορεύεσθαι <4198> ἕως <2193> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> θάλασσαν· <2281> ὑπέμεινάν <5278> τε <5037> ὅ <3588> τε <5037> Σιλᾶς <4609> καὶ <2532> ὁ <3588> Τιμόθεος <5095> ἐκεῖ. <1563>

15 οἱ <3588> δὲ <1161> καθιστάνοντες <2525> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἤγαγον <71> ἕως <2193> Ἀθηνῶν, <116> καὶ <2532> λαβόντες <2983> ἐντολὴν <1785> πρὸς <4314> τὸν <3588> Σιλᾶν <4609> καὶ <2532> τὸν <3588> Τιμόθεον <5095> ἵνα <2443> ὡς <5613> τάχιστα <5033> ἔλθωσιν <2064> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> ἐξῄεσαν. <1826>

16 Ἐν <1722> δὲ <1161> ταῖς <3588> Ἀθήναις <116> ἐκδεχομένου <1551> αὐτοὺς <846> τοῦ <3588> Παύλου, <3972> παρωξύνετο <3947> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> αὐτοῦ <846> ἐν <1722> αὐτῷ <846> θεωροῦντος <2334> κατείδωλον <2712> οὖσαν <1510> τὴν <3588> πόλιν. <4172>

17 διελέγετο <1256> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐν <1722> τῇ <3588> συναγωγῇ <4864> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> καὶ <2532> τοῖς <3588> σεβομένοις <4576> καὶ <2532> ἐν <1722> τῇ <3588> ἀγορᾷ <58> κατὰ <2596> πᾶσαν <3956> ἡμέραν <2250> πρὸς <4314> τοὺς <3588> παρατυγχάνοντας. <3909>

18 τινὲς <5100> δὲ <1161> καὶ <2532> τῶν <3588> Ἐπικουρίων <1946> καὶ <2532> Στοϊκῶν <4770> φιλοσόφων <5386> συνέβαλλον <4820> αὐτῷ, <846> καί <2532> τινες <5100> ἔλεγον· <3004> τί <5101> ἂν <302> θέλοι <2309> ὁ <3588> σπερμολόγος <4691> οὗτος <3778> λέγειν; <3004> οἱ <3588> δέ, <1161> ξένων <3581> δαιμονίων <1140> δοκεῖ <1380> καταγγελεὺς <2604> εἶναι, <1510> ὅτι <3754> τὸν <3588> Ἰησοῦν <2424> καὶ <2532> τὴν <3588> ἀνάστασιν <386> εὐηγγελίζετο. <2097>

19 ἐπιλαβόμενοί <1949> τε <5037> αὐτοῦ <846> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> Ἄριον <697> πάγον <697> ἤγαγον, <71> λέγοντες· <3004> δυνάμεθα <1410> γνῶναι <1097> τίς <5101> ἡ <3588> καινὴ <2537> αὕτη <3778> ἡ <3588> ὑπὸ <5259> σοῦ <4771> λαλουμένη <2980> διδαχή; <1322>

20 ξενίζοντα <3579> γάρ <1063> τινα <5100> εἰσφέρεις <1533> εἰς <1519> τὰς <3588> ἀκοὰς <189> ἡμῶν· <2249> βουλόμεθα <1014> οὖν <3767> γνῶναι <1097> τίνα <5101> θέλει <2309> ταῦτα <3778> εἶναι. <1510>

21 Ἀθηναῖοι <117> δὲ <1161> πάντες <3956> καὶ <2532> οἱ <3588> ἐπιδημοῦντες <1927> ξένοι <3581> εἰς <1519> οὐδὲν <3762> ἕτερον <2087> ηὐκαίρουν <2119> ἢ <2228> λέγειν <3004> τι <5100> ἢ <2228> ἀκούειν <191> τι <5100> καινότερον. <2537>

22 Σταθεὶς <2476> δὲ <1161> Παῦλος <3972> ἐν <1722> μέσῳ <3319> τοῦ <3588> Ἀρίου <697> πάγου <697> ἔφη· <5346> Ἄνδρες <435> Ἀθηναῖοι, <117> κατὰ <2596> πάντα <3956> ὡς <5613> δεισιδαιμονεστέρους <1174> ὑμᾶς <5210> θεωρῶ· <2334>

23 διερχόμενος <1330> γὰρ <1063> καὶ <2532> ἀναθεωρῶν <333> τὰ <3588> σεβάσματα <4574> ὑμῶν <5210> εὗρον <2147> καὶ <2532> βωμὸν <1041> ἐν <1722> ᾧ <3739> ἐπεγέγραπτο, <1924> ἀγνώστῳ <57> θεῷ. <2316> ὃ <3739> οὖν <3767> ἀγνοοῦντες <50> εὐσεβεῖτε, <2151> τοῦτο <3778> ἐγὼ <1473> καταγγέλλω <2605> ὑμῖν. <5210>

24 ὁ <3588> θεὸς <2316> ὁ <3588> ποιήσας <4160> τὸν <3588> κόσμον <2889> καὶ <2532> πάντα <3956> τὰ <3588> ἐν <1722> αὐτῷ, <846> οὗτος <3778> οὐρανοῦ <3772> καὶ <2532> γῆς <1093> ὑπάρχων <5225> κύριος <2962> οὐκ <3756> ἐν <1722> χειροποιήτοις <5499> ναοῖς <3485> κατοικεῖ <2730>

25 οὐδὲ <3761> ὑπὸ <5259> χειρῶν <5495> ἀνθρωπίνων <442> θεραπεύεται <2323> προσδεόμενός <4326> τινος, <5100> αὐτὸς <846> διδοὺς <1325> πᾶσιν <3956> ζωὴν <2222> καὶ <2532> πνοὴν <4157> καὶ <2532> τὰ <3588> πάντα· <3956>

26 ἐποίησέν <4160> τε <5037> ἐξ <1537> ἑνὸς <1520> πᾶν <3956> ἔθνος <1484> ἀνθρώπων <444> κατοικεῖν <2730> ἐπὶ <1909> παντὸς <3956> προσώπου <4383> τῆς <3588> γῆς, <1093> ὁρίσας <3724> προστεταγμένους <4367> καιροὺς <2540> καὶ <2532> τὰς <3588> ὁροθεσίας <3734> τῆς <3588> κατοικίας <2733> αὐτῶν, <846>

27 ζητεῖν <2212> τὸν <3588> θεὸν <2316> εἰ <1487> ἄραγε <686> ψηλαφήσειαν <5584> αὐτὸν <846> καὶ <2532> εὕροιεν, <2147> καίγε <2534> οὐ <3756> μακρὰν <3112> ἀπὸ <575> ἑνὸς <1520> ἑκάστου <1538> ἡμῶν <2249> ὑπάρχοντα. <5225>

28 ἐν <1722> αὐτῷ <846> γὰρ <1063> ζῶμεν <2198> καὶ <2532> κινούμεθα <2795> καὶ <2532> ἐσμέν, <1510> ὡς <5613> καί <2532> τινες <5100> τῶν <3588> καθ’ <2596> ὑμᾶς <5210> ποιητῶν <4163> εἰρήκασιν, <2046> τοῦ <3588> γὰρ <1063> καὶ <2532> γένος <1085> ἐσμέν. <1510>

29 γένος <1085> οὖν <3767> ὑπάρχοντες <5225> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> οὐκ <3756> ὀφείλομεν <3784> νομίζειν <3543> χρυσῷ <5557> ἢ <2228> ἀργύρῳ <696> ἢ <2228> λίθῳ, <3037> χαράγματι <5480> τέχνης <5078> καὶ <2532> ἐνθυμήσεως <1761> ἀνθρώπου, <444> τὸ <3588> θεῖον <2304> εἶναι <1510> ὅμοιον. <3664>

30 τοὺς <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> χρόνους <5550> τῆς <3588> ἀγνοίας <52> ὑπεριδὼν <5237> ὁ <3588> θεὸς <2316> τὰ <3588> νῦν <3568> ἀπαγγέλλει <518> τοῖς <3588> ἀνθρώποις <444> πάντας <3956> πανταχοῦ <3837> μετανοεῖν, <3340>

31 καθότι <2530> ἔστησεν <2476> ἡμέραν <2250> ἐν <1722> ᾗ <3739> μέλλει <3195> κρίνειν <2919> τὴν <3588> οἰκουμένην <3625> ἐν <1722> δικαιοσύνῃ <1343> ἐν <1722> ἀνδρὶ <435> ᾧ <3739> ὥρισεν, <3724> πίστιν <4102> παρασχὼν <3930> πᾶσιν <3956> ἀναστήσας <450> αὐτὸν <846> ἐκ <1537> νεκρῶν. <3498>

32 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> ἀνάστασιν <386> νεκρῶν <3498> οἱ <3588> μὲν <3303> ἐχλεύαζον, <5512> οἱ <3588> δὲ <1161> εἶπαν, <3004> ἀκουσόμεθά <191> σου <4771> περὶ <4012> τούτου <3778> καὶ <2532> πάλιν. <3825>

33 οὕτως <3779> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἐξῆλθεν <1831> ἐκ <1537> μέσου <3319> αὐτῶν. <846>

34 τινὲς <5100> δὲ <1161> ἄνδρες <435> κολληθέντες <2853> αὐτῷ <846> ἐπίστευσαν, <4100> ἐν <1722> οἷς <3739> καὶ <2532> Διονύσιος <1354> ὁ <3588> Ἀρεοπαγείτης <698> καὶ <2532> γυνὴ <1135> ὀνόματι <3686> Δάμαρις <1152> καὶ <2532> ἕτεροι <2087> σὺν <4862> αὐτοῖς. <846>


 <<  Kisah 17 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);