K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 18 >> 

1 Μετὰ <3326> ταῦτα <3778> χωρισθεὶς <5563> ἐκ <1537> τῶν <3588> Ἀθηνῶν <116> ἦλθεν <2064> εἰς <1519> Κόρινθον. <2882>

2 καὶ <2532> εὑρών <2147> τινα <5100> Ἰουδαῖον <2453> ὀνόματι <3686> Ἀκύλαν, <207> Ποντικὸν <4193> τῷ <3588> γένει, <1085> προσφάτως <4373> ἐληλυθότα <2064> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἰταλίας <2482> καὶ <2532> Πρίσκιλλαν <4252> γυναῖκα <1135> αὐτοῦ <846> διὰ <1223> τὸ <3588> τεταχέναι <5021> Κλαύδιον <2804> χωρίζεσθαι <5563> πάντας <3956> τοὺς <3588> Ἰουδαίους <2453> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ῥώμης, <4516> προσῆλθεν <4334> αὐτοῖς, <846>

3 καὶ <2532> διὰ <1223> τὸ <3588> ὁμότεχνον <3673> εἶναι <1510> ἔμενεν <3306> παρ’ <3844> αὐτοῖς <846> καὶ <2532> ἠργάζοντο· <2038> ἦσαν <1510> γὰρ <1063> σκηνοποιοὶ <4635> τῇ <3588> τέχνῃ. <5078>

4 διελέγετο <1256> δὲ <1161> ἐν <1722> τῇ <3588> συναγωγῇ <4864> κατὰ <2596> πᾶν <3956> σάββατον, <4521> ἔπειθέν <3982> τε <5037> Ἰουδαίους <2453> καὶ <2532> Ἕλληνας. <1672>

5 Ὡς <5613> δὲ <1161> κατῆλθον <2718> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Μακεδονίας <3109> ὅ <3588> τε <5037> Σιλᾶς <4609> καὶ <2532> ὁ <3588> Τιμόθεος, <5095> συνείχετο <4912> τῷ <3588> λόγῳ <3056> ὁ <3588> Παῦλος, <3972> διαμαρτυρόμενος <1263> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> εἶναι <1510> τὸν <3588> Χριστόν <5547> Ἰησοῦν. <2424>

6 ἀντιτασσομένων <498> δὲ <1161> αὐτῶν <846> καὶ <2532> βλασφημούντων <987> ἐκτιναξάμενος <1621> τὰ <3588> ἱμάτια <2440> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> τὸ <3588> αἷμα <129> ὑμῶν <5210> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> κεφαλὴν <2776> ὑμῶν· <5210> καθαρὸς <2513> ἐγώ· <1473> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> νῦν <3568> εἰς <1519> τὰ <3588> ἔθνη <1484> πορεύσομαι. <4198>

7 καὶ <2532> μεταβὰς <3327> ἐκεῖθεν <1564> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> οἰκίαν <3614> τινὸς <5100> ὀνόματι <3686> Τιτίου <5103> Ἰούστου <2459> σεβομένου <4576> τὸν <3588> θεόν, <2316> οὗ <3739> ἡ <3588> οἰκία <3614> ἦν <1510> συνομοροῦσα <4927> τῇ <3588> συναγωγῇ. <4864>

8 Κρίσπος <2921> δὲ <1161> ὁ <3588> ἀρχισυνάγωγος <752> ἐπίστευσεν <4100> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> σὺν <4862> ὅλῳ <3650> τῷ <3588> οἴκῳ <3624> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> πολλοὶ <4183> τῶν <3588> Κορινθίων <2881> ἀκούοντες <191> ἐπίστευον <4100> καὶ <2532> ἐβαπτίζοντο. <907>

9 εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὁ <3588> κύριος <2962> ἐν <1722> νυκτὶ <3571> δι’ <1223> ὁράματος <3705> τῷ <3588> Παύλῳ, <3972> μὴ <3361> φοβοῦ, <5399> ἀλλὰ <235> λάλει <2980> καὶ <2532> μὴ <3361> σιωπήσῃς, <4623>

10 διότι <1360> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> μετὰ <3326> σοῦ <4771> καὶ <2532> οὐδεὶς <3762> ἐπιθήσεταί <2007> σοι <4771> τοῦ <3588> κακῶσαί <2559> σε, <4771> διότι <1360> λαός <2992> ἐστίν <1510> μοι <1473> πολὺς <4183> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> ταύτῃ. <3778>

11 ἐκάθισεν <2523> δὲ <1161> ἐνιαυτὸν <1763> καὶ <2532> μῆνας <3376> ἓξ <1803> διδάσκων <1321> ἐν <1722> αὐτοῖς <846> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

12 Γαλλίωνος <1058> δὲ <1161> ἀνθυπάτου <446> ὄντος <1510> τῆς <3588> Ἀχαΐας <882> κατεπέστησαν <2721> ὁμοθυμαδὸν <3661> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> ἤγαγον <71> αὐτὸν <846> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> βῆμα, <968>

13 λέγοντες <3004> ὅτι <3754> παρὰ <3844> τὸν <3588> νόμον <3551> ἀναπείθει <374> οὗτος <3778> τοὺς <3588> ἀνθρώπους <444> σέβεσθαι <4576> τὸν <3588> θεόν. <2316>

14 μέλλοντος <3195> δὲ <1161> τοῦ <3588> Παύλου <3972> ἀνοίγειν <455> τὸ <3588> στόμα <4750> εἶπεν <3004> ὁ <3588> Γαλλίων <1058> πρὸς <4314> τοὺς <3588> Ἰουδαίους, <2453> εἰ <1487> μὲν <3303> ἦν <1510> ἀδίκημά <92> τι <5100> ἢ <2228> ῥᾳδιούργημα <4467> πονηρόν, <4190> ὦ <5599> Ἰουδαῖοι, <2453> κατὰ <2596> λόγον <3056> ἂν <302> ἀνεσχόμην <430> ὑμῶν· <5210>

15 εἰ <1487> δὲ <1161> ζητήματά <2213> ἐστιν <1510> περὶ <4012> λόγου <3056> καὶ <2532> ὀνομάτων <3686> καὶ <2532> νόμου <3551> τοῦ <3588> καθ’ <2596> ὑμᾶς, <5210> ὄψεσθε <3708> αὐτοί· <846> κριτὴς <2923> ἐγὼ <1473> τούτων <3778> οὐ <3756> βούλομαι <1014> εἶναι. <1510>

16 καὶ <2532> ἀπήλασεν <556> αὐτοὺς <846> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> βήματος. <968>

17 ἐπιλαβόμενοι <1949> δὲ <1161> πάντες <3956> Σωσθένην <4988> τὸν <3588> ἀρχισυνάγωγον <752> ἔτυπτον <5180> ἔμπροσθεν <1715> τοῦ <3588> βήματος· <968> καὶ <2532> οὐδὲν <3762> τούτων <3778> τῷ <3588> Γαλλίωνι <1058> ἔμελεν. <3199>

18 Ὁ <3588> δὲ <1161> Παῦλος <3972> ἔτι <2089> προσμείνας <4357> ἡμέρας <2250> ἱκανὰς <2425> τοῖς <3588> ἀδελφοῖς <80> ἀποταξάμενος <657> ἐξέπλει <1602> εἰς <1519> τὴν <3588> Συρίαν, <4947> καὶ <2532> σὺν <4862> αὐτῷ <846> Πρίσκιλλα <4252> καὶ <2532> Ἀκύλας, <207> κειράμενος <2751> ἐν <1722> Κενχρεαῖς <2747> τὴν <3588> κεφαλήν, <2776> εἶχεν <2192> γὰρ <1063> εὐχήν. <2171>

19 κατήντησαν <2658> δὲ <1161> εἰς <1519> Ἔφεσον, <2181> κἀκείνους <2548> κατέλιπεν <2641> αὐτοῦ, <847> αὐτὸς <846> δὲ <1161> εἰσελθὼν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> συναγωγὴν <4864> διελέξατο <1256> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις. <2453>

20 ἐρωτώντων <2065> δὲ <1161> αὐτῶν <846> ἐπὶ <1909> πλείονα <4119> χρόνον <5550> μεῖναι <3306> οὐκ <3756> ἐπένευσεν, <1962>

21 ἀλλὰ <235> ἀποταξάμενος <657> καὶ <2532> εἰπών· <3004> πάλιν <3825> ἀνακάμψω <344> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> θέλοντος, <2309> ἀνήχθη <321> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἐφέσου· <2181>

22 καὶ <2532> κατελθὼν <2718> εἰς <1519> Καισάριαν, <2542> ἀναβὰς <305> καὶ <2532> ἀσπασάμενος <782> τὴν <3588> ἐκκλησίαν, <1577> κατέβη <2597> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν, <490>

23 καὶ <2532> ποιήσας <4160> χρόνον <5550> τινὰ <5100> ἐξῆλθεν, <1831> διερχόμενος <1330> καθεξῆς <2517> τὴν <3588> Γαλατικὴν <1054> χώραν <5561> καὶ <2532> Φρυγίαν, <5435> στηρίζων <4741> πάντας <3956> τοὺς <3588> μαθητάς. <3101>

24 Ἰουδαῖος <2453> δέ <1161> τις <5100> Ἀπολλῶς <625> ὀνόματι, <3686> Ἀλεξανδρεὺς <221> τῷ <3588> γένει, <1085> ἀνὴρ <435> λόγιος, <3052> κατήντησεν <2658> εἰς <1519> Ἔφεσον, <2181> δυνατὸς <1415> ὢν <1510> ἐν <1722> ταῖς <3588> γραφαῖς. <1124>

25 οὗτος <3778> ἦν <1510> κατηχημένος <2727> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> καὶ <2532> ζέων <2204> τῷ <3588> πνεύματι <4151> ἐλάλει <2980> καὶ <2532> ἐδίδασκεν <1321> ἀκριβῶς <199> τὰ <3588> περὶ <4012> τοῦ <3588> Ἰησοῦ, <2424> ἐπιστάμενος <1987> μόνον <3440> τὸ <3588> βάπτισμα <908> Ἰωάννου. <2491>

26 οὗτός <3778> τε <5037> ἤρξατο <756> παρρησιάζεσθαι <3955> ἐν <1722> τῇ <3588> συναγωγῇ· <4864> ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> Πρίσκιλλα <4252> καὶ <2532> Ἀκύλας <207> προσελάβοντο <4355> αὐτὸν <846> καὶ <2532> ἀκριβέστερον <197> αὐτῷ <846> ἐξέθεντο <1620> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

27 βουλομένου <1014> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> διελθεῖν <1330> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἀχαΐαν, <882> προτρεψάμενοι <4389> οἱ <3588> ἀδελφοὶ <80> ἔγραψαν <1125> τοῖς <3588> μαθηταῖς <3101> ἀποδέξασθαι <588> αὐτόν. <846> ὃς <3739> παραγενόμενος <3854> συνεβάλετο <4820> πολὺ <4183> τοῖς <3588> πεπιστευκόσιν <4100> διὰ <1223> τῆς <3588> χάριτος. <5485>

28 εὐτόνως <2159> γὰρ <1063> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> διακατηλέγχετο <1246> δημοσίᾳ <1219> ἐπιδεικνὺς <1925> διὰ <1223> τῶν <3588> γραφῶν <1124> εἶναι <1510> τὸν <3588> Χριστὸν <5547> Ἰησοῦν. <2424>


 <<  Kisah 18 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);