K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 19 >> 

1 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐν <1722> τῷ <3588> τὸν <3588> Ἀπολλῶ <625> εἶναι <1510> ἐν <1722> Κορίνθῳ <2882> Παῦλον <3972> διελθόντα <1330> τὰ <3588> ἀνωτερικὰ <510> μέρη <3313> κατελθεῖν <2718> εἰς <1519> Ἔφεσον <2181> καὶ <2532> εὑρεῖν <2147> τινας <5100> μαθητάς, <3101>

2 εἶπέν <3004> τε <5037> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> εἰ <1487> πνεῦμα <4151> ἅγιον <40> ἐλάβετε <2983> πιστεύσαντες; <4100> οἱ <3588> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτόν, <846> ἀλλ’ <235> οὐδ’ <3761> εἰ <1487> πνεῦμα <4151> ἅγιον <40> ἔστιν <1510> ἠκούσαμεν. <191>

3 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπέν· <3004> εἰς <1519> τί <5101> οὖν <3767> ἐβαπτίσθητε; <907> οἱ <3588> δὲ <1161> εἶπαν, <3004> εἰς <1519> τὸ <3588> Ἰωάννου <2491> βάπτισμα. <908>

4 εἶπεν <3004> δὲ <1161> Παῦλος· <3972> Ἰωάννης <2491> ἐβάπτισεν <907> βάπτισμα <908> μετανοίας, <3341> τῷ <3588> λαῷ <2992> λέγων <3004> εἰς <1519> τὸν <3588> ἐρχόμενον <2064> μετ’ <3326> αὐτὸν <846> ἵνα <2443> πιστεύσωσιν, <4100> τοῦτ’ <3778> ἔστιν <1510> εἰς <1519> τὸν <3588> Ἰησοῦν. <2424>

5 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> ἐβαπτίσθησαν <907> εἰς <1519> τὸ <3588> ὄνομα <3686> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ, <2424>

6 καὶ <2532> ἐπιθέντος <2007> αὐτοῖς <846> τοῦ <3588> Παύλου <3972> χεῖρας <5495> ἦλθε <2064> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ἐπ’ <1909> αὐτούς, <846> ἐλάλουν <2980> τε <5037> γλώσσαις <1100> καὶ <2532> ἐπροφήτευον. <4395>

7 ἦσαν <1510> δὲ <1161> οἱ <3588> πάντες <3956> ἄνδρες <435> ὡσεὶ <5616> δώδεκα. <1427>

8 Εἰσελθὼν <1525> δὲ <1161> εἰς <1519> τὴν <3588> συναγωγὴν <4864> ἐπαρρησιάζετο <3955> ἐπὶ <1909> μῆνας <3376> τρεῖς <5140> διαλεγόμενος <1256> καὶ <2532> πείθων <3982> τὰ <3588> περὶ <4012> τῆς <3588> βασιλείας <932> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

9 ὡς <5613> δέ <1161> τινες <5100> ἐσκληρύνοντο <4645> καὶ <2532> ἠπείθουν <544> κακολογοῦντες <2551> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> ἐνώπιον <1799> τοῦ <3588> πλήθους, <4128> ἀποστὰς <868> ἀπ’ <575> αὐτῶν <846> ἀφώρισεν <873> τοὺς <3588> μαθητάς, <3101> καθ’ <2596> ἡμέραν <2250> διαλεγόμενος <1256> ἐν <1722> τῇ <3588> σχολῇ <4981> Τυράννου. <5181>

10 τοῦτο <3778> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ἐπὶ <1909> ἔτη <2094> δύο, <1417> ὥστε <5620> πάντας <3956> τοὺς <3588> κατοικοῦντας <2730> τὴν <3588> Ἀσίαν <773> ἀκοῦσαι <191> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> Ἰουδαίους <2453> τε <5037> καὶ <2532> Ἕλληνας. <1672>

11 Δυνάμεις <1411> τε <5037> οὐ <3756> τὰς <3588> τυχούσας <5177> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐποίει <4160> διὰ <1223> τῶν <3588> χειρῶν <5495> Παύλου, <3972>

12 ὥστε <5620> καὶ <2532> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> ἀσθενοῦντας <770> ἀποφέρεσθαι <667> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> χρωτὸς <5559> αὐτοῦ <846> σουδάρια <4676> ἢ <2228> σιμικίνθια <4612> καὶ <2532> ἀπαλλάσσεσθαι <525> ἀπ’ <575> αὐτῶν <846> τὰς <3588> νόσους, <3554> τά <3588> τε <5037> πνεύματα <4151> τὰ <3588> πονηρὰ <4190> ἐκπορεύεσθαι. <1607>

13 ἐπεχείρησαν <2021> δέ <1161> τινες <5100> καὶ <2532> τῶν <3588> περιερχομένων <4022> Ἰουδαίων <2453> ἐξορκιστῶν <1845> ὀνομάζειν <3687> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> ἔχοντας <2192> τὰ <3588> πνεύματα <4151> τὰ <3588> πονηρὰ <4190> τὸ <3588> ὄνομα <3686> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ <2424> λέγοντες, <3004> ὁρκίζω <3726> ὑμᾶς <5210> τὸν <3588> Ἰησοῦν <2424> ὃν <3739> Παῦλος <3972> κηρύσσει. <2784>

14 ἦσαν <1510> δέ <1161> τινες <5100> Σκευᾶ <4630> Ἰουδαίου <2453> ἀρχιερέως <749> ἑπτὰ <2033> υἱοὶ <5207> τοῦτο <3778> ποιοῦντες. <4160>

15 ἀποκριθὲν <611> δὲ <1161> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> πονηρὸν <4190> εἶπεν <3004> αὐτοῖς, <846> τὸν <3588> Ἰησοῦν <2424> γινώσκω <1097> καὶ <2532> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἐπίσταμαι, <1987> ὑμεῖς <5210> δὲ <1161> τίνες <5101> ἐστέ; <1510>

16 καὶ <2532> ἐφαλόμενος <2177> ὁ <3588> ἄνθρωπος <444> ἐπ’ <1909> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> ᾧ <3739> ἦν <1510> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> πονηρὸν <4190> κατακυριεύσας <2634> ἀμφοτέρων <297> ἴσχυσεν <2480> κατ’ <2596> αὐτῶν, <846> ὥστε <5620> γυμνοὺς <1131> καὶ <2532> τετραυματισμένους <5135> ἐκφυγεῖν <1628> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οἴκου <3624> ἐκείνου. <1565>

17 τοῦτο <3778> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> γνωστὸν <1110> πᾶσιν <3956> Ἰουδαίοις <2453> τε <5037> καὶ <2532> Ἕλλησιν <1672> τοῖς <3588> κατοικοῦσιν <2730> τὴν <3588> Ἔφεσον, <2181> καὶ <2532> ἐπέπεσεν <1968> φόβος <5401> ἐπὶ <1909> πάντας <3956> αὐτούς, <846> καὶ <2532> ἐμεγαλύνετο <3170> τὸ <3588> ὄνομα <3686> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ, <2424>

18 πολλοί <4183> τε <5037> τῶν <3588> πεπιστευκότων <4100> ἤρχοντο <2064> ἐξομολογούμενοι <1843> καὶ <2532> ἀναγγέλλοντες <312> τὰς <3588> πράξεις <4234> αὐτῶν. <846>

19 ἱκανοὶ <2425> δὲ <1161> τῶν <3588> τὰ <3588> περίεργα <4021> πραξάντων <4238> συνενέγκαντες <4851> τὰς <3588> βίβλους <976> κατέκαιον <2618> ἐνώπιον <1799> πάντων· <3956> καὶ <2532> συνεψήφισαν <4860> τὰς <3588> τιμὰς <5092> αὐτῶν <846> καὶ <2532> εὗρον <2147> ἀργυρίου <694> μυριάδας <3461> πέντε. <4002>

20 Οὕτως <3779> κατὰ <2596> κράτος <2904> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ὁ <3588> λόγος <3056> ηὔξανεν <837> καὶ <2532> ἴσχυεν. <2480>

21 Ὡς <5613> δὲ <1161> ἐπληρώθη <4137> ταῦτα, <3778> ἔθετο <5087> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἐν <1722> τῷ <3588> πνεύματι <4151> διελθὼν <1330> τὴν <3588> Μακεδονίαν <3109> καὶ <2532> Ἀχαΐαν <882> πορεύεσθαι <4198> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα, <2414> εἰπὼν <3004> ὅτι <3754> μετὰ <3326> τὸ <3588> γενέσθαι <1096> με <1473> ἐκεῖ <1563> δεῖ <1163> με <1473> καὶ <2532> Ῥώμην <4516> ἰδεῖν. <3708>

22 ἀποστείλας <649> δὲ <1161> εἰς <1519> τὴν <3588> Μακεδονίαν <3109> δύο <1417> τῶν <3588> διακονούντων <1247> αὐτῷ, <846> Τιμόθεον <5095> καὶ <2532> Ἔραστον, <2037> αὐτὸς <846> ἐπέσχεν <1907> χρόνον <5550> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἀσίαν. <773>

23 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> κατὰ <2596> τὸν <3588> καιρὸν <2540> ἐκεῖνον <1565> τάραχος <5017> οὐκ <3756> ὀλίγος <3641> περὶ <4012> τῆς <3588> ὁδοῦ. <3598>

24 Δημήτριος <1216> γάρ <1063> τις <5100> ὀνόματι, <3686> ἀργυροκόπος, <695> ποιῶν <4160> ναοὺς <3485> ἀργυροῦς <693> Ἀρτέμιδος <735> παρείχετο <3930> τοῖς <3588> τεχνίταις <5079> οὐκ <3756> ὀλίγην <3641> ἐργασίαν, <2039>

25 οὓς <3739> συναθροίσας <4867> καὶ <2532> τοὺς <3588> περὶ <4012> τὰ <3588> τοιαῦτα <5108> ἐργάτας <2040> εἶπεν, <3004> ἄνδρες, <435> ἐπίστασθε <1987> ὅτι <3754> ἐκ <1537> ταύτης <3778> τῆς <3588> ἐργασίας <2039> ἡ <3588> εὐπορία <2142> ἡμῖν <2249> ἐστιν, <1510>

26 καὶ <2532> θεωρεῖτε <2334> καὶ <2532> ἀκούετε <191> ὅτι <3754> οὐ <3756> μόνον <3440> Ἐφέσου <2181> ἀλλὰ <235> σχεδὸν <4975> πάσης <3956> τῆς <3588> Ἀσίας <773> ὁ <3588> Παῦλος <3972> οὗτος <3778> πείσας <3982> μετέστησεν <3179> ἱκανὸν <2425> ὄχλον, <3793> λέγων <3004> ὅτι <3754> οὐκ <3756> εἰσὶν <1510> θεοὶ <2316> οἱ <3588> διὰ <1223> χειρῶν <5495> γινόμενοι. <1096>

27 οὐ <3756> μόνον <3440> δὲ <1161> τοῦτο <3778> κινδυνεύει <2793> ἡμῖν <2249> τὸ <3588> μέρος <3313> εἰς <1519> ἀπελεγμὸν <557> ἐλθεῖν, <2064> ἀλλὰ <235> καὶ <2532> τὸ <3588> τῆς <3588> μεγάλης <3173> θεᾶς <2299> ἱερὸν <2411> Ἀρτέμιδος <735> εἰς <1519> οὐθὲν <3762> λογισθῆναι, <3049> μέλλειν <3195> τε <5037> καὶ <2532> καθαιρεῖσθαι <2507> τῆς <3588> μεγαλειότητος <3168> αὐτῆς, <846> ἣν <3739> ὅλη <3650> ἡ <3588> Ἀσία <773> καὶ <2532> ἡ <3588> οἰκουμένη <3625> σέβεται. <4576>

28 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> καὶ <2532> γενόμενοι <1096> πλήρεις <4134> θυμοῦ <2372> ἔκραζον <2896> λέγοντες, <3004> μεγάλη <3173> ἡ <3588> Ἄρτεμις <735> Ἐφεσίων. <2180>

29 καὶ <2532> ἐπλήσθη <4130> ἡ <3588> πόλις <4172> τῆς <3588> συγχύσεως, <4799> ὥρμησάν <3729> τε <5037> ὁμοθυμαδὸν <3661> εἰς <1519> τὸ <3588> θέατρον <2302> συναρπάσαντες <4884> Γάϊον <1050> καὶ <2532> Ἀρίσταρχον <708> Μακεδόνας, <3110> συνεκδήμους <4898> Παύλου. <3972>

30 Παύλου <3972> δὲ <1161> βουλομένου <1014> εἰσελθεῖν <1525> εἰς <1519> τὸν <3588> δῆμον <1218> οὐκ <3756> εἴων <1439> αὐτὸν <846> οἱ <3588> μαθηταί· <3101>

31 τινὲς <5100> δὲ <1161> καὶ <2532> τῶν <3588> Ἀσιαρχῶν, <775> ὄντες <1510> αὐτῷ <846> φίλοι, <5384> πέμψαντες <3992> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> παρεκάλουν <3870> μὴ <3361> δοῦναι <1325> ἑαυτὸν <1438> εἰς <1519> τὸ <3588> θέατρον. <2302>

32 ἄλλοι <243> μὲν <3303> οὖν <3767> ἄλλο <243> τι <5100> ἔκραζον, <2896> ἦν <1510> γὰρ <1063> ἡ <3588> ἐκκλησία <1577> συγκεχυμένη, <4797> καὶ <2532> οἱ <3588> πλείους <4119> οὐκ <3756> ᾔδεισαν <1492> τίνος <5101> ἕνεκα <1752> συνεληλύθεισαν. <4905>

33 ἐκ <1537> δὲ <1161> τοῦ <3588> ὄχλου <3793> συνεβίβασαν <4822> Ἀλέξανδρον, <223> προβαλόντων <4261> αὐτὸν <846> τῶν <3588> Ἰουδαίων· <2453> ὁ <3588> δὲ <1161> Ἀλέξανδρος <223> κατασείσας <2678> τὴν <3588> χεῖρα <5495> ἤθελεν <2309> ἀπολογεῖσθαι <626> τῷ <3588> δήμῳ. <1218>

34 ἐπιγνόντες <1921> δὲ <1161> ὅτι <3754> Ἰουδαῖός <2453> ἐστιν <1510> φωνὴ <5456> ἐγένετο <1096> μία <1520> ἐκ <1537> πάντων <3956> ὡς <5613> ἐπὶ <1909> ὥρας <5610> δύο <1417> κράζοντες· <2896> μεγάλη <3173> ἡ <3588> Ἄρτεμις <735> Ἐφεσίων. <2180>

35 καταστείλας <2687> δὲ <1161> ὁ <3588> γραμματεὺς <1122> τὸν <3588> ὄχλον <3793> φησίν, <5346> ἄνδρες <435> Ἐφέσιοι, <2180> τίς <5101> γάρ <1063> ἐστιν <1510> ἀνθρώπων <444> ὃς <3739> οὐ <3756> γινώσκει <1097> τὴν <3588> Ἐφεσίων <2180> πόλιν <4172> νεωκόρον <3511> οὖσαν <1510> τῆς <3588> μεγάλης <3173> Ἀρτέμιδος <735> καὶ <2532> τοῦ <3588> διοπετοῦς; <1356>

36 ἀναντιρρήτων <368> οὖν <3767> ὄντων <1510> τούτων <3778> δέον <1163> ἐστὶν <1510> ὑμᾶς <5210> κατεσταλμένους <2687> ὑπάρχειν <5225> καὶ <2532> μηδὲν <3367> προπετὲς <4312> πράσσειν. <4238>

37 ἠγάγετε <71> γὰρ <1063> τοὺς <3588> ἄνδρας <435> τούτους <3778> οὔτε <3777> ἱεροσύλους <2417> οὔτε <3777> βλασφημοῦντας <987> τὴν <3588> θεὸν <2316> ἡμῶν. <2249>

38 εἰ <1487> μὲν <3303> οὖν <3767> Δημήτριος <1216> καὶ <2532> οἱ <3588> σὺν <4862> αὐτῷ <846> τεχνῖται <5079> ἔχουσι <2192> πρός <4314> τινα <5100> λόγον, <3056> ἀγοραῖοι <60> ἄγονται <71> καὶ <2532> ἀνθύπατοί <446> εἰσιν· <1510> ἐγκαλείτωσαν <1458> ἀλλήλοις. <240>

39 εἰ <1487> δέ <1161> τι <5100> περὶ <4012> ἑτέρων <2087> ἐπιζητεῖτε, <1934> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐννόμῳ <1772> ἐκκλησίᾳ <1577> ἐπιλυθήσεται. <1956>

40 καὶ <2532> γὰρ <1063> κινδυνεύομεν <2793> ἐγκαλεῖσθαι <1458> στάσεως <4714> περὶ <4012> τῆς <3588> σήμερον, <4594> μηδενὸς <3367> αἰτίου <159> ὑπάρχοντος <5225> περὶ <4012> οὗ <3739> οὐ <3756> δυνησόμεθα <1410> ἀποδοῦναι <591> λόγον <3056> τῆς <3588> συστροφῆς <4963> ταύτης. <3778>

41 καὶ <2532> ταῦτα <3778> εἰπὼν <3004> ἀπέλυσεν <630> τὴν <3588> ἐκκλησίαν. <1577>


 <<  Kisah 19 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);