K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 20 >> 

1 Μετὰ <3326> δὲ <1161> τὸ <3588> παύσασθαι <3973> τὸν <3588> θόρυβον <2351> μεταπεμψάμενος <3343> ὁ <3588> Παῦλος <3972> τοὺς <3588> μαθητὰς <3101> καὶ <2532> παρακαλέσας, <3870> ἀσπασάμενος <782> ἐξῆλθεν <1831> πορεύεσθαι <4198> εἰς <1519> Μακεδονίαν. <3109>

2 διελθὼν <1330> δὲ <1161> τὰ <3588> μέρη <3313> ἐκεῖνα <1565> καὶ <2532> παρακαλέσας <3870> αὐτοὺς <846> λόγῳ <3056> πολλῷ <4183> ἦλθεν <2064> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἑλλάδα, <1671>

3 ποιήσας <4160> τε <5037> μῆνας <3376> τρεῖς <5140> γενομένης <1096> ἐπιβουλῆς <1917> αὐτῷ <846> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> μέλλοντι <3195> ἀνάγεσθαι <321> εἰς <1519> τὴν <3588> Συρίαν <4947> ἐγένετο <1096> γνώμης <1106> τοῦ <3588> ὑποστρέφειν <5290> διὰ <1223> Μακεδονίας. <3109>

4 συνείπετο <4902> δὲ <1161> αὐτῷ <846> Σώπατρος <4986> Πύρρου <4450> Βεροιαῖος, <961> Θεσσαλονικέων <2331> δὲ <1161> Ἀρίσταρχος <708> καὶ <2532> Σεκοῦνδος, <4580> καὶ <2532> Γάϊος <1050> Δερβαῖος <1190> καὶ <2532> Τιμόθεος, <5095> Ἀσιανοὶ <774> δὲ <1161> Τυχικὸς <5190> καὶ <2532> Τρόφιμος. <5161>

5 οὗτοι <3778> δὲ <1161> προελθόντες <4281> ἔμενον <3306> ἡμᾶς <2249> ἐν <1722> Τρῳάδι· <5174>

6 ἡμεῖς <2249> δὲ <1161> ἐξεπλεύσαμεν <1602> μετὰ <3326> τὰς <3588> ἡμέρας <2250> τῶν <3588> ἀζύμων <106> ἀπὸ <575> Φιλίππων, <5375> καὶ <2532> ἤλθομεν <2064> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> εἰς <1519> τὴν <3588> Τρῳάδα <5174> ἄχρι <891> ἡμερῶν <2250> πέντε, <4002> ὅπου <3699> διετρίψαμεν <1304> ἡμέρας <2250> ἑπτά. <2033>

7 Ἐν <1722> δὲ <1161> τῇ <3588> μιᾷ <1520> τῶν <3588> σαββάτων <4521> συνηγμένων <4863> ἡμῶν <2249> κλάσαι <2806> ἄρτον <740> ὁ <3588> Παῦλος <3972> διελέγετο <1256> αὐτοῖς, <846> μέλλων <3195> ἐξιέναι <1826> τῇ <3588> ἐπαύριον, <1887> παρέτεινέν <3905> τε <5037> τὸν <3588> λόγον <3056> μέχρι <3360> μεσονυκτίου. <3317>

8 ἦσαν <1510> δὲ <1161> λαμπάδες <2985> ἱκαναὶ <2425> ἐν <1722> τῷ <3588> ὑπερῴῳ <5253> οὗ <3757> ἦμεν <1510> συνηγμένοι· <4863>

9 καθεζόμενος <2516> δέ <1161> τις <5100> νεανίας <3494> ὀνόματι <3686> Εὔτυχος <2161> ἐπὶ <1909> τῆς <3588> θυρίδος, <2376> καταφερόμενος <2702> ὕπνῳ <5258> βαθεῖ <901> διαλεγομένου <1256> τοῦ <3588> Παύλου <3972> ἐπὶ <1909> πλεῖον, <4119> κατενεχθεὶς <2702> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> ὕπνου <5258> ἔπεσεν <4098> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> τριστέγου <5152> κάτω <2736> καὶ <2532> ἤρθη <142> νεκρός. <3498>

10 καταβὰς <2597> δὲ <1161> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἐπέπεσεν <1968> αὐτῷ <846> καὶ <2532> συμπεριλαβὼν <4843> εἶπεν, <3004> μὴ <3361> θορυβεῖσθε, <2350> ἡ <3588> γὰρ <1063> ψυχὴ <5590> αὐτοῦ <846> ἐν <1722> αὐτῷ <846> ἐστιν. <1510>

11 ἀναβὰς <305> δὲ <1161> καὶ <2532> κλάσας <2806> τὸν <3588> ἄρτον <740> καὶ <2532> γευσάμενος <1089> ἐφ’ <1909> ἱκανόν <2425> τε <5037> ὁμιλήσας <3656> ἄχρι <891> αὐγῆς <827> οὕτως <3779> ἐξῆλθεν. <1831>

12 ἤγαγον <71> δὲ <1161> τὸν <3588> παῖδα <3816> ζῶντα, <2198> καὶ <2532> παρεκλήθησαν <3870> οὐ <3756> μετρίως. <3357>

13 Ἡμεῖς <2249> δὲ <1161> προελθόντες <4281> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> πλοῖον <4143> ἀνήχθημεν <321> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> Ἄσσον, <789> ἐκεῖθεν <1564> μέλλοντες <3195> ἀναλαμβάνειν <353> τὸν <3588> Παῦλον· <3972> οὕτως <3779> γὰρ <1063> διατεταγμένος <1299> ἦν <1510> μέλλων <3195> αὐτὸς <846> πεζεύειν. <3978>

14 ὡς <5613> δὲ <1161> συνέβαλλεν <4820> ἡμῖν <2249> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἄσσον, <789> ἀναλαβόντες <353> αὐτὸν <846> ἤλθομεν <2064> εἰς <1519> Μιτυλήνην. <3412>

15 κἀκεῖθεν <2547> ἀποπλεύσαντες <636> τῇ <3588> ἐπιούσῃ <1966> κατηντήσαμεν <2658> ἄντικρυς <481> Χίου, <5508> τῇ <3588> δὲ <1161> ἑτέρᾳ <2087> παρεβάλομεν <3846> εἰς <1519> Σάμον, <4544> τῇ <3588> δὲ <1161> ἐχομένῃ <2192> ἤλθομεν <2064> εἰς <1519> Μίλητον· <3399>

16 κεκρίκει <2919> γὰρ <1063> ὁ <3588> Παῦλος <3972> παραπλεῦσαι <3896> τὴν <3588> Ἔφεσον, <2181> ὅπως <3704> μὴ <3361> γένηται <1096> αὐτῷ <846> χρονοτριβῆσαι <5551> ἐν <1722> τῇ <3588> Ἀσίᾳ, <773> ἔσπευδεν <4692> γὰρ <1063> εἰ <1487> δυνατὸν <1415> εἴη <1510> αὐτῷ <846> τὴν <3588> ἡμέραν <2250> τῆς <3588> πεντηκοστῆς <4005> γενέσθαι <1096> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ. <2419>

17 Ἀπὸ <575> δὲ <1161> τῆς <3588> Μιλήτου <3399> πέμψας <3992> εἰς <1519> Ἔφεσον <2181> μετεκαλέσατο <3333> τοὺς <3588> πρεσβυτέρους <4245> τῆς <3588> ἐκκλησίας. <1577>

18 ὡς <5613> δὲ <1161> παρεγένοντο <3854> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> εἶπεν <3004> αὐτοῖς, <846> ὑμεῖς <5210> ἐπίστασθε <1987> ἀπὸ <575> πρώτης <4413> ἡμέρας <2250> ἀφ’ <575> ἧς <3739> ἐπέβην <1910> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἀσίαν <773> πῶς <4459> μεθ’ <3326> ὑμῶν <5210> τὸν <3588> πάντα <3956> χρόνον <5550> ἐγενόμην, <1096>

19 δουλεύων <1398> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> μετὰ <3326> πάσης <3956> ταπεινοφροσύνης <5012> καὶ <2532> δακρύων <1144> καὶ <2532> πειρασμῶν <3986> τῶν <3588> συμβάντων <4819> μοι <1473> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἐπιβουλαῖς <1917> τῶν <3588> Ἰουδαίων· <2453>

20 ὡς <5613> οὐδὲν <3762> ὑπεστειλάμην <5288> τῶν <3588> συμφερόντων <4851> τοῦ <3588> μὴ <3361> ἀναγγεῖλαι <312> ὑμῖν <5210> καὶ <2532> διδάξαι <1321> ὑμᾶς <5210> δημοσίᾳ <1219> καὶ <2532> κατ’ <2596> οἴκους, <3624>

21 διαμαρτυρόμενος <1263> Ἰουδαίοις <2453> τε <5037> καὶ <2532> Ἕλλησιν <1672> τὴν <3588> εἰς <1519> θεὸν <2316> μετάνοιαν <3341> καὶ <2532> πίστιν <4102> εἰς <1519> τὸν <3588> κύριον <2962> ἡμῶν <2249> Ἰησοῦν <2424> Χριστόν. <5547>

22 καὶ <2532> νῦν <3568> ἰδοὺ <3708> δεδεμένος <1210> ἐγὼ <1473> τῷ <3588> πνεύματι <4151> πορεύομαι <4198> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> τὰ <3588> ἐν <1722> αὐτῇ <846> συναντήσοντά <4876> ἐμοὶ <1473> μὴ <3361> εἰδώς, <1492>

23 πλὴν <4133> ὅτι <3754> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> κατὰ <2596> πόλιν <4172> διαμαρτύρεταί <1263> μοι <1473> λέγον <3004> ὅτι <3754> δεσμὰ <1199> καὶ <2532> θλίψεις <2347> με <1473> μένουσιν. <3306>

24 ἀλλ’ <235> οὐδενὸς <3762> λόγου <3056> ποιοῦμαι <4160> τὴν <3588> ψυχὴν <5590> τιμίαν <5093> ἐμαυτῷ <1683> ὡς <5613> τελειῶσαι <5048> τὸν <3588> δρόμον <1408> μου <1473> καὶ <2532> τὴν <3588> διακονίαν <1248> ἣν <3739> ἔλαβον <2983> παρὰ <3844> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ, <2424> διαμαρτύρασθαι <1263> τὸ <3588> εὐαγγέλιον <2098> τῆς <3588> χάριτος <5485> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

25 καὶ <2532> νῦν <3568> ἰδοὺ <3708> ἐγὼ <1473> οἶδα <1492> ὅτι <3754> οὐκέτι <3765> ὄψεσθε <3708> τὸ <3588> πρόσωπόν <4383> μου <1473> ὑμεῖς <5210> πάντες <3956> ἐν <1722> οἷς <3739> διῆλθον <1330> κηρύσσων <2784> τὴν <3588> βασιλείαν· <932>

26 διότι <1360> μαρτύρομαι <3143> ὑμῖν <5210> ἐν <1722> τῇ <3588> σήμερον <4594> ἡμέρᾳ <2250> ὅτι <3754> καθαρός <2513> εἰμι <1510> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> αἵματος <129> πάντων, <3956>

27 οὐ <3756> γὰρ <1063> ὑπεστειλάμην <5288> τοῦ <3588> μὴ <3361> ἀναγγεῖλαι <312> πᾶσαν <3956> τὴν <3588> βουλὴν <1012> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ὑμῖν. <5210>

28 προσέχετε <4337> ἑαυτοῖς <1438> καὶ <2532> παντὶ <3956> τῷ <3588> ποιμνίῳ, <4168> ἐν <1722> ᾧ <3739> ὑμᾶς <5210> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ἔθετο <5087> ἐπισκόπους, <1985> ποιμαίνειν <4165> τὴν <3588> ἐκκλησίαν <1577> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> ἣν <3739> περιεποιήσατο <4046> διὰ <1223> τοῦ <3588> αἵματος <129> τοῦ <3588> ἰδίου. <2398>

29 ἐγὼ <1473> οἶδα <1492> ὅτι <3754> εἰσελεύσονται <1525> μετὰ <3326> τὴν <3588> ἄφιξίν <867> μου <1473> λύκοι <3074> βαρεῖς <926> εἰς <1519> ὑμᾶς <5210> μὴ <3361> φειδόμενοι <5339> τοῦ <3588> ποιμνίου, <4168>

30 καὶ <2532> ἐξ <1537> ὑμῶν <5210> αὐτῶν <846> ἀναστήσονται <450> ἄνδρες <435> λαλοῦντες <2980> διεστραμμένα <1294> τοῦ <3588> ἀποσπᾶν <645> τοὺς <3588> μαθητὰς <3101> ὀπίσω <3694> ἑαυτῶν. <1438>

31 διὸ <1352> γρηγορεῖτε, <1127> μνημονεύοντες <3421> ὅτι <3754> τριετίαν <5148> νύκτα <3571> καὶ <2532> ἡμέραν <2250> οὐκ <3756> ἐπαυσάμην <3973> μετὰ <3326> δακρύων <1144> νουθετῶν <3560> ἕνα <1520> ἕκαστον. <1538>

32 καὶ <2532> τὰ <3588> νῦν <3568> παρατίθεμαι <3908> ὑμᾶς <5210> τῷ <3588> θεῷ <2316> καὶ <2532> τῷ <3588> λόγῳ <3056> τῆς <3588> χάριτος <5485> αὐτοῦ <846> τῷ <3588> δυναμένῳ <1410> οἰκοδομῆσαι <3618> καὶ <2532> δοῦναι <1325> τὴν <3588> κληρονομίαν <2817> ἐν <1722> τοῖς <3588> ἡγιασμένοις <37> πᾶσιν. <3956>

33 ἀργυρίου <694> ἢ <2228> χρυσίου <5553> ἢ <2228> ἱματισμοῦ <2441> οὐδενὸς <3762> ἐπεθύμησα· <1937>

34 αὐτοὶ <846> γινώσκετε <1097> ὅτι <3754> ταῖς <3588> χρείαις <5532> μου <1473> καὶ <2532> τοῖς <3588> οὖσιν <1510> μετ’ <3326> ἐμοῦ <1473> ὑπηρέτησαν <5256> αἱ <3588> χεῖρες <5495> αὗται. <3778>

35 πάντα <3956> ὑπέδειξα <5263> ὑμῖν <5210> ὅτι <3754> οὕτως <3779> κοπιῶντας <2872> δεῖ <1163> ἀντιλαμβάνεσθαι <482> τῶν <3588> ἀσθενούντων, <770> μνημονεύειν <3421> τε <5037> τῶν <3588> λόγων <3056> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ, <2424> ὅτι <3754> αὐτὸς <846> εἶπεν· <3004> μακάριόν <3107> ἐστιν <1510> μᾶλλον <3123> διδόναι <1325> ἢ <2228> λαμβάνειν. <2983>

36 καὶ <2532> ταῦτα <3778> εἰπὼν <3004> θεὶς <5087> τὰ <3588> γόνατα <1119> αὐτοῦ <846> σὺν <4862> πᾶσιν <3956> αὐτοῖς <846> προσηύξατο. <4336>

37 ἱκανὸς <2425> δὲ <1161> κλαυθμὸς <2805> ἐγένετο <1096> πάντων, <3956> καὶ <2532> ἐπιπεσόντες <1968> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> τράχηλον <5137> τοῦ <3588> Παύλου <3972> κατεφίλουν <2705> αὐτόν, <846>

38 ὀδυνώμενοι <3600> μάλιστα <3122> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> λόγῳ <3056> ᾧ <3739> εἰρήκει <2046> ὅτι <3754> οὐκέτι <3765> μέλλουσιν <3195> τὸ <3588> πρόσωπον <4383> αὐτοῦ <846> θεωρεῖν. <2334> προέπεμπον <4311> δὲ <1161> αὐτὸν <846> εἰς <1519> τὸ <3588> πλοῖον. <4143>


 <<  Kisah 20 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);