K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 16 >> 

1 Κατήντησεν <2658> δὲ <1161> εἰς <1519> Δέρβην <1191> καὶ <2532> εἰς <1519> Λύστραν. <3082> καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> μαθητής <3101> τις <5100> ἦν <1510> ἐκεῖ <1563> ὀνόματι <3686> Τιμόθεος, <5095> υἱὸς <5207> γυναικὸς <1135> Ἰουδαίας <2453> πιστῆς <4103> πατρὸς <3962> δὲ <1161> Ἕλληνος, <1672>

2 ὃς <3739> ἐμαρτυρεῖτο <3140> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> ἐν <1722> Λύστροις <3082> καὶ <2532> Ἰκονίῳ <2430> ἀδελφῶν. <80>

3 τοῦτον <3778> ἠθέλησεν <2309> ὁ <3588> Παῦλος <3972> σὺν <4862> αὐτῷ <846> ἐξελθεῖν, <1831> καὶ <2532> λαβὼν <2983> περιέτεμεν <4059> αὐτὸν <846> διὰ <1223> τοὺς <3588> Ἰουδαίους <2453> τοὺς <3588> ὄντας <1510> ἐν <1722> τοῖς <3588> τόποις <5117> ἐκείνοις, <1565> ᾔδεισαν <1492> γὰρ <1063> ἅπαντες <537> τὸν <3588> πατέρα <3962> αὐτοῦ <846> ὅτι <3754> Ἕλλην <1672> ὑπῆρχεν. <5225>

4 Ὡς <5613> δὲ <1161> διεπορεύοντο <1279> τὰς <3588> πόλεις, <4172> παρεδίδοσαν <3860> αὐτοῖς <846> φυλάσσειν <5442> τὰ <3588> δόγματα <1378> τὰ <3588> κεκριμένα <2919> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> καὶ <2532> πρεσβυτέρων <4245> τῶν <3588> ἐν <1722> Ἱεροσολύμοις. <2414>

5 Αἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐκκλησίαι <1577> ἐστερεοῦντο <4732> τῇ <3588> πίστει <4102> καὶ <2532> ἐπερίσσευον <4052> τῷ <3588> ἀριθμῷ <706> καθ’ <2596> ἡμέραν. <2250>

6 διῆλθον <1330> δὲ <1161> τὴν <3588> Φρυγίαν <5435> καὶ <2532> Γαλατικὴν <1054> χώραν, <5561> κωλυθέντες <2967> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος <4151> λαλῆσαι <2980> τὸν <3588> λόγον <3056> ἐν <1722> τῇ <3588> Ἀσίᾳ· <773>

7 ἐλθόντες <2064> δὲ <1161> κατὰ <2596> τὴν <3588> Μυσίαν <3465> ἐπείραζον <3985> εἰς <1519> τὴν <3588> Βιθυνίαν <978> πορευθῆναι, <4198> καὶ <2532> οὐκ <3756> εἴασεν <1439> αὐτοὺς <846> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> Ἰησοῦ· <2424>

8 παρελθόντες <3928> δὲ <1161> τὴν <3588> Μυσίαν <3465> κατέβησαν <2597> εἰς <1519> Τρῳάδα. <5174>

9 καὶ <2532> ὅραμα <3705> διὰ <1223> νυκτὸς <3571> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> ὤφθη, <3708> ἀνὴρ <435> Μακεδών <3110> τις <5100> ἦν <1510> ἑστὼς <2476> καὶ <2532> παρακαλῶν <3870> αὐτὸν <846> καὶ <2532> λέγων, <3004> διαβὰς <1224> εἰς <1519> Μακεδονίαν <3109> βοήθησον <997> ἡμῖν. <2249>

10 ὡς <5613> δὲ <1161> τὸ <3588> ὅραμα <3705> εἶδεν, <3708> εὐθέως <2112> ἐζητήσαμεν <2212> ἐξελθεῖν <1831> εἰς <1519> Μακεδονίαν, <3109> συμβιβάζοντες <4822> ὅτι <3754> προσκέκληται <4341> ἡμᾶς <2249> ὁ <3588> θεὸς <2316> εὐαγγελίσασθαι <2097> αὐτούς. <846>

11 Ἀναχθέντες <321> δὲ <1161> ἀπὸ <575> Τρῳάδος <5174> εὐθυδρομήσαμεν <2113> εἰς <1519> Σαμοθρᾴκην, <4543> τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπιούσῃ <1966> εἰς <1519> Νέαν <3501> πόλιν, <4172>

12 κἀκεῖθεν <2547> εἰς <1519> Φιλίππους, <5375> ἥτις <3748> ἐστὶν <1510> πρώτη <4413> τῆς <3588> μερίδος <3310> Μακεδονίας <3109> πόλις, <4172> κολωνία. <2862> ἦμεν <1510> δὲ <1161> ἐν <1722> ταύτῃ <3778> τῇ <3588> πόλει <4172> διατρίβοντες <1304> ἡμέρας <2250> τινάς. <5100>

13 τῇ <3588> τε <5037> ἡμέρᾳ <2250> τῶν <3588> σαββάτων <4521> ἐξήλθομεν <1831> ἔξω <1854> τῆς <3588> πύλης <4439> παρὰ <3844> ποταμὸν <4215> οὗ <3757> ἐνομίζομεν <3543> προσευχὴν <4335> εἶναι, <1510> καὶ <2532> καθίσαντες <2523> ἐλαλοῦμεν <2980> ταῖς <3588> συνελθούσαις <4905> γυναιξίν. <1135>

14 καί <2532> τις <5100> γυνὴ <1135> ὀνόματι <3686> Λυδία, <3070> πορφυρόπωλις <4211> πόλεως <4172> Θυατείρων <2363> σεβομένη <4576> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἤκουεν, <191> ἧς <3739> ὁ <3588> κύριος <2962> διήνοιξεν <1272> τὴν <3588> καρδίαν <2588> προσέχειν <4337> τοῖς <3588> λαλουμένοις <2980> ὑπὸ <5259> Παύλου. <3972>

15 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐβαπτίσθη <907> καὶ <2532> ὁ <3588> οἶκος <3624> αὐτῆς, <846> παρεκάλεσεν <3870> λέγουσα, <3004> εἰ <1487> κεκρίκατέ <2919> με <1473> πιστὴν <4103> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> εἶναι, <1510> εἰσελθόντες <1525> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκόν <3624> μου <1473> μένετε· <3306> καὶ <2532> παρεβιάσατο <3849> ἡμᾶς. <2249>

16 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> πορευομένων <4198> ἡμῶν <2249> εἰς <1519> τὴν <3588> προσευχὴν <4335> παιδίσκην <3814> τινὰ <5100> ἔχουσαν <2192> πνεῦμα <4151> πύθωνα <4436> ὑπαντῆσαι <5221> ἡμῖν, <2249> ἥτις <3748> ἐργασίαν <2039> πολλὴν <4183> παρεῖχεν <3930> τοῖς <3588> κυρίοις <2962> αὐτῆς <846> μαντευομένη. <3132>

17 αὕτη <3778> κατακολουθοῦσα <2628> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> ἡμῖν <2249> ἔκραζεν <2896> λέγουσα, <3004> οὗτοι <3778> οἱ <3588> ἄνθρωποι <444> δοῦλοι <1401> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> τοῦ <3588> ὑψίστου <5310> εἰσίν, <1510> οἵτινες <3748> καταγγέλλουσιν <2605> ὑμῖν <5210> ὁδὸν <3598> σωτηρίας. <4991>

18 τοῦτο <3778> δὲ <1161> ἐποίει <4160> ἐπὶ <1909> πολλὰς <4183> ἡμέρας. <2250> διαπονηθεὶς <1278> δὲ <1161> Παῦλος <3972> καὶ <2532> ἐπιστρέψας <1994> τῷ <3588> πνεύματι <4151> εἶπεν· <3004> παραγγέλλω <3853> σοι <4771> ἐν <1722> ὀνόματι <3686> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> ἐξελθεῖν <1831> ἀπ’ <575> αὐτῆς· <846> καὶ <2532> ἐξῆλθεν <1831> αὐτῇ <846> τῇ <3588> ὥρᾳ. <5610>

19 ἰδόντες <3708> δὲ <1161> οἱ <3588> κύριοι <2962> αὐτῆς <846> ὅτι <3754> ἐξῆλθεν <1831> ἡ <3588> ἐλπὶς <1680> τῆς <3588> ἐργασίας <2039> αὐτῶν <846> ἐπιλαβόμενοι <1949> τὸν <3588> Παῦλον <3972> καὶ <2532> τὸν <3588> Σιλᾶν <4609> εἵλκυσαν <1670> εἰς <1519> τὴν <3588> ἀγορὰν <58> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> ἄρχοντας, <758>

20 καὶ <2532> προσαγαγόντες <4317> αὐτοὺς <846> τοῖς <3588> στρατηγοῖς <4755> εἶπαν· <3004> οὗτοι <3778> οἱ <3588> ἄνθρωποι <444> ἐκταράσσουσιν <1613> ἡμῶν <2249> τὴν <3588> πόλιν <4172> Ἰουδαῖοι <2453> ὑπάρχοντες, <5225>

21 καὶ <2532> καταγγέλλουσιν <2605> ἔθη <1485> ἃ <3739> οὐκ <3756> ἔξεστιν <1832> ἡμῖν <2249> παραδέχεσθαι <3858> οὐδὲ <3761> ποιεῖν <4160> Ῥωμαίοις <4514> οὖσιν. <1510>

22 καὶ <2532> συνεπέστη <4911> ὁ <3588> ὄχλος <3793> κατ’ <2596> αὐτῶν, <846> καὶ <2532> οἱ <3588> στρατηγοὶ <4755> περιρήξαντες <4048> αὐτῶν <846> τὰ <3588> ἱμάτια <2440> ἐκέλευον <2753> ῥαβδίζειν, <4463>

23 πολλάς <4183> τε <5037> ἐπιθέντες <2007> αὐτοῖς <846> πληγὰς <4127> ἔβαλον <906> εἰς <1519> φυλακήν, <5438> παραγγείλαντες <3853> τῷ <3588> δεσμοφύλακι <1200> ἀσφαλῶς <806> τηρεῖν <5083> αὐτούς· <846>

24 ὃς <3739> παραγγελίαν <3852> τοιαύτην <5108> λαβὼν <2983> ἔβαλεν <906> αὐτοὺς <846> εἰς <1519> τὴν <3588> ἐσωτέραν <2082> φυλακὴν <5438> καὶ <2532> τοὺς <3588> πόδας <4228> ἠσφαλίσατο <805> αὐτῶν <846> εἰς <1519> τὸ <3588> ξύλον. <3586>

25 κατὰ <2596> δὲ <1161> τὸ <3588> μεσονύκτιον <3317> Παῦλος <3972> καὶ <2532> Σιλᾶς <4609> προσευχόμενοι <4336> ὕμνουν <5214> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἐπηκροῶντο <1874> δὲ <1161> αὐτῶν <846> οἱ <3588> δέσμιοι· <1198>

26 ἄφνω <869> δὲ <1161> σεισμὸς <4578> ἐγένετο <1096> μέγας <3173> ὥστε <5620> σαλευθῆναι <4531> τὰ <3588> θεμέλια <2310> τοῦ <3588> δεσμωτηρίου, <1201> ἠνοίχθησαν <455> δὲ <1161> παραχρῆμα <3916> αἱ <3588> θύραι <2374> πᾶσαι, <3956> καὶ <2532> πάντων <3956> τὰ <3588> δεσμὰ <1199> ἀνέθη. <447>

27 ἔξυπνος <1853> δὲ <1161> γενόμενος <1096> ὁ <3588> δεσμοφύλαξ <1200> καὶ <2532> ἰδὼν <3708> ἀνεῳγμένας <455> τὰς <3588> θύρας <2374> τῆς <3588> φυλακῆς, <5438> σπασάμενος <4685> μάχαιραν <3162> ἤμελλεν <3195> ἑαυτὸν <1438> ἀναιρεῖν, <337> νομίζων <3543> ἐκπεφευγέναι <1628> τοὺς <3588> δεσμίους. <1198>

28 ἐφώνησεν <5455> δὲ <1161> φωνῇ <5456> μεγάλῃ <3173> Παῦλος <3972> λέγων, <3004> μηδὲν <3367> πράξῃς <4238> σεαυτῷ <4572> κακόν, <2556> ἅπαντες <537> γάρ <1063> ἐσμεν <1510> ἐνθάδε. <1759>

29 αἰτήσας <154> δὲ <1161> φῶτα <5457> εἰσεπήδησεν, <1530> καὶ <2532> ἔντρομος <1790> γενόμενος <1096> προσέπεσεν <4363> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> τῷ <3588> Σιλᾷ, <4609>

30 καὶ <2532> προαγαγὼν <4254> αὐτοὺς <846> ἔξω <1854> ἔφη, <5346> κύριοι, <2962> τί <5101> με <1473> δεῖ <1163> ποιεῖν <4160> ἵνα <2443> σωθῶ; <4982>

31 οἱ <3588> δὲ <1161> εἶπαν· <3004> πίστευσον <4100> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> κύριον <2962> Ἰησοῦν, <2424> καὶ <2532> σωθήσῃ <4982> σὺ <4771> καὶ <2532> ὁ <3588> οἶκός <3624> σου. <4771>

32 καὶ <2532> ἐλάλησαν <2980> αὐτῷ <846> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου <2962> σὺν <4862> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> ἐν <1722> τῇ <3588> οἰκίᾳ <3614> αὐτοῦ. <846>

33 καὶ <2532> παραλαβὼν <3880> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> ἐκείνῃ <1565> τῇ <3588> ὥρᾳ <5610> τῆς <3588> νυκτὸς <3571> ἔλουσεν <3068> ἀπὸ <575> τῶν <3588> πληγῶν, <4127> καὶ <2532> ἐβαπτίσθη <907> αὐτὸς <846> καὶ <2532> οἱ <3588> αὐτοῦ <846> ἅπαντες <537> παραχρῆμα, <3916>

34 ἀναγαγών <321> τε <5037> αὐτοὺς <846> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> παρέθηκεν <3908> τράπεζαν, <5132> καὶ <2532> ἠγαλλιάσατο <21> πανοικεὶ <3832> πεπιστευκὼς <4100> τῷ <3588> θεῷ. <2316>

35 Ἡμέρας <2250> δὲ <1161> γενομένης <1096> ἀπέστειλαν <649> οἱ <3588> στρατηγοὶ <4755> τοὺς <3588> ῥαβδούχους <4465> λέγοντες, <3004> ἀπόλυσον <630> τοὺς <3588> ἀνθρώπους <444> ἐκείνους. <1565>

36 ἀπήγγειλεν <518> δὲ <1161> ὁ <3588> δεσμοφύλαξ <1200> τοὺς <3588> λόγους <3056> τούτους <3778> πρὸς <4314> τὸν <3588> Παῦλον, <3972> ὅτι <3754> ἀπέσταλκαν <649> οἱ <3588> στρατηγοὶ <4755> ἵνα <2443> ἀπολυθῆτε· <630> νῦν <3568> οὖν <3767> ἐξελθόντες <1831> πορεύεσθε <4198> ἐν <1722> εἰρήνῃ. <1515>

37 ὁ <3588> δὲ <1161> Παῦλος <3972> ἔφη <5346> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> δείραντες <1194> ἡμᾶς <2249> δημοσίᾳ <1219> ἀκατακρίτους, <178> ἀνθρώπους <444> Ῥωμαίους <4514> ὑπάρχοντας, <5225> ἔβαλαν <906> εἰς <1519> φυλακήν· <5438> καὶ <2532> νῦν <3568> λάθρᾳ <2977> ἡμᾶς <2249> ἐκβάλλουσιν; <1544> οὐ <3756> γάρ, <1063> ἀλλὰ <235> ἐλθόντες <2064> αὐτοὶ <846> ἡμᾶς <2249> ἐξαγαγέτωσαν. <1806>

38 ἀπήγγειλαν <518> τε <5037> τοῖς <3588> στρατηγοῖς <4755> οἱ <3588> ῥαβδοῦχοι <4465> τὰ <3588> ῥήματα <4487> ταῦτα. <3778> ἐφοβήθησαν <5399> δὲ <1161> ἀκούσαντες <191> ὅτι <3754> Ῥωμαῖοί <4514> εἰσιν, <1510>

39 καὶ <2532> ἐλθόντες <2064> παρεκάλεσαν <3870> αὐτούς, <846> καὶ <2532> ἐξαγαγόντες <1806> ἠρώτων <2065> ἀπελθεῖν <565> ἀπὸ <575> τῆς <3588> πόλεως. <4172>

40 ἐξελθόντες <1831> δὲ <1161> ἀπὸ <575> τῆς <3588> φυλακῆς <5438> εἰσῆλθον <1525> πρὸς <4314> τὴν <3588> Λυδίαν, <3070> καὶ <2532> ἰδόντες <3708> παρεκάλεσαν <3870> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> καὶ <2532> ἐξῆλθαν. <1831>


 <<  Kisah 16 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);