K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 15 >> 

1 Καί <2532> τινες <5100> κατελθόντες <2718> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> ἐδίδασκον <1321> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> ὅτι <3754> ἐὰν <1437> μὴ <3361> περιτμηθῆτε <4059> τῷ <3588> ἔθει <1485> τῷ <3588> Μωϋσέως, <3475> οὐ <3756> δύνασθε <1410> σωθῆναι. <4982>

2 γενομένης <1096> δὲ <1161> στάσεως <4714> καὶ <2532> ζητήσεως <2214> οὐκ <3756> ὀλίγης <3641> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> τῷ <3588> Βαρνάβᾳ <921> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> ἔταξαν <5021> ἀναβαίνειν <305> Παῦλον <3972> καὶ <2532> Βαρνάβαν <921> καί <2532> τινας <5100> ἄλλους <243> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἀποστόλους <652> καὶ <2532> πρεσβυτέρους <4245> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> περὶ <4012> τοῦ <3588> ζητήματος <2213> τούτου. <3778>

3 οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> προπεμφθέντες <4311> ὑπὸ <5259> τῆς <3588> ἐκκλησίας <1577> διήρχοντο <1330> τήν <3588> τε <5037> Φοινίκην <5403> καὶ <2532> Σαμάριαν <4540> ἐκδιηγούμενοι <1555> τὴν <3588> ἐπιστροφὴν <1995> τῶν <3588> ἐθνῶν, <1484> καὶ <2532> ἐποίουν <4160> χαρὰν <5479> μεγάλην <3173> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> ἀδελφοῖς. <80>

4 παραγενόμενοι <3854> δὲ <1161> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> παρεδέχθησαν <3858> ὑπὸ <5259> τῆς <3588> ἐκκλησίας <1577> καὶ <2532> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> καὶ <2532> τῶν <3588> πρεσβυτέρων, <4245> ἀνήγγειλάν <312> τε <5037> ὅσα <3745> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐποίησεν <4160> μετ’ <3326> αὐτῶν. <846>

5 ἐξανέστησαν <1817> δέ <1161> τινες <5100> τῶν <3588> ἀπὸ <575> τῆς <3588> αἱρέσεως <139> τῶν <3588> Φαρισαίων <5330> πεπιστευκότες, <4100> λέγοντες <3004> ὅτι <3754> δεῖ <1163> περιτέμνειν <4059> αὐτοὺς <846> παραγγέλλειν <3853> τε <5037> τηρεῖν <5083> τὸν <3588> νόμον <3551> Μωϋσέως. <3475>

6 Συνήχθησαν <4863> δὲ <1161> οἱ <3588> ἀπόστολοι <652> καὶ <2532> οἱ <3588> πρεσβύτεροι <4245> ἰδεῖν <3708> περὶ <4012> τοῦ <3588> λόγου <3056> τούτου. <3778>

7 πολλῆς <4183> δὲ <1161> ζητήσεως <2214> γενομένης <1096> ἀναστὰς <450> Πέτρος <4074> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ὑμεῖς <5210> ἐπίστασθε <1987> ὅτι <3754> ἀφ’ <575> ἡμερῶν <2250> ἀρχαίων <744> ἐν <1722> ὑμῖν <5210> ἐξελέξατο <1586> ὁ <3588> θεὸς <2316> διὰ <1223> τοῦ <3588> στόματός <4750> μου <1473> ἀκοῦσαι <191> τὰ <3588> ἔθνη <1484> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> εὐαγγελίου <2098> καὶ <2532> πιστεῦσαι· <4100>

8 καὶ <2532> ὁ <3588> καρδιογνώστης <2589> θεὸς <2316> ἐμαρτύρησεν <3140> αὐτοῖς <846> δοὺς <1325> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> καθὼς <2531> καὶ <2532> ἡμῖν, <2249>

9 καὶ <2532> οὐθὲν <3762> διέκρινεν <1252> μεταξὺ <3342> ἡμῶν <2249> τε <5037> καὶ <2532> αὐτῶν, <846> τῇ <3588> πίστει <4102> καθαρίσας <2511> τὰς <3588> καρδίας <2588> αὐτῶν. <846>

10 νῦν <3568> οὖν <3767> τί <5101> πειράζετε <3985> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἐπιθεῖναι <2007> ζυγὸν <2218> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> τράχηλον <5137> τῶν <3588> μαθητῶν <3101> ὃν <3739> οὔτε <3777> οἱ <3588> πατέρες <3962> ἡμῶν <2249> οὔτε <3777> ἡμεῖς <2249> ἰσχύσαμεν <2480> βαστάσαι; <941>

11 ἀλλὰ <235> διὰ <1223> τῆς <3588> χάριτος <5485> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ <2424> πιστεύομεν <4100> σωθῆναι <4982> καθ’ <2596> ὃν <3739> τρόπον <5158> κἀκεῖνοι. <2548>

12 ἐσίγησεν <4601> δὲ <1161> πᾶν <3956> τὸ <3588> πλῆθος, <4128> καὶ <2532> ἤκουον <191> Βαρναβᾶ <921> καὶ <2532> Παύλου <3972> ἐξηγουμένων <1834> ὅσα <3745> ἐποίησεν <4160> ὁ <3588> θεὸς <2316> σημεῖα <4592> καὶ <2532> τέρατα <5059> ἐν <1722> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> δι’ <1223> αὐτῶν. <846>

13 Μετὰ <3326> δὲ <1161> τὸ <3588> σιγῆσαι <4601> αὐτοὺς <846> ἀπεκρίθη <611> Ἰάκωβος <2385> λέγων, <3004> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ἀκούσατέ <191> μου. <1473>

14 Συμεὼν <4826> ἐξηγήσατο <1834> καθὼς <2531> πρῶτον <4412> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐπεσκέψατο <1980> λαβεῖν <2983> ἐξ <1537> ἐθνῶν <1484> λαὸν <2992> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> αὐτοῦ. <846>

15 καὶ <2532> τούτῳ <3778> συμφωνοῦσιν <4856> οἱ <3588> λόγοι <3056> τῶν <3588> προφητῶν, <4396> καθὼς <2531> γέγραπται, <1125>

16 μετὰ <3326> ταῦτα <3778> ἀναστρέψω <390> καὶ <2532> ἀνοικοδομήσω <456> τὴν <3588> σκηνὴν <4633> Δαυεὶδ <1138> τὴν <3588> πεπτωκυῖαν, <4098> καὶ <2532> τὰ <3588> κατεστραμμένα <2690> αὐτῆς <846> ἀνοικοδομήσω <456> καὶ <2532> ἀνορθώσω <461> αὐτήν, <846>

17 ὅπως <3704> ἂν <302> ἐκζητήσωσιν <1567> οἱ <3588> κατάλοιποι <2645> τῶν <3588> ἀνθρώπων <444> τὸν <3588> κύριον, <2962> καὶ <2532> πάντα <3956> τὰ <3588> ἔθνη <1484> ἐφ’ <1909> οὓς <3739> ἐπικέκληται <1941> τὸ <3588> ὄνομά <3686> μου <1473> ἐπ’ <1909> αὐτούς, <846> λέγει <3004> κύριος <2962> ποιῶν <4160> ταῦτα <3778>

18 γνωστὰ <1110> ἀπ’ <575> αἰῶνος. <165>

19 διὸ <1352> ἐγὼ <1473> κρίνω <2919> μὴ <3361> παρενοχλεῖν <3926> τοῖς <3588> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ἐθνῶν <1484> ἐπιστρέφουσιν <1994> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> θεόν, <2316>

20 ἀλλὰ <235> ἐπιστεῖλαι <1989> αὐτοῖς <846> τοῦ <3588> ἀπέχεσθαι <568> τῶν <3588> ἀλισγημάτων <234> τῶν <3588> εἰδώλων <1497> καὶ <2532> τῆς <3588> πορνείας <4202> καὶ <2532> τοῦ <3588> πνικτοῦ <4156> καὶ <2532> τοῦ <3588> αἵματος· <129>

21 Μωϋσῆς <3475> γὰρ <1063> ἐκ <1537> γενεῶν <1074> ἀρχαίων <744> κατὰ <2596> πόλιν <4172> τοὺς <3588> κηρύσσοντας <2784> αὐτὸν <846> ἔχει <2192> ἐν <1722> ταῖς <3588> συναγωγαῖς <4864> κατὰ <2596> πᾶν <3956> σάββατον <4521> ἀναγινωσκόμενος. <314>

22 Τότε <5119> ἔδοξε <1380> τοῖς <3588> ἀποστόλοις <652> καὶ <2532> τοῖς <3588> πρεσβυτέροις <4245> σὺν <4862> ὅλῃ <3650> τῇ <3588> ἐκκλησίᾳ <1577> ἐκλεξαμένους <1586> ἄνδρας <435> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> πέμψαι <3992> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν <490> σὺν <4862> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> Βαρναβᾷ, <921> Ἰούδαν <2455> τὸν <3588> καλούμενον <2564> Βαρσαββᾶν <923> καὶ <2532> Σιλᾶν, <4609> ἄνδρας <435> ἡγουμένους <2233> ἐν <1722> τοῖς <3588> ἀδελφοῖς, <80>

23 γράψαντες <1125> διὰ <1223> χειρὸς <5495> αὐτῶν, <846> οἱ <3588> ἀπόστολοι <652> καὶ <2532> οἱ <3588> πρεσβύτεροι <4245> ἀδελφοὶ <80> τοῖς <3588> κατὰ <2596> τὴν <3588> Ἀντιόχειαν <490> καὶ <2532> Συρίαν <4947> καὶ <2532> Κιλικίαν <2791> ἀδελφοῖς <80> τοῖς <3588> ἐξ <1537> ἐθνῶν <1484> χαίρειν. <5463>

24 ἐπειδὴ <1894> ἠκούσαμεν <191> ὅτι <3754> τινὲς <5100> ἐξ <1537> ἡμῶν <2249> ἐξελθόντες <1831> ἐτάραξαν <5015> ὑμᾶς <5210> λόγοις <3056> ἀνασκευάζοντες <384> τὰς <3588> ψυχὰς <5590> ὑμῶν, <5210> οἷς <3739> οὐ <3756> διεστειλάμεθα, <1291>

25 ἔδοξεν <1380> ἡμῖν <2249> γενομένοις <1096> ὁμοθυμαδόν, <3661> ἐκλεξαμένους <1586> ἄνδρας <435> πέμψαι <3992> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> σὺν <4862> τοῖς <3588> ἀγαπητοῖς <27> ἡμῶν <2249> Βαρναβᾷ <921> καὶ <2532> Παύλῳ, <3972>

26 ἀνθρώποις <444> παραδεδωκόσι <3860> τὰς <3588> ψυχὰς <5590> αὐτῶν <846> ὑπὲρ <5228> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ἡμῶν <2249> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ. <5547>

27 ἀπεστάλκαμεν <649> οὖν <3767> Ἰούδαν <2455> καὶ <2532> Σιλᾶν, <4609> καὶ <2532> αὐτοὺς <846> διὰ <1223> λόγου <3056> ἀπαγγέλλοντας <518> τὰ <3588> αὐτά. <846>

28 ἔδοξεν <1380> γὰρ <1063> τῷ <3588> πνεύματι <4151> τῷ <3588> ἁγίῳ <40> καὶ <2532> ἡμῖν <2249> μηδὲν <3367> πλέον <4119> ἐπιτίθεσθαι <2007> ὑμῖν <5210> βάρος <922> πλὴν <4133> τούτων <3778> τῶν <3588> ἐπάναγκες, <1876>

29 ἀπέχεσθαι <568> εἰδωλοθύτων <1494> καὶ <2532> αἵματος <129> καὶ <2532> πνικτῶν <4156> καὶ <2532> πορνείας· <4202> ἐξ <1537> ὧν <3739> διατηροῦντες <1301> ἑαυτοὺς <1438> εὖ <2095> πράξετε. <4238> ἔρρωσθε. <4517>

30 Οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> ἀπολυθέντες <630> κατῆλθον <2718> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν, <490> καὶ <2532> συναγαγόντες <4863> τὸ <3588> πλῆθος <4128> ἐπέδωκαν <1929> τὴν <3588> ἐπιστολήν· <1992>

31 ἀναγνόντες <314> δὲ <1161> ἐχάρησαν <5463> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> παρακλήσει. <3874>

32 Ἰούδας <2455> τε <5037> καὶ <2532> Σιλᾶς, <4609> καὶ <2532> αὐτοὶ <846> προφῆται <4396> ὄντες, <1510> διὰ <1223> λόγου <3056> πολλοῦ <4183> παρεκάλεσαν <3870> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> καὶ <2532> ἐπεστήριξαν· <1991>

33 ποιήσαντες <4160> δὲ <1161> χρόνον <5550> ἀπελύθησαν <630> μετ’ <3326> εἰρήνης <1515> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ἀδελφῶν <80> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἀποστείλαντας <649> αὐτούς. <846>

34 (EMPTY)

35 Παῦλος <3972> δὲ <1161> καὶ <2532> Βαρναβᾶς <921> διέτριβον <1304> ἐν <1722> Ἀντιοχείᾳ <490> διδάσκοντες <1321> καὶ <2532> εὐαγγελιζόμενοι <2097> μετὰ <3326> καὶ <2532> ἑτέρων <2087> πολλῶν <4183> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου. <2962>

36 Μετὰ <3326> δέ <1161> τινας <5100> ἡμέρας <2250> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> Βαρναβᾶν <921> Παῦλος, <3972> ἐπιστρέψαντες <1994> δὴ <1211> ἐπισκεψώμεθα <1980> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> κατὰ <2596> πόλιν <4172> πᾶσαν <3956> ἐν <1722> αἷς <3739> κατηγγείλαμεν <2605> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> πῶς <4459> ἔχουσιν. <2192>

37 Βαρναβᾶς <921> δὲ <1161> ἐβούλετο <1014> συνπαραλαβεῖν <4838> καὶ <2532> τὸν <3588> Ἰωάννην <2491> τὸν <3588> καλούμενον <2564> Μᾶρκον· <3138>

38 Παῦλος <3972> δὲ <1161> ἠξίου <515> τὸν <3588> ἀποστάντα <868> ἀπ’ <575> αὐτῶν <846> ἀπὸ <575> Παμφυλίας <3828> καὶ <2532> μὴ <3361> συνελθόντα <4905> αὐτοῖς <846> εἰς <1519> τὸ <3588> ἔργον, <2041> μὴ <3361> συνπαραλαμβάνειν <4838> τοῦτον. <3778>

39 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> παροξυσμὸς <3948> ὥστε <5620> ἀποχωρισθῆναι <673> αὐτοὺς <846> ἀπ’ <575> ἀλλήλων, <240> τόν <3588> τε <5037> Βαρναβᾶν <921> παραλαβόντα <3880> τὸν <3588> Μᾶρκον <3138> ἐκπλεῦσαι <1602> εἰς <1519> Κύπρον. <2954>

40 Παῦλος <3972> δὲ <1161> ἐπιλεξάμενος <1951> Σιλᾶν <4609> ἐξῆλθεν <1831> παραδοθεὶς <3860> τῇ <3588> χάριτι <5485> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> ἀδελφῶν, <80>

41 διήρχετο <1330> δὲ <1161> τὴν <3588> Συρίαν <4947> καὶ <2532> Κιλικίαν <2791> ἐπιστηρίζων <1991> τὰς <3588> ἐκκλησίας. <1577>


 <<  Kisah 15 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);