K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 14 >> 

1 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐν <1722> Ἰκονίῳ <2430> κατὰ <2596> τὸ <3588> αὐτὸ <846> εἰσελθεῖν <1525> αὐτοὺς <846> εἰς <1519> τὴν <3588> συναγωγὴν <4864> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> καὶ <2532> λαλῆσαι <2980> οὕτως <3779> ὥστε <5620> πιστεῦσαι <4100> Ἰουδαίων <2453> τε <5037> καὶ <2532> Ἑλλήνων <1672> πολὺ <4183> πλῆθος. <4128>

2 οἱ <3588> δὲ <1161> ἀπειθήσαντες <544> Ἰουδαῖοι <2453> ἐπήγειραν <1892> καὶ <2532> ἐκάκωσαν <2559> τὰς <3588> ψυχὰς <5590> τῶν <3588> ἐθνῶν <1484> κατὰ <2596> τῶν <3588> ἀδελφῶν. <80>

3 ἱκανὸν <2425> μὲν <3303> οὖν <3767> χρόνον <5550> διέτριψαν <1304> παρρησιαζόμενοι <3955> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> τῷ <3588> μαρτυροῦντι <3140> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> λόγῳ <3056> τῆς <3588> χάριτος <5485> αὐτοῦ, <846> διδόντος <1325> σημεῖα <4592> καὶ <2532> τέρατα <5059> γίνεσθαι <1096> διὰ <1223> τῶν <3588> χειρῶν <5495> αὐτῶν. <846>

4 ἐσχίσθη <4977> δὲ <1161> τὸ <3588> πλῆθος <4128> τῆς <3588> πόλεως, <4172> καὶ <2532> οἱ <3588> μὲν <3303> ἦσαν <1510> σὺν <4862> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> οἱ <3588> δὲ <1161> σὺν <4862> τοῖς <3588> ἀποστόλοις. <652>

5 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ὁρμὴ <3730> τῶν <3588> ἐθνῶν <1484> τε <5037> καὶ <2532> Ἰουδαίων <2453> σὺν <4862> τοῖς <3588> ἄρχουσιν <758> αὐτῶν <846> ὑβρίσαι <5195> καὶ <2532> λιθοβολῆσαι <3036> αὐτούς, <846>

6 συνιδόντες <4894> κατέφυγον <2703> εἰς <1519> τὰς <3588> πόλεις <4172> τῆς <3588> Λυκαονίας <3071> Λύστραν <3082> καὶ <2532> Δέρβην <1191> καὶ <2532> τὴν <3588> περίχωρον, <4066>

7 κἀκεῖ <2546> εὐαγγελιζόμενοι <2097> ἦσαν. <1510>

8 Καί <2532> τις <5100> ἀνὴρ <435> ἐν <1722> Λύστροις <3082> ἀδύνατος <102> τοῖς <3588> ποσὶν <4228> ἐκάθητο, <2521> χωλὸς <5560> ἐκ <1537> κοιλίας <2836> μητρὸς <3384> αὐτοῦ, <846> ὃς <3739> οὐδέποτε <3763> περιεπάτησεν. <4043>

9 οὗτος <3778> ἤκουσεν <191> τοῦ <3588> Παύλου <3972> λαλοῦντος, <2980> ὃς <3739> ἀτενίσας <816> αὐτῷ <846> καὶ <2532> ἰδὼν <3708> ὅτι <3754> ἔχει <2192> πίστιν <4102> τοῦ <3588> σωθῆναι, <4982>

10 εἶπεν <3004> μεγάλῃ <3173> φωνῇ· <5456> ἀνάστηθι <450> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> πόδας <4228> σου <4771> ὀρθός. <3717> καὶ <2532> ἥλατο <242> καὶ <2532> περιεπάτει. <4043>

11 οἵ <3588> τε <5037> ὄχλοι <3793> ἰδόντες <3708> ὃ <3739> ἐποίησεν <4160> Παῦλος <3972> ἐπῆραν <1869> τὴν <3588> φωνὴν <5456> αὐτῶν <846> Λυκαονιστὶ <3072> λέγοντες, <3004> οἱ <3588> θεοὶ <2316> ὁμοιωθέντες <3666> ἀνθρώποις <444> κατέβησαν <2597> πρὸς <4314> ἡμᾶς· <2249>

12 ἐκάλουν <2564> τε <5037> τὸν <3588> Βαρναβᾶν <921> Δία, <2203> τὸν <3588> δὲ <1161> Παῦλον <3972> Ἑρμῆν, <2060> ἐπειδὴ <1894> αὐτὸς <846> ἦν <1510> ὁ <3588> ἡγούμενος <2233> τοῦ <3588> λόγου. <3056>

13 ὅ <3588> τε <5037> ἱερεὺς <2409> τοῦ <3588> Διὸς <2203> τοῦ <3588> ὄντος <1510> πρὸ <4253> τῆς <3588> πόλεως <4172> ταύρους <5022> καὶ <2532> στέμματα <4725> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> πυλῶνας <4440> ἐνέγκας <5342> σὺν <4862> τοῖς <3588> ὄχλοις <3793> ἤθελεν <2309> θύειν. <2380>

14 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> οἱ <3588> ἀπόστολοι <652> Βαρναβᾶς <921> καὶ <2532> Παῦλος, <3972> διαρρήξαντες <1284> τὰ <3588> ἱμάτια <2440> αὐτῶν <846> ἐξεπήδησαν <1530> εἰς <1519> τὸν <3588> ὄχλον, <3793> κράζοντες <2896>

15 καὶ <2532> λέγοντες, <3004> ἄνδρες, <435> τί <5101> ταῦτα <3778> ποιεῖτε; <4160> καὶ <2532> ἡμεῖς <2249> ὁμοιοπαθεῖς <3663> ἐσμεν <1510> ὑμῖν <5210> ἄνθρωποι, <444> εὐαγγελιζόμενοι <2097> ὑμᾶς <5210> ἀπὸ <575> τούτων <3778> τῶν <3588> ματαίων <3152> ἐπιστρέφειν <1994> ἐπὶ <1909> θεὸν <2316> ζῶντα <2198> ὃς <3739> ἐποίησεν <4160> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> καὶ <2532> τὴν <3588> γῆν <1093> καὶ <2532> τὴν <3588> θάλασσαν <2281> καὶ <2532> πάντα <3956> τὰ <3588> ἐν <1722> αὐτοῖς· <846>

16 ὃς <3739> ἐν <1722> ταῖς <3588> παρῳχημέναις <3944> γενεαῖς <1074> εἴασεν <1439> πάντα <3956> τὰ <3588> ἔθνη <1484> πορεύεσθαι <4198> ταῖς <3588> ὁδοῖς <3598> αὐτῶν· <846>

17 καίτοι <2543> οὐκ <3756> ἀμάρτυρον <267> αὐτὸν <846> ἀφῆκεν <863> ἀγαθουργῶν, <14> οὐρανόθεν <3771> ὑμῖν <5210> ὑετοὺς <5205> διδοὺς <1325> καὶ <2532> καιροὺς <2540> καρποφόρους, <2593> ἐμπιπλῶν <1705> τροφῆς <5160> καὶ <2532> εὐφροσύνης <2167> τὰς <3588> καρδίας <2588> ὑμῶν. <5210>

18 καὶ <2532> ταῦτα <3778> λέγοντες <3004> μόλις <3433> κατέπαυσαν <2664> τοὺς <3588> ὄχλους <3793> τοῦ <3588> μὴ <3361> θύειν <2380> αὐτοῖς. <846>

19 Ἐπῆλθαν <1904> δὲ <1161> ἀπὸ <575> Ἀντιοχείας <490> καὶ <2532> Ἰκονίου <2430> Ἰουδαῖοι, <2453> καὶ <2532> πείσαντες <3982> τοὺς <3588> ὄχλους <3793> καὶ <2532> λιθάσαντες <3034> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἔσυρον <4951> ἔξω <1854> τῆς <3588> πόλεως, <4172> νομίζοντες <3543> αὐτὸν <846> τεθνηκέναι. <2348>

20 κυκλωσάντων <2944> δὲ <1161> τῶν <3588> μαθητῶν <3101> αὐτὸν <846> ἀναστὰς <450> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> πόλιν. <4172> καὶ <2532> τῇ <3588> ἐπαύριον <1887> ἐξῆλθεν <1831> σὺν <4862> τῷ <3588> Βαρναβᾷ <921> εἰς <1519> Δέρβην. <1191>

21 εὐαγγελιζόμενοί <2097> τε <5037> τὴν <3588> πόλιν <4172> ἐκείνην <1565> καὶ <2532> μαθητεύσαντες <3100> ἱκανοὺς <2425> ὑπέστρεψαν <5290> εἰς <1519> τὴν <3588> Λύστραν <3082> καὶ <2532> εἰς <1519> Ἰκόνιον <2430> καὶ <2532> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν, <490>

22 ἐπιστηρίζοντες <1991> τὰς <3588> ψυχὰς <5590> τῶν <3588> μαθητῶν, <3101> παρακαλοῦντες <3870> ἐμμένειν <1696> τῇ <3588> πίστει, <4102> καὶ <2532> ὅτι <3754> διὰ <1223> πολλῶν <4183> θλίψεων <2347> δεῖ <1163> ἡμᾶς <2249> εἰσελθεῖν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

23 χειροτονήσαντες <5500> δὲ <1161> αὐτοῖς <846> κατ’ <2596> ἐκκλησίαν <1577> πρεσβυτέρους <4245> προσευξάμενοι <4336> μετὰ <3326> νηστειῶν <3521> παρέθεντο <3908> αὐτοὺς <846> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> εἰς <1519> ὃν <3739> πεπιστεύκεισαν. <4100>

24 καὶ <2532> διελθόντες <1330> τὴν <3588> Πισιδίαν <4099> ἦλθον <2064> εἰς <1519> τὴν <3588> Παμφυλίαν, <3828>

25 καὶ <2532> λαλήσαντες <2980> εἰς <1519> τὴν <3588> Πέργην <4011> τὸν <3588> λόγον <3056> κατέβησαν <2597> εἰς <1519> Ἀτταλίαν. <825>

26 κἀκεῖθεν <2547> ἀπέπλευσαν <636> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν, <490> ὅθεν <3606> ἦσαν <1510> παραδεδομένοι <3860> τῇ <3588> χάριτι <5485> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> εἰς <1519> τὸ <3588> ἔργον <2041> ὃ <3739> ἐπλήρωσαν. <4137>

27 παραγενόμενοι <3854> δὲ <1161> καὶ <2532> συναγαγόντες <4863> τὴν <3588> ἐκκλησίαν <1577> ἀνήγγελλον <312> ὅσα <3745> ἐποίησεν <4160> ὁ <3588> θεὸς <2316> μετ’ <3326> αὐτῶν <846> καὶ <2532> ὅτι <3754> ἤνοιξεν <455> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> θύραν <2374> πίστεως. <4102>

28 διέτριβον <1304> δὲ <1161> χρόνον <5550> οὐκ <3756> ὀλίγον <3641> σὺν <4862> τοῖς <3588> μαθηταῖς. <3101>


 <<  Kisah 14 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);