K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Markus 13 >> 

1 Καὶ <2532> ἐκπορευομένου <1607> αὐτοῦ <846> ἐκ <1537> τοῦ <3588> ἱεροῦ, <2411> λέγει <3004> αὐτῷ <846> εἷς <1520> τῶν <3588> μαθητῶν <3101> αὐτοῦ· <846> διδάσκαλε, <1320> ἴδε <3708> ποταποὶ <4217> λίθοι <3037> καὶ <2532> ποταπαὶ <4217> οἰκοδομαί. <3619>

2 καὶ <2532> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> βλέπεις <991> ταύτας <3778> τὰς <3588> μεγάλας <3173> οἰκοδομάς; <3619> οὐ <3756> μὴ <3361> ἀφεθῇ <863> λίθος <3037> ἐπὶ <1909> λίθον. <3037> ὃς <3739> οὐ <3756> μὴ <3361> καταλυθῇ. <2647>

3 καὶ <2532> καθημένου <2521> αὐτοῦ <846> εἰς <1519> τὸ <3588> ὄρος <3735> τῶν <3588> ἐλαιῶν <1636> κατέναντι <2713> τοῦ <3588> ἱεροῦ, <2411> ἐπηρώτα <1905> αὐτὸν <846> κατ’ <2596> ἰδίαν <2398> ὁ <3588> Πέτρος <4074> καὶ <2532> Ἰάκωβος <2385> καὶ <2532> Ἰωάννης <2491> καὶ <2532> Ἀνδρέας· <406>

4 εἰπὸν <3004> ἡμῖν, <2249> πότε <4219> ταῦτα <3778> ἔσται; <1510> καὶ <2532> τί <5101> τὸ <3588> σημεῖον <4592> ὅταν <3752> μέλλῃ <3195> ταῦτα <3778> συντελεῖσθαι <4931> πάντα; <3956>

5 ὁ <3588> δὲ <1161> Ἰησοῦς <2424> ἤρξατο <756> λέγειν <3004> αὐτοῖς· <846> βλέπετε <991> μή <3361> τις <5100> ὑμᾶς <5210> πλανήσῃ. <4105>

6 πολλοὶ <4183> ἐλεύσονται <2064> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματί <3686> μου, <1473> λέγοντες <3004> ὅτι <3754> ἐγώ <1473> εἰμι, <1510> καὶ <2532> πολλοὺς <4183> πλανήσουσιν. <4105>

7 ὅταν <3752> δὲ <1161> ἀκούσητε <191> πολέμους <4171> καὶ <2532> ἀκοὰς <189> πολέμων, <4171> μὴ <3361> θροεῖσθε· <2360> δεῖ <1163> γενέσθαι, <1096> ἀλλ’ <235> οὔπω <3768> τὸ <3588> τέλος. <5056>

8 ἐγερθήσεται <1453> γὰρ <1063> ἔθνος <1484> ἐπ’ <1909> ἔθνος <1484> καὶ <2532> βασιλεία <932> ἐπὶ <1909> βασιλείαν, <932> ἔσονται <1510> σεισμοὶ <4578> κατὰ <2596> τόπους, <5117> ἔσονται <1510> λιμοί. <3042>

9 ἀρχὴ <746> ὠδίνων <5604> ταῦτα. <3778> Βλέπετε <991> δὲ <1161> ὑμεῖς <5210> ἑαυτούς· <1438> παραδώσουσιν <3860> ὑμᾶς <5210> εἰς <1519> συνέδρια <4892> καὶ <2532> εἰς <1519> συναγωγὰς <4864> δαρήσεσθε <1194> καὶ <2532> ἐπὶ <1909> ἡγεμόνων <2232> καὶ <2532> βασιλέων <935> σταθήσεσθε <2476> ἕνεκεν <1752> ἐμοῦ, <1473> εἰς <1519> μαρτύριον <3142> αὐτοῖς. <846>

10 καὶ <2532> εἰς <1519> πάντα <3956> τὰ <3588> ἔθνη <1484> πρῶτον <4412> δεῖ <1163> κηρυχθῆναι <2784> τὸ <3588> εὐαγγέλιον. <2098>

11 καὶ <2532> ὅταν <3752> ἄγωσιν <71> ὑμᾶς <5210> παραδιδόντες, <3860> μὴ <3361> προμεριμνᾶτε <4305> τί <5101> λαλήσητε, <2980> ἀλλ’ <235> ὃ <3739> ἐὰν <1437> δοθῇ <1325> ὑμῖν <5210> ἐν <1722> ἐκείνῃ <1565> τῇ <3588> ὥρᾳ, <5610> τοῦτο <3778> λαλεῖτε· <2980> οὐ <3756> γάρ <1063> ἐστε <1510> ὑμεῖς <5210> οἱ <3588> λαλοῦντες, <2980> ἀλλὰ <235> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον. <40>

12 καὶ <2532> παραδώσει <3860> ἀδελφὸς <80> ἀδελφὸν <80> εἰς <1519> θάνατον <2288> καὶ <2532> πατὴρ <3962> τέκνον, <5043> καὶ <2532> ἐπαναστήσονται <1881> τέκνα <5043> ἐπὶ <1909> γονεῖς <1118> καὶ <2532> θανατώσουσιν <2289> αὐτούς. <846>

13 καὶ <2532> ἔσεσθε <1510> μισούμενοι <3404> ὑπὸ <5259> πάντων <3956> διὰ <1223> τὸ <3588> ὄνομά <3686> μου· <1473> ὁ <3588> δὲ <1161> ὑπομείνας <5278> εἰς <1519> τέλος, <5056> οὗτος <3778> σωθήσεται. <4982>

14 Ὅταν <3752> δὲ <1161> ἴδητε <3708> τὸ <3588> βδέλυγμα <946> τῆς <3588> ἐρημώσεως <2050> ἑστηκότα <2476> ὅπου <3699> οὐ <3756> δεῖ, <1163> ὁ <3588> ἀναγινώσκων <314> νοείτω, <3539> τότε <5119> οἱ <3588> ἐν <1722> τῇ <3588> Ἰουδαίᾳ <2449> φευγέτωσαν <5343> εἰς <1519> τὰ <3588> ὄρη, <3735>

15 ὁ <3588> δὲ <1161> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> δώματος <1430> μὴ <3361> καταβάτω <2597> μηδὲ <3366> εἰσελθάτω <1525> ἆραί <142> τι <5100> ἐκ <1537> τῆς <3588> οἰκίας <3614> αὐτοῦ, <846>

16 καὶ <2532> ὁ <3588> εἰς <1519> τὸν <3588> ἀγρὸν <68> μὴ <3361> ἐπιστρεψάτω <1994> εἰς <1519> τὰ <3588> ὀπίσω <3694> ἆραι <142> τὸ <3588> ἱμάτιον <2440> αὐτοῦ. <846>

17 οὐαὶ <3759> δὲ <1161> ταῖς <3588> ἐν <1722> γαστρὶ <1064> ἐχούσαις <2192> καὶ <2532> ταῖς <3588> θηλαζούσαις <2337> ἐν <1722> ἐκείναις <1565> ταῖς <3588> ἡμέραις. <2250>

18 προσεύχεσθε <4336> δὲ <1161> ἵνα <2443> μὴ <3361> γένηται <1096> χειμῶνος· <5494>

19 ἔσονται <1510> γὰρ <1063> αἱ <3588> ἡμέραι <2250> ἐκεῖναι <1565> θλῖψις <2347> οἵα <3634> οὐ <3756> γέγονεν <1096> τοιαύτη <5108> ἀπ’ <575> ἀρχῆς <746> κτίσεως, <2937> ἣν <3739> ἔκτισεν <2936> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἕως <2193> τοῦ <3588> νῦν <3568> καὶ <2532> οὐ <3756> μὴ <3361> γένηται. <1096>

20 καὶ <2532> εἰ <1487> μὴ <3361> ἐκολόβωσεν <2856> κύριος <2962> τὰς <3588> ἡμέρας, <2250> οὐκ <3756> ἂν <302> ἐσώθη <4982> πᾶσα <3956> σάρξ· <4561> ἀλλὰ <235> διὰ <1223> τοὺς <3588> ἐκλεκτοὺς <1588> οὓς <3739> ἐξελέξατο <1586> ἐκολόβωσεν <2856> τὰς <3588> ἡμέρας. <2250>

21 καὶ <2532> τότε <5119> ἐάν <1437> τις <5100> ὑμῖν <5210> εἴπῃ· <3004> ἴδε <3708> ὧδε <5602> ὁ <3588> Χριστός, <5547> ἴδε <3708> ἐκεῖ, <1563> μὴ <3361> πιστεύετε. <4100>

22 ἐγερθήσονται <1453> δὲ <1161> ψευδόχριστοι <5580> καὶ <2532> ψευδοπροφῆται <5578> καὶ <2532> ποιήσουσιν <4160> σημεῖα <4592> καὶ <2532> τέρατα <5059> πρὸς <4314> τὸ <3588> ἀποπλανᾶν, <635> εἰ <1487> δυνατόν, <1415> τοὺς <3588> ἐκλεκτούς. <1588>

23 ὑμεῖς <5210> δὲ <1161> βλέπετε· <991> προείρηκα <4280> ὑμῖν <5210> πάντα. <3956>

24 Ἀλλὰ <235> ἐν <1722> ἐκείναις <1565> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> μετὰ <3326> τὴν <3588> θλῖψιν <2347> ἐκείνην <1565> ὁ <3588> ἥλιος <2246> σκοτισθήσεται, <4654> καὶ <2532> ἡ <3588> σελήνη <4582> οὐ <3756> δώσει <1325> τὸ <3588> φέγγος <5338> αὐτῆς, <846>

25 καὶ <2532> οἱ <3588> ἀστέρες <792> ἔσονται <1510> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ <3772> πίπτοντες, <4098> καὶ <2532> αἱ <3588> δυνάμεις <1411> αἱ <3588> ἐν <1722> τοῖς <3588> οὐρανοῖς <3772> σαλευθήσονται. <4531>

26 καὶ <2532> τότε <5119> ὄψονται <3708> τὸν <3588> υἱὸν <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἐρχόμενον <2064> ἐν <1722> νεφέλαις <3507> μετὰ <3326> δυνάμεως <1411> πολλῆς <4183> καὶ <2532> δόξης. <1391>

27 καὶ <2532> τότε <5119> ἀποστελεῖ <649> τοὺς <3588> ἀγγέλους <32> καὶ <2532> ἐπισυνάξει <1996> τοὺς <3588> ἐκλεκτοὺς <1588> ἐκ <1537> τῶν <3588> τεσσάρων <5064> ἀνέμων <417> ἀπ’ <575> ἄκρου <206> γῆς <1093> ἕως <2193> ἄκρου <206> οὐρανοῦ. <3772>

28 Ἀπὸ <575> δὲ <1161> τῆς <3588> συκῆς <4808> μάθετε <3129> τὴν <3588> παραβολήν. <3850> ὅταν <3752> αὐτῆς <846> ἤδη <2235> ὁ <3588> κλάδος <2798> ἁπαλὸς <527> γένηται <1096> καὶ <2532> ἐκφύῃ <1631> τὰ <3588> φύλλα, <5444> γινώσκετε <1097> ὅτι <3754> ἐγγὺς <1451> τὸ <3588> θέρος <2330> ἐστίν· <1510>

29 οὕτως <3779> καὶ <2532> ὑμεῖς <5210> ὅταν <3752> ἴδητε <3708> ταῦτα <3778> γινόμενα, <1096> γινώσκετε <1097> ὅτι <3754> ἐγγύς <1451> ἐστιν <1510> ἐπὶ <1909> θύραις. <2374>

30 ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν <5210> ὅτι <3754> οὐ <3756> μὴ <3361> παρέλθῃ <3928> ἡ <3588> γενεὰ <1074> αὕτη <3778> μέχρις <3360> οὗ <3739> ταῦτα <3778> πάντα <3956> γένηται. <1096>

31 ὁ <3588> οὐρανὸς <3772> καὶ <2532> ἡ <3588> γῆ <1093> παρελεύσονται, <3928> οἱ <3588> δὲ <1161> λόγοι <3056> μου <1473> οὐ <3756> μὴ <3361> παρελεύσονται. <3928>

32 Περὶ <4012> δὲ <1161> τῆς <3588> ἡμέρας <2250> ἐκείνης <1565> ἢ <2228> τῆς <3588> ὥρας <5610> οὐδεὶς <3762> οἶδεν, <1492> οὐδὲ <3761> οἱ <3588> ἄγγελοι <32> ἐν <1722> οὐρανῷ <3772> οὐδὲ <3761> ὁ <3588> υἱός, <5207> εἰ <1487> μὴ <3361> ὁ <3588> πατήρ. <3962>

33 βλέπετε <991> ἀγρυπνεῖτε· <69> οὐκ <3756> οἴδατε <1492> γὰρ <1063> πότε <4219> ὁ <3588> καιρός <2540> ἐστιν. <1510>

34 ὡς <5613> ἄνθρωπος <444> ἀπόδημος <590> ἀφεὶς <863> τὴν <3588> οἰκίαν <3614> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> δοὺς <1325> τοῖς <3588> δούλοις <1401> αὐτοῦ <846> τὴν <3588> ἐξουσίαν, <1849> ἑκάστῳ <1538> τὸ <3588> ἔργον <2041> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> τῷ <3588> θυρωρῷ <2377> ἐνετείλατο <1781> ἵνα <2443> γρηγορῇ. <1127>

35 γρηγορεῖτε <1127> οὖν· <3767> οὐκ <3756> οἴδατε <1492> γὰρ <1063> πότε <4219> ὁ <3588> κύριος <2962> τῆς <3588> οἰκίας <3614> ἔρχεται, <2064> ἢ <2228> ὀψὲ <3796> ἢ <2228> μεσονύκτιον <3317> ἢ <2228> ἀλεκτοροφωνίας <219> ἢ <2228> πρωΐ· <4404>

36 μὴ <3361> ἐλθὼν <2064> ἐξαίφνης <1810> εὕρῃ <2147> ὑμᾶς <5210> καθεύδοντας. <2518>

37 ὃ <3739> δὲ <1161> ὑμῖν <5210> λέγω, <3004> πᾶσιν <3956> λέγω, <3004> γρηγορεῖτε. <1127>


 <<  Markus 13 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);