K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 24 >> 

1 Μετὰ <3326> δὲ <1161> πέντε <4002> ἡμέρας <2250> κατέβη <2597> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749> Ἀνανίας <367> μετὰ <3326> πρεσβυτέρων <4245> τινῶν <5100> καὶ <2532> ῥήτορος <4489> Τερτύλλου <5061> τινός, <5100> οἵτινες <3748> ἐνεφάνισαν <1718> τῷ <3588> ἡγεμόνι <2232> κατὰ <2596> τοῦ <3588> Παύλου. <3972>

2 κληθέντος <2564> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἤρξατο <756> κατηγορεῖν <2723> ὁ <3588> Τέρτυλλος <5061> λέγων, <3004>

3 πολλῆς <4183> εἰρήνης <1515> τυγχάνοντες <5177> διὰ <1223> σοῦ <4771> καὶ <2532> διορθωμάτων <1357> γινομένων <1096> τῷ <3588> ἔθνει <1484> τούτῳ <3778> διὰ <1223> τῆς <3588> σῆς <4674> προνοίας, <4307> πάντῃ <3839> τε <5037> καὶ <2532> πανταχοῦ <3837> ἀποδεχόμεθα, <588> κράτιστε <2903> Φῆλιξ, <5344> μετὰ <3326> πάσης <3956> εὐχαριστίας. <2169>

4 ἵνα <2443> δὲ <1161> μὴ <3361> ἐπὶ <1909> πλεῖόν <4119> σε <4771> ἐνκόπτω, <1465> παρακαλῶ <3870> ἀκοῦσαί <191> σε <4771> ἡμῶν <2249> συντόμως <4935> τῇ <3588> σῇ <4674> ἐπιεικείᾳ. <1932>

5 εὑρόντες <2147> γὰρ <1063> τὸν <3588> ἄνδρα <435> τοῦτον <3778> λοιμὸν <3061> καὶ <2532> κινοῦντα <2795> στάσεις <4714> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> τοῖς <3588> κατὰ <2596> τὴν <3588> οἰκουμένην <3625> πρωτοστάτην <4414> τε <5037> τῆς <3588> τῶν <3588> Ναζωραίων <3480> αἱρέσεως, <139>

6 ὃς <3739> καὶ <2532> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> ἐπείρασεν <3985> βεβηλῶσαι, <953> ὃν <3739> καὶ <2532> ἐκρατήσαμεν, <2902>

7 (EMPTY)

8 παρ’ <3844> οὗ <3739> δυνήσῃ <1410> αὐτὸς <846> ἀνακρίνας <350> περὶ <4012> πάντων <3956> τούτων <3778> ἐπιγνῶναι <1921> ὧν <3739> ἡμεῖς <2249> κατηγοροῦμεν <2723> αὐτοῦ. <846>

9 συνεπέθεντο <4934> δὲ <1161> καὶ <2532> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> φάσκοντες <5335> ταῦτα <3778> οὕτως <3779> ἔχειν. <2192>

10 Ἀπεκρίθη <611> τε <5037> ὁ <3588> Παῦλος <3972> νεύσαντος <3506> αὐτῷ <846> τοῦ <3588> ἡγεμόνος <2232> λέγειν, <3004> ἐκ <1537> πολλῶν <4183> ἐτῶν <2094> ὄντα <1510> σε <4771> κριτὴν <2923> τῷ <3588> ἔθνει <1484> τούτῳ <3778> ἐπιστάμενος <1987> εὐθύμως <2115> τὰ <3588> περὶ <4012> ἐμαυτοῦ <1683> ἀπολογοῦμαι, <626>

11 δυναμένου <1410> σου <4771> ἐπιγνῶναι <1921> ὅτι <3754> οὐ <3756> πλείους <4119> εἰσίν <1510> μοι <1473> ἡμέραι <2250> δώδεκα <1427> ἀφ’ <575> ἧς <3739> ἀνέβην <305> προσκυνήσων <4352> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419>

12 καὶ <2532> οὔτε <3777> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> εὗρόν <2147> με <1473> πρός <4314> τινα <5100> διαλεγόμενον <1256> ἢ <2228> ἐπίστασιν <1999> ποιοῦντα <4160> ὄχλου <3793> οὔτε <3777> ἐν <1722> ταῖς <3588> συναγωγαῖς <4864> οὔτε <3777> κατὰ <2596> τὴν <3588> πόλιν, <4172>

13 οὐδὲ <3761> παραστῆσαι <3936> δύνανταί <1410> σοι <4771> περὶ <4012> ὧν <3739> νυνὶ <3570> κατηγοροῦσίν <2723> μου. <1473>

14 ὁμολογῶ <3670> δὲ <1161> τοῦτό <3778> σοι <4771> ὅτι <3754> κατὰ <2596> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> ἣν <3739> λέγουσιν <3004> αἵρεσιν <139> οὕτως <3779> λατρεύω <3000> τῷ <3588> πατρῴῳ <3971> θεῷ, <2316> πιστεύων <4100> πᾶσι <3956> τοῖς <3588> κατὰ <2596> τὸν <3588> νόμον <3551> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἐν <1722> τοῖς <3588> προφήταις <4396> γεγραμμένοις, <1125>

15 ἐλπίδα <1680> ἔχων <2192> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἣν <3739> καὶ <2532> αὐτοὶ <846> οὗτοι <3778> προσδέχονται, <4327> ἀνάστασιν <386> μέλλειν <3195> ἔσεσθαι <1510> δικαίων <1342> τε <5037> καὶ <2532> ἀδίκων. <94>

16 ἐν <1722> τούτῳ <3778> καὶ <2532> αὐτὸς <846> ἀσκῶ <778> ἀπρόσκοπον <677> συνείδησιν <4893> ἔχειν <2192> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεὸν <2316> καὶ <2532> τοὺς <3588> ἀνθρώπους <444> διαπαντός. <1275>

17 δι’ <1223> ἐτῶν <2094> δὲ <1161> πλειόνων <4119> ἐλεημοσύνας <1654> ποιήσων <4160> εἰς <1519> τὸ <3588> ἔθνος <1484> μου <1473> παρεγενόμην <3854> καὶ <2532> προσφοράς, <4376>

18 ἐν <1722> αἷς <3739> εὗρόν <2147> με <1473> ἡγνισμένον <48> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ, <2411> οὐ <3756> μετὰ <3326> ὄχλου <3793> οὐδὲ <3761> μετὰ <3326> θορύβου· <2351> τινὲς <5100> δὲ <1161> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἀσίας <773> Ἰουδαῖοι, <2453>

19 οὓς <3739> ἔδει <1163> ἐπὶ <1909> σοῦ <4771> παρεῖναι <3918> καὶ <2532> κατηγορεῖν <2723> εἴ <1487> τι <5100> ἔχοιεν <2192> πρὸς <4314> ἐμέ. <1473>

20 ἢ <2228> αὐτοὶ <846> οὗτοι <3778> εἰπάτωσαν <3004> τί <5101> εὗρον <2147> ἀδίκημα <92> στάντος <2476> μου <1473> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> συνεδρίου <4892>

21 ἢ <2228> περὶ <4012> μιᾶς <1520> ταύτης <3778> φωνῆς <5456> ἧς <3739> ἐκέκραξα <2896> ἐν <1722> αὐτοῖς <846> ἑστὼς <2476> ὅτι <3754> περὶ <4012> ἀναστάσεως <386> νεκρῶν <3498> ἐγὼ <1473> κρίνομαι <2919> σήμερον <4594> ἐφ’ <1909> ὑμῶν. <5210>

22 Ἀνεβάλετο <306> δὲ <1161> αὐτοὺς <846> ὁ <3588> Φῆλιξ, <5344> ἀκριβέστερον <197> εἰδὼς <1492> τὰ <3588> περὶ <4012> τῆς <3588> ὁδοῦ <3598> εἴπας, <3004> ὅταν <3752> Λυσίας <3079> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> καταβῇ <2597> διαγνώσομαι <1231> τὰ <3588> καθ’ <2596> ὑμᾶς, <5210>

23 διαταξάμενος <1299> τῷ <3588> ἑκατοντάρχῃ <1543> τηρεῖσθαι <5083> αὐτὸν <846> ἔχειν <2192> τε <5037> ἄνεσιν <425> καὶ <2532> μηδένα <3367> κωλύειν <2967> τῶν <3588> ἰδίων <2398> αὐτοῦ <846> ὑπηρετεῖν <5256> αὐτῷ. <846>

24 Μετὰ <3326> δὲ <1161> ἡμέρας <2250> τινὰς <5100> παραγενόμενος <3854> ὁ <3588> Φῆλιξ <5344> σὺν <4862> Δρουσίλλῃ <1409> τῇ <3588> ἰδίᾳ <2398> γυναικὶ <1135> οὔσῃ <1510> Ἰουδαίᾳ <2453> μετεπέμψατο <3343> τὸν <3588> Παῦλον <3972> καὶ <2532> ἤκουσεν <191> αὐτοῦ <846> περὶ <4012> τῆς <3588> εἰς <1519> Χριστὸν <5547> Ἰησοῦν <2424> πίστεως. <4102>

25 διαλεγομένου <1256> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> περὶ <4012> δικαιοσύνης <1343> καὶ <2532> ἐγκρατείας <1466> καὶ <2532> τοῦ <3588> κρίματος <2917> τοῦ <3588> μέλλοντος <3195> ἔμφοβος <1719> γενόμενος <1096> ὁ <3588> Φῆλιξ <5344> ἀπεκρίθη, <611> τὸ <3588> νῦν <3568> ἔχον <2192> πορεύου, <4198> καιρὸν <2540> δὲ <1161> μεταλαβὼν <3335> μετακαλέσομαί <3333> σε· <4771>

26 ἅμα <260> καὶ <2532> ἐλπίζων <1679> ὅτι <3754> χρήματα <5536> δοθήσεται <1325> αὐτῷ <846> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> Παύλου· <3972> διὸ <1352> καὶ <2532> πυκνότερον <4437> αὐτὸν <846> μεταπεμπόμενος <3343> ὡμίλει <3656> αὐτῷ. <846>

27 διετίας <1333> δὲ <1161> πληρωθείσης <4137> ἔλαβεν <2983> διάδοχον <1240> ὁ <3588> Φῆλιξ <5344> Πόρκιον <4201> Φῆστον· <5347> θέλων <2309> τε <5037> χάριτα <5485> καταθέσθαι <2698> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> ὁ <3588> Φῆλιξ <5344> κατέλιπε <2641> τὸν <3588> Παῦλον <3972> δεδεμένον. <1210>


 <<  Kisah 24 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);