K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 25 >> 

1 Φῆστος <5347> οὖν <3767> ἐπιβὰς <1910> τῇ <3588> ἐπαρχείῳ <1885> μετὰ <3326> τρεῖς <5140> ἡμέρας <2250> ἀνέβη <305> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα <2414> ἀπὸ <575> Καισαρίας, <2542>

2 ἐνεφάνισάν <1718> τε <5037> αὐτῷ <846> οἱ <3588> ἀρχιερεῖς <749> καὶ <2532> οἱ <3588> πρῶτοι <4413> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> κατὰ <2596> τοῦ <3588> Παύλου, <3972> καὶ <2532> παρεκάλουν <3870> αὐτὸν <846>

3 αἰτούμενοι <154> χάριν <5485> κατ’ <2596> αὐτοῦ <846> ὅπως <3704> μεταπέμψηται <3343> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> ἐνέδραν <1747> ποιοῦντες <4160> ἀνελεῖν <337> αὐτὸν <846> κατὰ <2596> τὴν <3588> ὁδόν. <3598>

4 ὁ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> Φῆστος <5347> ἀπεκρίθη <611> τηρεῖσθαι <5083> τὸν <3588> Παῦλον <3972> εἰς <1519> Καισάριαν, <2542> ἑαυτὸν <1438> δὲ <1161> μέλλειν <3195> ἐν <1722> τάχει <5034> ἐκπορεύεσθαι· <1607>

5 οἱ <3588> οὖν <3767> ἐν <1722> ὑμῖν, <5210> φησίν, <5346> δυνατοὶ <1415> συνκαταβάντες <4782> εἴ <1487> τί <5100> ἐστιν <1510> ἐν <1722> τῷ <3588> ἀνδρὶ <435> ἄτοπον <824> κατηγορείτωσαν <2723> αὐτοῦ. <846>

6 διατρίψας <1304> δὲ <1161> ἐν <1722> αὐτοῖς <846> ἡμέρας <2250> οὐ <3756> πλείους <4119> ὀκτὼ <3638> ἢ <2228> δέκα, <1176> καταβὰς <2597> εἰς <1519> Καισάριαν, <2542> τῇ <3588> ἐπαύριον <1887> καθίσας <2523> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> βήματος <968> ἐκέλευσεν <2753> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἀχθῆναι. <71>

7 παραγενομένου <3854> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> περιέστησαν <4026> αὐτὸν <846> οἱ <3588> ἀπὸ <575> Ἱεροσολύμων <2414> καταβεβηκότες <2597> Ἰουδαῖοι, <2453> πολλὰ <4183> καὶ <2532> βαρέα <926> αἰτιώματα <157> καταφέροντες <2702> ἃ <3739> οὐκ <3756> ἴσχυον <2480> ἀποδεῖξαι, <584>

8 τοῦ <3588> Παύλου <3972> ἀπολογουμένου <626> ὅτι <3754> οὔτε <3777> εἰς <1519> τὸν <3588> νόμον <3551> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> οὔτε <3777> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> οὔτε <3777> εἰς <1519> Καίσαρά <2541> τι <5100> ἥμαρτον. <264>

9 ὁ <3588> Φῆστος <5347> δὲ <1161> θέλων <2309> τοῖς <3588> Ἰουδαίοις <2453> χάριν <5485> καταθέσθαι <2698> ἀποκριθεὶς <611> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> εἶπεν, <3004> θέλεις <2309> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα <2414> ἀναβὰς <305> ἐκεῖ <1563> περὶ <4012> τούτων <3778> κριθῆναι <2919> ἐπ’ <1909> ἐμοῦ; <1473>

10 εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὁ <3588> Παῦλος· <3972> ἑστὼς <2476> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> βήματος <968> Καίσαρός <2541> εἰμι, <1510> οὗ <3757> με <1473> δεῖ <1163> κρίνεσθαι. <2919> Ἰουδαίους <2453> οὐδὲν <3762> ἠδίκηκα, <91> ὡς <5613> καὶ <2532> σὺ <4771> κάλλιον <2566> ἐπιγινώσκεις. <1921>

11 εἰ <1487> μὲν <3303> οὖν <3767> ἀδικῶ <91> καὶ <2532> ἄξιον <514> θανάτου <2288> πέπραχά <4238> τι, <5100> οὐ <3756> παραιτοῦμαι <3868> τὸ <3588> ἀποθανεῖν· <599> εἰ <1487> δὲ <1161> οὐδέν <3762> ἐστιν <1510> ὧν <3739> οὗτοι <3778> κατηγοροῦσίν <2723> μου, <1473> οὐδείς <3762> με <1473> δύναται <1410> αὐτοῖς <846> χαρίσασθαι· <5483> Καίσαρα <2541> ἐπικαλοῦμαι. <1941>

12 τότε <5119> ὁ <3588> Φῆστος <5347> συνλαλήσας <4814> μετὰ <3326> τοῦ <3588> συμβουλίου <4824> ἀπεκρίθη, <611> Καίσαρα <2541> ἐπικέκλησαι, <1941> ἐπὶ <1909> Καίσαρα <2541> πορεύσῃ. <4198>

13 Ἡμερῶν <2250> δὲ <1161> διαγενομένων <1230> τινῶν <5100> Ἀγρίππας <67> ὁ <3588> βασιλεὺς <935> καὶ <2532> Βερνίκη <959> κατήντησαν <2658> εἰς <1519> Καισάριαν <2542> ἀσπασάμενοι <782> τὸν <3588> Φῆστον. <5347>

14 ὡς <5613> δὲ <1161> πλείους <4119> ἡμέρας <2250> διέτριβον <1304> ἐκεῖ, <1563> ὁ <3588> Φῆστος <5347> τῷ <3588> βασιλεῖ <935> ἀνέθετο <394> τὰ <3588> κατὰ <2596> τὸν <3588> Παῦλον <3972> λέγων, <3004> ἀνήρ <435> τίς <5100> ἐστιν <1510> καταλελειμμένος <2641> ὑπὸ <5259> Φήλικος <5344> δέσμιος, <1198>

15 περὶ <4012> οὗ <3739> γενομένου <1096> μου <1473> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα <2414> ἐνεφάνισαν <1718> οἱ <3588> ἀρχιερεῖς <749> καὶ <2532> οἱ <3588> πρεσβύτεροι <4245> τῶν <3588> Ἰουδαίων, <2453> αἰτούμενοι <154> κατ’ <2596> αὐτοῦ <846> καταδίκην· <2613>

16 πρὸς <4314> οὓς <3739> ἀπεκρίθην <611> ὅτι <3754> οὐκ <3756> ἔστιν <1510> ἔθος <1485> Ῥωμαίοις <4514> χαρίζεσθαί <5483> τινα <5100> ἄνθρωπον <444> πρὶν <4250> ἢ <2228> ὁ <3588> κατηγορούμενος <2723> κατὰ <2596> πρόσωπον <4383> ἔχοι <2192> τοὺς <3588> κατηγόρους <2725> τόπον <5117> τε <5037> ἀπολογίας <627> λάβοι <2983> περὶ <4012> τοῦ <3588> ἐγκλήματος. <1462>

17 συνελθόντων <4905> οὖν <3767> αὐτῶν <846> ἐνθάδε <1759> ἀναβολὴν <311> μηδεμίαν <3367> ποιησάμενος <4160> τῇ <3588> ἑξῆς <1836> καθίσας <2523> ἐπὶ <1909> τοῦ <3588> βήματος <968> ἐκέλευσα <2753> ἀχθῆναι <71> τὸν <3588> ἄνδρα· <435>

18 περὶ <4012> οὗ <3739> σταθέντες <2476> οἱ <3588> κατήγοροι <2725> οὐδεμίαν <3762> αἰτίαν <156> ἔφερον <5342> ὧν <3739> ἐγὼ <1473> ὑπενόουν <5282> πονηράν, <4190>

19 ζητήματα <2213> δέ <1161> τινα <5100> περὶ <4012> τῆς <3588> ἰδίας <2398> δεισιδαιμονίας <1175> εἶχον <2192> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> καὶ <2532> περί <4012> τινος <5100> Ἰησοῦ <2424> τεθνηκότος, <2348> ὃν <3739> ἔφασκεν <5335> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ζῆν. <2198>

20 ἀπορούμενος <639> δὲ <1161> ἐγὼ <1473> τὴν <3588> περὶ <4012> τούτων <3778> ζήτησιν <2214> ἔλεγον <3004> εἰ <1487> βούλοιτο <1014> πορεύεσθαι <4198> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα <2414> κἀκεῖ <2546> κρίνεσθαι <2919> περὶ <4012> τούτων. <3778>

21 τοῦ <3588> δὲ <1161> Παύλου <3972> ἐπικαλεσαμένου <1941> τηρηθῆναι <5083> αὐτὸν <846> εἰς <1519> τὴν <3588> τοῦ <3588> Σεβαστοῦ <4575> διάγνωσιν, <1233> ἐκέλευσα <2753> τηρεῖσθαι <5083> αὐτὸν <846> ἕως <2193> οὗ <3739> ἀναπέμψω <375> αὐτὸν <846> πρὸς <4314> Καίσαρα. <2541>

22 Ἀγρίππας <67> δὲ <1161> πρὸς <4314> τὸν <3588> Φῆστον, <5347> ἐβουλόμην <1014> καὶ <2532> αὐτὸς <846> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἀκοῦσαι. <191> αὔριον, <839> φησίν, <5346> ἀκούσῃ <191> αὐτοῦ. <846>

23 Τῇ <3588> οὖν <3767> ἐπαύριον <1887> ἐλθόντος <2064> τοῦ <3588> Ἀγρίππα <67> καὶ <2532> τῆς <3588> Βερνίκης <959> μετὰ <3326> πολλῆς <4183> φαντασίας <5325> καὶ <2532> εἰσελθόντων <1525> εἰς <1519> τὸ <3588> ἀκροατήριον <201> σύν <4862> τε <5037> χιλιάρχοις <5506> καὶ <2532> ἀνδράσιν <435> τοῖς <3588> κατ’ <2596> ἐξοχὴν <1851> τῆς <3588> πόλεως, <4172> καὶ <2532> κελεύσαντος <2753> τοῦ <3588> Φήστου <5347> ἤχθη <71> ὁ <3588> Παῦλος. <3972>

24 καί <2532> φησιν <5346> ὁ <3588> Φῆστος· <5347> Ἀγρίππα <67> βασιλεῦ <935> καὶ <2532> πάντες <3956> οἱ <3588> συνπαρόντες <4840> ἡμῖν <2249> ἄνδρες, <435> θεωρεῖτε <2334> τοῦτον <3778> περὶ <4012> οὗ <3739> ἅπαν <537> τὸ <3588> πλῆθος <4128> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> ἐνέτυχόν <1793> μοι <1473> ἔν <1722> τε <5037> Ἱεροσολύμοις <2414> καὶ <2532> ἐνθάδε, <1759> βοῶντες <994> μὴ <3361> δεῖν <1163> αὐτὸν <846> ζῆν <2198> μηκέτι. <3371>

25 ἐγὼ <1473> δὲ <1161> κατελαβόμην <2638> μηδὲν <3367> ἄξιον <514> αὐτὸν <846> θανάτου <2288> πεπραχέναι, <4238> αὐτοῦ <846> δὲ <1161> τούτου <3778> ἐπικαλεσαμένου <1941> τὸν <3588> Σεβαστὸν <4575> ἔκρινα <2919> πέμπειν. <3992>

26 περὶ <4012> οὗ <3739> ἀσφαλές <804> τι <5100> γράψαι <1125> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> οὐκ <3756> ἔχω· <2192> διὸ <1352> προήγαγον <4254> αὐτὸν <846> ἐφ’ <1909> ὑμῶν <5210> καὶ <2532> μάλιστα <3122> ἐπὶ <1909> σοῦ, <4771> βασιλεῦ <935> Ἀγρίππα, <67> ὅπως <3704> τῆς <3588> ἀνακρίσεως <351> γενομένης <1096> σχῶ <2192> τί <5101> γράψω· <1125>

27 ἄλογον <249> γάρ <1063> μοι <1473> δοκεῖ <1380> πέμποντα <3992> δέσμιον <1198> μὴ <3361> καὶ <2532> τὰς <3588> κατ’ <2596> αὐτοῦ <846> αἰτίας <156> σημᾶναι. <4591>


 <<  Kisah 25 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);