K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 23 >> 

1 ἀτενίσας <816> δὲ <1161> τῷ <3588> συνεδρίῳ <4892> ὁ <3588> Παῦλος <3972> εἶπεν, <3004> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ἐγὼ <1473> πάσῃ <3956> συνειδήσει <4893> ἀγαθῇ <18> πεπολίτευμαι <4176> τῷ <3588> θεῷ <2316> ἄχρι <891> ταύτης <3778> τῆς <3588> ἡμέρας. <2250>

2 ὁ <3588> δὲ <1161> ἀρχιερεὺς <749> Ἀνανίας <367> ἐπέταξεν <2004> τοῖς <3588> παρεστῶσιν <3936> αὐτῷ <846> τύπτειν <5180> αὐτοῦ <846> τὸ <3588> στόμα. <4750>

3 τότε <5119> ὁ <3588> Παῦλος <3972> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> εἶπεν· <3004> τύπτειν <5180> σε <4771> μέλλει <3195> ὁ <3588> θεός, <2316> τοῖχε <5109> κεκονιαμένε· <2867> καὶ <2532> σὺ <4771> κάθῃ <2521> κρίνων <2919> με <1473> κατὰ <2596> τὸν <3588> νόμον, <3551> καὶ <2532> παρανομῶν <3891> κελεύεις <2753> με <1473> τύπτεσθαι; <5180>

4 οἱ <3588> δὲ <1161> παρεστῶτες <3936> εἶπαν, <3004> τὸν <3588> ἀρχιερέα <749> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> λοιδορεῖς; <3058>

5 ἔφη <5346> τε <5037> ὁ <3588> Παῦλος, <3972> οὐκ <3756> ᾔδειν, <1492> ἀδελφοί, <80> ὅτι <3754> ἐστὶν <1510> ἀρχιερεύς· <749> γέγραπται <1125> γὰρ <1063> ὅτι <3754> ἄρχοντα <758> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> σου <4771> οὐκ <3756> ἐρεῖς <2046> κακῶς. <2560>

6 γνοὺς <1097> δὲ <1161> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ὅτι <3754> τὸ <3588> ἓν <1520> μέρος <3313> ἐστὶν <1510> Σαδδουκαίων <4523> τὸ <3588> δὲ <1161> ἕτερον <2087> Φαρισαίων <5330> ἔκραζεν <2896> ἐν <1722> τῷ <3588> συνεδρίῳ, <4892> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ἐγὼ <1473> Φαρισαῖός <5330> εἰμι, <1510> υἱὸς <5207> Φαρισαίων· <5330> περὶ <4012> ἐλπίδος <1680> καὶ <2532> ἀναστάσεως <386> νεκρῶν <3498> ἐγὼ <1473> κρίνομαι. <2919>

7 τοῦτο <3778> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> λαλήσαντος <2980> ἐγένετο <1096> στάσις <4714> τῶν <3588> Φαρισαίων <5330> καὶ <2532> Σαδδουκαίων, <4523> καὶ <2532> ἐσχίσθη <4977> τὸ <3588> πλῆθος. <4128>

8 Σαδδουκαῖοι <4523> μὲν <3303> γὰρ <1063> λέγουσιν <3004> μὴ <3361> εἶναι <1510> ἀνάστασιν <386> μήτε <3383> ἄγγελον <32> μήτε <3383> πνεῦμα, <4151> Φαρισαῖοι <5330> δὲ <1161> ὁμολογοῦσιν <3670> τὰ <3588> ἀμφότερα. <297>

9 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> κραυγὴ <2906> μεγάλη, <3173> καὶ <2532> ἀναστάντες <450> τινὲς <5100> τῶν <3588> γραμματέων <1122> τοῦ <3588> μέρους <3313> τῶν <3588> Φαρισαίων <5330> διεμάχοντο <1264> λέγοντες, <3004> οὐδὲν <3762> κακὸν <2556> εὑρίσκομεν <2147> ἐν <1722> τῷ <3588> ἀνθρώπῳ <444> τούτῳ· <3778> εἰ <1487> δὲ <1161> πνεῦμα <4151> ἐλάλησεν <2980> αὐτῷ <846> ἢ <2228> ἄγγελος <32>

10 πολλῆς <4183> δὲ <1161> γινομένης <1096> στάσεως <4714> φοβηθεὶς <5399> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> μὴ <3361> διασπασθῇ <1288> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ὑπ’ <5259> αὐτῶν <846> ἐκέλευσεν <2753> τὸ <3588> στράτευμα <4753> καταβὰν <2597> ἁρπάσαι <726> αὐτὸν <846> ἐκ <1537> μέσου <3319> αὐτῶν, <846> ἄγειν <71> τε <5037> εἰς <1519> τὴν <3588> παρεμβολήν. <3925>

11 τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπιούσῃ <1966> νυκτὶ <3571> ἐπιστὰς <2186> αὐτῷ <846> ὁ <3588> κύριος <2962> εἶπεν· <3004> θάρσει· <2293> ὡς <5613> γὰρ <1063> διεμαρτύρω <1263> τὰ <3588> περὶ <4012> ἐμοῦ <1473> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> οὕτω <3779> σε <4771> δεῖ <1163> καὶ <2532> εἰς <1519> Ῥώμην <4516> μαρτυρῆσαι. <3140>

12 Γενομένης <1096> δὲ <1161> ἡμέρας <2250> ποιήσαντες <4160> συστροφὴν <4963> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> ἀνεθεμάτισαν <332> ἑαυτοὺς, <1438> λέγοντες <3004> μήτε <3383> φαγεῖν <5315> μήτε <3383> πιεῖν <4095> ἕως <2193> οὗ <3739> ἀποκτείνωσιν <615> τὸν <3588> Παῦλον. <3972>

13 ἦσαν <1510> δὲ <1161> πλείους <4119> τεσσεράκοντα <5062> οἱ <3588> ταύτην <3778> τὴν <3588> συνωμοσίαν <4945> ποιησάμενοι· <4160>

14 οἵτινες <3748> προσελθόντες <4334> τοῖς <3588> ἀρχιερεῦσιν <749> καὶ <2532> τοῖς <3588> πρεσβυτέροις <4245> εἶπαν, <3004> ἀναθέματι <331> ἀνεθεματίσαμεν <332> ἑαυτοὺς <1438> μηδενὸς <3367> γεύσασθαι <1089> ἕως <2193> οὗ <3739> ἀποκτείνωμεν <615> τὸν <3588> Παῦλον. <3972>

15 νῦν <3568> οὖν <3767> ὑμεῖς <5210> ἐμφανίσατε <1718> τῷ <3588> χιλιάρχῳ <5506> σὺν <4862> τῷ <3588> συνεδρίῳ <4892> ὅπως <3704> καταγάγῃ <2609> αὐτὸν <846> εἰς <1519> ὑμᾶς <5210> ὡς <5613> μέλλοντας <3195> διαγινώσκειν <1231> ἀκριβέστερον <197> τὰ <3588> περὶ <4012> αὐτοῦ· <846> ἡμεῖς <2249> δὲ <1161> πρὸ <4253> τοῦ <3588> ἐγγίσαι <1448> αὐτὸν <846> ἕτοιμοί <2092> ἐσμεν <1510> τοῦ <3588> ἀνελεῖν <337> αὐτόν. <846>

16 Ἀκούσας <191> δὲ <1161> ὁ <3588> υἱὸς <5207> τῆς <3588> ἀδελφῆς <79> Παύλου <3972> τὴν <3588> ἐνέδραν <1747> παραγενόμενος <3854> καὶ <2532> εἰσελθὼν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> παρεμβολὴν <3925> ἀπήγγειλεν <518> τῷ <3588> Παύλῳ. <3972>

17 προσκαλεσάμενος <4341> δὲ <1161> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἕνα <1520> τῶν <3588> ἑκατονταρχῶν <1543> ἔφη, <5346> τὸν <3588> νεανίαν <3494> τοῦτον <3778> ἄπαγε <520> πρὸς <4314> τὸν <3588> χιλίαρχον, <5506> ἔχει <2192> γὰρ <1063> τι <5100> ἀπαγγεῖλαι <518> αὐτῷ. <846>

18 ὁ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> παραλαβὼν <3880> αὐτὸν <846> ἤγαγεν <71> πρὸς <4314> τὸν <3588> χιλίαρχον <5506> καὶ <2532> φησίν, <5346> ὁ <3588> δέσμιος <1198> Παῦλος <3972> προσκαλεσάμενός <4341> με <1473> ἠρώτησεν <2065> τοῦτον <3778> τὸν <3588> νεανίσκον <3495> ἀγαγεῖν <71> πρὸς <4314> σέ, <4771> ἔχοντά <2192> τι <5100> λαλῆσαί <2980> σοι. <4771>

19 ἐπιλαβόμενος <1949> δὲ <1161> τῆς <3588> χειρὸς <5495> αὐτοῦ <846> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> καὶ <2532> ἀναχωρήσας <402> κατ’ <2596> ἰδίαν <2398> ἐπυνθάνετο, <4441> τί <5101> ἐστιν <1510> ὃ <3739> ἔχεις <2192> ἀπαγγεῖλαί <518> μοι; <1473>

20 εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὅτι <3754> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> συνέθεντο <4934> τοῦ <3588> ἐρωτῆσαί <2065> σε <4771> ὅπως <3704> αὔριον <839> τὸν <3588> Παῦλον <3972> καταγάγῃς <2609> εἰς <1519> τὸ <3588> συνέδριον <4892> ὡς <5613> μέλλων <3195> τι <5100> ἀκριβέστερον <197> πυνθάνεσθαι <4441> περὶ <4012> αὐτοῦ. <846>

21 σὺ <4771> οὖν <3767> μὴ <3361> πεισθῇς <3982> αὐτοῖς· <846> ἐνεδρεύουσιν <1748> γὰρ <1063> αὐτὸν <846> ἐξ <1537> αὐτῶν <846> ἄνδρες <435> πλείους <4119> τεσσεράκοντα, <5062> οἵτινες <3748> ἀνεθεμάτισαν <332> ἑαυτοὺς <1438> μήτε <3383> φαγεῖν <5315> μήτε <3383> πιεῖν <4095> ἕως <2193> οὗ <3739> ἀνέλωσιν <337> αὐτόν, <846> καὶ <2532> νῦν <3568> εἰσιν <1510> ἕτοιμοι <2092> προσδεχόμενοι <4327> τὴν <3588> ἀπὸ <575> σοῦ <4771> ἐπαγγελίαν. <1860>

22 ὁ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> χιλίαρχος <5506> ἀπέλυσε <630> τὸν <3588> νεανίσκον <3495> παραγγείλας <3853> μηδενὶ <3367> ἐκλαλῆσαι <1583> ὅτι <3754> ταῦτα <3778> ἐνεφάνισας <1718> πρός <4314> ἐμέ. <1473>

23 Καὶ <2532> προσκαλεσάμενος <4341> τινας <5100> δύο <1417> τῶν <3588> ἑκατονταρχῶν <1543> εἶπεν, <3004> ἑτοιμάσατε <2090> στρατιώτας <4757> διακοσίους <1250> ὅπως <3704> πορευθῶσιν <4198> ἕως <2193> Καισαρίας, <2542> καὶ <2532> ἱππεῖς <2460> ἑβδομήκοντα <1440> καὶ <2532> δεξιολάβους <1187> διακοσίους, <1250> ἀπὸ <575> τρίτης <5154> ὥρας <5610> τῆς <3588> νυκτός, <3571>

24 κτήνη <2934> τε <5037> παραστῆσαι <3936> ἵνα <2443> ἐπιβιβάσαντες <1913> τὸν <3588> Παῦλον <3972> διασώσωσι <1295> πρὸς <4314> Φήλικα <5344> τὸν <3588> ἡγεμόνα, <2232>

25 γράψας <1125> ἐπιστολὴν <1992> ἔχουσαν <2192> τὸν <3588> τύπον <5179> τοῦτον· <3778>

26 Κλαύδιος <2804> Λυσίας <3079> τῷ <3588> κρατίστῳ <2903> ἡγεμόνι <2232> Φήλικι <5344> χαίρειν. <5463>

27 τὸν <3588> ἄνδρα <435> τοῦτον <3778> συλλημφθέντα <4815> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> καὶ <2532> μέλλοντα <3195> ἀναιρεῖσθαι <337> ὑπ’ <5259> αὐτῶν <846> ἐπιστὰς <2186> σὺν <4862> τῷ <3588> στρατεύματι <4753> ἐξειλάμην, <1807> μαθὼν <3129> ὅτι <3754> Ῥωμαῖός <4514> ἐστιν· <1510>

28 βουλόμενός <1014> τε <5037> ἐπιγνῶναι <1921> τὴν <3588> αἰτίαν <156> δι’ <1223> ἣν <3739> ἐνεκάλουν <1458> αὐτῷ <846> κατήγαγον <2609> εἰς <1519> τὸ <3588> συνέδριον <4892> αὐτῶν· <846>

29 ὃν <3739> εὗρον <2147> ἐγκαλούμενον <1458> περὶ <4012> ζητημάτων <2213> τοῦ <3588> νόμου <3551> αὐτῶν, <846> μηδὲν <3367> δὲ <1161> ἄξιον <514> θανάτου <2288> ἢ <2228> δεσμῶν <1199> ἔχοντα <2192> ἔγκλημα. <1462>

30 μηνυθείσης <3377> δέ <1161> μοι <1473> ἐπιβουλῆς <1917> εἰς <1519> τὸν <3588> ἄνδρα <435> ἔσεσθαι, <1510> ἐξ <1537> αὐτῶν, <846> ἔπεμψα <3992> πρὸς <4314> σέ, <4771> παραγγείλας <3853> καὶ <2532> τοῖς <3588> κατηγόροις <2725> λέγειν <3004> αὐτοὺς <846> ἐπὶ <1909> σοῦ. <4771>

31 Οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> στρατιῶται <4757> κατὰ <2596> τὸ <3588> διατεταγμένον <1299> αὐτοῖς <846> ἀναλαβόντες <353> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἤγαγον <71> διὰ <1223> νυκτὸς <3571> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἀντιπατρίδα· <494>

32 τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπαύριον <1887> ἐάσαντες <1439> τοὺς <3588> ἱππεῖς <2460> ἀπέρχεσθαι <565> σὺν <4862> αὐτῷ <846> ὑπέστρεψαν <5290> εἰς <1519> τὴν <3588> παρεμβολήν· <3925>

33 οἵτινες <3748> εἰσελθόντες <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> Καισάριαν <2542> καὶ <2532> ἀναδόντες <325> τὴν <3588> ἐπιστολὴν <1992> τῷ <3588> ἡγεμόνι <2232> παρέστησαν <3936> καὶ <2532> τὸν <3588> Παῦλον <3972> αὐτῷ. <846>

34 ἀναγνοὺς <314> δὲ <1161> καὶ <2532> ἐπερωτήσας <1905> ἐκ <1537> ποίας <4169> ἐπαρχείας <1885> ἐστὶν <1510> καὶ <2532> πυθόμενος <4441> ὅτι <3754> ἀπὸ <575> Κιλικίας, <2791>

35 διακούσομαί <1251> σου, <4771> ἔφη, <5346> ὅταν <3752> καὶ <2532> οἱ <3588> κατήγοροί <2725> σου <4771> παραγένωνται· <3854> κελεύσας <2753> ἐν <1722> τῷ <3588> πραιτωρίῳ <4232> τοῦ <3588> Ἡρῴδου <2264> φυλάσσεσθαι <5442> αὐτόν. <846>


 <<  Kisah 23 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);