K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 22 >> 

1 Ἄνδρες <435> ἀδελφοὶ <80> καὶ <2532> πατέρες, <3962> ἀκούσατέ <191> μου <1473> τῆς <3588> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> νυνὶ <3570> ἀπολογίας <627>

2 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> ὅτι <3754> τῇ <3588> Ἑβραΐδι <1446> διαλέκτῳ <1258> προσεφώνει <4377> αὐτοῖς <846> μᾶλλον <3123> παρέσχον <3930> ἡσυχίαν. <2271> καὶ <2532> φησίν· <5346>

3 ἐγώ <1473> εἰμι <1510> ἀνὴρ <435> Ἰουδαῖος, <2453> γεγεννημένος <1080> ἐν <1722> Ταρσῷ <5019> τῆς <3588> Κιλικίας, <2791> ἀνατεθραμμένος <397> δὲ <1161> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> ταύτῃ, <3778> παρὰ <3844> τοὺς <3588> πόδας <4228> Γαμαλιὴλ <1059> πεπαιδευμένος <3811> κατὰ <2596> ἀκρίβειαν <195> τοῦ <3588> πατρῴου <3971> νόμου, <3551> ζηλωτὴς <2207> ὑπάρχων <5225> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> καθὼς <2531> πάντες <3956> ὑμεῖς <5210> ἐστε <1510> σήμερον· <4594>

4 ὃς <3739> ταύτην <3778> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> ἐδίωξα <1377> ἄχρι <891> θανάτου, <2288> δεσμεύων <1195> καὶ <2532> παραδιδοὺς <3860> εἰς <1519> φυλακὰς <5438> ἄνδρας <435> τε <5037> καὶ <2532> γυναῖκας, <1135>

5 ὡς <5613> καὶ <2532> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749> μαρτυρεῖ <3140> μοι <1473> καὶ <2532> πᾶν <3956> τὸ <3588> πρεσβυτέριον· <4244> παρ’ <3844> ὧν <3739> καὶ <2532> ἐπιστολὰς <1992> δεξάμενος <1209> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> εἰς <1519> Δαμασκὸν <1154> ἐπορευόμην <4198> ἄξων <71> καὶ <2532> τοὺς <3588> ἐκεῖσε <1566> ὄντας <1510> δεδεμένους <1210> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> ἵνα <2443> τιμωρηθῶσιν. <5097>

6 ἐγένετο <1096> δέ <1161> μοι <1473> πορευομένῳ <4198> καὶ <2532> ἐγγίζοντι <1448> τῇ <3588> Δαμασκῷ <1154> περὶ <4012> μεσημβρίαν <3314> ἐξαίφνης <1810> ἐκ <1537> τοῦ <3588> οὐρανοῦ <3772> περιαστράψαι <4015> φῶς <5457> ἱκανὸν <2425> περὶ <4012> ἐμέ, <1473>

7 ἔπεσά <4098> τε <5037> εἰς <1519> τὸ <3588> ἔδαφος <1475> καὶ <2532> ἤκουσα <191> φωνῆς <5456> λεγούσης <3004> μοι, <1473> Σαοὺλ <4549> Σαούλ, <4549> τί <5101> με <1473> διώκεις; <1377>

8 ἐγὼ <1473> δὲ <1161> ἀπεκρίθην, <611> τίς <5101> εἶ, <1510> κύριε; <2962> εἶπέν <3004> τε <5037> πρός <4314> ἐμέ, <1473> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> Ἰησοῦς <2424> ὁ <3588> Ναζωραῖος <3480> ὃν <3739> σὺ <4771> διώκεις. <1377>

9 οἱ <3588> δὲ <1161> σὺν <4862> ἐμοὶ <1473> ὄντες <1510> τὸ <3588> μὲν <3303> φῶς <5457> ἐθεάσαντο <2300> τὴν <3588> δὲ <1161> φωνὴν <5456> οὐκ <3756> ἤκουσαν <191> τοῦ <3588> λαλοῦντός <2980> μοι. <1473>

10 εἶπον <3004> δέ, <1161> τί <5101> ποιήσω, <4160> κύριε; <2962> ὁ <3588> δὲ <1161> κύριος <2962> εἶπεν <3004> πρός <4314> με, <1473> ἀναστὰς <450> πορεύου <4198> εἰς <1519> Δαμασκόν, <1154> κἀκεῖ <2546> σοι <4771> λαληθήσεται <2980> περὶ <4012> πάντων <3956> ὧν <3739> τέτακταί <5021> σοι <4771> ποιῆσαι. <4160>

11 ὡς <5613> δὲ <1161> οὐκ <3756> ἐνέβλεπον <1689> ἀπὸ <575> τῆς <3588> δόξης <1391> τοῦ <3588> φωτὸς <5457> ἐκείνου, <1565> χειραγωγούμενος <5496> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> συνόντων <4895> μοι <1473> ἦλθον <2064> εἰς <1519> Δαμασκόν. <1154>

12 Ἀνανίας <367> δέ <1161> τις, <5100> ἀνὴρ <435> εὐλαβὴς <2126> κατὰ <2596> τὸν <3588> νόμον, <3551> μαρτυρούμενος <3140> ὑπὸ <5259> πάντων <3956> τῶν <3588> κατοικούντων <2730> Ἰουδαίων, <2453>

13 ἐλθὼν <2064> πρός <4314> ἐμὲ <1473> καὶ <2532> ἐπιστὰς <2186> εἶπέν <3004> μοι· <1473> Σαοὺλ <4549> ἀδελφέ, <80> ἀνάβλεψον· <308> κἀγὼ <2504> αὐτῇ <846> τῇ <3588> ὥρᾳ <5610> ἀνέβλεψα <308> εἰς <1519> αὐτόν. <846>

14 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν, <3004> ὁ <3588> θεὸς <2316> τῶν <3588> πατέρων <3962> ἡμῶν <2249> προεχειρίσατό <4400> σε <4771> γνῶναι <1097> τὸ <3588> θέλημα <2307> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἰδεῖν <3708> τὸν <3588> δίκαιον <1342> καὶ <2532> ἀκοῦσαι <191> φωνὴν <5456> ἐκ <1537> τοῦ <3588> στόματος <4750> αὐτοῦ, <846>

15 ὅτι <3754> ἔσῃ <1510> μάρτυς <3144> αὐτῷ <846> πρὸς <4314> πάντας <3956> ἀνθρώπους <444> ὧν <3739> ἑώρακας <3708> καὶ <2532> ἤκουσας. <191>

16 καὶ <2532> νῦν <3568> τί <5101> μέλλεις; <3195> ἀναστὰς <450> βάπτισαι <907> καὶ <2532> ἀπόλυσαι <630> τὰς <3588> ἁμαρτίας <266> σου <4771> ἐπικαλεσάμενος <1941> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ. <846>

17 ἐγένετο <1096> δέ <1161> μοι <1473> ὑποστρέψαντι <5290> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> καὶ <2532> προσευχομένου <4336> μου <1473> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> γενέσθαι <1096> με <1473> ἐν <1722> ἐκστάσει <1611>

18 καὶ <2532> ἴδον <3708> αὐτὸν <846> λέγοντά <3004> μοι, <1473> σπεῦσον <4692> καὶ <2532> ἔξελθε <1831> ἐν <1722> τάχει <5034> ἐξ <1537> Ἱερουσαλήμ, <2419> διότι <1360> οὐ <3756> παραδέξονταί <3858> σου <4771> μαρτυρίαν <3141> περὶ <4012> ἐμοῦ. <1473>

19 κἀγὼ <2504> εἶπον, <3004> κύριε, <2962> αὐτοὶ <846> ἐπίστανται <1987> ὅτι <3754> ἐγὼ <1473> ἤμην <1510> φυλακίζων <5439> καὶ <2532> δέρων <1194> κατὰ <2596> τὰς <3588> συναγωγὰς <4864> τοὺς <3588> πιστεύοντας <4100> ἐπὶ <1909> σέ· <4771>

20 καὶ <2532> ὅτε <3753> ἐξεχύννετο <1632> τὸ <3588> αἷμα <129> Στεφάνου <4736> τοῦ <3588> μάρτυρός <3144> σου, <4771> καὶ <2532> αὐτὸς <846> ἤμην <1510> ἐφεστὼς <2186> καὶ <2532> συνευδοκῶν <4909> καὶ <2532> φυλάσσων <5442> τὰ <3588> ἱμάτια <2440> τῶν <3588> ἀναιρούντων <337> αὐτόν. <846>

21 καὶ <2532> εἶπεν <3004> πρός <4314> με, <1473> πορεύου, <4198> ὅτι <3754> ἐγὼ <1473> εἰς <1519> ἔθνη <1484> μακρὰν <3112> ἐξαποστελῶ <1821> σε. <4771>

22 Ἤκουον <191> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἄχρι <891> τούτου <3778> τοῦ <3588> λόγου <3056> καὶ <2532> ἐπῆραν <1869> τὴν <3588> φωνὴν <5456> αὐτῶν <846> λέγοντες, <3004> αἶρε <142> ἀπὸ <575> τῆς <3588> γῆς <1093> τὸν <3588> τοιοῦτον, <5108> οὐ <3756> γὰρ <1063> καθῆκεν <2520> αὐτὸν <846> ζῆν. <2198>

23 κραυγαζόντων <2905> δὲ <1161> αὐτῶν <846> καὶ <2532> ῥιπτούντων <4495> τὰ <3588> ἱμάτια <2440> καὶ <2532> κονιορτὸν <2868> βαλλόντων <906> εἰς <1519> τὸν <3588> ἀέρα, <109>

24 ἐκέλευσεν <2753> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> εἰσάγεσθαι <1521> αὐτὸν <846> εἰς <1519> τὴν <3588> παρεμβολήν, <3925> εἴπας <3004> μάστιξιν <3148> ἀνετάζεσθαι <426> αὐτὸν <846> ἵνα <2443> ἐπιγνῷ <1921> δι’ <1223> ἣν <3739> αἰτίαν <156> οὕτως <3779> ἐπεφώνουν <2019> αὐτῷ. <846>

25 ὡς <5613> δὲ <1161> προέτειναν <4385> αὐτὸν <846> τοῖς <3588> ἱμᾶσιν <2438> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> τὸν <3588> ἑστῶτα <2476> ἑκατόνταρχον <1543> ὁ <3588> Παῦλος· <3972> εἰ <1487> ἄνθρωπον <444> Ῥωμαῖον <4514> καὶ <2532> ἀκατάκριτον <178> ἔξεστιν <1832> ὑμῖν <5210> μαστίζειν; <3147>

26 ἀκούσας <191> δὲ <1161> ὁ <3588> ἑκατοντάρχης <1543> προσελθὼν <4334> τῷ <3588> χιλιάρχῳ <5506> ἀπήγγειλεν <518> λέγων· <3004> τί <5101> μέλλεις <3195> ποιεῖν; <4160> ὁ <3588> γὰρ <1063> ἄνθρωπος <444> οὗτος <3778> Ῥωμαῖός <4514> ἐστιν. <1510>

27 προσελθὼν <4334> δὲ <1161> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> λέγε <3004> μοι, <1473> σὺ <4771> Ῥωμαῖος <4514> εἶ; <1510> ὁ <3588> δὲ <1161> ἔφη, <5346> ναί. <3483>

28 ἀπεκρίθη <611> δὲ <1161> ὁ <3588> χιλίαρχος· <5506> ἐγὼ <1473> πολλοῦ <4183> κεφαλαίου <2774> τὴν <3588> πολιτείαν <4174> ταύτην <3778> ἐκτησάμην. <2932> ὁ <3588> δὲ <1161> Παῦλος <3972> ἔφη· <5346> ἐγὼ <1473> δὲ <1161> καὶ <2532> γεγέννημαι. <1080>

29 εὐθέως <2112> οὖν <3767> ἀπέστησαν <868> ἀπ’ <575> αὐτοῦ <846> οἱ <3588> μέλλοντες <3195> αὐτὸν <846> ἀνετάζειν· <426> καὶ <2532> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> δὲ <1161> ἐφοβήθη <5399> ἐπιγνοὺς <1921> ὅτι <3754> Ῥωμαῖός <4514> ἐστιν <1510> καὶ <2532> ὅτι <3754> αὐτὸν <846> ἦν <1510> δεδεκώς. <1210>

30 Τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπαύριον <1887> βουλόμενος <1014> γνῶναι <1097> τὸ <3588> ἀσφαλὲς <804> τὸ <3588> τί <5101> κατηγορεῖται <2723> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> ἔλυσεν <3089> αὐτόν, <846> καὶ <2532> ἐκέλευσεν <2753> συνελθεῖν <4905> τοὺς <3588> ἀρχιερεῖς <749> καὶ <2532> πᾶν <3956> τὸ <3588> συνέδριον, <4892> καὶ <2532> καταγαγὼν <2609> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἔστησεν <2476> εἰς <1519> αὐτούς. <846>


 <<  Kisah 22 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);