K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 5 >> 

1 Ἀνὴρ <435> δέ <1161> τις <5100> Ἀνανίας <367> ὀνόματι <3686> σὺν <4862> Σαπφείρῃ <4551> τῇ <3588> γυναικὶ <1135> αὐτοῦ <846> ἐπώλησεν <4453> κτῆμα <2933>

2 καὶ <2532> ἐνοσφίσατο <3557> ἀπὸ <575> τῆς <3588> τιμῆς, <5092> συνειδυίης <4894> καὶ <2532> τῆς <3588> γυναικός, <1135> καὶ <2532> ἐνέγκας <5342> μέρος <3313> τι <5100> παρὰ <3844> τοὺς <3588> πόδας <4228> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> ἔθηκεν. <5087>

3 εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὁ <3588> Πέτρος· <4074> Ἀνανία, <367> διατί <1302> ἐπλήρωσεν <4137> ὁ <3588> σατανᾶς <4567> τὴν <3588> καρδίαν <2588> σου, <4771> ψεύσασθαί <5574> σε <4771> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> καὶ <2532> νοσφίσασθαι <3557> ἀπὸ <575> τῆς <3588> τιμῆς <5092> τοῦ <3588> χωρίου; <5564>

4 οὐχὶ <3780> μένον <3306> σοὶ <4771> ἔμενεν <3306> καὶ <2532> πραθὲν <4097> ἐν <1722> τῇ <3588> σῇ <4674> ἐξουσίᾳ <1849> ὑπῆρχεν; <5225> τί <5101> ὅτι <3754> ἔθου <5087> ἐν <1722> τῇ <3588> καρδίᾳ <2588> σου <4771> τὸ <3588> πρᾶγμα <4229> τοῦτο; <3778> οὐκ <3756> ἐψεύσω <5574> ἀνθρώποις <444> ἀλλὰ <235> τῷ <3588> θεῷ. <2316>

5 ἀκούων <191> δὲ <1161> ὁ <3588> Ἀνανίας <367> τοὺς <3588> λόγους <3056> τούτους <3778> πεσὼν <4098> ἐξέψυξεν· <1634> καὶ <2532> ἐγένετο <1096> φόβος <5401> μέγας <3173> ἐπὶ <1909> πάντας <3956> τοὺς <3588> ἀκούοντας. <191>

6 ἀναστάντες <450> δὲ <1161> οἱ <3588> νεώτεροι <3501> συνέστειλαν <4958> αὐτὸν <846> καὶ <2532> ἐξενέγκαντες <1627> ἔθαψαν. <2290>

7 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ὡς <5613> ὡρῶν <5610> τριῶν <5140> διάστημα <1292> καὶ <2532> ἡ <3588> γυνὴ <1135> αὐτοῦ <846> μὴ <3361> εἰδυῖα <1492> τὸ <3588> γεγονὸς <1096> εἰσῆλθεν. <1525>

8 ἀπεκρίθη <611> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτὴν <846> Πέτρος, <4074> εἰπέ <3004> μοι, <1473> εἰ <1487> τοσούτου <5118> τὸ <3588> χωρίον <5564> ἀπέδοσθε; <591> ἡ <3588> δὲ <1161> εἶπεν, <3004> ναί, <3483> τοσούτου. <5118>

9 ὁ <3588> δὲ <1161> Πέτρος <4074> πρὸς <4314> αὐτήν, <846> τί <5101> ὅτι <3754> συνεφωνήθη <4856> ὑμῖν <5210> πειράσαι <3985> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> κυρίου; <2962> ἰδοὺ <3708> οἱ <3588> πόδες <4228> τῶν <3588> θαψάντων <2290> τὸν <3588> ἄνδρα <435> σου <4771> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> θύρᾳ <2374> καὶ <2532> ἐξοίσουσίν <1627> σε. <4771>

10 ἔπεσεν <4098> δὲ <1161> παραχρῆμα <3916> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πόδας <4228> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἐξέψυξεν· <1634> εἰσελθόντες <1525> δὲ <1161> οἱ <3588> νεανίσκοι <3495> εὗρον <2147> αὐτὴν <846> νεκράν, <3498> καὶ <2532> ἐξενέγκαντες <1627> ἔθαψαν <2290> πρὸς <4314> τὸν <3588> ἄνδρα <435> αὐτῆς. <846>

11 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> φόβος <5401> μέγας <3173> ἐφ’ <1909> ὅλην <3650> τὴν <3588> ἐκκλησίαν <1577> καὶ <2532> ἐπὶ <1909> πάντας <3956> τοὺς <3588> ἀκούοντας <191> ταῦτα. <3778>

12 Διὰ <1223> δὲ <1161> τῶν <3588> χειρῶν <5495> τῶν <3588> ἀποστόλων <652> ἐγίνετο <1096> σημεῖα <4592> καὶ <2532> τέρατα <5059> πολλὰ <4183> ἐν <1722> τῷ <3588> λαῷ· <2992> καὶ <2532> ἦσαν <1510> ὁμοθυμαδὸν <3661> ἅπαντες <537> ἐν <1722> τῇ <3588> στοᾷ <4745> Σολομῶντος· <4672>

13 τῶν <3588> δὲ <1161> λοιπῶν <3062> οὐδεὶς <3762> ἐτόλμα <5111> κολλᾶσθαι <2853> αὐτοῖς, <846> ἀλλ’ <235> ἐμεγάλυνεν <3170> αὐτοὺς <846> ὁ <3588> λαός· <2992>

14 μᾶλλον <3123> δὲ <1161> προσετίθεντο <4369> πιστεύοντες <4100> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> πλήθη <4128> ἀνδρῶν <435> τε <5037> καὶ <2532> γυναικῶν, <1135>

15 ὥστε <5620> καὶ <2532> εἰς <1519> τὰς <3588> πλατείας <4113> ἐκφέρειν <1627> τοὺς <3588> ἀσθενεῖς <772> καὶ <2532> τιθέναι <5087> ἐπὶ <1909> κλιναρίων <2826> καὶ <2532> κραβάττων, <2895> ἵνα <2443> ἐρχομένου <2064> Πέτρου <4074> κἂν <2579> ἡ <3588> σκιὰ <4639> ἐπισκιάσῃ <1982> τινὶ <5100> αὐτῶν. <846>

16 συνήρχετο <4905> δὲ <1161> καὶ <2532> τὸ <3588> πλῆθος <4128> τῶν <3588> πέριξ <4038> πόλεων <4172> Ἱερουσαλήμ, <2419> φέροντες <5342> ἀσθενεῖς <772> καὶ <2532> ὀχλουμένους <3791> ὑπὸ <5259> πνευμάτων <4151> ἀκαθάρτων, <169> οἵτινες <3748> ἐθεραπεύοντο <2323> ἅπαντες. <537>

17 Ἀναστὰς <450> δὲ <1161> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749> καὶ <2532> πάντες <3956> οἱ <3588> σὺν <4862> αὐτῷ, <846> ἡ <3588> οὖσα <1510> αἵρεσις <139> τῶν <3588> Σαδδουκαίων, <4523> ἐπλήσθησαν <4130> ζήλου <2205>

18 καὶ <2532> ἐπέβαλον <1911> τὰς <3588> χεῖρας <5495> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> ἀποστόλους <652> καὶ <2532> ἔθεντο <5087> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> τηρήσει <5084> δημοσίᾳ. <1219>

19 ἄγγελος <32> δὲ <1161> κυρίου <2962> διὰ <1223> νυκτὸς <3571> ἀνοίξας <455> τὰς <3588> θύρας <2374> τῆς <3588> φυλακῆς <5438> ἐξαγαγών <1806> τε <5037> αὐτοὺς <846> εἶπεν, <3004>

20 πορεύεσθε <4198> καὶ <2532> σταθέντες <2476> λαλεῖτε <2980> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> τῷ <3588> λαῷ <2992> πάντα <3956> τὰ <3588> ῥήματα <4487> τῆς <3588> ζωῆς <2222> ταύτης. <3778>

21 ἀκούσαντες <191> δὲ <1161> εἰσῆλθον <1525> ὑπὸ <5259> τὸν <3588> ὄρθρον <3722> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> καὶ <2532> ἐδίδασκον. <1321> παραγενόμενος <3854> δὲ <1161> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749> καὶ <2532> οἱ <3588> σὺν <4862> αὐτῷ <846> συνεκάλεσαν <4779> τὸ <3588> συνέδριον <4892> καὶ <2532> πᾶσαν <3956> τὴν <3588> γερουσίαν <1087> τῶν <3588> υἱῶν <5207> Ἰσραήλ, <2474> καὶ <2532> ἀπέστειλαν <649> εἰς <1519> τὸ <3588> δεσμωτήριον <1201> ἀχθῆναι <71> αὐτούς. <846>

22 οἱ <3588> δὲ <1161> παραγενόμενοι <3854> ὑπηρέται <5257> οὐχ <3756> εὗρον <2147> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> τῇ <3588> φυλακῇ, <5438> ἀναστρέψαντες <390> δὲ <1161> ἀπήγγειλαν <518>

23 λέγοντες <3004> ὅτι <3754> τὸ <3588> δεσμωτήριον <1201> εὕρομεν <2147> κεκλεισμένον <2808> ἐν <1722> πάσῃ <3956> ἀσφαλείᾳ <803> καὶ <2532> τοὺς <3588> φύλακας <5441> ἑστῶτας <2476> ἐπὶ <1909> τῶν <3588> θυρῶν, <2374> ἀνοίξαντες <455> δὲ <1161> ἔσω, <2080> οὐδένα <3762> εὕρομεν. <2147>

24 ὡς <5613> δὲ <1161> ἤκουσαν <191> τοὺς <3588> λόγους <3056> τούτους <3778> ὅ <3588> τε <5037> στρατηγὸς <4755> τοῦ <3588> ἱεροῦ <2411> καὶ <2532> οἱ <3588> ἀρχιερεῖς, <749> διηπόρουν <1280> περὶ <4012> αὐτῶν <846> τί <5101> ἂν <302> γένοιτο <1096> τοῦτο. <3778>

25 παραγενόμενος <3854> δέ <1161> τις <5100> ἀπήγγειλεν <518> αὐτοῖς <846> ὅτι <3754> ἰδοὺ <3708> οἱ <3588> ἄνδρες <435> οὓς <3739> ἔθεσθε <5087> ἐν <1722> τῇ <3588> φυλακῇ <5438> εἰσὶν <1510> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> ἑστῶτες <2476> καὶ <2532> διδάσκοντες <1321> τὸν <3588> λαόν. <2992>

26 Τότε <5119> ἀπελθὼν <565> ὁ <3588> στρατηγὸς <4755> σὺν <4862> τοῖς <3588> ὑπηρέταις <5257> ἦγεν <71> αὐτούς, <846> οὐ <3756> μετὰ <3326> βίας, <970> ἐφοβοῦντο <5399> γὰρ <1063> τὸν <3588> λαόν, <2992> ἵνα <2443> μὴ <3361> λιθασθῶσιν· <3034>

27 ἀγαγόντες <71> δὲ <1161> αὐτοὺς <846> ἔστησαν <2476> ἐν <1722> τῷ <3588> συνεδρίῳ. <4892> καὶ <2532> ἐπηρώτησεν <1905> αὐτοὺς <846> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749>

28 λέγων, <3004> παραγγελίᾳ <3852> παρηγγείλαμεν <3853> ὑμῖν <5210> μὴ <3361> διδάσκειν <1321> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τούτῳ; <3778> καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> πεπληρώκατε <4137> τὴν <3588> Ἱερουσαλὴμ <2419> τῆς <3588> διδαχῆς <1322> ὑμῶν, <5210> καὶ <2532> βούλεσθε <1014> ἐπαγαγεῖν <1863> ἐφ’ <1909> ἡμᾶς <2249> τὸ <3588> αἷμα <129> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> τούτου. <3778>

29 ἀποκριθεὶς <611> δὲ <1161> Πέτρος <4074> καὶ <2532> οἱ <3588> ἀπόστολοι <652> εἶπαν, <3004> πειθαρχεῖν <3980> δεῖ <1163> θεῷ <2316> μᾶλλον <3123> ἢ <2228> ἀνθρώποις. <444>

30 ὁ <3588> θεὸς <2316> τῶν <3588> πατέρων <3962> ἡμῶν <2249> ἤγειρεν <1453> Ἰησοῦν, <2424> ὃν <3739> ὑμεῖς <5210> διεχειρίσασθε <1315> κρεμάσαντες <2910> ἐπὶ <1909> ξύλου· <3586>

31 τοῦτον <3778> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἀρχηγὸν <747> καὶ <2532> σωτῆρα <4990> ὕψωσεν <5312> τῇ <3588> δεξιᾷ <1188> αὐτοῦ, <846> τοῦ <3588> δοῦναι <1325> μετάνοιαν <3341> τῷ <3588> Ἰσραὴλ <2474> καὶ <2532> ἄφεσιν <859> ἁμαρτιῶν. <266>

32 καὶ <2532> ἡμεῖς <2249> ἐσμεν <1510> μάρτυρες <3144> τῶν <3588> ῥημάτων <4487> τούτων, <3778> καὶ <2532> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ὃ <3739> ἔδωκεν <1325> ὁ <3588> θεὸς <2316> τοῖς <3588> πειθαρχοῦσιν <3980> αὐτῷ. <846>

33 οἱ <3588> δὲ <1161> ἀκούσαντες <191> διεπρίοντο <1282> καὶ <2532> ἐβουλεύοντο <1011> ἀνελεῖν <337> αὐτούς. <846>

34 Ἀναστὰς <450> δέ <1161> τις <5100> ἐν <1722> τῷ <3588> συνεδρίῳ <4892> Φαρισαῖος <5330> ὀνόματι <3686> Γαμαλιήλ, <1059> νομοδιδάσκαλος <3547> τίμιος <5093> παντὶ <3956> τῷ <3588> λαῷ, <2992> ἐκέλευσεν <2753> ἔξω <1854> βραχὺ <1024> τοὺς <3588> ἀνθρώπους <444> ποιῆσαι, <4160>

35 εἶπέν <3004> τε <5037> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> ἄνδρες <435> Ἰσραηλεῖται, <2475> προσέχετε <4337> ἑαυτοῖς <1438> ἐπὶ <1909> τοῖς <3588> ἀνθρώποις <444> τούτοις <3778> τί <5101> μέλλετε <3195> πράσσειν. <4238>

36 πρὸ <4253> γὰρ <1063> τούτων <3778> τῶν <3588> ἡμερῶν <2250> ἀνέστη <450> Θευδᾶς, <2333> λέγων <3004> εἶναί <1510> τινα <5100> ἑαυτόν, <1438> ᾧ <3739> προσεκλίθη <4346> ἀνδρῶν <435> ἀριθμὸς <706> ὡς <5613> τετρακοσίων· <5071> ὃς <3739> ἀνῃρέθη, <337> καὶ <2532> πάντες <3956> ὅσοι <3745> ἐπείθοντο <3982> αὐτῷ <846> διελύθησαν <1262> καὶ <2532> ἐγένοντο <1096> εἰς <1519> οὐδέν. <3762>

37 μετὰ <3326> τοῦτον <3778> ἀνέστη <450> Ἰούδας <2455> ὁ <3588> Γαλιλαῖος <1057> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> τῆς <3588> ἀπογραφῆς <582> καὶ <2532> ἀπέστησεν <868> λαὸν <2992> ὀπίσω <3694> αὐτοῦ· <846> κἀκεῖνος <2548> ἀπώλετο, <622> καὶ <2532> πάντες <3956> ὅσοι <3745> ἐπείθοντο <3982> αὐτῷ <846> διεσκορπίσθησαν. <1287>

38 καὶ <2532> τὰ <3588> νῦν <3568> λέγω <3004> ὑμῖν, <5210> ἀπόστητε <868> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ἀνθρώπων <444> τούτων <3778> καὶ <2532> ἄφετε <863> αὐτούς· <846> ὅτι <3754> ἐὰν <1437> ᾖ <1510> ἐξ <1537> ἀνθρώπων <444> ἡ <3588> βουλὴ <1012> αὕτη <3778> ἢ <2228> τὸ <3588> ἔργον <2041> τοῦτο, <3778> καταλυθήσεται· <2647>

39 εἰ <1487> δὲ <1161> ἐκ <1537> θεοῦ <2316> ἐστιν, <1510> οὐ <3756> δυνήσεσθε <1410> καταλῦσαι <2647> αὐτούς, <846> μήποτε <3379> καὶ <2532> θεομάχοι <2314> εὑρεθῆτε. <2147>

40 ἐπείσθησαν <3982> δὲ <1161> αὐτῷ, <846> καὶ <2532> προσκαλεσάμενοι <4341> τοὺς <3588> ἀποστόλους <652> δείραντες <1194> παρήγγειλαν <3853> μὴ <3361> λαλεῖν <2980> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τοῦ <3588> Ἰησοῦ <2424> καὶ <2532> ἀπέλυσαν. <630>

41 Οἱ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐπορεύοντο <4198> χαίροντες <5463> ἀπὸ <575> προσώπου <4383> τοῦ <3588> συνεδρίου <4892> ὅτι <3754> κατηξιώθησαν <2661> ὑπὲρ <5228> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> ἀτιμασθῆναι· <818>

42 πᾶσάν <3956> τε <5037> ἡμέραν <2250> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> καὶ <2532> κατ’ <2596> οἶκον <3624> οὐκ <3756> ἐπαύοντο <3973> διδάσκοντες <1321> καὶ <2532> εὐαγγελιζόμενοι <2097> τὸν <3588> Χριστόν, <5547> Ἰησοῦν. <2424>


 <<  Kisah 5 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);