K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Lukas 18 >> 

1 Ἔλεγεν <3004> δὲ <1161> παραβολὴν <3850> αὐτοῖς <846> πρὸς <4314> τὸ <3588> δεῖν <1163> πάντοτε <3842> προσεύχεσθαι <4336> αὐτοὺς <846> καὶ <2532> μὴ <3361> ἐνκακεῖν, <1573>

2 λέγων· <3004> κριτής <2923> τις <5100> ἦν <1510> ἔν <1722> τινι <5100> πόλει <4172> τὸν <3588> θεὸν <2316> μὴ <3361> φοβούμενος <5399> καὶ <2532> ἄνθρωπον <444> μὴ <3361> ἐντρεπόμενος. <1788>

3 χήρα <5503> δὲ <1161> ἦν <1510> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> ἐκείνῃ, <1565> καὶ <2532> ἤρχετο <2064> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> λέγουσα· <3004> ἐκδίκησόν <1556> με <1473> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> ἀντιδίκου <476> μου. <1473>

4 καὶ <2532> οὐκ <3756> ἤθελεν <2309> ἐπὶ <1909> χρόνον· <5550> μετὰ <3326> δὲ <1161> ταῦτα <3778> εἶπεν <3004> ἐν <1722> ἑαυτῷ· <1438> εἰ <1487> καὶ <2532> τὸν <3588> θεὸν <2316> οὐ <3756> φοβοῦμαι <5399> οὐδὲ <3761> ἄνθρωπον <444> ἐντρέπομαι, <1788>

5 διά <1223> γε <1065> τὸ <3588> παρέχειν <3930> μοι <1473> κόπον <2873> τὴν <3588> χήραν <5503> ταύτην, <3778> ἐκδικήσω <1556> αὐτήν, <846> ἵνα <2443> μὴ <3361> εἰς <1519> τέλος <5056> ἐρχομένη <2064> ὑπωπιάζῃ <5299> με. <1473>

6 εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὁ <3588> κύριος, <2962> ἀκούσατε <191> τί <5101> ὁ <3588> κριτὴς <2923> τῆς <3588> ἀδικίας <93> λέγει· <3004>

7 ὁ <3588> δὲ <1161> θεὸς <2316> οὐ <3756> μὴ <3361> ποιήσῃ <4160> τὴν <3588> ἐκδίκησιν <1557> τῶν <3588> ἐκλεκτῶν <1588> αὐτοῦ <846> τῶν <3588> βοώντων <994> αὐτῷ <846> ἡμέρας <2250> καὶ <2532> νυκτός, <3571> καὶ <2532> μακροθυμεῖ <3114> ἐπ’ <1909> αὐτοῖς; <846>

8 λέγω <3004> ὑμῖν <5210> ὅτι <3754> ποιήσει <4160> τὴν <3588> ἐκδίκησιν <1557> αὐτῶν <846> ἐν <1722> τάχει. <5034> πλὴν <4133> ὁ <3588> υἱὸς <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου <444> ἐλθὼν <2064> ἆρα <687> εὑρήσει <2147> τὴν <3588> πίστιν <4102> ἐπὶ <1909> τῆς <3588> γῆς; <1093>

9 Εἶπεν <3004> δὲ <1161> καὶ <2532> πρός <4314> τινας <5100> τοὺς <3588> πεποιθότας <3982> ἐφ’ <1909> ἑαυτοῖς <1438> ὅτι <3754> εἰσὶν <1510> δίκαιοι <1342> καὶ <2532> ἐξουθενοῦντας <1848> τοὺς <3588> λοιποὺς <3062> τὴν <3588> παραβολὴν <3850> ταύτην· <3778>

10 Ἄνθρωποι <444> δύο <1417> ἀνέβησαν <305> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> προσεύξασθαι, <4336> ὁ <3588> εἷς <1520> Φαρισαῖος <5330> καὶ <2532> ὁ <3588> ἕτερος <2087> τελώνης. <5057>

11 ὁ <3588> Φαρισαῖος <5330> σταθεὶς <2476> ταῦτα <3778> προσηύχετο· <4336> ὁ <3588> θεός, <2316> εὐχαριστῶ <2168> σοι <4771> ὅτι <3754> οὐκ <3756> εἰμὶ <1510> ὥσπερ <5618> οἱ <3588> λοιποὶ <3062> τῶν <3588> ἀνθρώπων, <444> ἅρπαγες, <727> ἄδικοι, <94> μοιχοί, <3432> ἢ <2228> καὶ <2532> ὡς <5613> οὗτος <3778> ὁ <3588> τελώνης· <5057>

12 νηστεύω <3522> δὶς <1364> τοῦ <3588> σαββάτου, <4521> ἀποδεκατεύω <586> πάντα <3956> ὅσα <3745> κτῶμαι. <2932>

13 ὁ <3588> δὲ <1161> τελώνης <5057> μακρόθεν <3113> ἑστὼς <2476> οὐκ <3756> ἤθελεν <2309> οὐδὲ <3761> τοὺς <3588> ὀφθαλμοὺς <3788> ἐπᾶραι <1869> εἰς <1519> τὸν <3588> οὐρανόν, <3772> ἀλλ’ <235> ἔτυπτεν <5180> τὸ <3588> στῆθος <4738> αὐτοῦ <846> λέγων· <3004> ὁ <3588> θεός, <2316> ἱλάσθητί <2433> μοι <1473> τῷ <3588> ἁμαρτωλῷ. <268>

14 λέγω <3004> ὑμῖν, <5210> κατέβη <2597> οὗτος <3778> δεδικαιωμένος <1344> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> αὐτοῦ <846> ἢ <2228> γὰρ <1063> ἐκεῖνος· <1565> ὅτι <3754> πᾶς <3956> ὁ <3588> ὑψῶν <5312> ἑαυτὸν <1438> ταπεινωθήσεται, <5013> ὁ <3588> δὲ <1161> ταπεινῶν <5013> ἑαυτὸν <1438> ὑψωθήσεται. <5312>

15 Προσέφερον <4374> δὲ <1161> αὐτῷ <846> καὶ <2532> τὰ <3588> βρέφη <1025> ἵνα <2443> αὐτῶν <846> ἅπτηται· <680> ἰδόντες <3708> δὲ <1161> οἱ <3588> μαθηταὶ <3101> ἐπετίμων <2008> αὐτοῖς. <846>

16 ὁ <3588> δὲ <1161> Ἰησοῦς <2424> προσεκαλέσατο <4341> αὐτὰ <846> λέγων· <3004> ἄφετε <863> τὰ <3588> παιδία <3813> ἔρχεσθαι <2064> πρός <4314> με <1473> καὶ <2532> μὴ <3361> κωλύετε <2967> αὐτά· <846> τῶν <3588> γὰρ <1063> τοιούτων <5108> ἐστὶν <1510> ἡ <3588> βασιλεία <932> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

17 ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν, <5210> ὃς <3739> ἂν <302> μὴ <3361> δέξηται <1209> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ὡς <5613> παιδίον, <3813> οὐ <3756> μὴ <3361> εἰσέλθῃ <1525> εἰς <1519> αὐτήν. <846>

18 Καὶ <2532> ἐπηρώτησέν <1905> τις <5100> αὐτὸν <846> ἄρχων <758> λέγων· <3004> διδάσκαλε <1320> ἀγαθέ, <18> τί <5101> ποιήσας <4160> ζωὴν <2222> αἰώνιον <166> κληρονομήσω; <2816>

19 εἶπεν <3004> δὲ <1161> αὐτῷ <846> ὁ <3588> Ἰησοῦς· <2424> τί <5101> με <1473> λέγεις <3004> ἀγαθόν; <18> οὐδεὶς <3762> ἀγαθὸς <18> εἰ <1487> μὴ <3361> εἷς <1520> θεός. <2316>

20 τὰς <3588> ἐντολὰς <1785> οἶδας· <1492> μὴ <3361> μοιχεύσῃς, <3431> μὴ <3361> φονεύσῃς, <5407> μὴ <3361> κλέψῃς, <2813> μὴ <3361> ψευδομαρτυρήσῃς, <5576> τίμα <5091> τὸν <3588> πατέρα <3962> σου <4771> καὶ <2532> τὴν <3588> μητέρα <3384> σου. <4771>

21 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν· <3004> ταῦτα <3778> πάντα <3956> ἐφύλαξα <5442> ἐκ <1537> νεότητος. <3503>

22 ἀκούσας <191> δὲ <1161> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> ἔτι <2089> ἕν <1520> σοι <4771> λείπει· <3007> πάντα <3956> ὅσα <3745> ἔχεις <2192> πώλησον <4453> καὶ <2532> διάδος <1239> πτωχοῖς, <4434> καὶ <2532> ἕξεις <2192> θησαυρὸν <2344> ἐν <1722> οὐρανοῖς, <3772> καὶ <2532> δεῦρο <1204> ἀκολούθει <190> μοι. <1473>

23 ὁ <3588> δὲ <1161> ἀκούσας <191> ταῦτα <3778> περίλυπος <4036> ἐγενήθη, <1096> ἦν <1510> γὰρ <1063> πλούσιος <4145> σφόδρα. <4970>

24 ἰδὼν <3708> δὲ <1161> αὐτὸν <846> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> εἶπεν· <3004> πῶς <4459> δυσκόλως <1423> οἱ <3588> τὰ <3588> χρήματα <5536> ἔχοντες <2192> εἰς <1519> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> εἰσπορεύονται· <1531>

25 εὐκοπώτερον <2123> γάρ <1063> ἐστιν <1510> κάμηλον <2574> διὰ <1223> τρήματος <5169> βελόνης <956> εἰσελθεῖν <1525> ἢ <2228> πλούσιον <4145> εἰς <1519> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> εἰσελθεῖν. <1525>

26 εἶπαν <3004> δὲ <1161> οἱ <3588> ἀκούσαντες· <191> καὶ <2532> τίς <5101> δύναται <1410> σωθῆναι; <4982>

27 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν· <3004> τὰ <3588> ἀδύνατα <102> παρὰ <3844> ἀνθρώποις <444> δυνατὰ <1415> παρὰ <3844> τῷ <3588> θεῷ <2316> ἐστιν. <1510>

28 Εἶπεν <3004> δὲ <1161> Πέτρος· <4074> ἰδοὺ <3708> ἡμεῖς <2249> ἀφέντες <863> τὰ <3588> ἴδια <2398> ἠκολουθήσαμέν <190> σοι. <4771>

29 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν <3004> αὐτοῖς· <846> ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν, <5210> οὐδείς <3762> ἐστιν <1510> ὃς <3739> ἀφῆκεν <863> οἰκίαν <3614> ἢ <2228> γυναῖκα <1135> ἢ <2228> ἀδελφοὺς <80> ἢ <2228> γονεῖς <1118> ἢ <2228> τέκνα <5043> ἕνεκεν <1752> τῆς <3588> βασιλείας <932> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316>

30 ὃς <3739> οὐχὶ <3780> μὴ <3361> ἀπολάβῃ <618> πολλαπλασίονα <4179> ἐν <1722> τῷ <3588> καιρῷ <2540> τούτῳ, <3778> καὶ <2532> ἐν <1722> τῷ <3588> αἰῶνι <165> τῷ <3588> ἐρχομένῳ <2064> ζωὴν <2222> αἰώνιον. <166>

31 Παραλαβὼν <3880> δὲ <1161> τοὺς <3588> δώδεκα <1427> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς· <846> ἰδοὺ <3708> ἀναβαίνομεν <305> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> καὶ <2532> τελεσθήσεται <5055> πάντα <3956> τὰ <3588> γεγραμμένα <1125> διὰ <1223> τῶν <3588> προφητῶν <4396> τῷ <3588> υἱῷ <5207> τοῦ <3588> ἀνθρώπου· <444>

32 παραδοθήσεται <3860> γὰρ <1063> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> καὶ <2532> ἐμπαιχθήσεται <1702> καὶ <2532> ὑβρισθήσεται <5195> καὶ <2532> ἐμπτυσθήσεται, <1716>

33 καὶ <2532> μαστιγώσαντες <3146> ἀποκτενοῦσιν <615> αὐτόν, <846> καὶ <2532> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> τῇ <3588> τρίτῃ <5154> ἀναστήσεται. <450>

34 καὶ <2532> αὐτοὶ <846> οὐδὲν <3762> τούτων <3778> συνῆκαν, <4920> καὶ <2532> ἦν <1510> τὸ <3588> ῥῆμα <4487> τοῦτο <3778> κεκρυμμένον <2928> ἀπ’ <575> αὐτῶν, <846> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἐγίνωσκον <1097> τὰ <3588> λεγόμενα. <3004>

35 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐν <1722> τῷ <3588> ἐγγίζειν <1448> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Ἱερειχὼ <2410> τυφλός <5185> τις <5100> ἐκάθητο <2521> παρὰ <3844> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> ἐπαιτῶν. <1871>

36 ἀκούσας <191> δὲ <1161> ὄχλου <3793> διαπορευομένου <1279> ἐπυνθάνετο <4441> τί <5101> εἴη <1510> τοῦτο· <3778>

37 ἀπήγγειλαν <518> δὲ <1161> αὐτῷ <846> ὅτι <3754> Ἰησοῦς <2424> ὁ <3588> Ναζωραῖος <3480> παρέρχεται. <3928>

38 καὶ <2532> ἐβόησεν <994> λέγων· <3004> Ἰησοῦ <2424> υἱὲ <5207> Δαυείδ, <1138> ἐλέησόν <1653> με. <1473>

39 καὶ <2532> οἱ <3588> προάγοντες <4254> ἐπετίμων <2008> αὐτῷ <846> ἵνα <2443> σιγήσῃ· <4601> αὐτὸς <846> δὲ <1161> πολλῷ <4183> μᾶλλον <3123> ἔκραζεν· <2896> υἱὲ <5207> Δαυείδ, <1138> ἐλέησόν <1653> με. <1473>

40 σταθεὶς <2476> δὲ <1161> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> ἐκέλευσεν <2753> αὐτὸν <846> ἀχθῆναι <71> πρὸς <4314> αὐτόν. <846> ἐγγίσαντος <1448> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἐπηρώτησεν <1905> αὐτόν· <846>

41 τί <5101> σοι <4771> θέλεις <2309> ποιήσω; <4160> ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν· <3004> κύριε, <2962> ἵνα <2443> ἀναβλέψω. <308>

42 καὶ <2532> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> ἀνάβλεψον· <308> ἡ <3588> πίστις <4102> σου <4771> σέσωκέν <4982> σε. <4771>

43 καὶ <2532> παραχρῆμα <3916> ἀνέβλεψεν, <308> καὶ <2532> ἠκολούθει <190> αὐτῷ <846> δοξάζων <1392> τὸν <3588> θεόν. <2316> καὶ <2532> πᾶς <3956> ὁ <3588> λαὸς <2992> ἰδὼν <3708> ἔδωκεν <1325> αἶνον <136> τῷ <3588> θεῷ. <2316>


 <<  Lukas 18 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);