K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Rum 15 >> 

1 Ὀφείλομεν <3784> δὲ <1161> ἡμεῖς <2249> οἱ <3588> δυνατοὶ <1415> τὰ <3588> ἀσθενήματα <771> τῶν <3588> ἀδυνάτων <102> βαστάζειν, <941> καὶ <2532> μὴ <3361> ἑαυτοῖς <1438> ἀρέσκειν. <700>

2 ἕκαστος <1538> ἡμῶν <2249> τῷ <3588> πλησίον <4139> ἀρεσκέτω <700> εἰς <1519> τὸ <3588> ἀγαθὸν <18> πρὸς <4314> οἰκοδομήν· <3619>

3 καὶ <2532> γὰρ <1063> ὁ <3588> Χριστὸς <5547> οὐχ <3756> ἑαυτῷ <1438> ἤρεσεν· <700> ἀλλὰ <235> καθὼς <2531> γέγραπται, <1125> οἱ <3588> ὀνειδισμοὶ <3680> τῶν <3588> ὀνειδιζόντων <3679> σε <4771> ἐπέπεσαν <1968> ἐπ’ <1909> ἐμέ. <1473>

4 ὅσα <3745> γὰρ <1063> προεγράφη, <4270> εἰς <1519> τὴν <3588> ἡμετέραν <2251> διδασκαλίαν <1319> ἐγράφη, <1125> ἵνα <2443> διὰ <1223> τῆς <3588> ὑπομονῆς <5281> καὶ <2532> διὰ <1223> τῆς <3588> παρακλήσεως <3874> τῶν <3588> γραφῶν <1124> τὴν <3588> ἐλπίδα <1680> ἔχωμεν. <2192>

5 ὁ <3588> δὲ <1161> θεὸς <2316> τῆς <3588> ὑπομονῆς <5281> καὶ <2532> τῆς <3588> παρακλήσεως <3874> δῴη <1325> ὑμῖν <5210> τὸ <3588> αὐτὸ <846> φρονεῖν <5426> ἐν <1722> ἀλλήλοις <240> κατὰ <2596> Χριστὸν <5547> Ἰησοῦν, <2424>

6 ἵνα <2443> ὁμοθυμαδὸν <3661> ἐν <1722> ἑνὶ <1520> στόματι <4750> δοξάζητε <1392> τὸν <3588> θεὸν <2316> καὶ <2532> πατέρα <3962> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ἡμῶν <2249> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ. <5547>

7 διὸ <1352> προσλαμβάνεσθε <4355> ἀλλήλους, <240> καθὼς <2531> καὶ <2532> ὁ <3588> Χριστὸς <5547> προσελάβετο <4355> ὑμᾶς, <5210> εἰς <1519> δόξαν <1391> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

8 λέγω <3004> γὰρ <1063> Χριστὸν <5547> διάκονον <1249> γεγενῆσθαι <1096> περιτομῆς <4061> ὑπὲρ <5228> ἀληθείας <225> θεοῦ, <2316> εἰς <1519> τὸ <3588> βεβαιῶσαι <950> τὰς <3588> ἐπαγγελίας <1860> τῶν <3588> πατέρων, <3962>

9 τὰ <3588> δὲ <1161> ἔθνη <1484> ὑπὲρ <5228> ἐλέους <1656> δοξάσαι <1392> τὸν <3588> θεόν, <2316> καθὼς <2531> γέγραπται· <1125> διὰ <1223> τοῦτο <3778> ἐξομολογήσομαί <1843> σοι <4771> ἐν <1722> ἔθνεσιν, <1484> καὶ <2532> τῷ <3588> ὀνόματί <3686> σου <4771> ψαλῶ. <5567>

10 καὶ <2532> πάλιν <3825> λέγει, <3004> εὐφράνθητε, <2165> ἔθνη, <1484> μετὰ <3326> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> αὐτοῦ. <846>

11 καὶ <2532> πάλιν, <3825> αἰνεῖτε, <134> πάντα <3956> τὰ <3588> ἔθνη, <1484> τὸν <3588> κύριον, <2962> καὶ <2532> ἐπαινεσάτωσαν <1867> αὐτὸν <846> πάντες <3956> οἱ <3588> λαοί. <2992>

12 καὶ <2532> πάλιν <3825> Ἡσαΐας <2268> λέγει, <3004> ἔσται <1510> ἡ <3588> ῥίζα <4491> τοῦ <3588> Ἰεσσαί, <2421> καὶ <2532> ὁ <3588> ἀνιστάμενος <450> ἄρχειν <757> ἐθνῶν· <1484> ἐπ’ <1909> αὐτῷ <846> ἔθνη <1484> ἐλπιοῦσιν. <1679>

13 ὁ <3588> δὲ <1161> θεὸς <2316> τῆς <3588> ἐλπίδος <1680> πληρώσαι <4137> ὑμᾶς <5210> πάσης <3956> χαρᾶς <5479> καὶ <2532> εἰρήνης <1515> ἐν <1722> τῷ <3588> πιστεύειν, <4100> εἰς <1519> τὸ <3588> περισσεύειν <4052> ὑμᾶς <5210> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐλπίδι <1680> ἐν <1722> δυνάμει <1411> πνεύματος <4151> ἁγίου. <40>

14 Πέπεισμαι <3982> δέ, <1161> ἀδελφοί <80> μου, <1473> καὶ <2532> αὐτὸς <846> ἐγὼ <1473> περὶ <4012> ὑμῶν, <5210> ὅτι <3754> καὶ <2532> αὐτοὶ <846> μεστοί <3324> ἐστε <1510> ἀγαθωσύνης, <19> πεπληρωμένοι <4137> πάσης <3956> τῆς <3588> γνώσεως, <1108> δυνάμενοι <1410> καὶ <2532> ἀλλήλους <240> νουθετεῖν. <3560>

15 τολμηρότερον <5112> δὲ <1161> ἔγραψα <1125> ὑμῖν <5210> ἀπὸ <575> μέρους, <3313> ὡς <5613> ἐπαναμιμνῄσκων <1878> ὑμᾶς <5210> διὰ <1223> τὴν <3588> χάριν <5485> τὴν <3588> δοθεῖσάν <1325> μοι <1473> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> θεοῦ <2316>

16 εἰς <1519> τὸ <3588> εἶναί <1510> με <1473> λειτουργὸν <3011> Χριστοῦ <5547> Ἰησοῦ <2424> εἰς <1519> τὰ <3588> ἔθνη, <1484> ἱερουργοῦντα <2418> τὸ <3588> εὐαγγέλιον <2098> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> ἵνα <2443> γένηται <1096> ἡ <3588> προσφορὰ <4376> τῶν <3588> ἐθνῶν <1484> εὐπρόσδεκτος, <2144> ἡγιασμένη <37> ἐν <1722> πνεύματι <4151> ἁγίῳ. <40>

17 ἔχω <2192> οὖν <3767> τὴν <3588> καύχησιν <2746> ἐν <1722> Χριστῷ <5547> Ἰησοῦ <2424> τὰ <3588> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεόν· <2316>

18 οὐ <3756> γὰρ <1063> τολμήσω <5111> τι <5100> λαλεῖν <2980> ὧν <3739> οὐ <3756> κατειργάσατο <2716> Χριστὸς <5547> δι’ <1223> ἐμοῦ <1473> εἰς <1519> ὑπακοὴν <5218> ἐθνῶν, <1484> λόγῳ <3056> καὶ <2532> ἔργῳ, <2041>

19 ἐν <1722> δυνάμει <1411> σημείων <4592> καὶ <2532> τεράτων, <5059> ἐν <1722> δυνάμει <1411> πνεύματος <4151> θεοῦ, <2316> ὥστε <5620> με <1473> ἀπὸ <575> Ἱερουσαλὴμ <2419> καὶ <2532> κύκλῳ <2945> μέχρι <3360> τοῦ <3588> Ἰλλυρικοῦ <2437> πεπληρωκέναι <4137> τὸ <3588> εὐαγγέλιον <2098> τοῦ <3588> Χριστοῦ. <5547>

20 οὕτως <3779> δὲ <1161> φιλοτιμούμενον <5389> εὐαγγελίζεσθαι <2097> οὐχ <3756> ὅπου <3699> ὠνομάσθη <3687> Χριστός, <5547> ἵνα <2443> μὴ <3361> ἐπ’ <1909> ἀλλότριον <245> θεμέλιον <2310> οἰκοδομῶ, <3618>

21 ἀλλὰ <235> καθὼς <2531> γέγραπται, <1125> οἷς <3739> οὐκ <3756> ἀνηγγέλη <312> περὶ <4012> αὐτοῦ <846> ὄψονται, <3708> καὶ <2532> οἳ <3739> οὐκ <3756> ἀκηκόασιν <191> συνήσουσιν. <4920>

22 Διὸ <1352> καὶ <2532> ἐνεκοπτόμην <1465> τὰ <3588> πολλὰ <4183> τοῦ <3588> ἐλθεῖν <2064> πρὸς <4314> ὑμᾶς· <5210>

23 νυνὶ <3570> δὲ <1161> μηκέτι <3371> τόπον <5117> ἔχων <2192> ἐν <1722> τοῖς <3588> κλίμασι <2824> τούτοις, <3778> ἐπιποθίαν <1974> δὲ <1161> ἔχων <2192> τοῦ <3588> ἐλθεῖν <2064> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> ἀπὸ <575> πολλῶν <4183> ἐτῶν, <2094>

24 ὡς <5613> ἂν <302> πορεύωμαι <4198> εἰς <1519> τὴν <3588> Σπανίαν· <4681> ἐλπίζω <1679> γὰρ <1063> διαπορευόμενος <1279> θεάσασθαι <2300> ὑμᾶς <5210> καὶ <2532> ὑφ’ <5259> ὑμῶν <5210> προπεμφθῆναι <4311> ἐκεῖ, <1563> ἐὰν <1437> ὑμῶν <5210> πρῶτον <4412> ἀπὸ <575> μέρους <3313> ἐμπλησθῶ. <1705>

25 νυνὶ <3570> δὲ <1161> πορεύομαι <4198> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> διακονῶν <1247> τοῖς <3588> ἁγίοις. <40>

26 ηὐδόκησαν <2106> γὰρ <1063> Μακεδονία <3109> καὶ <2532> Ἀχαΐα <882> κοινωνίαν <2842> τινὰ <5100> ποιήσασθαι <4160> εἰς <1519> τοὺς <3588> πτωχοὺς <4434> τῶν <3588> ἁγίων <40> τῶν <3588> ἐν <1722> Ἱερουσαλήμ. <2419>

27 ηὐδόκησαν <2106> γάρ, <1063> καὶ <2532> ὀφειλέται <3781> εἰσὶν <1510> αὐτῶν· <846> εἰ <1487> γὰρ <1063> τοῖς <3588> πνευματικοῖς <4152> αὐτῶν <846> ἐκοινώνησαν <2841> τὰ <3588> ἔθνη, <1484> ὀφείλουσιν <3784> καὶ <2532> ἐν <1722> τοῖς <3588> σαρκικοῖς <4559> λειτουργῆσαι <3008> αὐτοῖς. <846>

28 τοῦτο <3778> οὖν <3767> ἐπιτελέσας, <2005> καὶ <2532> σφραγισάμενος <4972> αὐτοῖς <846> τὸν <3588> καρπὸν <2590> τοῦτον, <3778> ἀπελεύσομαι <565> δι’ <1223> ὑμῶν <5210> εἰς <1519> Σπανίαν· <4681>

29 οἶδα <1492> δὲ <1161> ὅτι <3754> ἐρχόμενος <2064> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> ἐν <1722> πληρώματι <4138> εὐλογίας <2129> Χριστοῦ <5547> ἐλεύσομαι. <2064>

30 παρακαλῶ <3870> δὲ <1161> ὑμᾶς, <5210> ἀδελφοί, <80> διὰ <1223> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ἡμῶν <2249> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> καὶ <2532> διὰ <1223> τῆς <3588> ἀγάπης <26> τοῦ <3588> πνεύματος, <4151> συναγωνίσασθαί <4865> μοι <1473> ἐν <1722> ταῖς <3588> προσευχαῖς <4335> ὑπὲρ <5228> ἐμοῦ <1473> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεόν, <2316>

31 ἵνα <2443> ῥυσθῶ <4506> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ἀπειθούντων <544> ἐν <1722> τῇ <3588> Ἰουδαίᾳ <2449> καὶ <2532> ἡ <3588> διακονία <1248> μου <1473> ἡ <3588> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> εὐπρόσδεκτος <2144> τοῖς <3588> ἁγίοις <40> γένηται, <1096>

32 ἵνα <2443> ἐλθὼν <2064> ἐν <1722> χαρᾷ <5479> πρὸς <4314> ὑμᾶς <5210> διὰ <1223> θελήματος <2307> θεοῦ <2316> συναναπαύσωμαι <4875> ὑμῖν. <5210>

33 ὁ <3588> δὲ <1161> θεὸς <2316> τῆς <3588> εἰρήνης <1515> μετὰ <3326> πάντων <3956> ὑμῶν· <5210> ἀμήν. <281>


 <<  Rum 15 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);