K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Ibrani 11 >> 

1 Ἔστιν <1510> δὲ <1161> πίστις <4102> ἐλπιζομένων <1679> ὑπόστασις, <5287> πραγμάτων <4229> ἔλεγχος <1650> οὐ <3756> βλεπομένων. <991>

2 ἐν <1722> ταύτῃ <3778> γὰρ <1063> ἐμαρτυρήθησαν <3140> οἱ <3588> πρεσβύτεροι. <4245>

3 Πίστει <4102> νοοῦμεν <3539> κατηρτίσθαι <2675> τοὺς <3588> αἰῶνας <165> ῥήματι <4487> θεοῦ, <2316> εἰς <1519> τὸ <3588> μὴ <3361> ἐκ <1537> φαινομένων <5316> τὸ <3588> βλεπόμενον <991> γεγονέναι. <1096>

4 Πίστει <4102> πλείονα <4119> θυσίαν <2378> Ἄβελ <6> παρὰ <3844> Κάϊν <2535> προσήνεγκεν <4374> τῷ <3588> θεῷ, <2316> δι’ <1223> ἧς <3739> ἐμαρτυρήθη <3140> εἶναι <1510> δίκαιος, <1342> μαρτυροῦντος <3140> ἐπὶ <1909> τοῖς <3588> δώροις <1435> αὐτοῦ <846> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> καὶ <2532> δι’ <1223> αὐτῆς <846> ἀποθανὼν <599> ἔτι <2089> λαλεῖ. <2980>

5 Πίστει <4102> Ἐνὼχ <1802> μετετέθη <3346> τοῦ <3588> μὴ <3361> ἰδεῖν <3708> θάνατον, <2288> καὶ <2532> οὐχ <3756> ηὑρίσκετο <2147> διότι <1360> μετέθηκεν <3346> αὐτὸν <846> ὁ <3588> θεός. <2316> πρὸ <4253> γὰρ <1063> τῆς <3588> μεταθέσεως <3331> μεμαρτύρηται <3140> εὐαρεστηκέναι <2100> τῷ <3588> θεῷ· <2316>

6 χωρὶς <5565> δὲ <1161> πίστεως <4102> ἀδύνατον <102> εὐαρεστῆσαι, <2100> πιστεῦσαι <4100> γὰρ <1063> δεῖ <1163> τὸν <3588> προσερχόμενον <4334> θεῷ, <2316> ὅτι <3754> ἔστιν <1510> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἐκζητοῦσιν <1567> αὐτὸν <846> μισθαποδότης <3406> γίνεται. <1096>

7 Πίστει <4102> χρηματισθεὶς <5537> Νῶε <3575> περὶ <4012> τῶν <3588> μηδέπω <3369> βλεπομένων <991> εὐλαβηθεὶς <2125> κατεσκεύασεν <2680> κιβωτὸν <2787> εἰς <1519> σωτηρίαν <4991> τοῦ <3588> οἴκου <3624> αὐτοῦ, <846> δι’ <1223> ἧς <3739> κατέκρινεν <2632> τὸν <3588> κόσμον, <2889> καὶ <2532> τῆς <3588> κατὰ <2596> πίστιν <4102> δικαιοσύνης <1343> ἐγένετο <1096> κληρονόμος. <2818>

8 Πίστει <4102> καλούμενος <2564> Ἀβραὰμ <11> ὑπήκουσεν <5219> ἐξελθεῖν <1831> εἰς <1519> τόπον <5117> ὃν <3739> ἤμελλεν <3195> λαμβάνειν <2983> εἰς <1519> κληρονομίαν, <2817> καὶ <2532> ἐξῆλθεν <1831> μὴ <3361> ἐπιστάμενος <1987> ποῦ <4226> ἔρχεται. <2064>

9 πίστει <4102> παρῴκησεν <3939> εἰς <1519> γῆν <1093> τῆς <3588> ἐπαγγελίας <1860> ὡς <5613> ἀλλοτρίαν, <245> ἐν <1722> σκηναῖς <4633> κατοικήσας <2730> μετὰ <3326> Ἰσαὰκ <2464> καὶ <2532> Ἰακὼβ <2384> τῶν <3588> συνκληρονόμων <4789> τῆς <3588> ἐπαγγελίας <1860> τῆς <3588> αὐτῆς· <846>

10 ἐξεδέχετο <1551> γὰρ <1063> τὴν <3588> τοὺς <3588> θεμελίους <2310> ἔχουσαν <2192> πόλιν, <4172> ἧς <3739> τεχνίτης <5079> καὶ <2532> δημιουργὸς <1217> ὁ <3588> θεός. <2316>

11 Πίστει <4102> καὶ <2532> αὐτὴ <846> Σάρρα <4564> δύναμιν <1411> εἰς <1519> καταβολὴν <2602> σπέρματος <4690> ἔλαβεν <2983> καὶ <2532> παρὰ <3844> καιρὸν <2540> ἡλικίας, <2244> ἐπεὶ <1893> πιστὸν <4103> ἡγήσατο <2233> τὸν <3588> ἐπαγγειλάμενον. <1861>

12 διὸ <1352> καὶ <2532> ἀφ’ <575> ἑνὸς <1520> ἐγεννήθησαν, <1080> καὶ <2532> ταῦτα <3778> νενεκρωμένου, <3499> καθὼς <2531> τὰ <3588> ἄστρα <798> τοῦ <3588> οὐρανοῦ <3772> τῷ <3588> πλήθει <4128> καὶ <2532> ὡς <5613> ἡ <3588> ἄμμος <285> ἡ <3588> παρὰ <3844> τὸ <3588> χεῖλος <5491> τῆς <3588> θαλάσσης <2281> ἡ <3588> ἀναρίθμητος. <382>

13 Κατὰ <2596> πίστιν <4102> ἀπέθανον <599> οὗτοι <3778> πάντες, <3956> μὴ <3361> κομισάμενοι <2865> τὰς <3588> ἐπαγγελίας, <1860> ἀλλὰ <235> πόρρωθεν <4207> αὐτὰς <846> ἰδόντες <3708> καὶ <2532> ἀσπασάμενοι, <782> καὶ <2532> ὁμολογήσαντες <3670> ὅτι <3754> ξένοι <3581> καὶ <2532> παρεπίδημοί <3927> εἰσιν <1510> ἐπὶ <1909> τῆς <3588> γῆς· <1093>

14 οἱ <3588> γὰρ <1063> τοιαῦτα <5108> λέγοντες <3004> ἐμφανίζουσιν <1718> ὅτι <3754> πατρίδα <3968> ἐπιζητοῦσιν. <1934>

15 καὶ <2532> εἰ <1487> μὲν <3303> ἐκείνης <1565> μνημονεύουσιν <3421> ἀφ’ <575> ἧς <3739> ἐξέβησαν, <1545> εἶχον <2192> ἂν <302> καιρὸν <2540> ἀνακάμψαι· <344>

16 νῦν <3568> δὲ <1161> κρείττονος <2909> ὀρέγονται, <3713> τοῦτ’ <3778> ἔστιν <1510> ἐπουρανίου. <2032> διὸ <1352> οὐκ <3756> ἐπαισχύνεται <1870> αὐτοὺς <846> ὁ <3588> θεὸς <2316> θεὸς <2316> ἐπικαλεῖσθαι <1941> αὐτῶν, <846> ἡτοίμασεν <2090> γὰρ <1063> αὐτοῖς <846> πόλιν. <4172>

17 Πίστει <4102> προσενήνοχεν <4374> Ἀβραὰμ <11> τὸν <3588> Ἰσαὰκ <2464> πειραζόμενος, <3985> καὶ <2532> τὸν <3588> μονογενῆ <3439> προσέφερεν <4374> ὁ <3588> τὰς <3588> ἐπαγγελίας <1860> ἀναδεξάμενος, <324>

18 πρὸς <4314> ὃν <3739> ἐλαλήθη <2980> ὅτι <3754> ἐν <1722> Ἰσαὰκ <2464> κληθήσεταί <2564> σοι <4771> σπέρμα, <4690>

19 λογισάμενος <3049> ὅτι <3754> καὶ <2532> ἐκ <1537> νεκρῶν <3498> ἐγείρειν <1453> δυνατὸς <1415> ὁ <3588> θεός· <2316> ὅθεν <3606> αὐτὸν <846> καὶ <2532> ἐν <1722> παραβολῇ <3850> ἐκομίσατο. <2865>

20 πίστει <4102> περὶ <4012> μελλόντων <3195> εὐλόγησεν <2127> Ἰσαὰκ <2464> τὸν <3588> Ἰακὼβ <2384> καὶ <2532> τὸν <3588> Ἠσαῦ. <2269>

21 πίστει <4102> Ἰακὼβ <2384> ἀποθνῄσκων <599> ἕκαστον <1538> τῶν <3588> υἱῶν <5207> Ἰωσὴφ <2501> εὐλόγησεν, <2127> καὶ <2532> προσεκύνησεν <4352> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> ἄκρον <206> τῆς <3588> ῥάβδου <4464> αὐτοῦ. <846>

22 πίστει <4102> Ἰωσὴφ <2501> τελευτῶν <5053> περὶ <4012> τῆς <3588> ἐξόδου <1841> τῶν <3588> υἱῶν <5207> Ἰσραὴλ <2474> ἐμνημόνευσεν, <3421> καὶ <2532> περὶ <4012> τῶν <3588> ὀστέων <3747> αὐτοῦ <846> ἐνετείλατο. <1781>

23 Πίστει <4102> Μωϋσῆς <3475> γεννηθεὶς <1080> ἐκρύβη <2928> τρίμηνον <5150> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> πατέρων <3962> αὐτοῦ, <846> διότι <1360> εἶδον <3708> ἀστεῖον <791> τὸ <3588> παιδίον, <3813> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἐφοβήθησαν <5399> τὸ <3588> διάταγμα <1297> τοῦ <3588> βασιλέως. <935>

24 πίστει <4102> Μωϋσῆς <3475> μέγας <3173> γενόμενος <1096> ἠρνήσατο <720> λέγεσθαι <3004> υἱὸς <5207> θυγατρὸς <2364> Φαραώ, <5328>

25 μᾶλλον <3123> ἑλόμενος <138> συνκακουχεῖσθαι <4778> τῷ <3588> λαῷ <2992> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἢ <2228> πρόσκαιρον <4340> ἔχειν <2192> ἁμαρτίας <266> ἀπόλαυσιν, <619>

26 μείζονα <3173> πλοῦτον <4149> ἡγησάμενος <2233> τῶν <3588> Αἰγύπτου <125> θησαυρῶν <2344> τὸν <3588> ὀνειδισμὸν <3680> τοῦ <3588> Χριστοῦ, <5547> ἀπέβλεπεν <578> γὰρ <1063> εἰς <1519> τὴν <3588> μισθαποδοσίαν. <3405>

27 πίστει <4102> κατέλιπεν <2641> Αἴγυπτον, <125> μὴ <3361> φοβηθεὶς <5399> τὸν <3588> θυμὸν <2372> τοῦ <3588> βασιλέως, <935> τὸν <3588> γὰρ <1063> ἀόρατον <517> ὡς <5613> ὁρῶν <3708> ἐκαρτέρησεν. <2594>

28 πίστει <4102> πεποίηκεν <4160> τὸ <3588> πάσχα <3957> καὶ <2532> τὴν <3588> πρόσχυσιν <4378> τοῦ <3588> αἵματος, <129> ἵνα <2443> μὴ <3361> ὁ <3588> ὀλοθρεύων <3645> τὰ <3588> πρωτότοκα <4416> θίγῃ <2345> αὐτῶν. <846>

29 πίστει <4102> διέβησαν <1224> τὴν <3588> ἐρυθρὰν <2063> θάλασσαν <2281> ὡς <5613> διὰ <1223> ξηρᾶς <3584> γῆς, <1093> ἧς <3739> πεῖραν <3984> λαβόντες <2983> οἱ <3588> Αἰγύπτιοι <124> κατεπόθησαν. <2666>

30 πίστει <4102> τὰ <3588> τείχη <5038> Ἱερειχὼ <2410> ἔπεσαν <4098> κυκλωθέντα <2944> ἐπὶ <1909> ἑπτὰ <2033> ἡμέρας. <2250>

31 πίστει <4102> Ῥαὰβ <4460> ἡ <3588> πόρνη <4204> οὐ <3756> συναπώλετο <4881> τοῖς <3588> ἀπειθήσασιν, <544> δεξαμένη <1209> τοὺς <3588> κατασκόπους <2685> μετ’ <3326> εἰρήνης. <1515>

32 Καὶ <2532> τί <5101> ἔτι <2089> λέγω; <3004> ἐπιλείψει <1952> με <1473> γὰρ <1063> διηγούμενον <1334> ὁ <3588> χρόνος <5550> περὶ <4012> Γεδεών, <1066> Βαράκ, <913> Σαμψών, <4546> Ἰεφθάε, <2422> Δαυείδ <1138> τε <5037> καὶ <2532> Σαμουὴλ <4545> καὶ <2532> τῶν <3588> προφητῶν, <4396>

33 οἳ <3739> διὰ <1223> πίστεως <4102> κατηγωνίσαντο <2610> βασιλείας, <932> ἠργάσαντο <2038> δικαιοσύνην, <1343> ἐπέτυχον <2013> ἐπαγγελιῶν, <1860> ἔφραξαν <5420> στόματα <4750> λεόντων, <3023>

34 ἔσβεσαν <4570> δύναμιν <1411> πυρός, <4442> ἔφυγον <5343> στόματα <4750> μαχαίρης, <3162> ἐδυναμώθησαν <1412> ἀπὸ <575> ἀσθενείας, <769> ἐγενήθησαν <1096> ἰσχυροὶ <2478> ἐν <1722> πολέμῳ, <4171> παρεμβολὰς <3925> ἔκλιναν <2827> ἀλλοτρίων· <245>

35 ἔλαβον <2983> γυναῖκες <1135> ἐξ <1537> ἀναστάσεως <386> τοὺς <3588> νεκροὺς <3498> αὐτῶν· <846> ἄλλοι <243> δὲ <1161> ἐτυμπανίσθησαν, <5178> οὐ <3756> προσδεξάμενοι <4327> τὴν <3588> ἀπολύτρωσιν, <629> ἵνα <2443> κρείττονος <2909> ἀναστάσεως <386> τύχωσιν· <5177>

36 ἕτεροι <2087> δὲ <1161> ἐμπαιγμῶν <1701> καὶ <2532> μαστίγων <3148> πεῖραν <3984> ἔλαβον, <2983> ἔτι <2089> δὲ <1161> δεσμῶν <1199> καὶ <2532> φυλακῆς· <5438>

37 ἐλιθάσθησαν, <3034> ἐπειράσθησαν, <3985> ἐπρίσθησαν, <4249> ἐν <1722> φόνῳ <5408> μαχαίρης <3162> ἀπέθανον, <599> περιῆλθον <4022> ἐν <1722> μηλωταῖς, <3374> ἐν <1722> αἰγείοις <122> δέρμασιν, <1192> ὑστερούμενοι, <5302> θλιβόμενοι, <2346> κακουχούμενοι, <2558>

38 ὧν <3739> οὐκ <3756> ἦν <1510> ἄξιος <514> ὁ <3588> κόσμος, <2889> ἐπὶ <1909> ἐρημίαις <2047> πλανώμενοι <4105> καὶ <2532> ὄρεσιν <3735> καὶ <2532> σπηλαίοις <4693> καὶ <2532> ταῖς <3588> ὀπαῖς <3692> τῆς <3588> γῆς. <1093>

39 καὶ <2532> οὗτοι <3778> πάντες <3956> μαρτυρηθέντες <3140> διὰ <1223> τῆς <3588> πίστεως <4102> οὐκ <3756> ἐκομίσαντο <2865> τὴν <3588> ἐπαγγελίαν, <1860>

40 τοῦ <3588> θεοῦ <2316> περὶ <4012> ἡμῶν <2249> κρεῖττόν <2909> τι <5100> προβλεψαμένου, <4265> ἵνα <2443> μὴ <3361> χωρὶς <5565> ἡμῶν <2249> τελειωθῶσιν. <5048>


 <<  Ibrani 11 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);