K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 27 >> 

1 Ὡς <5613> δὲ <1161> ἐκρίθη <2919> τοῦ <3588> ἀποπλεῖν <636> ἡμᾶς <2249> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἰταλίαν, <2482> παρεδίδουν <3860> τόν <3588> τε <5037> Παῦλον <3972> καί <2532> τινας <5100> ἑτέρους <2087> δεσμώτας <1202> ἑκατοντάρχῃ <1543> ὀνόματι <3686> Ἰουλίῳ <2457> σπείρης <4686> Σεβαστῆς. <4575>

2 ἐπιβάντες <1910> δὲ <1161> πλοίῳ <4143> Ἀδραμυττηνῷ <98> μέλλοντι <3195> πλεῖν <4126> εἰς <1519> τοὺς <3588> κατὰ <2596> τὴν <3588> Ἀσίαν <773> τόπους <5117> ἀνήχθημεν, <321> ὄντος <1510> σὺν <4862> ἡμῖν <2249> Ἀριστάρχου <708> Μακεδόνος <3110> Θεσσαλονικέως· <2331>

3 τῇ <3588> τε <5037> ἑτέρᾳ <2087> κατήχθημεν <2609> εἰς <1519> Σιδῶνα, <4605> φιλανθρώπως <5364> τε <5037> ὁ <3588> Ἰούλιος <2457> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> χρησάμενος <5530> ἐπέτρεψεν <2010> πρὸς <4314> τοὺς <3588> φίλους <5384> πορευθέντι <4198> ἐπιμελείας <1958> τυχεῖν. <5177>

4 κἀκεῖθεν <2547> ἀναχθέντες <321> ὑπεπλεύσαμεν <5284> τὴν <3588> Κύπρον <2954> διὰ <1223> τὸ <3588> τοὺς <3588> ἀνέμους <417> εἶναι <1510> ἐναντίους, <1727>

5 τό <3588> τε <5037> πέλαγος <3989> τὸ <3588> κατὰ <2596> τὴν <3588> Κιλικίαν <2791> καὶ <2532> Παμφυλίαν <3828> διαπλεύσαντες <1277> κατήλθαμεν <2718> εἰς <1519> Μύρρα <3460> τῆς <3588> Λυκίας. <3073>

6 Κἀκεῖ <2546> εὑρὼν <2147> ὁ <3588> ἑκατοντάρχης <1543> πλοῖον <4143> Ἀλεξανδρῖνον <222> πλέον <4126> εἰς <1519> τὴν <3588> Ἰταλίαν <2482> ἐνεβίβασεν <1688> ἡμᾶς <2249> εἰς <1519> αὐτό. <846>

7 ἐν <1722> ἱκαναῖς <2425> δὲ <1161> ἡμέραις <2250> βραδυπλοοῦντες <1020> καὶ <2532> μόλις <3433> γενόμενοι <1096> κατὰ <2596> τὴν <3588> Κνίδον, <2834> μὴ <3361> προσεῶντος <4330> ἡμᾶς <2249> τοῦ <3588> ἀνέμου, <417> ὑπεπλεύσαμεν <5284> τὴν <3588> Κρήτην <2914> κατὰ <2596> Σαλμώνην, <4534>

8 μόλις <3433> τε <5037> παραλεγόμενοι <3881> αὐτὴν <846> ἤλθομεν <2064> εἰς <1519> τόπον <5117> τινὰ <5100> καλούμενον <2564> Καλοὺς <2570> λιμένας, <3040> ᾧ <3739> ἐγγὺς <1451> πόλις <4172> ἦν <1510> Λασαία. <2996>

9 ἱκανοῦ <2425> δὲ <1161> χρόνου <5550> διαγενομένου <1230> καὶ <2532> ὄντος <1510> ἤδη <2235> ἐπισφαλοῦς <2000> τοῦ <3588> πλοὸς <4144> διὰ <1223> τὸ <3588> καὶ <2532> τὴν <3588> νηστείαν <3521> ἤδη <2235> παρεληλυθέναι, <3928> παρῄνει <3867> ὁ <3588> Παῦλος <3972>

10 λέγων <3004> αὐτοῖς, <846> ἄνδρες, <435> θεωρῶ <2334> ὅτι <3754> μετὰ <3326> ὕβρεως <5196> καὶ <2532> πολλῆς <4183> ζημίας <2209> οὐ <3756> μόνον <3440> τοῦ <3588> φορτίου <5413> καὶ <2532> τοῦ <3588> πλοίου <4143> ἀλλὰ <235> καὶ <2532> τῶν <3588> ψυχῶν <5590> ἡμῶν <2249> μέλλειν <3195> ἔσεσθαι <1510> τὸν <3588> πλοῦν. <4144>

11 ὁ <3588> δὲ <1161> ἑκατοντάρχης <1543> τῷ <3588> κυβερνήτῃ <2942> καὶ <2532> τῷ <3588> ναυκλήρῳ <3490> μᾶλλον <3123> ἐπείθετο <3982> ἢ <2228> τοῖς <3588> ὑπὸ <5259> Παύλου <3972> λεγομένοις. <3004>

12 ἀνευθέτου <428> δὲ <1161> τοῦ <3588> λιμένος <3040> ὑπάρχοντος <5225> πρὸς <4314> παραχειμασίαν <3915> οἱ <3588> πλείονες <4119> ἔθεντο <5087> βουλὴν <1012> ἀναχθῆναι <321> ἐκεῖθεν, <1564> εἴπως <1513> δύναιντο <1410> καταντήσαντες <2658> εἰς <1519> Φοίνικα <5405> παραχειμάσαι, <3914> λιμένα <3040> τῆς <3588> Κρήτης <2914> βλέποντα <991> κατὰ <2596> λίβα <3047> καὶ <2532> κατὰ <2596> χῶρον. <5566>

13 ὑποπνεύσαντος <5285> δὲ <1161> νότου <3558> δόξαντες <1380> τῆς <3588> προθέσεως <4286> κεκρατηκέναι, <2902> ἄραντες <142> ἆσσον <788> παρελέγοντο <3881> τὴν <3588> Κρήτην. <2914>

14 μετ’ <3326> οὐ <3756> πολὺ <4183> δὲ <1161> ἔβαλεν <906> κατ’ <2596> αὐτῆς <846> ἄνεμος <417> τυφωνικὸς <5189> ὁ <3588> καλούμενος <2564> εὐρακύλων· <2148>

15 συναρπασθέντος <4884> δὲ <1161> τοῦ <3588> πλοίου <4143> καὶ <2532> μὴ <3361> δυναμένου <1410> ἀντοφθαλμεῖν <503> τῷ <3588> ἀνέμῳ <417> ἐπιδόντες <1929> ἐφερόμεθα. <5342>

16 νησίον <3519> δέ <1161> τι <5100> ὑποδραμόντες <5295> καλούμενον <2564> Κλαῦδα <2802> ἰσχύσαμεν <2480> μόλις <3433> περικρατεῖς <4031> γενέσθαι <1096> τῆς <3588> σκάφης, <4627>

17 ἣν <3739> ἄραντες <142> βοηθείαις <996> ἐχρῶντο <5530> ὑποζωννύντες <5269> τὸ <3588> πλοῖον· <4143> φοβούμενοί <5399> τε <5037> μὴ <3361> εἰς <1519> τὴν <3588> Σύρτιν <4950> ἐκπέσωσιν, <1601> χαλάσαντες <5465> τὸ <3588> σκεῦος, <4632> οὕτως <3779> ἐφέροντο. <5342>

18 σφοδρῶς <4971> δὲ <1161> χειμαζομένων <5492> ἡμῶν <2249> τῇ <3588> ἑξῆς <1836> ἐκβολὴν <1546> ἐποιοῦντο, <4160>

19 καὶ <2532> τῇ <3588> τρίτῃ <5154> αὐτόχειρες <849> τὴν <3588> σκευὴν <4631> τοῦ <3588> πλοίου <4143> ἔριψαν· <4496>

20 μήτε <3383> δὲ <1161> ἡλίου <2246> μήτε <3383> ἄστρων <798> ἐπιφαινόντων <2014> ἐπὶ <1909> πλείονας <4119> ἡμέρας, <2250> χειμῶνός <5494> τε <5037> οὐκ <3756> ὀλίγου <3641> ἐπικειμένου, <1945> λοιπὸν <3063> περιῃρεῖτο <4014> ἐλπὶς <1680> πᾶσα <3956> τοῦ <3588> σώζεσθαι <4982> ἡμᾶς. <2249>

21 πολλῆς <4183> τε <5037> ἀσιτίας <776> ὑπαρχούσης, <5225> τότε <5119> σταθεὶς <2476> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἐν <1722> μέσῳ <3319> αὐτῶν <846> εἶπεν· <3004> ἔδει <1163> μέν, <3303> ὦ <5599> ἄνδρες, <435> πειθαρχήσαντάς <3980> μοι <1473> μὴ <3361> ἀνάγεσθαι <321> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Κρήτης <2914> κερδῆσαί <2770> τε <5037> τὴν <3588> ὕβριν <5196> ταύτην <3778> καὶ <2532> τὴν <3588> ζημίαν. <2209>

22 καὶ <2532> τὰ <3588> νῦν <3568> παραινῶ <3867> ὑμᾶς <5210> εὐθυμεῖν; <2114> ἀποβολὴ <580> γὰρ <1063> ψυχῆς <5590> οὐδεμία <3762> ἔσται <1510> ἐξ <1537> ὑμῶν <5210> πλὴν <4133> τοῦ <3588> πλοίου. <4143>

23 παρέστη <3936> γάρ <1063> μοι <1473> ταύτῃ <3778> τῇ <3588> νυκτὶ <3571> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> οὗ <3739> εἰμὶ <1510> ἐγώ, <1473> ᾧ <3739> καὶ <2532> λατρεύω, <3000> ἄγγελος <32>

24 λέγων· <3004> μὴ <3361> φοβοῦ, <5399> Παῦλε· <3972> Καίσαρί <2541> σε <4771> δεῖ <1163> παραστῆναι, <3936> καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> κεχάρισταί <5483> σοι <4771> ὁ <3588> θεὸς <2316> πάντας <3956> τοὺς <3588> πλέοντας <4126> μετὰ <3326> σοῦ. <4771>

25 διὸ <1352> εὐθυμεῖτε, <2114> ἄνδρες· <435> πιστεύω <4100> γὰρ <1063> τῷ <3588> θεῷ <2316> ὅτι <3754> οὕτως <3779> ἔσται <1510> καθ’ <2596> ὃν <3739> τρόπον <5158> λελάληταί <2980> μοι. <1473>

26 εἰς <1519> νῆσον <3520> δέ <1161> τινα <5100> δεῖ <1163> ἡμᾶς <2249> ἐκπεσεῖν. <1601>

27 Ὡς <5613> δὲ <1161> τεσσαρεσκαιδεκάτη <5065> νὺξ <3571> ἐγένετο <1096> διαφερομένων <1308> ἡμῶν <2249> ἐν <1722> τῷ <3588> Ἀδρίᾳ, <99> κατὰ <2596> μέσον <3319> τῆς <3588> νυκτὸς <3571> ὑπενόουν <5282> οἱ <3588> ναῦται <3492> προσάγειν <4317> τινὰ <5100> αὐτοῖς <846> χώραν. <5561>

28 καὶ <2532> βολίσαντες <1001> εὗρον <2147> ὀργυιὰς <3712> εἴκοσι, <1501> βραχὺ <1024> δὲ <1161> διαστήσαντες <1339> καὶ <2532> πάλιν <3825> βολίσαντες <1001> εὗρον <2147> ὀργυιὰς <3712> δεκαπέντε· <1178>

29 φοβούμενοί <5399> τε <5037> μήπου <4225> κατὰ <2596> τραχεῖς <5138> τόπους <5117> ἐκπέσωμεν, <1601> ἐκ <1537> πρύμνης <4403> ῥίψαντες <4496> ἀγκύρας <45> τέσσαρας <5064> εὔχοντο <2172> ἡμέραν <2250> γενέσθαι. <1096>

30 τῶν <3588> δὲ <1161> ναυτῶν <3492> ζητούντων <2212> φυγεῖν <5343> ἐκ <1537> τοῦ <3588> πλοίου <4143> καὶ <2532> χαλασάντων <5465> τὴν <3588> σκάφην <4627> εἰς <1519> τὴν <3588> θάλασσαν <2281> προφάσει <4392> ὡς <5613> ἐκ <1537> πρῴρης <4408> ἀγκύρας <45> μελλόντων <3195> ἐκτείνειν, <1614>

31 εἶπεν <3004> ὁ <3588> Παῦλος <3972> τῷ <3588> ἑκατοντάρχῃ <1543> καὶ <2532> τοῖς <3588> στρατιώταις· <4757> ἐὰν <1437> μὴ <3361> οὗτοι <3778> μείνωσιν <3306> ἐν <1722> τῷ <3588> πλοίῳ, <4143> ὑμεῖς <5210> σωθῆναι <4982> οὐ <3756> δύνασθε. <1410>

32 τότε <5119> ἀπέκοψαν <609> οἱ <3588> στρατιῶται <4757> τὰ <3588> σχοινία <4979> τῆς <3588> σκάφης <4627> καὶ <2532> εἴασαν <1439> αὐτὴν <846> ἐκπεσεῖν. <1601>

33 Ἄχρι <891> δὲ <1161> οὗ <3739> ἡμέρα <2250> ἔμελλεν <3195> γίνεσθαι, <1096> παρεκάλει <3870> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἅπαντας <537> μεταλαβεῖν <3335> τροφῆς <5160> λέγων· <3004> τεσσαρεσκαιδεκάτην <5065> σήμερον <4594> ἡμέραν <2250> προσδοκῶντες <4328> ἄσιτοι <777> διατελεῖτε, <1300> μηθὲν <3367> προσλαβόμενοι. <4355>

34 διὸ <1352> παρακαλῶ <3870> ὑμᾶς <5210> μεταλαβεῖν <3335> τροφῆς, <5160> τοῦτο <3778> γὰρ <1063> πρὸς <4314> τῆς <3588> ὑμετέρας <5212> σωτηρίας <4991> ὑπάρχει· <5225> οὐδενὸς <3762> γὰρ <1063> ὑμῶν <5210> θρὶξ <2359> ἀπὸ <575> τῆς <3588> κεφαλῆς <2776> ἀπολεῖται. <622>

35 εἴπας <3004> δὲ <1161> ταῦτα <3778> καὶ <2532> λαβὼν <2983> ἄρτον <740> εὐχαρίστησεν <2168> τῷ <3588> θεῷ <2316> ἐνώπιον <1799> πάντων <3956> καὶ <2532> κλάσας <2806> ἤρξατο <756> ἐσθίειν. <2068>

36 εὔθυμοι <2115> δὲ <1161> γενόμενοι <1096> πάντες <3956> καὶ <2532> αὐτοὶ <846> προσελάβοντο <4355> τροφῆς. <5160>

37 ἤμεθα <1510> δὲ <1161> αἱ <3588> πᾶσαι <3956> ψυχαὶ <5590> ἐν <1722> τῷ <3588> πλοίῳ <4143> διακόσιαι <1250> ἑβδομήκοντα <1440> ἕξ. <1803>

38 κορεσθέντες <2880> δὲ <1161> τροφῆς <5160> ἐκούφιζον <2893> τὸ <3588> πλοῖον <4143> ἐκβαλλόμενοι <1544> τὸν <3588> σῖτον <4621> εἰς <1519> τὴν <3588> θάλασσαν. <2281>

39 Ὅτε <3753> δὲ <1161> ἡμέρα <2250> ἐγένετο, <1096> τὴν <3588> γῆν <1093> οὐκ <3756> ἐπεγίνωσκον, <1921> κόλπον <2859> δέ <1161> τινα <5100> κατενόουν <2657> ἔχοντα <2192> αἰγιαλὸν <123> εἰς <1519> ὃν <3739> ἐβουλεύοντο <1011> εἰ <1487> δύναιντο <1410> ἐξῶσαι <1856> τὸ <3588> πλοῖον. <4143>

40 καὶ <2532> τὰς <3588> ἀγκύρας <45> περιελόντες <4014> εἴων <1439> εἰς <1519> τὴν <3588> θάλασσαν, <2281> ἅμα <260> ἀνέντες <447> τὰς <3588> ζευκτηρίας <2202> τῶν <3588> πηδαλίων, <4079> καὶ <2532> ἐπάραντες <1869> τὸν <3588> ἀρτέμωνα <736> τῇ <3588> πνεούσῃ <4154> κατεῖχον <2722> εἰς <1519> τὸν <3588> αἰγιαλόν. <123>

41 περιπεσόντες <4045> δὲ <1161> εἰς <1519> τόπον <5117> διθάλασσον <1337> ἐπέκειλαν <2027> τὴν <3588> ναῦν, <3491> καὶ <2532> ἡ <3588> μὲν <3303> πρῷρα <4408> ἐρείσασα <2043> ἔμεινεν <3306> ἀσάλευτος, <761> ἡ <3588> δὲ <1161> πρύμνα <4403> ἐλύετο <3089> ὑπὸ <5259> τῆς <3588> βίας. <970>

42 τῶν <3588> δὲ <1161> στρατιωτῶν <4757> βουλὴ <1012> ἐγένετο <1096> ἵνα <2443> τοὺς <3588> δεσμώτας <1202> ἀποκτείνωσιν, <615> μή <3361> τις <5100> ἐκκολυμβήσας <1579> διαφύγῃ· <1309>

43 ὁ <3588> δὲ <1161> ἑκατοντάρχης <1543> βουλόμενος <1014> διασῶσαι <1295> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἐκώλυσεν <2967> αὐτοὺς <846> τοῦ <3588> βουλήματος, <1013> ἐκέλευσέν <2753> τε <5037> τοὺς <3588> δυναμένους <1410> κολυμβᾶν <2860> ἀπορίψαντας <641> πρώτους <4413> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> γῆν <1093> ἐξιέναι, <1826>

44 καὶ <2532> τοὺς <3588> λοιποὺς <3062> οὓς <3739> μὲν <3303> ἐπὶ <1909> σανίσιν <4548> οὓς <3739> δὲ <1161> ἐπί <1909> τινων <5100> τῶν <3588> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> πλοίου· <4143> καὶ <2532> οὕτως <3779> ἐγένετο <1096> πάντας <3956> διασωθῆναι <1295> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> γῆν. <1093>


 <<  Kisah 27 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);