K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Lukas 1 >> 

1 Ἐπειδήπερ <1895> πολλοὶ <4183> ἐπεχείρησαν <2021> ἀνατάξασθαι <392> διήγησιν <1335> περὶ <4012> τῶν <3588> πεπληροφορημένων <4135> ἐν <1722> ἡμῖν <2249> πραγμάτων, <4229>

2 καθὼς <2531> παρέδοσαν <3860> ἡμῖν <2249> οἱ <3588> ἀπ’ <575> ἀρχῆς <746> αὐτόπται <845> καὶ <2532> ὑπηρέται <5257> γενόμενοι <1096> τοῦ <3588> λόγου, <3056>

3 ἔδοξε <1380> κἀμοὶ <2504> παρηκολουθηκότι <3877> ἄνωθεν <509> πᾶσιν <3956> ἀκριβῶς <199> καθεξῆς <2517> σοι <4771> γράψαι, <1125> κράτιστε <2903> Θεόφιλε, <2321>

4 ἵνα <2443> ἐπιγνῷς <1921> περὶ <4012> ὧν <3739> κατηχήθης <2727> λόγων <3056> τὴν <3588> ἀσφάλειαν. <803>

5 Ἐγένετο <1096> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> Ἡρῴδου <2264> βασιλέως <935> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> ἱερεύς <2409> τις <5100> ὀνόματι <3686> Ζαχαρίας <2197> ἐξ <1537> ἐφημερίας <2183> Ἀβιά, <7> καὶ <2532> γυνὴ <1135> αὐτῷ <846> ἐκ <1537> τῶν <3588> θυγατέρων <2364> Ἀαρών, <2> καὶ <2532> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτῆς <846> Ἐλισάβετ. <1665>

6 ἦσαν <1510> δὲ <1161> δίκαιοι <1342> ἀμφότεροι <297> ἐναντίον <1726> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> πορευόμενοι <4198> ἐν <1722> πάσαις <3956> ταῖς <3588> ἐντολαῖς <1785> καὶ <2532> δικαιώμασιν <1345> τοῦ <3588> κυρίου <2962> ἄμεμπτοι. <273>

7 καὶ <2532> οὐκ <3756> ἦν <1510> αὐτοῖς <846> τέκνον, <5043> καθότι <2530> ἦν <1510> ἡ <3588> Ἐλισάβετ <1665> στεῖρα, <4723> καὶ <2532> ἀμφότεροι <297> προβεβηκότες <4260> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> αὐτῶν <846> ἦσαν. <1510>

8 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερατεύειν <2407> αὐτὸν <846> ἐν <1722> τῇ <3588> τάξει <5010> τῆς <3588> ἐφημερίας <2183> αὐτοῦ <846> ἔναντι <1725> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316>

9 κατὰ <2596> τὸ <3588> ἔθος <1485> τῆς <3588> ἱερατείας <2405> ἔλαχε <2975> τοῦ <3588> θυμιᾶσαι <2370> εἰσελθὼν <1525> εἰς <1519> τὸν <3588> ναὸν <3485> τοῦ <3588> κυρίου, <2962>

10 καὶ <2532> πᾶν <3956> τὸ <3588> πλῆθος <4128> ἦν <1510> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> προσευχόμενον <4336> ἔξω <1854> τῇ <3588> ὥρᾳ <5610> τοῦ <3588> θυμιάματος. <2368>

11 ὤφθη <3708> δὲ <1161> αὐτῷ <846> ἄγγελος <32> κυρίου <2962> ἑστὼς <2476> ἐκ <1537> δεξιῶν <1188> τοῦ <3588> θυσιαστηρίου <2379> τοῦ <3588> θυμιάματος. <2368>

12 καὶ <2532> ἐταράχθη <5015> Ζαχαρίας <2197> ἰδών, <3708> καὶ <2532> φόβος <5401> ἐπέπεσεν <1968> ἐπ’ <1909> αὐτόν. <846>

13 εἶπεν <3004> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> ὁ <3588> ἄγγελος· <32> μὴ <3361> φοβοῦ, <5399> Ζαχαρία, <2197> διότι <1360> εἰσηκούσθη <1522> ἡ <3588> δέησίς <1162> σου, <4771> καὶ <2532> ἡ <3588> γυνή <1135> σου <4771> Ἐλισάβετ <1665> γεννήσει <1080> υἱόν <5207> σοι, <4771> καὶ <2532> καλέσεις <2564> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ <846> Ἰωάννην· <2491>

14 καὶ <2532> ἔσται <1510> χαρά <5479> σοι <4771> καὶ <2532> ἀγαλλίασις, <20> καὶ <2532> πολλοὶ <4183> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> γενέσει <1078> αὐτοῦ <846> χαρήσονται. <5463>

15 ἔσται <1510> γὰρ <1063> μέγας <3173> ἐνώπιον <1799> κυρίου, <2962> καὶ <2532> οἶνον <3631> καὶ <2532> σίκερα <4608> οὐ <3756> μὴ <3361> πίῃ, <4095> καὶ <2532> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> πλησθήσεται <4130> ἔτι <2089> ἐκ <1537> κοιλίας <2836> μητρὸς <3384> αὐτοῦ, <846>

16 καὶ <2532> πολλοὺς <4183> τῶν <3588> υἱῶν <5207> Ἰσραὴλ <2474> ἐπιστρέψει <1994> ἐπὶ <1909> κύριον <2962> τὸν <3588> θεὸν <2316> αὐτῶν· <846>

17 καὶ <2532> αὐτὸς <846> προελεύσεται <4281> ἐνώπιον <1799> αὐτοῦ <846> ἐν <1722> πνεύματι <4151> καὶ <2532> δυνάμει <1411> Ἡλεία, <2243> ἐπιστρέψαι <1994> καρδίας <2588> πατέρων <3962> ἐπὶ <1909> τέκνα <5043> καὶ <2532> ἀπειθεῖς <545> ἐν <1722> φρονήσει <5428> δικαίων, <1342> ἑτοιμάσαι <2090> κυρίῳ <2962> λαὸν <2992> κατεσκευασμένον. <2680>

18 καὶ <2532> εἶπεν <3004> Ζαχαρίας <2197> πρὸς <4314> τὸν <3588> ἄγγελον· <32> κατὰ <2596> τί <5101> γνώσομαι <1097> τοῦτο; <3778> ἐγὼ <1473> γάρ <1063> εἰμι <1510> πρεσβύτης <4246> καὶ <2532> ἡ <3588> γυνή <1135> μου <1473> προβεβηκυῖα <4260> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> αὐτῆς. <846>

19 καὶ <2532> ἀποκριθεὶς <611> ὁ <3588> ἄγγελος <32> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> Γαβριὴλ <1043> ὁ <3588> παρεστηκὼς <3936> ἐνώπιον <1799> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> καὶ <2532> ἀπεστάλην <649> λαλῆσαι <2980> πρὸς <4314> σὲ <4771> καὶ <2532> εὐαγγελίσασθαί <2097> σοι <4771> ταῦτα· <3778>

20 καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> ἔσῃ <1510> σιωπῶν <4623> καὶ <2532> μὴ <3361> δυνάμενος <1410> λαλῆσαι <2980> ἄχρι <891> ἧς <3739> ἡμέρας <2250> γένηται <1096> ταῦτα, <3778> ἀνθ’ <473> ὧν <3739> οὐκ <3756> ἐπίστευσας <4100> τοῖς <3588> λόγοις <3056> μου, <1473> οἵτινες <3748> πληρωθήσονται <4137> εἰς <1519> τὸν <3588> καιρὸν <2540> αὐτῶν. <846>

21 καὶ <2532> ἦν <1510> ὁ <3588> λαὸς <2992> προσδοκῶν <4328> τὸν <3588> Ζαχαρίαν, <2197> καὶ <2532> ἐθαύμαζον <2296> ἐν <1722> τῷ <3588> χρονίζειν <5549> αὐτὸν <846> ἐν <1722> τῷ <3588> ναῷ. <3485>

22 ἐξελθὼν <1831> δὲ <1161> οὐκ <3756> ἐδύνατο <1410> λαλῆσαι <2980> αὐτοῖς, <846> καὶ <2532> ἐπέγνωσαν <1921> ὅτι <3754> ὀπτασίαν <3701> ἑώρακεν <3708> ἐν <1722> τῷ <3588> ναῷ· <3485> καὶ <2532> αὐτὸς <846> ἦν <1510> διανεύων <1269> αὐτοῖς, <846> καὶ <2532> διέμενεν <1265> κωφός. <2974>

23 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> ὡς <5613> ἐπλήσθησαν <4130> αἱ <3588> ἡμέραι <2250> τῆς <3588> λειτουργίας <3009> αὐτοῦ, <846> ἀπῆλθεν <565> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> αὐτοῦ. <846>

24 μετὰ <3326> δὲ <1161> ταύτας <3778> τὰς <3588> ἡμέρας <2250> συνέλαβεν <4815> Ἐλισάβετ <1665> ἡ <3588> γυνὴ <1135> αὐτοῦ· <846> καὶ <2532> περιέκρυβεν <4032> ἑαυτὴν <1438> μῆνας <3376> πέντε, <4002> λέγουσα <3004>

25 ὅτι <3754> οὕτως <3779> μοι <1473> πεποίηκεν <4160> κύριος <2962> ἐν <1722> ἡμέραις <2250> αἷς <3739> ἐπεῖδεν <1896> ἀφελεῖν <851> ὄνειδός <3681> μου <1473> ἐν <1722> ἀνθρώποις. <444>

26 Ἐν <1722> δὲ <1161> τῷ <3588> μηνὶ <3376> τῷ <3588> ἕκτῳ <1623> ἀπεστάλη <649> ὁ <3588> ἄγγελος <32> Γαβριὴλ <1043> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> εἰς <1519> πόλιν <4172> τῆς <3588> Γαλιλαίας <1056> ᾗ <3739> ὄνομα <3686> Ναζαρὲθ <3478>

27 πρὸς <4314> παρθένον <3933> ἐμνηστευμένην <3423> ἀνδρὶ <435> ᾧ <3739> ὄνομα <3686> Ἰωσὴφ <2501> ἐξ <1537> οἴκου <3624> Δαυείδ, <1138> καὶ <2532> τὸ <3588> ὄνομα <3686> τῆς <3588> παρθένου <3933> Μαριάμ. <3137>

28 καὶ <2532> εἰσελθὼν <1525> πρὸς <4314> αὐτὴν <846> ὁ <3588> ἄγγελος <32> εἶπεν· <3004> χαῖρε, <5463> κεχαριτωμένη, <5487> ὁ <3588> κύριος <2962> μετὰ <3326> σοῦ. <4771>

29 ἡ <3588> δὲ <1161> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> λόγῳ <3056> διεταράχθη, <1298> καὶ <2532> διελογίζετο <1260> ποταπὸς <4217> εἴη <1510> ὁ <3588> ἀσπασμὸς <783> οὗτος. <3778>

30 καὶ <2532> εἶπεν <3004> ὁ <3588> ἄγγελος <32> αὐτῇ· <846> μὴ <3361> φοβοῦ, <5399> Μαριάμ· <3137> εὗρες <2147> γὰρ <1063> χάριν <5485> παρὰ <3844> τῷ <3588> θεῷ· <2316>

31 καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> συλλήμψῃ <4815> ἐν <1722> γαστρὶ <1064> καὶ <2532> τέξῃ <5088> υἱόν, <5207> καὶ <2532> καλέσεις <2564> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ <846> Ἰησοῦν. <2424>

32 οὗτος <3778> ἔσται <1510> μέγας <3173> καὶ <2532> υἱὸς <5207> ὑψίστου <5310> κληθήσεται, <2564> καὶ <2532> δώσει <1325> αὐτῷ <846> κύριος <2962> ὁ <3588> θεὸς <2316> τὸν <3588> θρόνον <2362> Δαυεὶδ <1138> τοῦ <3588> πατρὸς <3962> αὐτοῦ, <846>

33 καὶ <2532> βασιλεύσει <936> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> οἶκον <3624> Ἰακὼβ <2384> εἰς <1519> τοὺς <3588> αἰῶνας, <165> καὶ <2532> τῆς <3588> βασιλείας <932> αὐτοῦ <846> οὐκ <3756> ἔσται <1510> τέλος. <5056>

34 εἶπεν <3004> δὲ <1161> Μαριὰμ <3137> πρὸς <4314> τὸν <3588> ἄγγελον· <32> πῶς <4459> ἔσται <1510> τοῦτο, <3778> ἐπεὶ <1893> ἄνδρα <435> οὐ <3756> γινώσκω; <1097>

35 καὶ <2532> ἀποκριθεὶς <611> ὁ <3588> ἄγγελος <32> εἶπεν <3004> αὐτῇ, <846> πνεῦμα <4151> ἅγιον <40> ἐπελεύσεται <1904> ἐπὶ <1909> σέ, <4771> καὶ <2532> δύναμις <1411> ὑψίστου <5310> ἐπισκιάσει <1982> σοι· <4771> διὸ <1352> καὶ <2532> τὸ <3588> γεννώμενον <1080> ἅγιον <40> κληθήσεται, <2564> υἱὸς <5207> θεοῦ. <2316>

36 καὶ <2532> ἰδοὺ <3708> Ἐλισάβετ <1665> ἡ <3588> συγγενίς <4773> σου <4771> καὶ <2532> αὐτὴ <846> συνειληφυῖα <4815> υἱὸν <5207> ἐν <1722> γήρει <1094> αὐτῆς, <846> καὶ <2532> οὗτος <3778> μὴν <3376> ἕκτος <1623> ἐστὶν <1510> αὐτῇ <846> τῇ <3588> καλουμένῃ <2564> στείρᾳ· <4723>

37 ὅτι <3754> οὐκ <3756> ἀδυνατήσει <101> παρὰ <3844> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> πᾶν <3956> ῥῆμα. <4487>

38 εἶπεν <3004> δὲ <1161> Μαριάμ· <3137> ἰδοὺ <3708> ἡ <3588> δούλη <1399> κυρίου· <2962> γένοιτό <1096> μοι <1473> κατὰ <2596> τὸ <3588> ῥῆμά <4487> σου. <4771> καὶ <2532> ἀπῆλθεν <565> ἀπ’ <575> αὐτῆς <846> ὁ <3588> ἄγγελος. <32>

39 Ἀναστᾶσα <450> δὲ <1161> Μαριὰμ <3137> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ταύταις <3778> ἐπορεύθη <4198> εἰς <1519> τὴν <3588> ὀρεινὴν <3714> μετὰ <3326> σπουδῆς <4710> εἰς <1519> πόλιν <4172> Ἰούδα, <2448>

40 καὶ <2532> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> Ζαχαρίου <2197> καὶ <2532> ἠσπάσατο <782> τὴν <3588> Ἐλισάβετ. <1665>

41 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> ὡς <5613> ἤκουσεν <191> τὸν <3588> ἀσπασμὸν <783> τῆς <3588> Μαρίας <3137> ἡ <3588> Ἐλισάβετ, <1665> ἐσκίρτησεν <4640> τὸ <3588> βρέφος <1025> ἐν <1722> τῇ <3588> κοιλίᾳ <2836> αὐτῆς. <846> καὶ <2532> ἐπλήσθη <4130> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> ἡ <3588> Ἐλισάβετ, <1665>

42 καὶ <2532> ἀνεφώνησεν <400> κραυγῇ <2906> μεγάλῃ <3173> καὶ <2532> εἶπεν· <3004> εὐλογημένη <2127> σὺ <4771> ἐν <1722> γυναιξίν, <1135> καὶ <2532> εὐλογημένος <2127> ὁ <3588> καρπὸς <2590> τῆς <3588> κοιλίας <2836> σου. <4771>

43 καὶ <2532> πόθεν <4159> μοι <1473> τοῦτο <3778> ἵνα <2443> ἔλθῃ <2064> ἡ <3588> μήτηρ <3384> τοῦ <3588> κυρίου <2962> μου <1473> πρὸς <4314> ἐμέ; <1473>

44 ἰδοὺ <3708> γὰρ <1063> ὡς <5613> ἐγένετο <1096> ἡ <3588> φωνὴ <5456> τοῦ <3588> ἀσπασμοῦ <783> σου <4771> εἰς <1519> τὰ <3588> ὦτά <3775> μου, <1473> ἐσκίρτησεν <4640> ἐν <1722> ἀγαλλιάσει <20> τὸ <3588> βρέφος <1025> ἐν <1722> τῇ <3588> κοιλίᾳ <2836> μου. <1473>

45 καὶ <2532> μακαρία <3107> ἡ <3588> πιστεύσασα <4100> ὅτι <3754> ἔσται <1510> τελείωσις <5050> τοῖς <3588> λελαλημένοις <2980> αὐτῇ <846> παρὰ <3844> κυρίου. <2962>

46 Καὶ <2532> εἶπεν <3004> Μαριάμ· <3137> μεγαλύνει <3170> ἡ <3588> ψυχή <5590> μου <1473> τὸν <3588> κύριον, <2962>

47 καὶ <2532> ἠγαλλίασεν <21> τὸ <3588> πνεῦμά <4151> μου <1473> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> θεῷ <2316> τῷ <3588> σωτῆρί <4990> μου, <1473>

48 ὅτι <3754> ἐπέβλεψεν <1914> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> ταπείνωσιν <5014> τῆς <3588> δούλης <1399> αὐτοῦ. <846> ἰδοὺ <3708> γὰρ <1063> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> νῦν <3568> μακαριοῦσίν <3106> με <1473> πᾶσαι <3956> αἱ <3588> γενεαί, <1074>

49 ὅτι <3754> ἐποίησέν <4160> μοι <1473> μεγάλα <3173> ὁ <3588> δυνατός. <1415> καὶ <2532> ἅγιον <40> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ, <846>

50 καὶ <2532> τὸ <3588> ἔλεος <1656> αὐτοῦ <846> εἰς <1519> γενεὰς <1074> καὶ <2532> γενεὰς <1074> τοῖς <3588> φοβουμένοις <5399> αὐτόν. <846>

51 ἐποίησεν <4160> κράτος <2904> ἐν <1722> βραχίονι <1023> αὐτοῦ, <846> διεσκόρπισεν <1287> ὑπερηφάνους <5244> διανοίᾳ <1271> καρδίας <2588> αὐτῶν· <846>

52 καθεῖλεν <2507> δυνάστας <1413> ἀπὸ <575> θρόνων <2362> καὶ <2532> ὕψωσεν <5312> ταπεινούς, <5011>

53 πεινῶντας <3983> ἐνέπλησεν <1705> ἀγαθῶν <18> καὶ <2532> πλουτοῦντας <4147> ἐξαπέστειλεν <1821> κενούς. <2756>

54 ἀντελάβετο <482> Ἰσραὴλ <2474> παιδὸς <3816> αὐτοῦ, <846> μνησθῆναι <3403> ἐλέους, <1656>

55 καθὼς <2531> ἐλάλησεν <2980> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ἡμῶν, <2249> τῷ <3588> Ἀβραὰμ <11> καὶ <2532> τῷ <3588> σπέρματι <4690> αὐτοῦ <846> εἰς <1519> τὸν <3588> αἰῶνα. <165>

56 Ἔμεινεν <3306> δὲ <1161> Μαριὰμ <3137> σὺν <4862> αὐτῇ <846> ὡς <5613> μῆνας <3376> τρεῖς, <5140> καὶ <2532> ὑπέστρεψεν <5290> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> αὐτῆς. <846>

57 Τῇ <3588> δὲ <1161> Ἐλισάβετ <1665> ἐπλήσθη <4130> ὁ <3588> χρόνος <5550> τοῦ <3588> τεκεῖν <5088> αὐτήν, <846> καὶ <2532> ἐγέννησεν <1080> υἱόν. <5207>

58 καὶ <2532> ἤκουσαν <191> οἱ <3588> περίοικοι <4040> καὶ <2532> οἱ <3588> συγγενεῖς <4773> αὐτῆς <846> ὅτι <3754> ἐμεγάλυνεν <3170> κύριος <2962> τὸ <3588> ἔλεος <1656> αὐτοῦ <846> μετ’ <3326> αὐτῆς, <846> καὶ <2532> συνέχαιρον <4796> αὐτῇ. <846>

59 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> ἐν <1722> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> τῇ <3588> ὀγδόῃ <3590> ἦλθον <2064> περιτεμεῖν <4059> τὸ <3588> παιδίον, <3813> καὶ <2532> ἐκάλουν <2564> αὐτὸ <846> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τοῦ <3588> πατρὸς <3962> αὐτοῦ <846> Ζαχαρίαν. <2197>

60 καὶ <2532> ἀποκριθεῖσα <611> ἡ <3588> μήτηρ <3384> αὐτοῦ <846> εἶπεν· <3004> οὐχί, <3780> ἀλλὰ <235> κληθήσεται <2564> Ἰωάννης. <2491>

61 καὶ <2532> εἶπαν <3004> πρὸς <4314> αὐτὴν <846> ὅτι <3754> οὐδείς <3762> ἐστιν <1510> ἐκ <1537> τῆς <3588> συγγενείας <4772> σου <4771> ὃς <3739> καλεῖται <2564> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τούτῳ. <3778>

62 ἐνένευον <1770> δὲ <1161> τῷ <3588> πατρὶ <3962> αὐτοῦ <846> τὸ <3588> τί <5101> ἂν <302> θέλοι <2309> καλεῖσθαι <2564> αὐτό. <846>

63 καὶ <2532> αἰτήσας <154> πινακίδιον <4093> ἔγραψεν <1125> λέγων· <3004> Ἰωάννης <2491> ἐστὶν <1510> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ. <846> καὶ <2532> ἐθαύμασαν <2296> πάντες. <3956>

64 ἀνεῴχθη <455> δὲ <1161> τὸ <3588> στόμα <4750> αὐτοῦ <846> παραχρῆμα <3916> καὶ <2532> ἡ <3588> γλῶσσα <1100> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> ἐλάλει <2980> εὐλογῶν <2127> τὸν <3588> θεόν. <2316>

65 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> ἐπὶ <1909> πάντας <3956> φόβος <5401> τοὺς <3588> περιοικοῦντας <4039> αὐτούς, <846> καὶ <2532> ἐν <1722> ὅλῃ <3650> τῇ <3588> ὀρεινῇ <3714> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> διελαλεῖτο <1255> πάντα <3956> τὰ <3588> ῥήματα <4487> ταῦτα, <3778>

66 καὶ <2532> ἔθεντο <5087> πάντες <3956> οἱ <3588> ἀκούσαντες <191> ἐν <1722> τῇ <3588> καρδίᾳ <2588> αὐτῶν, <846> λέγοντες· <3004> τί <5101> ἄρα <687> τὸ <3588> παιδίον <3813> τοῦτο <3778> ἔσται; <1510> καὶ <2532> γὰρ <1063> χεὶρ <5495> κυρίου <2962> ἦν <1510> μετ’ <3326> αὐτοῦ. <846>

67 Καὶ <2532> Ζαχαρίας <2197> ὁ <3588> πατὴρ <3962> αὐτοῦ <846> ἐπλήσθη <4130> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> καὶ <2532> ἐπροφήτευσεν <4395> λέγων· <3004>

68 εὐλογητὸς <2128> κύριος <2962> ὁ <3588> θεὸς <2316> τοῦ <3588> Ἰσραήλ, <2474> ὅτι <3754> ἐπεσκέψατο <1980> καὶ <2532> ἐποίησεν <4160> λύτρωσιν <3085> τῷ <3588> λαῷ <2992> αὐτοῦ, <846>

69 καὶ <2532> ἤγειρεν <1453> κέρας <2768> σωτηρίας <4991> ἡμῖν <2249> ἐν <1722> οἴκῳ <3624> Δαυεὶδ <1138> παιδὸς <3816> αὐτοῦ, <846>

70 καθὼς <2531> ἐλάλησεν <2980> διὰ <1223> στόματος <4750> τῶν <3588> ἁγίων <40> ἀπ’ <575> αἰῶνος <165> προφητῶν <4396> αὐτοῦ, <846>

71 σωτηρίαν <4991> ἐξ <1537> ἐχθρῶν <2190> ἡμῶν <2249> καὶ <2532> ἐκ <1537> χειρὸς <5495> πάντων <3956> τῶν <3588> μισούντων <3404> ἡμᾶς· <2249>

72 ποιῆσαι <4160> ἔλεος <1656> μετὰ <3326> τῶν <3588> πατέρων <3962> ἡμῶν <2249> καὶ <2532> μνησθῆναι <3403> διαθήκης <1242> ἁγίας <40> αὐτοῦ, <846>

73 ὅρκον <3727> ὃν <3739> ὤμοσεν <3660> πρὸς <4314> Ἀβραὰμ <11> τὸν <3588> πατέρα <3962> ἡμῶν, <2249> τοῦ <3588> δοῦναι <1325> ἡμῖν <2249>

74 ἀφόβως <870> ἐκ <1537> χειρὸς <5495> ἐχθρῶν <2190> ῥυσθέντας <4506> λατρεύειν <3000> αὐτῷ <846>

75 ἐν <1722> ὁσιότητι <3742> καὶ <2532> δικαιοσύνῃ <1343> ἐνώπιον <1799> αὐτοῦ <846> πάσας <3956> τὰς <3588> ἡμέρας <2250> ἡμῶν. <2249>

76 καὶ <2532> σὺ <4771> δέ <1161> παιδίον, <3813> προφήτης <4396> ὑψίστου <5310> κληθήσῃ· <2564> προπορεύσῃ <4313> γὰρ <1063> πρὸ <4253> προσώπου <4383> κυρίου <2962> ἑτοιμάσαι <2090> ὁδοὺς <3598> αὐτοῦ, <846>

77 τοῦ <3588> δοῦναι <1325> γνῶσιν <1108> σωτηρίας <4991> τῷ <3588> λαῷ <2992> αὐτοῦ <846> ἐν <1722> ἀφέσει <859> ἁμαρτιῶν <266> αὐτῶν <846>

78 διὰ <1223> σπλάγχνα <4698> ἐλέους <1656> θεοῦ <2316> ἡμῶν, <2249> ἐν <1722> οἷς <3739> ἐπεσκέψατο <1980> ἡμᾶς <2249> ἀνατολὴ <395> ἐξ <1537> ὕψους, <5311>

79 ἐπιφᾶναι <2014> τοῖς <3588> ἐν <1722> σκότει <4655> καὶ <2532> σκιᾷ <4639> θανάτου <2288> καθημένοις, <2521> τοῦ <3588> κατευθῦναι <2720> τοὺς <3588> πόδας <4228> ἡμῶν <2249> εἰς <1519> ὁδὸν <3598> εἰρήνης. <1515>

80 Τὸ <3588> δὲ <1161> παιδίον <3813> ηὔξανεν <837> καὶ <2532> ἐκραταιοῦτο <2901> πνεύματι, <4151> καὶ <2532> ἦν <1510> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἐρήμοις <2048> ἕως <2193> ἡμέρας <2250> ἀναδείξεως <323> αὐτοῦ <846> πρὸς <4314> τὸν <3588> Ἰσραήλ. <2474>


 <<  Lukas 1 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);