K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Lukas 4 >> 

1 Ἰησοῦς <2424> δὲ <1161> πλήρης <4134> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> ὑπέστρεψεν <5290> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> Ἰορδάνου, <2446> καὶ <2532> ἤγετο <71> ἐν <1722> τῷ <3588> πνεύματι <4151> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ <2048>

2 ἡμέρας <2250> τεσσεράκοντα <5062> πειραζόμενος <3985> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> διαβόλου. <1228> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἔφαγεν <5315> οὐδὲν <3762> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ἐκείναις, <1565> καὶ <2532> συντελεσθεισῶν <4931> αὐτῶν <846> ἐπείνασεν. <3983>

3 εἶπεν <3004> δὲ <1161> αὐτῷ <846> ὁ <3588> διάβολος· <1228> εἰ <1487> υἱὸς <5207> εἶ <1510> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> εἰπὲ <3004> τῷ <3588> λίθῳ <3037> τούτῳ <3778> ἵνα <2443> γένηται <1096> ἄρτος. <740>

4 καὶ <2532> ἀπεκρίθη <611> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> ὁ <3588> Ἰησοῦς· <2424> γέγραπται <1125> ὅτι <3754> οὐκ <3756> ἐπ’ <1909> ἄρτῳ <740> μόνῳ <3441> ζήσεται <2198> ὁ <3588> ἄνθρωπος. <444>

5 καὶ <2532> ἀναγαγὼν <321> αὐτὸν <846> ἔδειξεν <1166> αὐτῷ <846> πάσας <3956> τὰς <3588> βασιλείας <932> τῆς <3588> οἰκουμένης <3625> ἐν <1722> στιγμῇ <4743> χρόνου· <5550>

6 καὶ <2532> εἶπεν <3004> αὐτῷ <846> ὁ <3588> διάβολος· <1228> σοὶ <4771> δώσω <1325> τὴν <3588> ἐξουσίαν <1849> ταύτην <3778> ἅπασαν <537> καὶ <2532> τὴν <3588> δόξαν <1391> αὐτῶν, <846> ὅτι <3754> ἐμοὶ <1473> παραδέδοται <3860> καὶ <2532> ᾧ <3739> ἐὰν <1437> θέλω <2309> δίδωμι <1325> αὐτήν· <846>

7 σὺ <4771> οὖν <3767> ἐὰν <1437> προσκυνήσῃς <4352> ἐνώπιον <1799> ἐμοῦ, <1473> ἔσται <1510> σοῦ <4771> πᾶσα. <3956>

8 καὶ <2532> ἀποκριθεὶς <611> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> γέγραπται· <1125> προσκυνήσεις <4352> κύριον <2962> τὸν <3588> θεόν <2316> σου <4771> καὶ <2532> αὐτῷ <846> μόνῳ <3441> λατρεύσεις. <3000>

9 ἤγαγεν <71> δὲ <1161> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> καὶ <2532> ἔστησεν <2476> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> πτερύγιον <4419> τοῦ <3588> ἱεροῦ, <2411> καὶ <2532> εἶπεν <3004> αὐτῷ· <846> εἰ <1487> υἱὸς <5207> εἶ <1510> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> βάλε <906> σεαυτὸν <4572> ἐντεῦθεν <1782> κάτω· <2736>

10 γέγραπται <1125> γὰρ <1063> ὅτι <3754> τοῖς <3588> ἀγγέλοις <32> αὐτοῦ <846> ἐντελεῖται <1781> περὶ <4012> σοῦ <4771> τοῦ <3588> διαφυλάξαι <1314> σε, <4771>

11 καὶ <2532> ὅτι <3754> ἐπὶ <1909> χειρῶν <5495> ἀροῦσίν <142> σε, <4771> μήποτε <3379> προσκόψῃς <4350> πρὸς <4314> λίθον <3037> τὸν <3588> πόδα <4228> σου. <4771>

12 καὶ <2532> ἀποκριθεὶς <611> εἶπεν <3004> αὐτῷ <846> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> ὅτι <3754> εἴρηται· <2046> οὐκ <3756> ἐκπειράσεις <1598> κύριον <2962> τὸν <3588> θεόν <2316> σου. <4771>

13 καὶ <2532> συντελέσας <4931> πάντα <3956> πειρασμὸν <3986> ὁ <3588> διάβολος <1228> ἀπέστη <868> ἀπ’ <575> αὐτοῦ <846> ἄχρι <891> καιροῦ. <2540>

14 Καὶ <2532> ὑπέστρεψεν <5290> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> ἐν <1722> τῇ <3588> δυνάμει <1411> τοῦ <3588> πνεύματος <4151> εἰς <1519> τὴν <3588> Γαλιλαίαν· <1056> καὶ <2532> φήμη <5345> ἐξῆλθεν <1831> καθ’ <2596> ὅλης <3650> τῆς <3588> περιχώρου <4066> περὶ <4012> αὐτοῦ. <846>

15 καὶ <2532> αὐτὸς <846> ἐδίδασκεν <1321> ἐν <1722> ταῖς <3588> συναγωγαῖς <4864> αὐτῶν, <846> δοξαζόμενος <1392> ὑπὸ <5259> πάντων. <3956>

16 Καὶ <2532> ἦλθεν <2064> εἰς <1519> Ναζαρά, <3478> οὗ <3757> ἦν <1510> ἀνατεθραμμένος, <397> καὶ <2532> εἰσῆλθεν <1525> κατὰ <2596> τὸ <3588> εἰωθὸς <1486> αὐτῷ <846> ἐν <1722> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> τῶν <3588> σαββάτων <4521> εἰς <1519> τὴν <3588> συναγωγήν, <4864> καὶ <2532> ἀνέστη <450> ἀναγνῶναι. <314>

17 καὶ <2532> ἐπεδόθη <1929> αὐτῷ <846> βιβλίον <975> τοῦ <3588> προφήτου <4396> Ἡσαΐου, <2268> καὶ <2532> ἀναπτύξας <380> τὸ <3588> βιβλίον <975> εὗρεν <2147> τόπον <5117> οὗ <3739> ἦν <1510> γεγραμμένον· <1125>

18 πνεῦμα <4151> κυρίου <2962> ἐπ’ <1909> ἐμέ, <1473> οὗ <3739> εἵνεκεν <1752> ἔχρισέν <5548> με <1473> εὐαγγελίσασθαι <2097> πτωχοῖς, <4434> ἀπέσταλκέν <649> με <1473>

19 κηρύξαι <2784> αἰχμαλώτοις <164> ἄφεσιν <859> καὶ <2532> τυφλοῖς <5185> ἀνάβλεψιν, <309> ἀποστεῖλαι <649> τεθραυσμένους <2352> ἐν <1722> ἀφέσει, <859> κηρύξαι <2784> ἐνιαυτὸν <1763> κυρίου <2962> δεκτόν. <1184>

20 καὶ <2532> πτύξας <4428> τὸ <3588> βιβλίον <975> ἀποδοὺς <591> τῷ <3588> ὑπηρέτῃ <5257> ἐκάθισεν, <2523> καὶ <2532> πάντων <3956> οἱ <3588> ὀφθαλμοὶ <3788> ἐν <1722> τῇ <3588> συναγωγῇ <4864> ἦσαν <1510> ἀτενίζοντες <816> αὐτῷ. <846>

21 ἤρξατο <756> δὲ <1161> λέγειν <3004> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> ὅτι <3754> σήμερον <4594> πεπλήρωται <4137> ἡ <3588> γραφὴ <1124> αὕτη <3778> ἐν <1722> τοῖς <3588> ὠσὶν <3775> ὑμῶν. <5210>

22 καὶ <2532> πάντες <3956> ἐμαρτύρουν <3140> αὐτῷ <846> καὶ <2532> ἐθαύμαζον <2296> ἐπὶ <1909> τοῖς <3588> λόγοις <3056> τῆς <3588> χάριτος <5485> τοῖς <3588> ἐκπορευομένοις <1607> ἐκ <1537> τοῦ <3588> στόματος <4750> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> ἔλεγον· <3004> οὐχὶ <3780> υἱός <5207> ἐστιν <1510> Ἰωσὴφ <2501> οὗτος; <3778>

23 καὶ <2532> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς· <846> πάντως <3843> ἐρεῖτέ <2046> μοι <1473> τὴν <3588> παραβολὴν <3850> ταύτην· <3778> ἰατρέ, <2395> θεράπευσον <2323> σεαυτόν· <4572> ὅσα <3745> ἠκούσαμεν <191> γενόμενα <1096> εἰς <1519> τὴν <3588> Καφαρναοὺμ <2584> ποίησον <4160> καὶ <2532> ὧδε <5602> ἐν <1722> τῇ <3588> πατρίδι <3968> σου. <4771>

24 εἶπεν <3004> δέ· <1161> ἀμὴν <281> λέγω <3004> ὑμῖν <5210> ὅτι <3754> οὐδεὶς <3762> προφήτης <4396> δεκτός <1184> ἐστιν <1510> ἐν <1722> τῇ <3588> πατρίδι <3968> ἑαυτοῦ. <1438>

25 ἐπ’ <1909> ἀληθείας <225> δὲ <1161> λέγω <3004> ὑμῖν <5210> ὅτι <3754> πολλαὶ <4183> χῆραι <5503> ἦσαν <1510> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> Ἡλείου <2243> ἐν <1722> τῷ <3588> Ἰσραήλ, <2474> ὅτε <3753> ἐκλείσθη <2808> ὁ <3588> οὐρανὸς <3772> ἐπὶ <1909> ἔτη <2094> τρία <5140> καὶ <2532> μῆνας <3376> ἕξ, <1803> ὡς <5613> ἐγένετο <1096> λιμὸς <3042> μέγας <3173> ἐπὶ <1909> πᾶσαν <3956> τὴν <3588> γῆν, <1093>

26 καὶ <2532> πρὸς <4314> οὐδεμίαν <3762> αὐτῶν <846> ἐπέμφθη <3992> Ἡλείας <2243> εἰ <1487> μὴ <3361> εἰς <1519> Σάρεπτα <4558> τῆς <3588> Σιδωνίας <4606> πρὸς <4314> γυναῖκα <1135> χήραν. <5503>

27 καὶ <2532> πολλοὶ <4183> λεπροὶ <3015> ἦσαν <1510> ἐν <1722> τῷ <3588> Ἰσραὴλ <2474> ἐπὶ <1909> Ἐλισαίου <1666> τοῦ <3588> προφήτου, <4396> καὶ <2532> οὐδεὶς <3762> αὐτῶν <846> ἐκαθαρίσθη <2511> εἰ <1487> μὴ <3361> Ναιμὰν <3497> ὁ <3588> Σύρος. <4948>

28 καὶ <2532> ἐπλήσθησαν <4130> πάντες <3956> θυμοῦ <2372> ἐν <1722> τῇ <3588> συναγωγῇ <4864> ἀκούοντες <191> ταῦτα, <3778>

29 καὶ <2532> ἀναστάντες <450> ἐξέβαλον <1544> αὐτὸν <846> ἔξω <1854> τῆς <3588> πόλεως, <4172> καὶ <2532> ἤγαγον <71> αὐτὸν <846> ἕως <2193> ὀφρύος <3790> τοῦ <3588> ὄρους <3735> ἐφ’ <1909> οὗ <3739> ἡ <3588> πόλις <4172> ᾠκοδόμητο <3618> αὐτῶν, <846> ὥστε <5620> κατακρημνίσαι <2630> αὐτόν· <846>

30 αὐτὸς <846> δὲ <1161> διελθὼν <1330> διὰ <1223> μέσου <3319> αὐτῶν <846> ἐπορεύετο. <4198>

31 Καὶ <2532> κατῆλθεν <2718> εἰς <1519> Καφαρναοὺμ <2584> πόλιν <4172> τῆς <3588> Γαλιλαίας, <1056> καὶ <2532> ἦν <1510> διδάσκων <1321> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> τοῖς <3588> σάββασιν· <4521>

32 καὶ <2532> ἐξεπλήσσοντο <1605> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> διδαχῇ <1322> αὐτοῦ, <846> ὅτι <3754> ἐν <1722> ἐξουσίᾳ <1849> ἦν <1510> ὁ <3588> λόγος <3056> αὐτοῦ. <846>

33 Καὶ <2532> ἐν <1722> τῇ <3588> συναγωγῇ <4864> ἦν <1510> ἄνθρωπος <444> ἔχων <2192> πνεῦμα <4151> δαιμονίου <1140> ἀκαθάρτου, <169> καὶ <2532> ἀνέκραξεν <349> φωνῇ <5456> μεγάλῃ· <3173>

34 ἔα, <1436> τί <5101> ἡμῖν <2249> καὶ <2532> σοί, <4771> Ἰησοῦ <2424> Ναζαρηνέ; <3479> ἦλθες <2064> ἀπολέσαι <622> ἡμᾶς; <2249> οἶδά <1492> σε <4771> τίς <5101> εἶ, <1510> ὁ <3588> ἅγιος <40> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

35 καὶ <2532> ἐπετίμησεν <2008> αὐτῷ <846> ὁ <3588> Ἰησοῦς <2424> λέγων· <3004> φιμώθητι <5392> καὶ <2532> ἔξελθε <1831> ἀπ’ <575> αὐτοῦ. <846> καὶ <2532> ῥίψαν <4496> αὐτὸν <846> τὸ <3588> δαιμόνιον <1140> εἰς <1519> τὸ <3588> μέσον <3319> ἐξῆλθεν <1831> ἀπ’ <575> αὐτοῦ <846> μηδὲν <3367> βλάψαν <984> αὐτόν. <846>

36 καὶ <2532> ἐγένετο <1096> θάμβος <2285> ἐπὶ <1909> πάντας, <3956> καὶ <2532> συνελάλουν <4814> πρὸς <4314> ἀλλήλους <240> λέγοντες· <3004> τίς <5101> ὁ <3588> λόγος <3056> οὗτος, <3778> ὅτι <3754> ἐν <1722> ἐξουσίᾳ <1849> καὶ <2532> δυνάμει <1411> ἐπιτάσσει <2004> τοῖς <3588> ἀκαθάρτοις <169> πνεύμασιν, <4151> καὶ <2532> ἐξέρχονται; <1831>

37 καὶ <2532> ἐξεπορεύετο <1607> ἦχος <2279> περὶ <4012> αὐτοῦ <846> εἰς <1519> πάντα <3956> τόπον <5117> τῆς <3588> περιχώρου. <4066>

38 Ἀναστὰς <450> δὲ <1161> ἀπὸ <575> τῆς <3588> συναγωγῆς <4864> εἰσῆλθεν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> οἰκίαν <3614> Σίμωνος. <4613> πενθερὰ <3994> δὲ <1161> τοῦ <3588> Σίμωνος <4613> ἦν <1510> συνεχομένη <4912> πυρετῷ <4446> μεγάλῳ, <3173> καὶ <2532> ἠρώτησαν <2065> αὐτὸν <846> περὶ <4012> αὐτῆς. <846>

39 καὶ <2532> ἐπιστὰς <2186> ἐπάνω <1883> αὐτῆς <846> ἐπετίμησεν <2008> τῷ <3588> πυρετῷ, <4446> καὶ <2532> ἀφῆκεν <863> αὐτήν· <846> παραχρῆμα <3916> δὲ <1161> ἀναστᾶσα <450> διηκόνει <1247> αὐτοῖς. <846>

40 Δύνοντος <1416> δὲ <1161> τοῦ <3588> ἡλίου <2246> πάντες <3956> ὅσοι <3745> εἶχον <2192> ἀσθενοῦντας <770> νόσοις <3554> ποικίλαις <4164> ἤγαγον <71> αὐτοὺς <846> πρὸς <4314> αὐτόν· <846> ὁ <3588> δὲ <1161> ἑνὶ <1520> ἑκάστῳ <1538> αὐτῶν <846> τὰς <3588> χεῖρας <5495> ἐπιτιθεὶς <2007> ἐθεράπευεν <2323> αὐτούς. <846>

41 ἐξήρχοντο <1831> δὲ <1161> καὶ <2532> δαιμόνια <1140> ἀπὸ <575> πολλῶν, <4183> κραυγάζοντα <2905> καὶ <2532> λέγοντα <3004> ὅτι <3754> σὺ <4771> εἶ <1510> ὁ <3588> υἱὸς <5207> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316> καὶ <2532> ἐπιτιμῶν <2008> οὐκ <3756> εἴα <1439> αὐτὰ <846> λαλεῖν, <2980> ὅτι <3754> ᾔδεισαν <1492> τὸν <3588> Χριστὸν <5547> αὐτὸν <846> εἶναι. <1510>

42 Γενομένης <1096> δὲ <1161> ἡμέρας <2250> ἐξελθὼν <1831> ἐπορεύθη <4198> εἰς <1519> ἔρημον <2048> τόπον, <5117> καὶ <2532> οἱ <3588> ὄχλοι <3793> ἐπεζήτουν <1934> αὐτόν· <846> καὶ <2532> ἦλθον <2064> ἕως <2193> αὐτοῦ, <846> καὶ <2532> κατεῖχον <2722> αὐτὸν <846> τοῦ <3588> μὴ <3361> πορεύεσθαι <4198> ἀπ’ <575> αὐτῶν. <846>

43 ὁ <3588> δὲ <1161> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> ὅτι <3754> καὶ <2532> ταῖς <3588> ἑτέραις <2087> πόλεσιν <4172> εὐαγγελίσασθαί <2097> με <1473> δεῖ <1163> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> ὅτι <3754> ἐπὶ <1909> τοῦτο <3778> ἀπεστάλην. <649>

44 καὶ <2532> ἦν <1510> κηρύσσων <2784> εἰς <1519> τὰς <3588> συναγωγὰς <4864> τῆς <3588> Γαλιλαίας. <1056>


 <<  Lukas 4 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);